Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06103 Ақпараттық жүйелер в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Математика 1
  Несиелер: 8

  Математика 1 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерінен тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  «Физика» пәні жалпы теориялық дайындықтың негізін құрайды және инженерлік-техникалық қызметтің іргелі базасын дайындауда маңызды рөл атқарады. Физиканы оқытудың негізгі мақсаты: әлемнің қазіргі физикалық бейнесі мен ғылыми дүниетанымы туралы көзқарасты, іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың теорияларын, кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде физикалық зерттеу әдістерін қолдану білімі мен дағдысын қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  Математика 2 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс көп айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерін және қатарлар теориясын қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Курс алгоритмдерді және деректер құрылымдарын зерттеуге арналған. Python бағдарламалау тілін қолдану арқылы бағдарламалық жасақтаманың құрылымын, алгоритмдерді және бағдарламаларды құру принциптерін, шешу әдістерін, бағдарламаларды жүзеге асыру және ретке келтіру қарастырылады. Студенттер: әртүрлі деректер құрылымдарының, алгоритмдердің, блок-схемасын құру, тәжірибелік есептерді шешу үшін айнымалылардың түрлерін таңдау, мәселелерді шешудің әртүрлі әдістерін сәйкестендіру және салыстыру дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелер теориясы
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің ақпараттық жүйелерде ақпарат берудің теориялық негіздерін меңгеруге, ақпараттық өлшеу жүйелерін бір-бірімен салыстыруға және олардың сипаттамаларын басқару объектісінің сипаттамаларына сәйкестендіруге, болашақ АЖ үшін тұтынушылардың талаптарын алдын-ала анықтауға дағдылану, функцияларды өндірістік талаптар тілінде, функционалдық талаптар тілінде, техникалық талаптар тілінде сипаттау, АЖ-ны дамытудағы нормативтік-құқықтық актілерді қолдану дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискреттік математика
  Несиелер: 5

  Бұл курста «Дискретті математика» циклінің құрамына кіретін математика салаларының негізгі түсініктері оқытылады: алгебра мәлімдемесі, дискретті талдау, жиынтық теория, комбинаторика, граф теориялары. Курстың негізгі бөлімдерінің ерекшеліктерін ескере отырып, студенттердің есептерді шешудің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға, сондай-ақ қолданбалы есептерді шешуде компьютерде бағдарлама жасақтамасын құру мүмкіндігі тұрғысынан ерекше назар аударылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқып үйрену үрдісі студенттердің теория, әдістер, бағдарламалық құралдарды жасау технологиясы мен құралдары туралы жүйелі білімі мен дағдыларын дамытуға бағытталған. Алынған білімдерді пайдалана отырып, студент бағдарламалық өнімді әзірлеуді, жүйелік талдауды, жобалауды, кодтауды, түзетуді және тестілеуді, құжаттандыруды және бағдарламалық өнімді шығаруды, ұжымдық дамуды жүзеге асыратын және бағдарламалық өнімдердің негізгі сапа критерийлерін бағалауды білікті түрде жүзеге асырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламалаудың теориялық аспектілері
  Несиелер: 5

  Бұл курс білімгерлердің теориялық білімдерін бағдарламалық қамтамасыз етудің принциптері, тәсілдері мен әдістерін және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің технологиялық әдістерін қолданудағы тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Курс бағдарламалық қамтамасыз етудің заманауи стандарттарын және бағдарламалық қамтамасыз етуді дамытудың перспективалық бағыттарын туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәліметтер қоры
  Несиелер: 5

  Студенттер реляциялық алгебра негіздерін меңгереді, SQL тілін меңгереді, жалпы ДҚБЖ құрылғысымен танысады, қолданбалы есептерді шешуде дерекқор схемасын жобалауды үйренеді, сұранысты оңтайландыру принциптерін үйренеді, ақаулық төзімділігін қамтамасыз ету тетіктерін және бәсекеге қабілетті қолжетімділікті дұрыстайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Визуалды бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Курс автоматтандырылған бағдарламалау құралдарын қолданып, Microsoft Visual C ++ бағдарламалау ортасында MFC класстық кітапханасы мен ATL үлгі кітапханасын қолдану арқылы бағдарламалау дағдыларын меңгеру арқылы Windows операциялық жүйелеріне арналған қосымшаларды құрудың негізгі білімін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: қарым-қатынас мәдениетінің негіздері; ауызша іскерлік қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби-тәжірибелік бағытта құрастырылған. Оны оқу арқылы кәсіби маңызды жағдайларда риторикалық іс-әрекет технологиясын игеру көзделген. Білім алушылардың сөздік білімділігін арттыру, тиімді іскерлік қарым-қатынас қағидалары, жұрт алдында сөйлеудің ұтымды ықпал етуін қамтитын негізгі факторлар мен үдерістері, шешен мен аудитория ынтымақтасуының формалары мен құралдары туралы білім алу курстың міндеттеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелердің сәулеті және компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Курс есептеу жүйелерін, кешендерін және желілерді құру және ұйымдастыру саласындағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Курсты аяқтау нәтижесінде студенттер ЭЕМ құрылысының негізгі архитектуралық концепцияларымен, компьютерлердің функционалды ұйымдастыру үлгілері мен параллельді есептеу жүйелерімен жұмыс істеу дағдысын алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық және компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Курс шеңберінде берілген үрдістің математикалық моделін құру және компьютерлік моделін зерттеу, классикалық экстремалды мәселелерді шешу әдістерін және қазіргі заманғы оңтайландыру әдістерін меңгеру есептері қойылады. Тұтастай алғанда, курстық материал белгілі бір қолданбалы есепті дұрыс жіктеуге, ең дұрыс шешім әдісін таңдауға және оны компьютерлік модельдеуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Объектіге бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Курс объектіге бағытталған бағдарламалау (OББ) принциптері мен ерекшеліктерін қамтиды. Объектіге бағытталған бағдарламалаудың негізгі элементтері – есепті объектілерге жіктеу, класстен сипатталған объектінің ішкі күйі мен мінез-құлықты инкапсуляциялау, иерархия классын құру, полиморфизм, көптеген мұрагерлік, параметрлік полиморфизм, ерекшеліктерді өңдеу механизмі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз қарым-қатынас жасау тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайларында шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, сондай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Киберфизикалық жүйелер және цифрлық технологиялар негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс интернет заттар шеңберінде дербес құрылғылар, киберфизикалық жүйелер мен жалпы коммуникациялық инфрақұрылымды құрудың жұмыс істеу принциптері мен әдістерін зерттеуге бағытталған. Пәнде «ақылды үй», «ақылды қала», «ақылды өндіріс» және басқа да салаларда заманауи ұйымдар мен кәсіпорындар үшін Интернет заттар сервистері мен қызметтерін жобалау, талдау, дамыту, орналастыру және басқару сұрақтарына ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электроника және схемотехника негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны ақпараттық жүйелерде және есептеу техникасында қолданылатын электрлік және электронды схемаларды талдау және синтездеуде білім мен дағдыларды игеруге байланысты бірқатар мәселелерді қамтиды. Курстың нәтижесінде ақпараттық жүйелер мен есептеу техникасында қолданылатын әдеттегі және салыстырмалы қарапайым электрлік және электронды схемаларды талдау, синтездеу және зерттеу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау мен жасаудың әдістері
  Несиелер: 6

  Курс жүйелік талдау және CASE-технологияларды пайдалану принциптеріне негізделген ақпараттық жүйелерді жобалаудың әдістемелік негіздерін қамтиды. Курстың материалдары автоматтандырылатын бизнес-процестердің сипаттамаларына және қажеттіліктеріне сәйкес келетін, функционалдық және пайдалану сипаттамалары сәйкес келетін қолданбалы жүйелерді құру үшін қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
  Несиелер: 8

  Курста заманауи криптожүйелерде пайдаланылатын компьютерлік ақпаратты қорғаудың заманауи ұйымдастырушылық, техникалық, алгоритмдік және басқа әдістері мен компьютерлік ақпаратты қорғау құралдары туралы негізгі ережелерді, шифрлардың ең жиі кездесетін түрлерін және олардың криптоанализ әдістерін, ақпараттық тұтастық тұжырымдамаларын, криптографиялық хаттамаларды, электрондық қолтаңба туралы негізгі ережелерді қамтиды. Курс ақпаратты қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыруда криптографиялық әдістерді қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Клиент серверлік АЖ құру
  Несиелер: 6

  Пән клиент-серверлік архитектурасы бойынша құрылған қосымшаларды ұйымдар мен кәсіпорындарға еңгізу мақсатында жоспарлау, әзірлеу және енгізу бойынша теориялық және тәжірибелік сұрақтарды қарастырады. Бұл жағдайда клиент, қосымшалар сервері және деректер сервері сияқты негізгі тұжырымдамалар, клиент-серверлік қосымшаларды құрудың екі, үш және n деңгейлі архитектурасы қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздік және криптографиялық алгоритмдер
  Несиелер: 8

  Курс ақпараттық қауіпсіздіктің теориялық негіздерін, криптографияның негіздерін және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету негіздерін зерделейді, студенттер ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарымен жұмыс істеу үшін қажетті тәжірибелік дағдыларды игереді. Пәннің мазмұны криптографиялық алгоритмдер көмегімен математикалық түрленулер арқылы ақпаратты қорғауға қатысты бірқатар мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • IT-инфрақұрылым және аудит
  Несиелер: 5

  Курс түрлі профильдегі және көлемдегі ұйымдарының АТ-инфрақұрылымын басқару және дамыту саласындағы теорияны, әдістер мен технологияларды үйренуге, сондай-ақ АТ-инфрақұрылымын тиімді дамыту мен жаңартудың тәжірибелік дағдыларын меңгеруге, АТ-инфрақұрылымының аудитін тиімді ұйымдастыру және өткізуге байланысты бірқатар мәселелерді қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламаны талдау, тестілеу және ретке келтіру
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі заманғы технологиялар мен әдістерді пайдалана отырып бағдарламалық өнімдерді тестілеу және отладтау процесін ұйымдастыру туралы білімді қалыптастыруға арналған. Пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде жоғары деңгейлі алгоритмдік тілде алдын-ала әзірленген арнайы бағдарламаны тестілеу және ретке келтіру дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • WEB-бағдарламалау
  Несиелер: 8

  Курс студенттердің құжаттың объектілі моделіне (DOM), JavaScript бағдарламалау тіліне және тілді қолданып интерактивті web-беттерді жасауға, сервер жағында деректерді өңдейтін және корпоративтік деректер қорымен жұмыс істеу үшін PHP бағдарламалау тілін қолдануға, (CMS) контентін басқару жүйелерін пайдаланудағы дағдыларын қалыптастыруға негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 8

  Курс ақпараттық жүйелердің техникалық құралдар кешендерін құру кезінде қолданылатын қазіргі заманғы мобильді құралдар мен технологияларды дамытуға байланысты есептерді шешу үшін кәсіби білім қалыптастыруды қарастырады. Бұдан басқа, ақпараттық жүйелердің әртүрлі типтерін құру үшін пайдаланылуы мүмкін ұялы желілерді құру және орналастыру технологиясының қағидалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелердің сәулеті
  Несиелер: 5

  Курс ақпараттық ашық жүйелер, сәулет, модельдер мен ақпараттық жүйелердің ресурстарын құру принциптерін қамтиды. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер компьютердің сәулетін және ақпараттық есептеу жүйелерінің сәулеті бойынша жүйелі білімдерге ие болады, ақпараттық құралдарды қалай тиімді пайдалануды үйренеді және ақпараттық есептеу жүйелерінің сәулетінің негізгі түрлерімен танысады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика және бейнелерді тану
  Несиелер: 7

  Курста негізінен тану әдістерінің математикалық аспектілері, сондай-ақ бейнелерді өңдеуге қатысты ең маңызды алгоритмдерді меңгеруге бағытталған. Дәрісте тану теориясының математикалық аспектісіне қатысты дәстүрлі тақырыптар баяндалады: бейнелерді тану теориясының пәндік және математикалық тапсырмалары; байесов шешім теориясы негізіндегі классификаторлар; сызықты классификаторлар, сызықты емес классификаторлар, көп қабатты персептрон.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика және олардың қолданылуы
  Несиелер: 7

  Курс компьютерлік графиканың заманауи техникалық және бағдарламалық құралдары туралы түсінік береді. Курстың маңызды бөлігі суреттермен жұмыс істеу алгоритмдерінде қолданылатын математикалық аппаратқа арналған. Геометриялық ақпаратты ұсыну жолдары қарастырылады. Жазықтықта үш өлшемді объектілердің әртүрлі жобалары, сондай-ақ кейбір арнайы картографиялық болжамдар қарастырылады. Көрнекі тапсырмаларда түсімен жұмыс істеудің негізгі әдістері, геометриялық денелерді кескіндеу жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мультигенттік жүйелер теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің курсы мультиагенттік жүйелердің теориялық және техникалық аспектілері бойынша білімді менгеруді қарастырад. Курстың лекциялық бөлігінде мультиагенттік жүйелерді ұйымдастырудың жүйелік тәсілінің тұжырымдамасы, агенттерді ұйымдастыру классификациясы, агенттердің сәулеті, мультиагенттік жүйелердің алгебралық модельдері, мультиагенттік жүйелерді құру қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шешімдерді қабылдауды қолдау жүйелері
  Несиелер: 5

  Курс шешімдерді қолдау жүйелерінде теориялық білімдер мен әдіснамалық негіздерінің кешенін оқып білуге, басқару үрдістерінің өзіндік ерекшеліктерін, экономикалық-математикалық әдістерді және шешімдерді қабылдау құралдарын, сараптамалық жүйелердің ерекшеліктерін және шешімдерді қабылдаудың сараптамалық әдістерін құру және жұмыс істеуін қамтамассыз етуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикадағы ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің экономикалық принциптерін және әдістерін, сондай-ақ экономикалық, яғни басқарудағы басқару функцияларын орындауға арналған ақпараттық жүйелерді құру және басқару дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыруға арналған: жұмыс үрдісін ұйымдастыру және құжаттарды басқару, жұмыстарды ұйымдастыру, сипаттау және оңтайландыру бизнес-процестер, статистикалық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Бұл курс геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) және кеңістіктіктегі деректерді талдау есептерін шешуге арналған технологияларды қолдануда студенттердің біліктілігін, дағдыларын дамытуға арналған, студенттер геоақпараттық жүйелерді құру принциптерін оқып біледі, геақпараттық жүйелерді құру жолдарын және қойылған сесптерді шешу технологияларын қолдану, геоақпаратық жүйелермен жұмыс істеу дағдысын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Менеджмент және IT басқару
  Несиелер: 5

  Курс IT компанияларының басшыларын ұйымды басқаруды ұйымдастыру, басқару шешімдерін қабылдау және әзірлеу негіздерімен таныстырады. Курста ұзақ мерзімді мақсаттар, тәсілдер және жоспарлау әдістері туралы баяндалады, ұйымды жүйе ретінде қарастырады, оны басқару мәселелері және негізгі көрсеткіштер жүйесін құру тәсілдері қарастырылады. Ұйымдастыру құрылымдары, олардың ұйымдастырушылық құрылымындағы өзгерістерді басқару, сондай-ақ басқару шешімдерін әзірлеу мен жүргізудің әдістері мен құралдары жеке-жеке ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IT жобаларын басқару негіздері
  Несиелер: 5

  Курста IT жобаларын басқару үрдісінің мүмкіндіктерін ашуға қатысты мәселелер қарастырылады. Курс IT -жобаларды басқарудан туындайтын мәселелерді шешу үшін студенттердің теориялық білімдерін, дағдыларын және тәжірибелік дағдыларын қалыптастырады; IT-жобаларын тиімді басқарудың дағдылары мен тәжірибелік дағдыларын дамыту, жобада анықталған нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз ету, оның құрамы мен ауқымы, жобаның қатысушыларының құнын, уақытын, сапасын және қанағаттануын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ERP SAP Kорпоративті ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 6

  Курсты оқу кезінде студенттер корпоративтік ақпараттық жүйелерді құруға арналған SAP компаниясының шешімдерінің әдіснамалық және аспаптық қорын зерттеп, осы шешімдерді пайдалана отырып, нақты бизнес-процестерді іске асыруды модельдейтін тәжірибелік жұмысты орындауда өздерінің білімін нығайтады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді әкімшілендіру
  Несиелер: 5

  Курс мекеменің ақпараттық жүйелерін желілік басқарудың теориялық және тәжірибелік дағдыларын меңгеру, сондай-ақ әкімшілік қызметтерді ұйымдастыру және бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша білімдерін меңгеру, пәндік аумақтың барлық деңгейлерінде басқарудың әртүрлі бағыттары бойынша ақпараттық жүйелерді пайдалану және қызмет көрсетуге арналған тәжірибелік білімдерін меңгеруге арналған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кросcплатформалық қосымшаларды Open Sourse Systems негізінде жасау
  Несиелер: 5

  Курс динамикалық құрылымды және мазмұнды кроссплатформалық қосымшаларды жасау технологиясын дамытуға арналған. Курстың негізгі мақсаты - мобильдік қосымшалар үшін оңтайлы жобалау үлгісін жасау, оның негізінде динамикалық құрылым мен мазмұнды қосымшаларды жасауға мүмкіндік беретін сәулеттік шешімді құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәліметтерді талдау
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді Data Mining технологиясымен, әдістерімен, құралдарымен таныстырады және Data Mining қолдану егжей-тегжейлі талқыланады. Data Mining-тің классикалық статистикалық талдау әдістерінен және OLAP-жүйелерінен айырмашылықтары, Data Mining-те анықталған заңдылық түрлері қарастырылған. Data Mining қолдану саласы сипатталады. Data Mining әдістері егжей-тегжейлі талқыланады: нейрондық желілер, шешім ағаштары, шектелген іздеу әдістері, генетикалық алгоритмдер, эволюциялық бағдарламалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үлкен деректерді өңдеу (Big DATA)
  Несиелер: 5

  Курс үлкен деректерді аналитикалық өңдеу саласындағы негізгі түсініктермен танысуға мүмкіндік береді. Курста машиналық оқыту негіздері, визуализация және үлкен деректерді сақтау баяндалады. Курстың нәтижесі бойынша студент пәндік мәселелерді үлкен деректерді өңдеу технологиясының тіліне аудара алады. Зерттеу барысында үлкен деректерді талдаудың техникалық және әдістемелік құралдары туралы түсініктер қалыптастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасанды интеллект
  Несиелер: 5

  Курс «Жасанды интеллект» ғылыми бағытының негізгі ұғымдары, тұжырымдамалары, әдістері және перспективалары туралы білім алуға арналған. Зияткерлік жүйелерді құру және бағдарламалық іске асыру, білім қорларын құру технологиялары талқыланатын болады, ЖИ жүйелерін енгізу тілдері мен оларды пайдалану әдістері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Физика-математикалық аппаратты және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдарын кәсіби қызметінде қолдану. Киберфизикалық жүйелерді және есептеу желілерде цифрлық технологияны қолдану дағдыларын меңгеру

 • Код ON7

  Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және жобалау кезінде цифрлық экономика саласындағы мемлекеттік құжаттарды пайдалану. Болашақ АЖ үшін тапсырыс берушінің талаптарын алдын ала анықтау, өндірістік талаптар тілінде функцияларды сипаттау (домендік процестерді сипаттау), функционалдық талаптар тілінде функцияларды сипаттау (өңделген құжаттардың нысандарын сипаттау), техникалық талаптар тілінде функцияларды сипаттау (аппараттық қамтамасыз ету, бағдарламалық қамтамасыз ету, ақпараттық жүйені лингвистикалық қолдау), АЖ құруда құқықтық актілерді қолдану

 • Код ON8

  АЖ математикалық және компьютерлік модельдерді құру, ақпараттық процестерді модельдеу және деректерді визуализациялау құралдарын таңдау және пайдалану, деректер модельдерін әзірлеу және пайдалану, үлгілердің сапасы мен сенімділігін тексеру

 • Код ON9

  Деректерді талдау, бағдарламалық жасақтаманың әрбір компонентін құжаттау және құру (кодтау), бағдарламалық қамсыздандыру компоненттерін және бағдарламалық модульдерді біріктіру

 • Код ON10

  Бастапқы бизнес талаптарын талдау, пәндік аумақты құру модельдері үшін әдістерді анықтау, модельдеу үшін заманауи құралдарды таңдау, модельдердің алдын-ала нұсқасын әзірлеу, АЖ процедураларын іске асыру үшін платформаны негіздеу және таңдау, жобалау алдындағы құжаттаманы әзірлеу, құрылымды және интерфейсті дамыту, негізгі компоненттер мен олардың арасындағы ақпараттық ағындарды, арасындағы қатынастарды анықтау, жобаны алдын ала экономикалық бағалау, ЭЕМ негізгі архитектуралық құрылымының концепциясымен жұмыс жасау, ЭЕМ функционалды ұйымдастыру модельдері және параллельді есептеуіш жүйелермен жұмыс істеу

 • Код ON11

  Пәндік аумақтың ER - моделін құру, тұжырымдамалық деректер моделін құру, логикалық деректер қорының моделін құру, дерекқорды жобалау құралдарын таңдау, функционалдық кіші жүйелерді құру, эскизді жобасын әзірлеу, құралдарды таңдау, АЖ пайдаланушы интерфейстерін жобалау және АЖ инфраструктурасын құру, ДҚ құру, клиенттік қосымшаларды жасау

 • Код ON12

  Шешімдерді қабылдау теориясы, мультиагенттік жүйелер және жасанды интеллект, бейнелерді тану және суреттерді өңдеу негізіндегі, әртүрлі жүйелердің прототипін, сондай-ақ кроссплатформалық және мобильді қосымшаларды жасау, нақты деректермен жүйені толтыру, үлкен деректерді өңдеу әдістері мен құралдары, оларды өңдеу процедураларын құру, жобаны іске асыру үшін объектіні дайындау, автоматтандырылған жұмыс орындарын жүйеге біріктіру және АЖ ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету. КАЖ заманауи коммерциялық және халықаралық жетекші өндірушілердің құралдарын пайдалану

 • Код ON13

  Эксперимент жүргізу, тестілеу, жөңдеу, нақты деректер бойынша әзірленген тұжырымдаманың тиімділігін анықтау, нәтижелерді талдау, ақпараттық жүйелерді техникалық сүйемелдеу бойынша жұмысты ұйымдастыру мен басқаруда қатысу, жүйенің ақпараттық қауіпсіздігін ұйымдастыру, жобаны іске асыру, пайдалану және техникалық қолдау сатысында кеңес беру және кадрларды дайындау, кеңес беру, оқыту, ақпараттық жүйенің техникалық құжаттамасын әзірлеу

 • Код ON14

  Жобаның тапсырыс берушілерімен байланыс жасау, жобаның кезеңдерін көрсету, жобаның мақсаттарын, міндеттері мен мәселелерін талқылау, ақпараттық жүйелер инфрақұрылымының экономикалық сипаттамаларын талдау, сандық экономика шартында басқару мәндері мен құндылықтары, басқару принциптері мен әдістері, IT -инфрақұрылымының аудитін тиімді ұйымдастыру және өткізу

6B06103 6B06103-Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06103 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06103 Ақпараттық жүйелер және технологиялар
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06103 Ақпараттық жүйелердің архитектурасы
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top