Жаңа білім беру бағдарламасы 6B06115 Агроинформатика в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық талдау әдістері мен теориясы
  Несиелер: 4

  Жиындар теориясының элементтері. Сандық тізбектер. Монотонды тізбектер. Функцияның шегі. Үзіліссіз функциялар. Бір айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық есептеулері. Жоғары ретті туындылар мен дифференциалдар. Функцияны туындының көмегімен зерттеу. Анықталмаған интеграл. Рационал, иррационал және тригонометриялық функцияларды интегралдау. Риман бойынша анықталған интеграл. Анықталған интегралдардың қасиеттері мен есептеу әдістері. Анықталған интегралдың қолданылулары. Меншіксіз интегралдар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 5

  Алгоритмдеу мен бағдарламалаудың негізгі ұғымдары. Алгоритмдер және деректер құрылымы. Алгоритмдерді құру әдістері, алгоритмдерді талдау. Бағдарламаларды құру әдістері мен технологиялары. Сызықтық, тармақталатын және циклдық типтегі алгоритмдер. Массивтерді өңдеу. Ақпараттағы ішкі сұрыптау алгоритмдері және іздеу әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Цифрлық технологиялар
  Несиелер: 3

  Ақпаратты жіберу және кодтау теориясының негіздері. Заттар интернеті. Цифрлық трансформацияның технологиясы. Қосымша және виртуалды шынайлық. Виртуалды шынайлық жүйелері. Машина оқыту және жасанды интеллект технологиялары. Прототиптеу, 3d- басып шығару. Blockchain және криптовалюта технологиялардың негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағдарламалау тілдері теориясы және орындалуы
  Несиелер: 5

  Бағдарламалау тілдерінің негізгі элементтері, абстрактілі және пайдаланушылық типтерді, құрылымдарды, функцияларды құру тәсілдері, бағдарламалау тілдерінің қолданылу саласы мен даму тенденциялары және трансляция әдістері, тілдердің даму перспективалары және бағдарламалау технологиялары, бағдарламалаудың қазіргі заманғы әдіснамасы, бағдарламалық қосымшаларды жобалаудың модельдері мен әдістері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік ғылымдар мен бағдарламалау өнеріне кіріспе
  Несиелер: 4

  Компьютерлік ғылымға кіріспе. Бағдарламалаудың негізгі ұғымдар мен технологиялары. C, PHP, JavaScript SQL, CSS, HTML тілдеріне шолу, олардың функционалдық сипаттамалары. Алгоритмдер теориясына кіріспе. Негізгі алгоритмдер және деректер құрылымдары. Алгоритмдердің және тапсырмалардың күрделілігі. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың қауіпсіздік негіздері және веб-әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Мамандықтың кәсіби қолданбалы есептерін шешудің алгоритмдерін құру, кәсіби құжаттар жасау және олармен жұмыс істеу, ақпаратпен жұмыс істеудің әдістерін және құралдарын таңдау, мәтіндік және графикалық құжаттарды безендіру үшін қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламалар бойынша заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың құралдарын қолдану

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Есептеу математикасы
  Несиелер: 3

  ЭЕМ көмегімен нақты басқару объектілерін математикалық модельдеу процесінде пайда болатын күрделі инженерлік есептерді шешу үшін есептеу алгоритмдерін әзірлеу және қолдану, есептеу әдістері ұғымының негізі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Android платформасына арналған қосымшаларды әзірлеу 2019
  Несиелер: 4

  Мобильді қосымшалар. Android негізгі компоненттері, Мобильді қосымшаларды теңшеу, IDE Android Studio, Vstudio for Windows Phone немесе Eclipse IDE пайдалана отырып, ақпараттық жүйелерді іске асыру тәсілдері, IDE AStudio функционалдық мүмкіндіктері, Android SDK қолдану арқылы қосымшаларды әзірлеу принциптері, Бағдарламалық құралдың архитектурасы, Android SDK және IDE Visual Studio пайдалану арқылы іске асыру тәсілі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика+
  Несиелер: 4

  Адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі концепциялары мен стратегиялары. биосфераның тұрақтылығын сақтау; күнделікті қызметте тірі организмдердің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің заңдылықтары туралы білім. Тұрақты дамудан жасыл экономикаға көшу жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік бизнес
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректер қорыны жобалау негіздері
  Несиелер: 4

  Замануи деректер қоры мен ДҚБЖ ұйымдастырудың негізгі принциптері, ДҚ-дағы ақпарат өңдеудің процестерін сипаттау және оңтайландыру әдістері ДҚБЖ жұмысын бақылау, өнімділігін баптау, деректер қорын ұйымдастырудың заманауи технологиялары, нақты ДҚБЖ ортасында жұмыс істеу дағдыларды меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • C++ Builder визуалды бағдарламалау ортасы
  Несиелер: 5

  Құрылымдық және объектілі-бағытталған бағдарламалаудың негізгі принциптері. Класс элементтеріне қатынасты басқару. Бағдарламаларды жөндеу және тестілеу әдістері. Есептерді шешу үшін объектілі-бағытталған тілдердің негізгі құрылымдары, абстракцияның, инкапсуляция, мұра және полиморфизм тұжырымдамалары. Объектілі-бағытталған тілдердегі жобалау есептерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Географиялық ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 6

  Қазіргі заманғы геоақпараттық технологиялар саласындағы базалық білім, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану және компьютерлік желілерде жұмыс істеу, білім базаларын құру, GIS-технологияларды меңгеру, кәсіби және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін әртүрлі дереккөздерден ақпарат алу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1С-кәсіпорын
  Несиелер: 4

  Бизнес-процестерді басқару, қаржылық және статистикалық есептілік туралы білім жүйелерін пайдалану, қаржылық және статистикалық есептілікті дайындау бойынша толық және нақты ақпаратты қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру үшін есеп беру және оның әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалау инженериясының әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Бағдарламалық құралдардың өмірлік цикліндегі бағдарламалық инженерия (БИ). БИ-дағы өмірлік циклдің стандарттар профилдері. Жобаны басқару модельдері мен процестері, жүйелік жобалау, жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі, талаптарды жасау, объектілі-бағытталған жобалау, өмірлік циклдегі ресурстарды басқару, өмірлік циклдегі ақаулар, қателер мен тәуекелдер, бағдарламалық құралдар сапасының сипаттамалары. Бағдарламалық құралдарға талаптарды әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • АӨК цифрландыру
  Несиелер: 4

  Агроөнеркәсіптік ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу принциптері, АӨК басқару жүйелерін жетілдіру мүмкіндіктері. АӨК цифрландырудың үлкен деректерін талдау технологиялары. АӨК цифрландыру саласындағы ғылыми мәселелер. Әлеуметтік-саяси және медиа процестерде болжау және болжау. Болжау әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер мен желілер
  Несиелер: 6

  Негізгі ұғымдар мен түсініктер, операциялық жүйелер мен желілердің жұмыс істеу процестері. Мобильді құрылғылардың операциялық жүйелері. Операциялық жүйелерді баптау. Қолданыстағы операциялық ортада компьютермен жұмыс істеу технологиясы. Әртүрлі операциялық жүйелер мен компьютерлік желілердің жұмыс істеу тиімділігін бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпаратты басқару (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Ақпаратпен жұмыс істеу негіздері, ақпараттар ағыны, ақпаратты компьютерлік өңдеу, ақпараттық басқару жүйелерін дамыту, ақпараттық технологиялар, бақыланатын процестерді модельдеу. басқару ақпараттық жүйелерін дамыту және т.б. ақпараттық технологиялар. Басқарылатын процестерді модельдеу, бағалау және жағдайларды параметрлік есептеулер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық қорғаудың бағдарламалық- аппараттық құралдары
  Несиелер: 5

  Қорғау объектілерінің бүркемелеу белгілері. Құпия ақпараттың, қауіпті сигналдардың көздері мен тасымалдаушылары. Ақпарат көздеріне рұқсатсыз қол жеткізу тәсілдері. Сигналдарды ұстап қалу, акустикалық сигналдарды тыңдау, инженерлік және техникалық қорғау, кәсіпорында ақпаратты қорғау тәсілдері мен құралдары. Ақпараттың таралып кетуінің техникалық арналары, ақпаратты техникалық қорғау тұжырымдамасы, ақпаратты техникалық қорғау жөніндегі ұйымдастырушылық және техникалық шаралар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ықтималдық теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 6

  Кездейсоқ құбылыстардың математикалық заңдарын зерттеу: оқиғалар кеңістігі; Дискретті және үздіксіз таралу түрлері, таралу функциясы және оның қасиеттері, үздіксіз кездейсоқ айнымалы ықтималдықтың таралу тығыздығы; кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Кездейсоқ таралу параметрлерін бағалау теориясының элементтері; математикалық күту мен дисперсия үшін қалыпты тараалудың сенімді аралығы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жоғары деңгейлі бағдарламалау әдістері
  Несиелер: 5

  C# бағдарламалау тілінің көмегімен қосымшаларды жобалау негіздері. C# тілінің терминологиясы мен анықтамалары, бағдарлама құрылымы, объектілі-бағытталған бағдарламалаудың негізгі тәсілдері мен әдістері, бағдарламалау тілі құралдарын қолдана отырып ақпаратты өңдеу, есептің шешімдерін тексеру. Тілдің құрамы. Деректер құрылымы. Айнымалыларды жариялау. Сызықтық бағдарламалар. Қарапайым операторлар. Тармақталу операторлары. Циклдық операторлар мен басқаруды беру операторлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Кәсіпорынның экономикалық субъектісі, кәсіпорынның экономикалық ресурстары, оларды пайдалану көрсеткіштері, өндірістің тиімділігін арттырудың негізгі бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика және 3d-модельдеу
  Несиелер: 3

  Графикалық редактордың құралдарымен көркем монтаж жасау. Векторлық бейнелерді құру кезінде аспаптық құралдарды қолдану. Blender үш өлшемді графика редакторында негізгі 3D нысандарын жасау. Blender меш нысандарын өңдеу және манипуляциялау. 3D графика редакторында камераларды, Жарық түрлерін баптау. Анимация жасау. Үш өлшемді сахнаның рендері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Агроөнеркәсіптік кешендегі компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 6

  Агроөнеркәсіптік кешенде қолданылатын модельдердің типтік кластары мен күрделі жүйелерді үлгілеу әдістері және модельдерді құру принциптері және оларды қолдану ерекшеліктері, компьютерлік үлгілеу көмегімен шешілетін АӨК-дегі негізгі шаруашылық міндеттері, басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде сандық және сапалық талдау әдістері, Агроөнеркәсіптік кешенде компьютерлік модельдеу дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүйелер теориясы және корпоративтік шешімдер қабылдау әдістері
  Несиелер: 6

  Корпоративтік шешімдерді әзірлеудің негіздері, қабылданған шешімдердің тиімділігін бағалау әдістері, ұйымдағы бақылау жүйесі, тәуекелді шешімдерді іске асыруды басқару, басқарушылық шешімдердің тәуекелдік дәрежесін бағалау әдістері, белгісіздік және тәуекел жағдайларында корпоративтік шешімдердің баламаларын таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі немесе APM
  Несиелер: 3

  АЖЖ-сін техникалық, математикалық, бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз ету негіздерін, жобалау жұмыстарын автоматты орындау алгоритмдері мен математикалық әдістерін, қолданбалы бағдарламалар мен АЖЖ берілгендер базасының пакеті мен оларды құру принциптерін, машина жасау бөлшектері мен бұйымдарының конструкторлық құжаттарының графикалық бөлімін AutoCAD пен КОМПАС бағдарламаларында автоматты дайындау алгоритмдерін, олардың үшөлшемді үлгілерін автоматты түрде құруды игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютермен модельдеу негіздері
  Несиелер: 6

  Ақпараттық жүйелерді зерттеу, жобалау және пайдалану кезіндегі жүйелік тәсілдеме, модельдеуші алгоритмдерді жасай білу және оларды алгоритмдік тілдер мен модельдеудің қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалана отырып жүзеге асыру, модельдеудің деректер базасын қолдана отырып жобалау процесін автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректер қорын басқару жүйесі: ДББЖ бағдарламалау қағидалары
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы деректер қоры мен ДҚБЖ ұйымдастыру принциптері, ДҚ-да ақпараттарды өңдеу процестерін оңтайландыру және сипаттау тәсілдері, жұмыс істеу мониторингі, ДҚБЖ өнімділігін түзету, ДҚ ұйымдастырудың заманауи технологиялары, сонымен қатар нақты ДҚБЖ ортасында жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағдарламалық қосымшалары өңдеу
  Несиелер: 4

  Android Studio көмегімен Visual Studio, Eclipse IDE, IDE функционалдығы, Android SDK көмегімен бағдарламаларды әзірлеу принциптері, бағдарламалық жасақтама архитектурасы, Android SDK және Visual Studio IDE арқылы іске асыру әдісі арқылы ақпараттық жүйелерді енгізу жолдары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-процестерді модельдеу және талдау
  Несиелер: 5

  Бизнесті талдау және модельдеу әдістері процестер; негізгі программалау технологиялары; бизнес-процестерді модельдеу, талдау және жетілдіру; кəсіби жаратылыстану ғылымдарының негізгі əдістері теориялық және тәжірибелік зерттеулерге арналған іс-шаралар; аналитикалық әдістермен шешілетін қолданбалы міндеттерді математикалық модельдеу негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық және желілік қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Желілерді ұйымдастыру және пайдалану негіздері. Компьютерлік желілердің классификациясы мен сипаттамаларына қойылатын критерийлер. Компьютерлік желілердегі қауіпсіздік техникасы. Физикалық және деректер байланысы деңгейлерінде компьютерлік желілерде берілетін ақпараттың қауіпсіздігіне қауіп-қатерлер; оларды бейтараптандыру әдістері. Желілік деңгейдегі компьютерлік желі. Желілік қабаттағы функциялар мен интерфейстер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді қосымшалар технологиялары
  Несиелер: 6

  Замануи мобильді құрылғыларға, осы платформаларда мобильді қосымшаларды әзірлеу технологияларына шолу. Бағдарламалау тілдері: Java (Android), Swift (IPhone), Javascript (Windows Phone және басқалары). Android платформасына шолу. Android Studio студиясының әзірлеу ортасына шолу. Пайдаланушы интерфейсі. Android- тағы ниеттер, деректер, деректер қорлар. Желілік қызметтерді пайдалану. Басқарудың қарапайым элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эксперттік ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 6

  Эксперттік жүйелер туралы негізгі мәліметтер. Эксперттік жүйелердің жіктелуі. Білім базасын ұйымдастыру. Эксперттік жүйелердегі ойдың логикалық және эвристикалық әдістері. Эксперттік жүйелердің аспаптық құралдары. Турбо Пролог жүйесіндегі бағдарламалау негіздері. Эксперттік жүйелерді жобалау кезеңдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үлкен деректерді өңдеудің зияткерлік жүйелері
  Несиелер: 6

  Үлкен көлемді деректерді өңдеу принциптері, оларды ұсыну мен сақтау тәсілдері. Үлкен деректерді зияткерлік талдаудың негізгі міндеттері мен әдістері. Деректер қоймаларын жобалау және дайын қоймаларды деректермен толтыру тәртібі. Деректерді талдаудың бағдарламалық жүйелері. Зияткерлік талдауды автоматтандыру және үлкен деректерді өңдеу құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Агроөнеркәсіптік кешендегі ақпараттық-аналитикалық жүйелер (АӨК)
  Несиелер: 5

  Нарықтық экономиканың жұмыс істеу заңдылықтары мен негіздері, кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық және қаржылық-эконамикалық қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің және заңнамалары туралы негіздері; нақты жағдайларды талдауда экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтау, оларды шешу жолдарын іздеу және күтілетін нәтижелерді бағалау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • TRACE MODE біріктірілген жүйесінде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Басқару жүйелері, қателер мен тапсырмаларды қадағалау жүйесі (Bug tracking System, Issue Tracking System), TRACE MODE жүйелерінде жобаларды құру, дайындалатын кодта бағдарламалық құрылымды тиімді ұйымдастыру, жобалау үлгілері, моделді тапсырмалардың қағидалары мен технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жүйелер теориясы және басқару шешімдерді қабылдау әдістері
  Несиелер: 5

  Жүйелер теориясының принциптері және жүйелік парадигма. Жүйелер және олардың қасиеттері. Жүйелердің декомпозициясы және агрегациясы. Жүйелік талдау кезеңдері. Жүйелік талдауды ақпараттық қамтамасыз ету. Жүйелік модельдеу. Күрделі жүйелерде басқару шешімдерін қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасы негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамасын білу, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдана білу, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдаған мамандығы бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас саласы мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құру, диалог, монолог, полилог жүргізу дағдылары; тезистер, конспектілер, рецензиялар, пікірлер, рефераттар аннотациялар құрастыру және кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық үрдіс стерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы.

 • Код ON4

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік нысанның қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық мәселелерге техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

 • Код ON5

  Математиканың базалық бөлімдерін, жүйелер теориясын және оларды кәсіби қызметте қолдануды білу және түсіну, корпоративтік басқару шешімдерін әзірлеу әдіснамасын, шешімдерді қабылдаудың тиімділігін бағалау және бақылау әдістерін білу, кәсіби қызметте есептеу әдістерін қолдана білу.

 • Код ON6

  Big Data технологиясын, операциялық жүйелерді, геоақпараттық жүйелерді жобалау принциптерін білу, геоақпараттық жүйелерді жобалау, мобильді қосымшалар құру, компьютерлік желіні жобалау негіздерін пайдалану, нәтижелерді талдау және жүйелер мен желілердің жұмысын жақсарту бойынша ұсыныстар беру.

 • Код ON7

  Бағдарламалау тілдерін, алгоритмдерді құру және талдау әдістерін, олардың күрделілігін бағалауды, деректер құрылымын, оларды бағдарламалау тілдерінің бірінде жүзеге асыру ерекшеліктерін білу; бағдарламалау тілдерінің құралдарын таңдау және қолдана білу.

 • Код ON8

  Күрделі жүйелерді модельдеу принциптерін, бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеудің аспаптық құралдарын, әдіснамасын білу; бағдарламалық қамтамасыздандырудың архитектурасын құру, нәтижелерді тексеру, қателерді тіркеу, тестілеуге және бағдарламалық құжаттарға қойылатын талаптарды талдау

 • Код ON9

  Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ҚР стандарттарын, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен құралдарын, деректер базасының теориясын, ДББЖ, ақпараттық массивтерді құру және сығу әдістерін білу, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ДББЖ мониторингін және ДББЖ резервтік көшірмесін жасау.

Top