Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08401 Интенсивті балық шаруашылығы в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты – ғылыми-зерттеу, өндірістік-технология саласында, ұйымдастыру-басқару, жобалау және педагогикалық қызметте бітірушілердің Қазақстанда сонымен қатар, әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті қарқынды балық шаруашылығы саласында табысты жұмыс жасау үшін жалпымәдениеттілік, жалпыкәсіптік және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M134 Балық шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 7M084 Балық шаруашылығы
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  «Ғылым тарихы және философиясы» пәнін меңгеру нәтижесінен магистрант ғылыми таным құрылымы мен қызметтері, өз кәсіби аумағында ғылым әдістері жайында алған білімдерін қолдана алу қабілетіне ие болады және идеологиялық, діни, саяси құрылымдарды ғылыми концепциялардан ажырата алады. Қазіргі таңдағы ғылымның әдіс тәсілдерін білу жеке ғылыми жұмыстың қажетті шарты болып табылады және шынайы ғылыми құрылымдар мен жалған білімдерді ажыратуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР тұщы су қоймаларының гидробиологиясы және экологиясы
  Несиелер: 5

  Пән су айдындарындағы өмірді, гидросферадағы теориялық негізді сақтауды және биологиялық ресурстардың өсімін молайтуды қамтамасыз ету үшін мекендеу ортасымен үздіксіз байланыстағы су организмдер популяциясы мен биотикалық қауымдастығының (биоценоз) өмір сүру заңдылықтарын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су қоймаларының биологиялық өнімділігі және су биоқорының генофондын тұрақты пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән су экожүйелерінде энергия және органикалық заттардың пайда болуды мен трансформацияның негізгі заңдылықтарын, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда су ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалануды оқытады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Балық шаруашылығында ғылыми-зерттеулер ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән зерттеулерді жоспарлауды, балық шаруашылық және экологиялық зерттеулерде далалық жағдайында бағалау және экспедицялық шығуды, ғылыми мақаланы жазу және әзірлеуді, ҒЗЖ нәтижесін енгізуді (патент, авторлық куәлік).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасының негіздері. Жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттері. Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдістері. Жоғары мектеп дидактикасы. Жоғары мектептегі педагогикалық процесс. Оқыту заңдары, заңдылықтары және принциптері. Жоғары мектептегі оқыту әдістері, формалары мен құралдары. ҚР жоғары білім берудің қазіргі жағдайы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби қалыптасуы. Жоғары мектептегі тәрбие процесі. Тәрбие мақсаты педагогикалық мәселе ретінде. Оқу-тәрбие ұжымы тұтас педагогикалық үдерістің қызмет ету формасы ретінде. Педагогикалық үрдістің менеджменті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері; ұйымдастыру мақсаттарына қол жеткізу бойынша бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында шешу ережелері, олармен жұмыс істеу әдістері менеджердің қызметіндегі функционалдық жай-күйлер, басқару процестерін оңтайландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық мақсаттардағы шет тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттарға арналған ағылшын тілі:шет тілін тереңдете оқу және шет тілінде сөйлеушімен тұлғааралық және мәдениаралық қарым-қатынасты жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанда бекіре балықтарын өсіру биотехникасы
  Несиелер: 5

  Пән балықтардың көбеюін нейроэндокриндік реттеу сындарлы жұмыс схемасының негізінде Қазақстанда бекіре балықтары популяциясының жасанды түрде өсімін молайту биотехникасын жетілдіру, экологиялық және гормондық факторларды үйлестіру негізінде жасанды, зауыттық балық өсімін молайтудың негізгі кезеңдерінің биотехника әдістерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Қазақстан аквакултурасы
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі балықтардан зауыттық әдіспен жыныстық өнімдер алу әдістері және Солтүстік және Орталық Қазақстан жағдайында жасанды теңдестірілген азық қолдану арқылы оны тауарлы массасына дейін өсіруді оқытады. Балықтардың өсіру кезінде Қазақстанның су қоймаларында балық өнімділігін арттыру үшін әр түрлі әдістері қолданылануды оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • ҚР ішкі су қоймаларының ихтиопатологиясы және токсикологиясы
  Несиелер: 5

  Пән патологиялық үрдістердің жалпы заңдылықтарын, олардың жалпы пайда болуын, дамуы мен шығу себептерін , әр түрлі систематикалық жүйесіндегі су организмдердің (бактериялардан балыққа дейін) және әр түрлі деңгейдегі ұйымдардың (жасушалардан экожүйе қауымдастығына дейін) заңдылық реакцияларын токсикологиялық әсерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Гидробионттарды жерсіндірудің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 4

  Пән өндірістік және эксперименттік мақсаттарда интродукция ретінде пайдаланылатын көптеген балықтардың сипаттамасы, келесі градация бойынша жерсіңдіру жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін: кәсіпшілік әсерін, биологиялық әсерін, бордақылау әсерін, кері әсерін оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балық шаруашылығында селекциялық-асылдандыру жұмыстары
  Несиелер: 5

  Пән әртүрлі санаттардағы балық өсіру шаруашылықтарында орындалатын және әр түрлі мақсаттары мен ерекшеліктері бар, селекциялық және асыл тұқымдық жұмыстарды оқытады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Түсіне білу: ғылыми білімді дамытудың заманауи үрдістері туралы; ғылымның қазіргі әдістемелік және философиялық мәселелері туралы. Басқару жүйесіндегі жұмыс тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында басқару қызметінің психологиялық жағдайлары мен ерекшеліктерін талдау. Ғылымның қазіргі заманғы концепцияларының мазмұнын зерттеу. Тарих және философияның мәртебесі мен негізгі мәселелерін талдау.

 • Код ON2

  Шет тілін (кәсіби) меңгеру нәтижесінде шет тілінде ғылыми және кәсіби ақпаратты іздеу тәсілдерін, желілік технологиялар, білім және деректер базасын білуі тиіс. Академиялық бағыттағы кәсіби тақырыптарды ауызша айтуды және жазбаша реферат жазуға дағдыланып, талдауды меңгеру қажет.

 • Код ON3

  Су экожүйесінің типтерін, су экожүйесінің продурцирленген типтерінің ерекшеліктерін, биоөнімділіктің қоршаған ортаның абиотикалық факторларына тәуелділігін білуі қажет. биологиялық ерекшеліктерін ғылыми негізге ала отырып балық шаруашылық жұмыстарын тиімді жүргізу. Балық аулау тәжірибелерін және эксперименттерін болжау және болжау үшін негіз болып табылатын балық және балық шаруашылығы су қоймаларын зерттеудің негізгі әдістерін білу.

 • Код ON4

  Балық шаруашылығындағы селекциялық асыл тұқымды жоғарғы типтегі жаңа және жетілдірілген түрлерді білу қажет. Өндірушілерді, толықтырғыш жас шабақтарды өсіру және өнеркәсіптік шаруашылықтардағы репродуктор-отырғызу шаруашылықтарында жас шабақтарды жаппай өсіру.

 • Код ON5

  Биологиялық су ресурстарын қорғау және оларды тиімді қолданудың биологиялық негіздері, ҚР су биоресурстарын таралуы бойынша негізгі түсініктерді білу. Су биоресурстарын қорғау бойынша негізгі заңды актілерді, биологиялық су ресурстарының сарапшы бағалауын, су биоресурстарын тиимді қолдану және қорғау туралы заңның базалық жүйесіне орай ұйымдастыру.

 • Код ON6

  Қазақстанның шағын және орташа суқоймаларында балық шаруашылық жұмыстарын жоспарлау және жүргізуді, жаңа технологияларды қолдану арқылы бекіре балықтарын өсіру технологиясын; инфекциялық, инвазиялық және жұқпалы емес балық ауруларының таралуын, ихтиофауна мен суқойма өнімділігіне токсинді заттардың әсерін, гидробионттарды акклиматизациялау принциптері мен әдістерінің негіздерін білу.

Top