Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04113 HR менеджент в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Базалық экономикалық категориялар, экономикалық теориялық модельді құру кезеңдері; микроэкономикалық талдаудың ерекшелігі, нарықтық экономиканың жұмыс істеу принциптері мен заңдары; микроэкономика субъектілері, сұраныс пен ұсыныстың қалыптасу заңдылықтары, бірлі-жарым тауар нарығында тепе-теңдікті орнату мүмкіндіктері мен шарттары; тұтынушылық таңдау теориясының негіздері, өндіріс факторларының нарығы, сұраныстың, ұсыныстың және өндірістің жекелеген факторларына бағаның қалыптасу ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аймақтану негіздері
  Несиелер: 3

  Аймақтандырудың жалпы сұрақтары, экономикалық аймақтарды бөлу негіздері, аймақтардың экономикалық және географиялық сипаттамалары. - Қазақстанның өңірлік дамуының тарихи тәжірибесі. Қазақстанның қазіргі экономикалық аймақтарын; өңірлердің аймақтық топтары. Аймақтық бағдарламалар. Аймақтанудың теориялық және әдіснамалық негіздері. - аймақтық даму мен үкіметаралық қатынастарды өңірлік реттеу әдістері. Аймақтық реттеудің құқықтық негізі. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының факторлары мен тенденциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары)
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Сызықтық алгебраның элементтері және аналитикалық геометрия. Функциялардың шектеулері. Бір немесе бірнеше айнымалы функциялардың дифференциалды есептелуі. Белгісіз, нақты және дұрыс емес интегралдар. Дифференциалдық теңдеулер және қатарлар. Ықтималдықтар теориясының негізгі түсініктері мен теориясы. Кездейсоқ айнымалылар. Эмпирикалық тарату заңдары. Кездейсоқ айнымалы жүйе.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 4

  Жалпы статистика теориясы: статистикалық бақылау; қорытынды және топтау статистикалық деректер; статистикалық кестелер; абсолютті, салыстырмалы және орташа статистикалық көрсеткіштер; вариациялық статистикалық зерттеу; таңдаулы зерттеулер; динамикалық қатарлар; Индекс әдісі; ұлттық шоттар жүйесі; ұлттық байлық статистикасы; халық пен еңбек ресурстар статистикасы, экономиканың тиімділігі мен халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық саясат
  Несиелер: 3

  Табиғатты пайдалану экономикасының теориялық негіздері, Қазақстанның экологиялық-экономикалық даму аспектілері, табиғи-ресурстық әлеуетті бағалау, табиғатты пайдалануды басқару механизмі, салалық және аймақтық проблемаларды сипаттау. Микро және макроэкономикалық көзқараспен табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару ілімінің тарихы
  Несиелер: 3

  Адамзат қоғамындағы басқару дамуының эволюциясының кезеңдерін және олардың экономика жағдайына тигізетін салдарын; менеджменттің ғылым мен кәсіп ретінде дамуының негізгі кезеңдерін; ұйымның даму принциптерін және қызмет ету заңдылықтарын зерттеу. Адамзат қоғамының дамуын ескере отырып, басқару қызметінің отандық және шетелдік тәжірибесін талдау дағдыларын үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 4

  Өндірушілердің мінез-құлқы. Өндіріс шығындары. Тұтынушылардың мінез-құлық теориясы. Нарықтық экономикалық жүйе және нарықтық механизм. Микроэкономика пәні және микроэкономикалық талдау әдстемесі. Капиталдың шоғырлануы және нарықтық билік. Нарықтың "құлауы" және мемлекеттік реттеу. Монополистік бәсекелестік жағдайындағы фирманың мінез-құлқы. Еңбек нарығы. Капитал нарығы. Жер нарығы. Инновациялық нарықтар. Олигополия жағдайында фирмалардың іс-әрекеті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  Пониманиесущности бухгалтерского учета и экономического анализа, выработка практических навыков ведения бухгалтерского учета и проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций. Изложение материала структурно-логическими схемами, обобщающими таблицами и множеством практических примеров.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 4

  Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер және агрегаттар. Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс: макроэкономикалық көрсеткіштердің өзара байланысы және моделдеу. Экономикалық тепе-теңдік. Экономикалық цикл. Жұмыссыздық және инфляция. Экономикалық өсім. Ақша және олардың экономикадағы рөлі. Қаржы нарығы. Инфляция. Бюджеттік-салықтық қатынастар. Мемлекеттік борыш. Тұрақтандыру экономикалық саясаты. Қазақстан экономикасының макроэкономикалық мәселелері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұйымның теориясы
  Несиелер: 3

  Ұйымның негізгі заңдары, принциптері; ұйымды басқарудың құрылымдық элементтері мен тетіктері; ұйымдарды құру, қызмет ету, дамыту ерекшеліктері. Кадрлық, қаржылық, материалдық және ақпараттық ресурстарды тиімді басқару үшін еңбекті ғылыми ұйымдастыру әдістерінің ұйымдастыру.//

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 4

  Менеджменттің әдіснамалық негіздері. Менеджмент функциясының табиғаты мен құрамы. Менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру қатынастары мен ұйымдастыру формалары. Менеджмент жүйесіндегі коммуникация. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу. Менеджменттегі қызметті ынталандыру. Ұйымдағы адам. Менеджмент жүйесіндегі реттеу және бақылау. Менеджмент жүйесіндегі Стратегия және тактика

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық
  Несиелер: 3

  Мемлекет туралы негізгі түсініктер. Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтық жағдайының конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. Қазақстан Республикасындағы сот және сот әділдігі.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет ұғымы және түрлері. Мемлекеттік басқару жүйесі, ұйымдастырылуы және нысаны. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығының негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Негізгі теориялық тұжырымдамалар мен санаттар, іскерлік құқық институттары; бизнестің құқықтық формалары мен ұйымдастырылуы; бизнесте қолданылатын келісімшарт түрлері, бизнесті ұйымдастыру үшін құжаттар пакетін жасау; шешім қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Басқару есебi
  Несиелер: 5

  Өндірістік шығындар туралы деректерді өндіріс шығындарын бағалау және табысты анықтау үшін пайдалану мүмкіндігі. Бухгалтерлік бағаларды дайындау, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді), жанама шығындарды бөлу. Басқару шешімдерін қабылдаудың түрлі салаларында бухгалтерлік және аналитикалық ақпараттарды қабылдау, өңдеу, жүйелеу және пайдалану дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұйымдағы басқару процестері және бихевиоризм
  Несиелер: 4

  Басқарудың психологиялық заңдары, ұйымдағы менеджерлердің кәсіби рөлі мен қызметтері туралы білімді қалыптастыру; көшбасшылық пен басшылықтың психологиялық аспектілері; ұйымдастыру жанжалдарының пайда болу себептерін анықтау дағдыларына үйрету, жол табу реттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Пайда болған табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың түрлерін, сондай-ақ ықтимал салдарларды сипаттауды; пайда болу ошақтарында, таралу жолдарында, салдарларды жою, сондай-ақ халықты қорғауды төмендету тәсілдері мен құралдарын таңдауды; құтқару жұмыстарын жүргізу, пайдаланылатын техниканың, құтқарушылардың түрлері мен санын әзірлеу жоспарларын белгілеуді; табиғи және техногендік сипаттағы туындаған төтенше жағдайлардың мәні, ғылыми негіздері туралы түсініктерін білуді; табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда; табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болуының негізгі себептерін ғылыми нег���зделген көзқараспен түсіндіру, сондай-ақ зардап шеккендерге алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Еңбекті қорғау бойынша заңнама негіздері. Құрылыстағы еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау бойынша ұйымдастыру шаралары. Құрылыс ұйымының Еңбекті қорғау бөлімін жалпы тағайындау. Еңбекті қорғау жағдайларын және санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсартудың кешенді бағдарламалары. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық түрлері. Құрылыста пайда болатын өндірістік зияндардың адам ағзасына әсері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы және несие
  Несиелер: 4

  Қаржы жүйесі, мемлекеттік қаржы, мемлекеттік бюджет және салықтар, бюджеттен тыс қорлар, мемлекеттік несие; кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаты, халықтың қаржысы; қаржылық басқару, қаржы тәуекелдігі және бақылау. Қаржы нарығы, мәні және функциялары; несие нарығы, сақтандыру нарығы, бағалы қағаздар нарығы, валюта нарығы. Халықаралық қаржы жүйесі. Банк жүйесі. Қаржыландыру және несиелендіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел мемелекеттерінің қаржысы және салығы
  Несиелер: 4

  Дамыған нарықтық экономикасы бар елдердің салық жүйелерін құру және қызмет етудің жалпы принциптерін, салық саясатының мәнін, мақсаттары мен принциптерін, шетелдердегі салық саясатының типологиясын зерттеу;шет елдердің салық статистикасын талдай білу (салыстырмалы бағалау жүргізу, тікелей және жанама салық салудың ара қатынасын есептеу және талдау және т. б.)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Экономиканы мемлекеттік реттеу объектілерін сипаттау. Экономиканы реттеудегі заң шығарушы, атқарушы және сот билігінің рөлін анықтау. Меншік және кәсіпкерлік, қаржы нарықтары, өңірлік даму, халықты жұмыспен қамту, табиғатты пайдалану, сыртқы экономикалық қызмет қатынастарын мемлекеттік реттеу. Мемлекеттің монополияға қарсы саясаты. Мемлекеттің инвестициялық, құрылымдық, инновациялық саясаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары (HR )
  Несиелер: 3

  Қолданбалы бағдарламалар пакетін пайдалану саласындағы ғылыми-практикалық білім, информатиканың және есептеуіш техниканың нақты салаларында есептерді кәсіби тұжырымдауға және шешуге мүмкіндік беретін базалық математикалық модельдер мен алгоритмдер, "адам - компьютер" интерфейстері; деректер базасының моделін қоса алғанда, ақпараттық жүйелер компоненттерінің модельдері; бағдарламалық кешендер мен деректер базасының компоненттері, қазіргі заманғы аспаптық құралдар мен бағдарламалау технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік-экономикалық қатынастар жүйесіндегі салықтардың орны мен рөлі, салық қатынастарын реттеу саласындағы заңдар; салық салуды дамытудың қазіргі заманғы тенденциялары, болашақта олардың даму мүмкіндігі болжамдары; салықтардың негізгі түрлері, оларды жіктеу; ҚР салық заңнамасының принциптері мен салық салудың классикалық және қазіргі ұстанымдарының мазмұны; Қазақстан салық жүйесінің және салық заңнамасының ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кадрлық саясат және кадрлық жоспарлау негіздері
  Несиелер: 3

  Кадрлық саясаттың мәні мен түсінігі. Кадр саясатының түрлері. Кадр саясатын бағалау критерийлері.Кадрлық іс-шаралар және кадрлық стратегия. Ұйымның кадрлық саясатының тиімділігі үшін кадрлық жоспарлаудың әдістемесі, маңызы. Кадрлық әлеуетті талдау және ұйымның кадрлық саясатын іске асыру ерекшеліктері. Кадрлық саясатты қалыптастыру механизмі. Персоналға қажеттілікті жоспарлау. Еңбек өнімділігін және еңбек көрсеткіштерін жоспарлау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнестегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
  Несиелер: 4

  ERP-жүйесінің сипаттамасы.. CRM жүйесінің сипаттамасы. Business Intelligence Сипаттамасы. Порталдар. Компанияның Интернет-сайты. Төлемді, жеткізуді, сауданы Автоматтандыру жүйесі"бірыңғай терезе". Компанияның компютер желілері. Дүниежүзілік видеоконференциялар; интернет қосылған теледидарлар мен ұялы телефондар;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Конструкторлық құжаттардың графикалық бөлімін AutoCAD бағдарламасында орындау негіздерін игеру; кеңістіктік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; бұйымдардың сызбаларын және олардың үшөлшемді үлгілерін әзірлеуге, сонымен қатар сызбалар файлдарын жасап, принтер немесе плоттерде басып шығаруға машықтану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 4

  маркетинг принциптері мен функциялары; ұйымның маркетингтік ортасының негізгі параметрлері мен сипаттамалары; тұтыну нарығының қазіргі заманғы модельдері; маркетингтік зерттеуді жүзеге асыру процесінің кезеңдері; сегменттеу критерийлері мен принциптері, тауарды нарықта позициялау процесі; стратегиялық маркетингтің принциптері мен әдістері, маркетингтік стратегияны әзірлеу кезеңдері; маркетинг кешені және оны іске асыру құралдары;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджменттегі сандық және сапалық талдау әдістері
  Несиелер: 4

  Менеджменттегі сандық және сапалық талдау әдістерінің мәні, мазмұны және жіктелуі; менеджменттегі зерттеулердің жалпы ғылыми және нақты ғылыми (арнайы) әдістері; экономикалық және ұйымдастырушылық басқарушылық шешімдерді қабылдауды қамтамасыз етуде қолданылатын сандық және сапалық талдау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Табиғатты пайдалану менеджменті
  Несиелер: 4

  Табиғатты пайдалануды, тұрақты дамуды, табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық және әкімшілік аспектілерін басқару негіздері. экологиялық менеджмент және маркетинг, табиғатты қорғау және ресурс сақтау қызметін ұйымдастыру және басқару, табиғи ресурстарды пайдаланудың экономикалық тиімділігі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Персонал маркетингі
  Несиелер: 5

  Персоналды басқаруда қолданылатын персонал маркетингі, басқарудың маркетингтік тұжырымдамасының мазмұны ; персоналды басқару әдістемесінің негіздері (персоналды басқару философиясы, тұжырымдамасы, мәні, заңдылықтары, принциптері); персоналды басқару технологиясы (персоналды жалдау, іріктеу, қабылдау және орналастыру); персоналды дамытуды басқару технологиясы (іскерлік мансапты және кадрлық жаңалықтарды басқару).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Персоналды дамытуды басқару
  Несиелер: 6

  Персоналды дамытуды басқару саласындағы аналитикалық және тәжірибелік жұмыстың негізгі бағыттары мен әдістері, қазіргі заманғы кадрлық стратегиялар, ұйым персоналын дамытудың негізгі тұжырымдамалары; персоналды дамытудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен стратегияларының мазмұны; персоналды оқыту және дамыту жүйесінің тиімділігін бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Персонал рекрутингі
  Несиелер: 5

  Рекрутменттің негізгі ұғымдары мен кезеңдері, рекрутменттің қазіргі заманғы әдістері, жұмыс орнын жобалау және персоналға өтінімдер жинау, тапсырыс берушінің кадрлық қызметтермен өзара қарым қатынас технологиялары, бос жұмыс орындары туралы ақпаратты тарату және үміткерлер туралы ақпарат жинау әдістемесі, персоналды жалдау кезінде қолданылатын дәстүрлі әдістер мен процедуралар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның шаруашылық қызметін басқару және талдау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын қызметінің аналитикалық экономикалық зерттеулерінің теориясы мен әдістемес; шаруашылық қызметті талдауды ұйымдастыру принциптері және ақпараттық қамтамасыз етілуі; шаруашылық қызметті талдауда экономикалық ақпаратты өңдеу тәсілдері; қаржылық – экономикалық көрсеткіштерге факторлардың әсерін анықтау тәсілдері; шаруашылық резервтерді іздестіру принциптері; ұйымды жетілдірудің негізгі бағыттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кадрлық жұмысты құжаттық қамтамасыз ету
  Несиелер: 4

  Кадрлық іс жүргізу түсінігі, мақсаттары, міндеттері және принциптері. Кадр құжаттамасының тағайындалуы және құрамы. Кадрлық құжаттаманы жетілдірудің негізгі бағыттары. Кадрлық іс жүргізуді ұйымдастыру бойынша жалпы мемлекеттік нормативтік және әдістемелік құжаттар. Ұйымда персоналды іріктеу процесін құжаттау. Ұйымның стратегиялық бағыты бойынша құжаттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мансапты басқару
  Несиелер: 5

  Кәсіби бағдарлау және кәсіпті таңдау; "мансап" санаты, сипаттамалары; "мансапты басқару" ұғымының негізгі сипаттамалары; персоналды және мансаптық процестерді басқару бойынша қызметтің мазмұны және ұйымдастырылуы; қызметкерлердің лауазымдық орын ауыстыруы; ұйымның кадрлық резерві; мансаптық процестерді жоспарлау; мансаптық мақсаттар және жеке мансапты жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Персоналды басқарудағы іс жүргізу негіздері
  Несиелер: 4

  Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету; басқару құжаттарын ресімдеудің жалпы ережелері. қызметтік құжаттардың мәтіндерін құрастыру; басқарманың негізгі құжаттарын жасау және ресімдеу ерекшеліктері; жеке құрам бойынша құжаттарды ресімдеу ережесі; құжат айналымын ұйымдастыру; құжаттармен жұмысты ұйымдастырудың негізгі ережесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стратегиялық жоспарлау
  Несиелер: 4

  Стратегиялық жоспарлаудың теориялық негіздері. Стратегиялық жоспарлау технологиясы. Ұйымның іскерлік қоршаған ортасын және ішкі әлеуетін бағалау және талдау. Ұйымның бәсекелестік стратегиясы. Стратегиялық баламаларды әзірлеу, ұйымның стратегиясын таңдау және бағалау. Ұйымның стратегиялық жоспарларын әзірлеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұйымдағы қайшылықтарды басқару
  Несиелер: 5

  Қайшылықтарды басқарудың теориялық-әдіснамалық негіздері; пайда болу себептері; қайшылықтардың оң және теріс салдары, әр түрлі қайшылықтарды реттеу әдістері және өндірістік салада қайшылықтар туындауының объективті және субъективті себептерін талдау, тұлғааралық қайшылықтарды шешу тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • HR - талдау
  Несиелер: 6

  Персоналды басқару саласындағы математикалық және статистикалық талдау әдістері; HR қызметінің негізгі көрсеткіштерінің динамикасы мен құрылымын талдау; персоналдың мақсатты және нақты саны мен жүктемесінің арақатынасын талдау, персоналдың санына әсер ететін факторларды талдау; лауазымдық құрамды оңтайландыру үшін функционалдық талдауды қолдану; еңбек нормаларын әзірлеудегі талдау; персонал шығындары бюджетінің орындалуын талдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Персоналды бағалау әдістері мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Персоналдың құзыреттілігін бағалаудың әдіснамалық негіздері; персоналды диагностикалаудың заманауи технологиялары; персоналды іскерлік бағалаудың негізгі әдістері мен технологиялары; еңбек нәтижелері бойынша маманды кешенді бағалау; басшылардың жұмысын бағалау; персоналды бағалауды жүргізу бойынша әдіснамалық ұсынымдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тиімді көшбасшылық және басқару
  Несиелер: 5

  Ұйымдағы адамдардың өзара қарым – қатынасының негізгі теориялары мен тұжырымдамалары, мотивация, топтық динамика, команда құру, коммуникация, көшбасшылық және қақтығыстарды басқару мәселелері. Ұйымдағы коммуникациялық процестерді талдау әдістері және олардың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік этика және корпоративтік мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Іскерлік этика және корпоративтік қатынастар: мәні, функциялары; ұйым мәдениетінің тұжырымдамасы; корпоративтік мәдениеттің құрылымы; корпоративтік мәдениетті диагностикалау және басқару технологиялары; ұйымның имиджін қалыптастыруға корпоративтік мәдениеттің әсері; корпоративтік мінез-құлықтың этикалық стандарттары; мәдениетаралық факторлардың корпоративтік қатынастардың дамуына әсері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Персонал еңбегін ұйымдастыру және төлеу
  Несиелер: 4

  Еңбекті рационалды ұйымдастыру мен мөлшерлеудің теориялық негіздері; еңбек процестерін зерттеудің заманауи әдістері; еңбектің техникалық негізделген нормаларын есептеу және еңбекті бөлудің ұтымды нысандарын, еңбекақы төлеу жүйелерін сандық бағалау әдістемесі; жұмыс орындарын ұйымдастыру, еңбек нормаларын есептеу және ұйымдағы жалақы жүйесін жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Басқарушылық қызметтегі әлеуметтік зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Ұйым персоналын басқарудың қазіргі заманғы әдістері жүйесіндегі әлеуметтік әдістердің рөлі мен маңызы; ұйымның персоналы әлеуметтік жүйе ретінде; персоналды басқарудың қазіргі тәжірибесінде қолданылатын әлеуметтік зерттеу әдістері; персоналды іріктеу және жалдау технологияларында әлеуметтік әдістерді қолдану; персоналды мотивациялау жүйесін жетілдіру тәжірибесіндегі әлеуметтік әдістер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Персоналды мотивациялау және ынталандыру әдістері
  Несиелер: 5

  Мотивация туралы негізгі ұғымдар, еңбек мотивациясының механизмі; мотив және ынталандыру. Ұйым персоналын басқару жүйесіндегі еңбек қызметін ынталандырудың және орны мен рөлі. Еңбекті ынталандыру: түсінігі, принциптері және ұйымдастыру формалары. Тәртіптік жазаларды қолдану тәртібі; ұйымдағы материалдық және материалдық емес ынталандыру жүйесінің тиімділігін бағалау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  ҚР бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін білу. Нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу және қызметкерлердің қызметін реттейтін заңнама жүйесінде бағдарлануы.

 • Код ON2

  Кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін орыс, қазақ және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға дайындық.

 • Код ON3

  Ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін; HR менеджмент саласында сапалық және сандық әдістерді қолдана білу.

 • Код ON4

  Табиғатты, қоғамды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқару принциптерін, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғаудың нормативтік-құқықтық базасын білу. Персоналдың еңбек қауіпсіздігін басқару технологияларын меңгеру.

 • Код ON5

  Қаржылық көрсеткіштерді, жеке және заңды тұлғалардан салық есептеу, салық салу саласындағы заңдылықтарға сәйкес салықтық есеп беруді қалыптастыру

 • Код ON6

  Экономика қызметінің теориялық негіздері мен заңдылықтарын білу. Ұйымның еңбек ресурстарын қалыптастыруға және дамытуға макроэкономикалық ортаның әсерін бағалай білу

 • Код ON7

  Статистика, бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және шаруашылық қызметті талдау негіздерін білу. Кәсіпорындардың есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдай білу және түсіндіре білу

 • Код ON8

  Персонал қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында басқарушылық шешімдерді әзірлеу үшін менеджмент және маркетинг саласында іргелі білім мен дағдыларды қолдану

 • Код ON9

  Кадрлық саясат және жоспарлау негіздерін білу, оларды тәжірибеде қолдану. Кадрлық іс жүргізуді жүргізу қабілеті, кадрлық есептілікті құру дағдыларын меңгеру.

 • Код ON10

  Бәсекеге қабілетті персоналды тарту, іріктеу және таңдау; ұйым персоналын оқыту және дамыту саясатын әзірлеу және енгізу

 • Код ON11

  Команда құра білу, іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жанжалдарды басқару, персоналды мотивациялау және ынталандыру саясатын әзірлеу, еңбекақы төлеу саясатының тиімділігін бағалау дағдыларын меңгеру

 • Код ON12

  Персоналды іскерлік бағалау технологияларын әзірлеу және қолдана білу. Персоналды басқару жүйесінде зерттеу жүргізу, еңбек көрсеткіштерін экономикалық талдау дағдыларын меңгеру.

Top