Меню

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 6B05302 Химия в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Химия ғылымдары саласында фундаменталды білімі бар, ғылыми, өндірістік және педагогикалық қызметте кәсіби құзыреттілікті қолдана алатын бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау
Академиялық дәреже
Бакалавриат
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті
Оқу мерзімі
4 года
Кредиттер көлемі
240
ҰБТ-дағы пәндер
Химия және Биология
Білім беру саласы
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
Дайындық бағыты
6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар
Білім беру бағдарламаларының тобы
B053 Химия
 • Физика
  Несиелер: 3

  Бұл пән физиканың негізгі заңдары мен физикалық құбылыстарын, теориялық және қолданбалы есептерді шешу үшін олардың іс жүзінде қолданылу мүмкіндіктерін зерттейді. Пән әлемнің қазіргі заманғы физикалық көрінісінің негізгі түсініктерін қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы химия
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім алушыларда заттың құрылысы туралы, химиялық процестердің заңдары мен заңдылықтары, химиялық термодинамиканың негіздері, әртүрлі агрегаттық күйдегі заттардың тәртібі мен қасиеттері туралы химиялық ғылымның қазіргі заманғы жетістіктерінің негіздерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу кезінде студенттерде 1989 жылы IUPAC ұсынған химиялық элементтердің периодтық кестесінің барлық элементтерінің химиясы туралы жүйелі түсінік, бейорганикалық заттардың құрамы, құрылысы мен қасиеттерінің, сонымен қатар бейорганикалық синтез және талдаудың өзара байланысын анықтау дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді ғылыми жұмыста кездесетін арнайы курстарды оқу барысында, математиканы қолданудың қолданбалы бағыттарын өз бетінше оқу барысында студенттерге білуі қажет негізгі математикалық ұғымдармен және әдістермен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәндер студенттердің көшбасшылық қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ және жалпы ел деңгейінде ықпал ету әдістерін қолдану арқылы адамдардың мінез-құлқын тиімді басқару әдістемесі мен тәжірибесін меңгеруіне ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән экологияны қорғау туралы ойды және табиғи экожүйелер мен техносфералардың қызмет етуінде қауіпті және төтенше жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық және практиикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Органикалық химия
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде студенттерде табиғи және синтетикалық органикалық заттар, олардың құрамы мен қасиеттері туралы жүйелі түсінік; органикалық реакциялардың өту заңдылықтарын анықтау дағдысы, Органикалық синтез және талдауды жүзеге асыру дағдысы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың түрлері, олардың деректемелері оқытылады. Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру үшін қажетті терминологиялық және синтаксистік минимумды меңгереді. Іс жүргізуді дамыту тарихы мен іскерлік қарым-қатынас мәдениеті, іс жүргізудің теориялық және практикалық аспектілері туралы ақпарат беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер мемлекет және құқықтың негізгі ұғымдары мен категорияларын, құқықтық қатынастарды және Қазақстан Республикасы құқығының түрлі салаларының негіздерін зерделейді. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша білім жүйесін және осы негізде құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде студенттерде химиялық реакциялардың уақытқа байланысты жүру заңдылықтары туралы және әртүрлі сыртқы факторлар кезіндегі химиялық тепе-теңдіктің тұрақтануы туралы білімдері қалыптасады, бұл химиялық процесті оңтайлы жүргізуге мүмкіндік береді. Физикалық химиядағы химиялық реакцияларды зерттеу үшін физика мен химияның теориялық және эксперименттік әдістерін қолданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандардың кәсіби қызметінің шеңберінде кәсіби лексиканы меңгеруді қалыптастырады, сондайақ кәсіптік қызметті табысты жүзеге асыру үшін қажетті тіл, сөйлеу, пәндік және дискурстық құзыреттілікті жақсартуға бағытталған. Лексикалық және грамматикалық деңгейде тілдік жүйе мен стилистикалық ресурстарды меңгеру; ең аз жалпы ғылыми лексика және терминдер, мамандық бойынша сөйлеу тақырыптарының ең азы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электрохимия
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде студенттер электролит ерітінділерін электрохимияның теориялық және практикалық негіздерін, гальваникалық элементтердің термодинамикасын, электрохимиялық кинетика мен қолданбалы электрохимияны меңгереді, тепе-теңдік электрохимия және электрохимиялық кинетика заңдарын практикалық қызметте пайдалану дағдылары мен біліктерін қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Коллоидтық химия және ЖМҚ
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде студенттер фазалар бөлінуінің шекарасында, фазааралық беттік қабатта болып жатқан және байланысқан фазалардың өзара әрекеттесуі нәтижесінде пайда болатын үрдістердің сипаты мен механизмін анықтауды, дисперсиялық жүйелердің құрамы мен құрылысын анықтауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде кәсіптік қызметте, ғылыми және практикалық жұмыста, шетелдік әріптестермен қарым-қатынаста, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттар үшін шет тілін меңгеру қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экологиялық химия
  Несиелер: 5

  Бұл пән қоршаған ортадағы химиялық қосылыстардың трансформациялануын, экологиялық талаптарды ескере отырып, шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастырудағы осындай өзгерістердің ықтимал салдарын болжауды және қоршаған ортаны ластаушылардың мониторингісін талдаудың әдістері мен құралдарын құруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық технология
  Несиелер: 5

  Бұл пән химиялық-технологиялық процестердің теориялық негіздерін қарастырады, материалдық және энергетикалық баланстарды құрастырудың негізгі процестері мен әдістері туралы білім береді, химиялық процестерді жүргізу тәсілдерін қарастырады, негізгі химиялық өндіріс мысалында шикізат, су және энергетикалық ресурстардың жіктелуі мен сипаттамасын береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Органикалық шикізатты қайта өңдеу
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда органикалық шикізатты өңдеу технологиясының негізгі теориялық түсініктерін қалыптастырады. Курсты оқу жалпы химиялық технология, органикалық, физикалық химия, химия және физика, химиялық технология процестері мен аппараттары, органикалық заттардың химиялық технологиясы негізіндегі білімдеріне негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Бұл пән құрамдас бөліктері сапалық және сандық талдаулар болып табылатын химиялық талдаудың әдістері мен құралдарын зерттейді. Сапалық талдау әдістері заттың сапалық құрамы мен элементтердің химиялық қасиеттері арасындағы тәуелділікке негізделген. Күрделі объектіні сапалық талдаусыз халық шаруашылығы салаларының жұмыс істеу негізін құрайтын сандық химиялық талдау, табиғат пен халықтың денсаулығын бақылау мүмкін емес.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық синтез
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттердің химиялық реакциялардың негізгі заңдылықтары, ерітінділер мен ерітінділер концентрациясын өрнектеу тәсілдері, ерітінділерді дайындау, химиялық реакциялардың механизмдері мен жіктелуі, органикалық және бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарын алу тәсілдері мен қасиеттері және т. б. сұрақтар бойынша білімдерін жүйелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сынама алу және сынама дайындау
  Несиелер: 5

  Пән тұрақты немесе жылжымалы зертхана жағдайында химиялық талдаудың жалпы мәселелерін, сынама алу және сынама дайындау сияқты химиялық талдаудың жеке сатыларын, сондай-ақ қоршаған ортаның түрлі объектілерін талдау мысалдарын қарастырады. Бұл пән студенттерге сынама дайындауда қолданылатын құрылғылар туралы, отандық және шетелдік аналитикалық құрал-жабдықтарды өндірушілердің аспаптық паркі туралы түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биологиялық объектілерді талдау
  Несиелер: 5

  Бұл пән әртекті объектілердің құрамы мен құрылысын анықтауға бағытталған зерттеулер көрінісін қалыптастырады. Пәнді оқыту арқылы студенттерді тіршілік әрекеті барысында пайда болатын процестерді молекулалық деңгейде зерттеу мақсатында биологиялық материалды физика-химиялық талдау әдістерімен және заманауи тәсілдерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Талдаудағы бөлу және концентрлеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің негізгі компоненттерге де, токсиканттарға да қоршаған орта объектілерін талдау кезінде бөлу және концентрлеу әдістерінің негізгі тәсілдерін, принциптері мен заңдылықтарын меңгеруін және таныстыруды мақсат етіп қояды. Сынаманы дайындау сатысында операцияны таңдау негізінен шешілетін міндетке, объектінің табиғатына және келесі анықтау әдісіне байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеудегі химиялық процестер
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны химияның негізгі түсініктері мен заңдылықтарын, нақты ауылшаруашылық объектілерін талдаудың қазіргі әдістерін қамтиды; ауыл шаруашылығында топырақтың құнарлылығын, ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімін, мал шаруашылығының өнімділігін арттыру үшін химиялық білімнің маңызын көрсетуге мүмкіндік береді; минералды тыңайтқыштармен жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау, тамақтану гигиенасы және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тағамдық химия
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге шикізат пен дайын өнімнің химиялық құрамын, тағамдық заттардың функцияларын және олардың адам ағзасына арналған рөлін, дайын өнімдерді алу үдерісіндегі физика-химиялық айналуларды, тамақ өнімдерін өндірудегі тағамдық қоспалардың рөлін, тағамдық өнімдердің жаңа түрлерін құрудағы тағамдық компоненттердің рационалды үйлесу принциптерін, тағамдық жүйелердің қасиеттерін және тағам өнімдерінің сапасын қалыптаст��рудағы химиялық, физико-химиялық, коллоидтық, биохимиялық рөлдерді меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физикалық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде студенттер химиялық байланыстардың реті мен еселігі, құрылымдық, оптикалық және конформациялық изомерия, атомдардың координациялық саны, атомдар мен атомдар топтарының молекуладағы өзара әсері, энергетикалық, электрлік және басқа да молекулалық сипаттамалар, аралық өнімдер мен реакция механизмдері және т. б. сияқты химиялық құрылым теориясының негізгі мәселелерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Білім алушылар химия бөлімдерін құрудың мазмұны мен тәсілдерін; танымдық дамыған және тереңдетілген ұғымдарды қалыптастыру әдістемесін зерделейді; оқулықтар мен әдістемелік әдебиет бағдарламасын талдап, педагогикалық және басқа да әдістемелік міндеттерді шешу үшін химия саласында алған білімді қолдануды үйренеді; күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды, сабақ жоспары-конспектілері мен басқа да құжаттарды құрастыру дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биоорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде табиғи органикалық қосылыстардың негізгі кластарының химиялық қасиеттерінің заңдылықтары туралы білімдері қалыптасады және бұл білімді тірі организмде өтетін процестерді оқу кезінде негіз ретінде қолданады. Студенттер органикалық және биоорганикалық реакциялардың негізгі механизмдерін, органикалық молекулалардың кеңістіктік және электрондық құрылысын анықтауды, метаболиттердің химиялық айналуының бағыты мен нәтижесін болжауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Бұл пән статистикалық, динамикалық биохимия саласындағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастырады. Студенттер биологиялық үлгілердегі қосалқы заттар мен ББЗ құрамын анықтауды, ферментативтік реакция механизмдерін анықтауды, метаболикалық айналулардың схемасын құруды, катаболизм мен анаболизмнің энергетикалық әсерін есептеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиялық эксперимент
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім алушыларды жалпы химияда қолданылатын арнайы әдістемелер мен жұмыс істеу тәсілдерінің негізінде шығу тегі әртүрлі материалдарды теориялық және сараптауды оқытуға, алғашқы кәсіби біліктіліктерін дамытуға ықпал ететін химиялық эксперимент жүргізу кезінде негізгі іс-әрекеттерді орындау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зертханалық жұмыстарды жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән химиялық кабинеттің негізгі құрал-жабдықтарын, реактивтер мен материалдарды, сондай-ақ химиялық кабинетте жұмыс жасау ережелерін және қауіпсіздік техникасын, химия курсының негізгі тақырыптарын оқыту әдістемесі бойынша зертханалық-тәжірибелік жұмыстарды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зат құрылысы
  Несиелер: 5

  Аталған пән заттың құрылысы және заттардың қасиеттері туралы білімнің негізін құрайды. Курста молекулалық спектроскопияның әртүрлі әдістерінің теориялық негіздері мен мүмкіндіктері, берілген қасиеттерге ие молекуламен электромагниттік сәулеленудің өзара әрекеттесу теориясы қарастырылады. Кері есепті шешу анықталады және сезімталдық, дәлдік, қол жетімділік және практикалық әдістердің мүмкіндіктері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кристалдық химия
  Несиелер: 5

  Бұл пән кристалдар құрылысының жалпы принциптері мен кристалдық құрылымдарды жіктеу туралы, кристалдар құрылымы мен атомдардың химиялық өзара әрекеттесуінің табиғаты арасындағы байланыс туралы, кристалдық заттардың физика-химиялық қасиеттерімен құрылымының байланысы туралы, кристалдық химияның ғылым ретінде заманауи міндеттері туралы түсініктерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу кезінде студентке ғылыми зерттеулердің методологиясы мен әдістемелерін, оларды жоспарлау мен ұйымдастыруды меңгеруге, ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша қажетті ақпаратты таңдап, талдай білуге, экспериментті жоспарлауға және жүргізуге, эксперимент нәтижелерін өңдеуге, ғылыми зерттеулер нәтижелері бойынша қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Курсты игеру курстық және дипломдық және ғылым��-зерттеу жұмыстарын табысты орындауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химиялық есептерді шешу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән химиялық есептерді күрделі көп нұсқалы процесс ретінде шешуді қарастыруды ұсынады, химияның әртүрлі бөлімдерінің білімі мен іскерліктерін заманауи математикалық есептеулерді қолдана және біріктіре отырып, типтік есептеу тапсырмалары мен эксперименталдық есептерді шешудің әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығы өнімдерін ластаушы заттарды идентификациялау
  Несиелер: 5

  Пәннің негізінде биологиялық тізбек және азық-түлік шикізаты мен азық-түлік өнімдерінің ауылшаруашылық өндірісінің барлық кезеңдерін, сондай-ақ сақтауды, орауды және таңбалауды қамтитын, ауыл шаруашылығы өнімдеріне түсетін және жинақталатын тірі организмдердің денсаулығы үшін нақты және ықтимал қауіпті химиялық және биологиялық заттарды оқу қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оптикалық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пән жоғары математиканың жалпы бөлімдерін және бөліну шекарасындағы толқындық құбылыстардың электродинамикасының шекаралық есептерін шешудің белгілі әдістерін, тарату желілеріндегі толқындардың типтерін, матрицалық формадағы сызықты көп полюсті құрылғылардың сыртқы белгілерін сипаттау тәсілдерін және оларды талдау әдістерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығы өнімдерінің биохимиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән заттар мен энергияның тірі организмдерге айналуы, өсімдік және жануар тектес ауыл шаруашылығы өнімдерінің химиялық құрамы, сақтау және өңдеу кезінде болатын биохимиялық процестер туралы қазіргі заманғы түсініктерді, білім мен іскерлікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сынамалардың ыдырауы
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттердің химиялық анализде сынамаларды ыдырату әдістерінің негізгі тәсілдерін, принциптерін және заңдылықтарын меңгеруін және танысуын мақсат етеді. Сынаманы ыдырату тәсілдері үлгінің химиялық құрамына, анықталатын заттың табиғатына, талдау мақсатына және қолданылатын анықтау әдісіне байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығы өнімдерінен сынама алу және сынама дайындау
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында студенттер ауыл шаруашылығы өнімдерін талдау кезінде сынама іріктеу мен сынама дайындаудың негізгі принциптері мен заңдылықтарын меңгереді, шешілетін есептерге, объектінің табиғатына және келесі анықтау әдісіне байланысты сынама дайындау сатысында оңтайлы операцияларды таңдауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қатты дененің химиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән гетерогенді процестер саласындағы зерттеулермен байланысты білімді меңгеру кезінде кәсіби білім мен біліктерді қалыптастырады, қатты дененің негізгі эволюциялық бағыты тұжырымдалып, оның жеке кезеңдері талданады, макро-, мезо- және микродеңгейде дамудың теориялық модельдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Пестицидтер химиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән ауыл шаруашылық тәжірибесінде мамандықты игеруде кәсіби білім мен біліктілікті қалыптастырады, онда барлық негізгі кластардағы (органикалық және бейорганикалық) қазіргі заманғы пестицидтердің қасиеттері мен алу әдістері сипатталған, жеке өнімдерді өндіру технологиясы және оларды ауыл шаруашылық шараларды қорғау үшін тиімді пайдалану қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық зерттеулердегі модельдеу
  Несиелер: 3

  Курсты меңгеру студенттерді модельдеудің, оның ішінде компьютерлік, химиялық зерттеулерде, сонымен қатар зертханалық, курстық, дипломдық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау үшін практикалық дағдылар мен іскерлікті меңгерумен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрохимиялық талдау әдістері
  Несиелер: 3

  Бұл пән электрохимияның теориялық негіздерін және әртүрлі жүйелерді зерттеуде классикалық және қазіргі заманғы электроаналитикалық әдістерді қолдану принциптерін қарастырады, электрохимиялық термодинамика мен кинетиканың негізгі ұғымдарын түсіну үшін қажет. Курстың аясында электролит ерітінділерінің қасиеттері, қос электр қабатының құрылысы, электрохимиялық тізбектердің термодинамикасы және электродт�� процестердің кинетикасы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кванттық химия
  Несиелер: 5

  Бұл пән кванттық механика пәнін микромир туралы қазіргі заманғы ұғымдардың іргелі ғылыми негізі ретінде қарастырады, заттың құрылысына классикалық және кванттық көзқарастың сабақтастығы мен өзара байланысы, сонымен қатар кванттық механика тілінде микромир құбылыстары мен процестерін сипаттау тәсілі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық талдау нәтижелерін өңдеу
  Несиелер: 3

  Курсты игеру студенттерді математикалық жоспарлау әдістерімен, сондай-ақ эксперименттің дұрыстығын және жаңғыртылуын қамтитын негізгі әдістер мен әдістемелерді сипаттай отырып, зертханалық, курстық, дипломдық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау үшін тәжірибелік дағдыларды алумен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жем құрамын талдау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде студенттер жемнің химиялық құрамын, қоректік және энергетикалық құндылығын анықтауды және қауіпсіздігін бақылауды (микотоксиндер, пестицидтер, ауыр металдар), химиялық құрылымын, қоректілігін және сапасын бағалау әдістерін үйренеді. Осы деректер негізінде жануарларды азықтандыруға жарамдылығы туралы қорытынды жасау дағдылары мен біліктері қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік химия негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән компьютерлік химия пәнін молекулалардың құрылымын компьютерлік моделдеу туралы қазіргі заманғы түсініктердің іргелі ғылыми негізі ретінде қарастырады, молекулалық модельдеудің қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламаларымен таныстырады. Студенттерді дербес компьютерлерде өз бетінше есептеулер жүргізуге бағыттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Хроматографиялық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Пән заттың құрылысын және аспаптық әдістермен анықталатын физика-химиялық сипаттамаларды, зерттелетін объектінің химиялық құрамы мен физикалық құрылымын, сондай-ақ газ, газ-сұйық, сұйық хроматографияны және хромато-масс-спектрометрияны қарастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Органикалық объектілерді талдау
  Несиелер: 5

  Бұл пән органикалық объектілерді талдау ерекшеліктерін оқып-үйренуге, заттардың агрегаттық жағдайына, химиялық құрамына және қажетті метрологиялық сипаттамаларына байланысты талдауға сынама іріктеу және сынама дайындау мәселелерін кеңірек зерттеуге, қойылған міндеттерге сәйкес нақты объектілердің химиялық талдауын өзіндік жүргізу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Координациялық қосылыстар
  Несиелер: 5

  Бұл пән кешенді қосылыстар химиясы бойынша (периодтық жүйе элементтерінің әртүрлі кластардың координациялық қосылыстарының пайда болуына қабілеттілігі туралы; кешендердің тұрақтылығы, қасиеттері және олардың реакциялары, химиялық байланыс теориялары туралы) теориялық және практикалық материалдарды меңгеруді көздейді және кешенді қосылыстарды алу кезінде, оларды талдау және қасиеттерін болжау кезінде теориялық білімді қолдану қабілетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Химия саласындағы негізгі химиялық білім мен сандық есептерді шешу дағдыларын меңгеру

 • Код ON2

  Қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып, химиялық экспериментті жүзеге асыру дағдылары мен біліктіліктерін меңгеру

 • Код ON3

  Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес өндіріс жағдайында химия-технологиялық процестерді орындау

 • Код ON4

  Өндірістік және бақылау-аналитикалық зертханалары жағдайында химиялық талдау жүргізу

 • Код ON5

  Инновациялық технологиялар негізінде орта мектептерде, лицейлерде, гимназияларда, колледждерде химияны оқытудың педагогикалық процесін жүзеге асыру

 • Код ON6

  Химиялық процестер мен құрылымдарды есептеу, ғылыми және оқу эксперименттерінің нәтижелерін өңдеу кезінде қажетті заманауи компьютерлік технологияларды, статистикалық әдістерді меңгеру

 • Код ON7

  Химиялық және физика-химиялық зерттеулер жүргізуге қажетті зертханалық құрал-жабдықтармен, ыдыстармен, аспаптармен жұмыс істей білу

 • Код ON8

  Белгілі базалық химиялық білім мен әдістерді қолдану негізінде пәнаралық және практикалық-бағытталған міндеттерді шешеді

 • Код ON9

  Кәсіби салада жобалық қызметті басқару

6B05302 Бейорганикалық химия
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05302 6B05302-Фундаментальная химия
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05302 Химия
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05302 Химия
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05302 Химия
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05302 Химия
Бакалавриат

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша