Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01703 Орыс тілі мен әдебиеті в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Қазіргі публицистика тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-қазіргі публицистиканың даму тенденциялары туралы түсінік беру, жазбаша және ауызша публицистикалық мәтінді түсіну дағдыларын дамыту, баспа жаңалықтар мәтінінен түрлі деңгейдегі ақпаратты, телевизиялық публицистиканы (сұхбат, ток-шоу, авторлық бағдарламалар) және жаңа түрдегі коммуникативтік ортаны (блогтар мен постылар)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдеби бағыттар мен мектептер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әдебиеттанудағы негізгі бағыттар мен мектептер туралы білімді жүйелеу, категориялық аппаратты меңгеру, негізгі теориялық-әдеби ұғымдарды жүйелі бірлікке келтіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курс шет тілін практикалық меңгеруді қамтамасыз етуге, шетелдік білім беру процесінде тілдік емес мамандықтар магистранттарының мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігін Базалық Стандарт (С1) деңгейінде қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – магистранттарды білім беру саласындағы дербес ғылыми педагогикалық зерттеуге дайындау; зерттеу қызметін талдау, жүйелеу және нақты ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу үшін зерттеу әдістері мен технологиялары кешенін қолдану арқылы лингвистика саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жалпылау негізінде жүргізу қабілетін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Синхрониядағы және диахрониядағы орыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – орыс әдебиетіндегі негізгі бағыттар мен мектептер туралы білімді жүйелеу, категориялық аппаратты меңгеру, орыс әдебиеті тарихын синхронда және диахронияда қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Курс ғылымның пайда болуы мен қалыптасуын, көзқарастық негіздерін, ғылымның қызметтерін қарастырады. Ғылым дамуының бейклассикалық, постбейклассикалық кезеңдерінің және постпозитивистік, постклассикалық емес кезеңдерінің негізгі концепциялары мен бағыттарының ерекшелеліктерін меңгеру барысында дүниенің ғылыми бейнесі жайлы тұжырым қалыптасады және ғылыми білімнің құрылымы мен деңгейлері, ғылымның идеалдары мен нормалары негізінде ғылымның философиялық негіздемелеріне жете мән беріліп, ғылыми дәстүрлер, ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы мәселесіне толық талдау жасалады. Мақсат - ғылымның аксиологиялық аспектілері негізінде қазіргі заманғы жаһандық өркениет мәселелерді шешудегі ғылымның атқаратын рөлін анықтау. Міндет - жаратылыстану және техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясын; әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың тарихы мен философиясын жан-жақты қарастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәтінді жазу және редакциялау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты − магистранттарда еркін мәтіндерді саналы түрде жазу және оларды редакциялау үшін қажетті базалық дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу қызметіндегі аргументация теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-маманның логикалық мәдениетін арттыру, ұсынылған ережелерді негіздеу білігін қалыптастыру, дискіні сауатты жүргізу дағдысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тіліндегі белсенді процестер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-магистранттарда үнемі өзгеретін объект, сонымен қатар тұрақты және тұрақты объект туралы; тіл туралы түсінік қалыптастыру; тарихи дамуындағы әдеби тілдің нормалары туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; қазіргі орыс тіліндегі үрдістерге білікті көзқарас қалыптастыру, жүйелік өзгерістер мен тілдік қателерді ажырата білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орыс әдебиеті әлем әдебиеті контекстінде
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – магистранттарда мәтінге тарихи көзқарас принципін қалыптастыру, оны әлемнің көркем суреті, құндылықтар жүйесі, белгілі бір дәуір мен елдің ғылыми ой-пікірлері деңгейінің мәнмәтінінде көре білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары мектептің педагогикасының теориялық-әдіснамалық негіздері. Педагогикалық қызметтің мазмұны мен құрылымы. Жоғары мектептің педагогының кәсіби құзыреттілігі және коммуникативтік білімі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары мектептегі оқытудың дидактикалық негіздері. ЖОО-да оқу үдерісін ұйымдастыру. Кәсіптік білім берудегі инновациялық үрдістер. ЖОО жүйесіндегі білім беру үрдісін басқару менеджменті. ЖОО-дағы тәрбие жұмысы. ЖОО-дағы заманауи педагогикалық технологиялар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі әдебиеттегі жанрлық өзгерістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – қазіргі орыс әдебиетінің мәтіндерін жанрлық түрленулерді ескере отырып, филологиялық талдаудың әдістемесі мен технологияларын меңгеру. Міндеттері: қазіргі орыс әдебиетіндегі жанрлық өзгерістер (трансформация) үдерістерін зерттеу; жанрлар және жанрлық өзгерістер теорияларымен танысу; көркем мәтінді жанрлық түрлендіруді ескере отырып, оны жүйелік-кешенді талдау дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Маркетингтік коммуникациялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – маркетингтік коммуникациялар үдерісін іске асыру және кешеннің қалыптасуы саласында білім беру, өнімді және кәсіпорынды алға жылжыту бойынша маркетингтік шешімдер қабылдау қабілеттерін дамыту. Міндеттері: маркетингтегі коммуникациялардың түрлерін, кешенін және үдерісінің мәнін түсіну және зерттеу; табиғаттағы және жалпы қоғамдағы қарым-қатынастың негізгі үдерістері мен механизмдерін меңгеру, сонымен қатар оның әрбір нақты саласында қарым-қатынастың өзіне тән белгілерін анықтау; жарнамалық іс-шараларды жүзеге асырудың мәні мен үдерісін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Курста басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері және басқару психологиясы, басқарудың психологиялық теориялары қарастырылады. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері, менеджердің тұлғалық ерекшеліктері, кәсіби іс-әрекеті, қызметтері жалпы басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. жан-жақты талданады. Мақсат – басқару үдерісіндегі басқару субъектісінің, объектісінің мінез-құлық стратегиясы арқылы тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологияларын игеру. Міндет - ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау; басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктерін анықтау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Когнитивті лингвистика
  Несиелер: 5

  Когнитивтік лингвистика - адам айналасындағы заттар мен құбылыстар туралы таным мен білімді, болмыс пен интеллектіні қарастыратын лингвистикалық пән. Тілдегі когнитивтік құбылыстар ретінде адам, оның ойлау әрекеті, ақыл, тілдік сана. Тіл біліміндегі танымдық үдерістер, когниция, когнитивизм мәселелері. Ұлтық, әлеуметтік концептілік сипаты бар тілдік бірліктерге концептуалдық талдау жасау жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • АКТ және БАҚ ақпараттық сауаттылығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – БАҚ және ақпараттық сауатты мұғалімдерді даярлау. Ақпараттық сауаттылық ақпаратқа қол жеткізудің, оны бағалау мен этикалық пайдаланудың маңыздылығын, ал медиасауаттылық бұқаралық ақпарат құралдарының қызметтерін түсінуге, осы қызметтерді орындау сапасын бағалауға және өзін-өзі көрсету мүддесінде БАҚ-пен ұтымды әрекеттестікке түсуге бағытталған. Педагогтарға арналған БАҚ және ақпараттық сауаттылықты арттыру бағдарламасы екі тәсілді де біріктіреді. БАҚ және ақпараттық сауаттылықты оқыту теориясын концептуалдаудың айырмашылықтары мен нұсқаларына, қолданылатын нақты нысандар мен технологияларына қарамастан, олар іздестіру дағдыларын дамыту қажеттілігі мен БАҚ және ақпараттық арналармен мағыналы әрекеттесу қабілетін көрсететін құзыреттермен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвистикалық сараптаманың міндеттері мен техникасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-сөйлеу қызметінің өнімдеріне коммуникативтік-риторикалық көзқарасты меңгерумен ұштасқан мәтіндік ақпаратты талдау, интерпретациялау және синтездеудің заманауи әдістерін меңгеру, бұл магистранттарға өз бетінше сараптамалық зерттеулер жүргізуге және сөйлеу әрекетінің қоғамдық маңызды нәтижелеріне қатысты сұрақтардың кең спектрі бойынша ғылыми негізделген қорытындылар беруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттанулық талдау әдіснамасы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - отандық және шетелдік ғылымдағы пәннің тарихы мен қазіргі жағдайын есепке ала отырып, әдебиеттанудың проблемалық өрісі мен зерттеу аппаратымен тұтас танысу; мәтінді әдеби талдау дағдыларын қалыптастыру, әдебиет туралы ғылымдағы әртүрлі бағыттардың қалыптасу тарихымен танысу, әдебиеттану практикасына арналған ғылыми мәтіндерді түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогикалық риторика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – педагогтың коммуникативтік және риторикалық құзыреттілігін қалыптастыру; мұғалімнің кәсіби қызметіне тән педагогикалық қарым-қатынас ерекшелігін, коммуникативтік-сөйлеу жағдайларының ерекшеліктерін ұғыну; кәсіби маңызды пікірлерді талдау және құру тәжірибесін меңгеру; жаңа тұрақты өзгермелі жағдайларда алған білімін және қалыптасқан білімдерді қолдана алатын, әртүрлі кәсіби міндеттерді өз шешімін іздеуге және табуға қабілетті креативті ойлайтын тілдік тұлғаны дамыту.Педагогикалық риторика курсы магистранттарда өз сөзін сын тұрғысынан ұғынуға, білім алушылардың сөздерінде коммуникативтік кемшіліктерді жоюға қабілетті қалыптастыруға тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жоғары мектептегі оқыту технологиялары
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты-магистранттарда жоғары мектепте оқыту технологиялары туралы, педагогикалық ЖОО-дағы филологиялық пәндер жүйесі туралы, олардың педагогикалық бағыттағы бітірушілерді кәсіби даярлаудағы орны туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу барысында магистранттарда жоғары білім беруді дамытудың қазіргі кезеңінде кәсіби міндеттерді шешу үшін әдістемелік ғылым мен білімнің қазіргі мәселелерін білу қабілетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - педагогикалық қарым-қатынастың ерекшеліктерін, мұғалімнің кәсіби қызметіне тән коммуникативтік-сөйлеу жағдайларының ерекшеліктерін ұғыну; тиімді педагогикалық қарым-қатынастың негізгі тәсілдерін үйрету; білім алушыларды педагогикалық қарым-қатынастың негізгі формаларымен таныстыру; Педагогикалық этикет формаларын меңгерумен байланысты дағдыларды қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде алған теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды түлектер педагогикалық және қолданбалы қызметте қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ЖОО-да филологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – Қазақстанда және шет елдерде жоғары білімнің дамуының негізгі үрдістерін, оның мазмұнын, жоғары мектепте оқыту технологияларын меңгеру. Курсты оқу барысында магистрант жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін, педагогикалық қызметте талап етілетін негізгі іскерліктерін, қабілеттері мен жеке қасиеттерін, білім беру үрдісінің нормативтік құжаттарын, оқу үдерісін практикалық ұйымдастыруды және ЖОО-да оқыту әдістемесін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Пәнаралық байланыстар саласындағы қазіргі әдебиет теориясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – әдебиет теориясын әдебиетаралық өзара әрекеттестіктерді қазіргі күйінде түсіндіретін ғылым ретінде көрсету; оны пәнаралық байланыстар саласында көрсету. Міндеттері: болмыстың үзінді формаларынан қазіргі түрінде, салыстырмалы түрінде біртұтас білім жүйесіне дейінгі дербес ғылыми пән ретінде әдебиет теориясының қалыптасу тарихын көрсету; ғылыми айналымға дәстүрлі және салыстырмалы түрде жақында енгізілген теориялық және әдеби ұғымдар жүйесін түсіну; пәнаралық бағыттағы ғылыми-зерттеу және практикалық мәселелерді шешу үшін сыни талдау дағдыларымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Лингводидактиканың өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  "Лингводидактиканың өзекті мәселелері" пәнін меңгеру мақсаты - тілдерді оқытудың лингводидактикалық негіздері бойынша теориялық білімдердің қажетті жиынтығын меңгеру негізінде магистранттардың болашақ кәсіби қызметінде заманауи әдістерді, ұйымдастыру формалары мен технологияларын қолдануға дайындығын қалыптастыру болып табылады, ал бұл өз кезегінде педагогикалық білім беру магистрлерінің кәсіби құзыреттілігінің құрамдас бөлігі болып табылатын лингвистикалық және әдістемелік құзыреттілік негіздерін кеңейту және тереңдетуге септігін тигізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі әдеби процестің өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – қазіргі көркем мәтіннің ерекшеліктерін, әдеби үдерістің даму мәселелері мен тенденцияларын түсіну. Міндеттері: әлем әдебиетінің қазіргі даму кезеңі туралы түсінік қалыптастыру; көркем-публицистикалық мәтіндерде дүниені бейнелі модельдеу және шығармашылық тұлғаның өзін-өзі таныту ерекшеліктерін жүзеге асыру; орыс тілі мен әдебиеті пәні оқытушысының эстетикалық талғамын қазіргі гуманитарлық контекстке қосу арқылы дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON9

  практикалық іс-әрекетінде зерттеулік және цифрлық дағдыларды, маркетингтік зерттеулер мен менеджмент саласындағы озық тәжірибелерді салыстырмалы талдау нәтижесінде алынған ақпаратты пайдаланады;

 • Код ON8

  коммуникацияның әртүрлі салаларында қабылданған үш тілдегі коммуникативтік стратегиялар мен тактикаларды, риторикалық, стилистикалық және лингвистикалық нормалар мен тәсілдерді меңгереді;

 • Код ON1

  қазіргі заманғы ғылым философиясының өзекті мәселелерін, бағдарлау және сөйлеу коммуникациясының кәсіби негіздерін (тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу) іскерлік хат алмасумен ) жұмыс істеу дағдысын (хат, электрондық пошта және т.б.) меңгереді;

 • Код ON2

  педагогика және психология ғылымдарын дамытуың теориялық- әдіснамалық негіздерін, оқыту әдістерін басқару және меңгеру үрдістерін, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің мәні мен мазмұнын кәсіби қызметте қолданады;

 • Код ON10

  білім беру үдерісіне қатысушылармен, әлеуметтік серіктестермен тиімді қарым-қатынас жасау, ұжымды басқару үшін ғылым мен білімнің заманауи мәселелері туралы білімін пайдаланады;

 • Код ON4

  лингвистикалық пәндер жүйесінде берілген, тілдің нақты деңгейін зерттеуге бағытталған тілдік бірліктердегі жүйелік қатынастарды түсінеді;

 • Код ON11

  негізгі оқытылатын тіл мен әдебиеттің теориясы мен тарихы саласында алған білімдерін өзінің ғылыми-зерттеу жұмысында көрсетеді.

 • Код ON6

  орыс, әлем әдебиеті дамуының заңдылықтары мен негізгі кезеңдерін, олардың типтік ерекшеліктерін жүйелейді;

 • Код ON3

  ақпарат құралдарының қызметін түсінеді, олардың сапасын бағалай алады және оқу үдерісінде ақпараттық құралдар мен ақпараттарды пайдалана алады;

 • Код ON5

  әдеби үрдістің заңдылықтарын, әдеби шығарманың қоғамдағы ахуал мен дәуірдің мәдениетіне байланысты көркем мағынасы мен ерекшелігін жүйелейді;

 • Код ON7

  жоғары оқу орындарында филологиялық пәндерді оқытудың білім беру технологиялары мен нақты әдіснамаларын меңгереді;

7M01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01703 Орыс тілі және әдебиеті (ғ/п)
Магистратура

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top