Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01703 Орыс тілі мен әдебиеті в Yessenov University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының басты мақсаты: - орыс тілі мен әдебиеті саласында жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу арқылы тұлғаның зияткерлік, мәдени және адамгершілік дамуындағы қажеттіліктерін қанағаттандыру; - барлық түлектерге орыс тілі мен әдебиеті саласында, сондай-ақ Лингвистика және филологияның шектес салаларында PhD философия докторы дипломын алу мақсатында да, әрі қарай өзін-өзі жетілдіру мақсатында да білімін жалғастыруға мүмкіндік беретін магистрлік даярлықты ұйымдастыру; - орыс тілі мен әдебиеті магистрлерін даярлау жолымен мемлекеттің білікті кадрларға қажеттілігін қанағаттандыру; - Қазақстан Республикасының халықаралық білім беру кеңістігіне тең құқылы қатысуы үшін жоғары білім туралы құжаттардың айырбасталуын қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты кәсіби қызметті табысты жүргізу үшін қажетті негізгі коммуникативтік дағдылар мен дағдыларды дамыту және өңдеу болып табылады. Пән кәсіби ортада қарым-қатынас жасау терминологиясын, сондай-ақ мәтінді аудару кезінде грамматикалық құрылымдар мен лексикалық ережелерді меңгеруге бағытталған. Мамандыққа негізделген сөздер мен сөз тіркестерінің, негізгі терминдердің мағынасын және оладың эквиваленттерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық зерттеу әдістері және коммерциализация
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты-студенттерді зерттеу мәселелерімен және тілді үйрену және қолдану әдістерімен таныстыру, сонымен қатар оларды осы саладағы соңғы зерттеулермен таныстыру. Курста сандық, сапалық, этнографиялық, дискурсивті және аралас зерттеу әдістерінің әр түрлі түрлері мен схемалары қарастырылады, сонымен қатар статистикаға қысқаша кіріспе енгізіледі, бұл студенттерге бар зерттеулер мен әзірлемелерді сыни бағалауға және өз жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. Курс практикаға бағытталған, яғни студенттерді өз жобаларын әзірлеуге, іске асыруға және бағалауға және оларды коммерцияландыруға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: ғылым тарихын оқып-үйрену негізінде ғылыми ойлау стилін қалыптас-тыру. Курс пәннің теориялық негіздерін зерделеуге, түпнұсқа-лармен, шетелдік және отандық ғылым методологтарының классикалық еңбектерімен жұмыс жасауға, сыни ойлау мәдениетін, пікірлесу мен ойын ашық, еркін, дәл, терең қисынмен жеткізе білуге бағытталған. Ғылымның тарихи кезеңдері, қоғам, мәдениет, адам туралы ғылымдардың қалыптасу тарихын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лингвистикалық зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – қазіргі тіл білімінің әдіснамалық негіздерін ашып көрсету және студенттердің қазіргі лингвистикалық зерттеу әдістері туралы білімдерін жүйелеу. Оқу пәні жоғары оқу орны мен мектептегі мамандарды ғылыми-педагогикалық және зерттеушілік жұмыста лингвистикалық және коммуникативтік мәселелерді ғылыми негізде шешуге дайындауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанымдық зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты магистранттарды тарихи қалыптасқан негізгі мектептердің даму тарихымен және олардың әдіснамалық қағидалары және ережелерімен таныстыру, студенттерге шетелдік әдеби сынның негізгі принциптері мен жүйелері туралы түсінік беру. Курс магистранттардың әдеби тұжырымдамаларда еркін жүріп, оларды әртүрлі деңгейдегі біліктілік жұмыстарында қолдана алатындай етіп жасалған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Патенттеу
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқытудың мақсаты өнертабыстарды, пайдалы модельдер мен өнеркәсіптік үлгілерді құқықтық қорғау проблемаларын зерделеу, ұлттық нормативтік құқықтық актілерді зерделеу және оларды Патенттік құқық саласындағы әртүрлі деңгейдегі халықаралық құқықтық актілермен салыстыру, Патенттік құқық объектілерін зерделеу, өнертабыстардың, пайдалы модельдер мен өнеркәсіптік үлгілердің патентке қабілеттілік белгілері мен шарттарын анықтау, патенттерге құқықтарды ресімдеу дағдыларын практикалық игеру, авторлар мен патент иеленушілердің бұзылған құқықтарын қорғауды таңдауды оңтайландыру болып табылады, Патенттік құқық саласындағы зияткерлік меншік нәтижелерін құқықтық қорғаудың неғұрлым өзекті проблемаларын анықтау, Патенттану саласындағы зияткерлік қызмет нәтижелерінің қазіргі жай-күйінің ерекшеліктерін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көптілді білім беру: теориялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді көптілді білім берудің теориялық және әдістемелік негіздерімен таныстырады. Пән оқушыларға көптілді оқытудың тілді меңгерту арқылы әлем мәдениетімен таныстыру принципін ашуға бағытталған. Курста Қазақстан Республикасындағы көптілді білім берудің тұжырымдамалық ережелері қарастырылады, көптілді білім беруді қалыптастырудың тиімділігіне әсер ететін факторлар талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: болашақ мамандардың тұтас педагогикалық үдерісті және басқару ісі бойынша кәсіптік-психологиялық құзіреттілігін қалыптастыру. Басқару психологиясының теориялық –әдіснамалық негіздерін, еңбек ұжымын басқару психологиясы және ұжымдағы әлекметтік-психологиялық ахуалын, басшылық және лидерлік, адам әрекетін тиімді түрде басқаруды ұйымдастыруды, басқару ісінің әлеуметтік-психологиялық мәселелерін шешуді, тұлғаның психодиагностикалық және психологиялық кеңес беру мәселелерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көкейтесті лингвистикалық зерттеулер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - лингвистикалық зерттеулер туралы, сонымен қатар әлемдік тіл білімінде белсенді талқыланатын мәселелер туралы түсінік қалыптастыру. Курс түрлі көзқарастарды салыстырмалы талдау дағдысын жетілдіру және ғылыми ұғымдарды түсіндіруге арналған. Курстың мазмұнына қазіргі заманғы отандық және шетелдік лингвистика аясында дамыған тіл білімінің жетекші парадигмалармен танысу кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Деректерді талдау және өңдеу (BigData)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарда деректерді зияткерлік талдау технологиялары (Data Mining), оларды қолдану және құралдары туралы жүйелі түсінікті қалыптастыру, деректерді қолданбалы талдаудың негізгі әдістерін зерделеу, әртүрлі ғылыми және педагогикалық міндеттерді шешу үшін Data Mining әдістерін практикалық қолдану дағдыларын дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: болашақ мамандардың кәсіби- педагогикалық және психологиялық мәдениетінің негізін қалыптастыру. Қазіргі педагогика және психология ғылымдарының теориялық негіздерін игеруге және олардың кәсіби міндеттерің шешуге байланысты шығармашылық дайындағын қалыптастыруға бағытталаған. Жоғары мектеп педагогикасының теориялық және әдіснамалық негіздерін, білім берудің қазіргі парадигмасын, Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беру жүйесін, жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзіреттілігін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орыс тіліне оқытудың лингвомәдениеттанымдық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-теориялық негіздеу, білім беру кеңістігіндегі лингвомәдени көзқарасты ескере отырып, орыс тілін шет тілі ретінде оқыту әдістемесін жасау. Лингвомәдениеттану тілдік бірліктердің ұлттық-құрылымдық семантикасын олардың мазмұны мен реңктерін толық түсіну үшін, осы тілдің және осы мәдениеттің спикерлерінің қабылдауына мүмкіндігінше жақын дәрежеде зерттейді. Пән аясында лингвомәдени тәсіл негізінде орыс тілі мен сөйлеу мәдениетін зерттеу процесін әдістемелік ұйымдастыру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі орыс тіліндегі белсенді үрдістер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – орыс ұлтының дамуындағы заманауи әлеуметтік-мәдени және әлеуметтік-экономикалық тенденцияларды көрсететін өзгермелі жүйе ретінде қазіргі орыс тілі туралы білімді жүйелеу, тереңдету, жалпылау. Курс орфоэпия, лексика, фразеология және грамматика саласындағы белсенді процестерді зерттеуге бағытталған. Бұл курста тілдегі өзгерістер қоғамдағы тарихи өзгерістерді ескере отырып қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Киберпедагогика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: оқыту процесінде цифрлық технологияларды қолдануды жетілдіру, цифрлық контентті құру және цифрлық трансформация үшін қажетті дағдыларды дамыту. Курс цифрлық ресурстарды, цифрлық технологияларды пайдалануға бағытталған. Курс интернет-технологиялар, виртуалды оқыту, сандық қызметтер мен құралдар негізінде жеке оқытуды қамтамасыз етеді және онлайн курстарды қолдану қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Постмодернизм және қазіргі әдеби процесс
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – магистранттарға шетел әдебиетінің дамуы контекстінде қазіргі орыс әдеби процесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыру. Курс 19 ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы әдеби өмірдің негізгі оқиғаларын тарихи, саяси және мәдени-эстетикалық тұрғыдан сипаттайды. Курста қазіргі әдебиеттің ағымдарымен, даму тенденцияларымен, жетекші жазушылардың шығармаларымен және қазіргі әдеби-көркем сынның жай-күйімен танысу қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мәдениет пен әдебиеттің семиотикасы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – магистранттардың мәдениеттану мен әдебиет саласындағы семиотика туралы түсініктерін қалыптастыру. Курс семиотикалық талдаудың негізгі әдістерімен, принциптерімен және рәсімдерімен танысуға, гуманитарлық білімнің басқа салаларында семиотиканың концептуалды аппаратын қолдану дағдыларын дамытуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогикалық дизайн
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылыми жобалау, оқу материалдарын әзірлеу, енгізу және бағалауға арналған педагогикалық спецификациялар жүйесі, педагогикалық жобалаудың негізгі түсініктерін ашу. Курс тиімді жұмыс туралы білімді жүйелі қолдануға, «ашық архитектурамен» оқу үдерісін құруға және нақты оқыту ортасын құруға негізделген. Курс білім беру мазмұнын одан әрі жетілдіру бойынша шешімдерді әзірлеуді қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мәтін мен дискурс
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты -студенттерді мәтін мен дискурсты лингвистикалық объект ретінде ажыратуға, зерттеуге, талдауға үйрету. Курс қазіргі тіл біліміндегі мәтін теориясы мен дискурс ұғымдарымен таныстырады. Пән аясында лингвистикадағы дискурсивті бағыт, дискурстардың типологиясы, дискурсты талдау теориясы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі әдебиет теориясының концепциялары
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - қазіргі әдебиеттанудың басым теорияларымен таныстыру. Пән қазіргі әдебиет теориясының ұғымдарын терең зерттеуге, олардың ерекшеліктерін ашып көрсетуге және ортақ тұжырымдарды анықтауға бағытталған. Курстың мазмұны ең ықпалды әдеби құбылыстары мен жеке шығармашылық үлгілерді назарға ала отырып қазіргі әдеби процеспен танысу, әдеби шығарманы талдау әдістерін қарастыруды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі білім беру реформалары аясында білім берудегі инновациялық процестермен байланысты білім мен іс-әрекет тәсілдерін игеруде жалпы мәдени және кәсіби-педагогикалық құзыреттілік жүйесін қалыптастыру. Білім беру саласындағы практикалық педагогикалық және басқарушылық қызметке дайындықты, қазіргі басқару құжаттары мен теориялық-педагогикалық жетістіктер негізінде білім беру жүйесі бойынша теориялық білім базасын қалыптастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Когнитивті лингвистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – студенттерге танымдық тіл білімі, оның қалыптасу тарихы туралы жан-жақты білім беру. Пән студенттердің отандық, шетелдік ғалымдардың теориялық пайымдауларына негізделген ұғым-түсініктерін тереңдетуге бағытталған. Мазмұнында тіл, ойлау, таным арақатынасына байланысты пікірлерлер, ғаламның концептуалдық және тілдік моделі, концептілік өріс және концептілер, тілдік тұлға, дүниенің тілдік бейнесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Этнолингвистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - тіл мен мәдениеттің өзара байланысу жолдары туралы түсінік қалыптастыру. Курс мәдениетті қалыптастырудың, ақпаратты біріктіру және берудің негізгі тәсілдерінің бірі ретіндегі тілдің рөлін ашуға арналған. Курс аясында этнолингвистиканың негізгі ұғымдары, этнолингвистика пәні мен объектілері; әлемнің тілдегі лингвистикалық көрінісі туралы түсінік; тілдік тұлға туралы түсінік, т.б. туралы оқытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON3

  Нақты теориялық және практикалық мәселелерді шешу үшін оқу үдерісінде заманауи ақпараттық, цифрлық және интерактивті технологияларды қолданады

 • Код ON5

  Алған ғылыми білімдерін тіл немесе әдебиет бойынша өзіндік ғылыми ізденістерге қалыптастырады

 • Код ON4

  Сәйкес әдістемені таңдай отырып және зерттеу кезеңдерін анықтай отырып, ғылыми зерттеудің мәселелері мен міндеттерін талдайды

 • Код ON2

  Филологияның жетекші салалары контекстінде тіл білімі мен әдебиеттану саласындағы заманауи ғылыми білімдерді түсіндіреді

 • Код ON6

  Білім беру ұйымдарында оқытудың жекелеген түрлері бойынша оқу қызметін жоспарлау, ұйымдастыру және практикалық жүзеге асыру бағдарламаларын әзірлейді

 • Код ON7

  Ұжымда жұмысты ұйымдастырады, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды

 • Код ON1

  Негізгі және бейіндік пәндер бойынша терең білімін көрсетеді

 • Код ON8

  Өзінің ғылыми-зерттеу қызметін талдау және өзін-өзі бағалауды жүзеге асырады, одан әрі даму бағыттарын анықтайды

7M01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01703 Орыс тілі және әдебиеті (ғ/п)
Магистратура

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top