Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07102 Автоматтандыру және басқару в Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

 • Математика I
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты практикалық есептерді қосымшалармен модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппаратты игеру болып табылады. Пән студенттерде қазіргі математика туралы түсінік пен үйлесімді математикалық ғылым мен әлемнің ғылыми бейнесін құруда математиканың негізгі заңдылықтарын қолдану дағдыларын қалыптастырады. Оқыту нәтижесінде студент математикалық логика негіздерін біледі, әлеуметтік жалпы ғылыми салада математикалық логика заңдарының қолданылу аясын кеңейте алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушыда алгоритмдерді әзірлеудің, жоғары деңгейдегі тілде бағдарламалаудың практикалық дағдыларын, базалық рәсімдік-бағдарланған алгоритмдік тілде есептер алгоритмизациясының негіздерін және бағдарламалау технологияларын зерделеуді, қолданбалы бағдарламалар көмегімен инженерлік есептерді шешу дағдыларын, сондай-ақ пәндік сала есептерін шешу үшін Алгоритмдеу және бағдарламалар жазу дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студенттердің таңдаған білім беру бағдарламасына сәйкес ақпараттық технологиялар туралы негізгі түсініктерін қалыптастыру, студенттерге ақпараттық технологиялардың, соның ішінде инновациялық технологиялардың қазіргі жағдайы мен даму тенденциялары туралы жүйелі түсінік беру. Пәнді оқу нәтижесінде студент қойылған міндеттерді орындауды ұйымдастыру, сондай-ақ жоғары мотивацияланған стандартты емес кәсіби міндеттерді, проблемаларды қою және шешу және кәсіби қызмет этикасын сақтау бойынша теориялық және практикалық дағдыларға ие болады. Студент алған білімдерін одан әрі мамандандырылған пәндерді, практикалық іс-әрекеттерді оқу кезінде қолдана алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика I
  Несиелер: 5

  Пән физикалық құбылыстарды, құбылыстың сыртқы белгілерін және оның өту жағдайларын, шамалары мен заңдылықтарын зерттейді: тұжырымдау және математикалық өрнек, сонымен қатар теорияны дамытуға негіз болған тәжірибелік фактілер. Пән негізгі заңдар мен теориялар, физика принциптері, физикалық зерттеу әдістері бойынша теориялық және практикалық дағдыларды, сондай-ақ физикалық эксперименттер жүргізу, өлшеу құралдарымен жұмыс істеу, нәтижелерді есептеу және өңдеу дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика II
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-жоғары математика бөлімдерінің заңдары мен теорияларының негізгі ұғымдарын, сондай-ақ нақты процестердің нақты практикалық мәселелерін шешу үшін зерттелген әдістер мен әдістерді қолдану дағдыларын қалыптастыру. Пәннің теориялық курсы жоғары математиканың негізгі ұғымдарын және олардың қосымшаларын зерттеуге арналған. Оқыту нәтижесінде студент ғылым мен техниканың басқа салаларында туындайтын инженерлік мәселелерді шешуде әр түрлі функцияларды саралау және біріктіру аппараттарын өз бетінше қолдана алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Пән Студенттердің кәсіпкерлік қызметі туралы халықаралық тәжірибені ескере отырып, жүйелі білімді қалыптастыруға, теориялық, әдістемелік және практикалық құралдарды терең игеруге бағытталған, бұл қазіргі қоғамның дамуында ерекше маңызға ие. Оқыту барысында, бастамалар туралы, тәуекелдер туралы, көшбасшылық туралы бизнес жүргізудің практикалық қызметінде кәсіпорындар (фирмалар) мен ұйымдардың әлеуметтік – экономикалық ресурстарын барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Пәнді оқытудың мақсаты кәсіпкерлік жүргізудің теориялық және практикалық негіздерін зерделеу негізінде бизнес ортаның белгілі бір нарығындағы көшбасшылық қасиеттерді ескере отырып, кәсіпкерлік қызметтің практикалық дағдыларын игеру және қолдану болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми пән ретінде экология идеясын және оның табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын қолдаудағы рөлін қалыптастырады. Оқыту кезінде экологиялық жағдайға оның қауіпсіздігі мен зиянсыздығына қатысты талдау жүргізу үшін дағдыға; бақылау құралдары мен әдістерін пайдалана отырып, төтенше жағдайлардың алдын алу үшін қоршаған ортаны қорғау, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы әдістер мен бағдарламаларды әзірлеу мен іске асыруда кәсіби білімге ие болу қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелер мен желілерді автоматтандыру
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты студенттердің автоматтандырылған басқару жүйелерінде мәліметтер базасын құру және қолдану саласында теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру, мәліметтер базасының логикалық құрылымын, мәліметтер базасымен жұмыс істеу интерфейстерін жобалау бойынша қажетті құзыреттіліктерді алу болып табылады. Пән желілік протоколдарды, архитектураларды, технологиялар мен қосымшаларды, компьютерлік желілерді, ISO OSI және TCP/IP, сонымен қатар жүйелер мен желілерді Автоматтандыру және басқаруды; жергілікті желілерді модельдеу; Ethernet, Token Ring, FDDI, сымсыз желілерді зерттейді; TCP / IP: адресация, брандмауэр протоколы, негізгі протоколдар; Ғаламдық желілік технологиялар: виртуалды арналар, Frame Relay, ATM, IP.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электротехниканың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-сызықтық электр тізбектеріндегі тұрақты процестерді зерттеу және тұрақты, синусоидальды және синусоидальды емес ток тізбектерін талдау әдістерін игеру, сызықтық және бейсызықты электр және магниттік тізбектер теориясы, сонымен қатар электромагниттік өріс теориясы, электромагниттік тізбектер мен өрістерді талдау және модельдеу әдістерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы тұрақты және ауыспалы токтың желілік және бейсызық тізбектерін модельдеуге, тұрақты және ауыспалы токтың электр тізбектеріндегі өтпелі процестердің параметрлерін есептеуге, электр тізбегі учаскелеріндегі кернеулерді, токтарды, қуаттарды эксперименттік түрде айқындауға қабілетті болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда қазіргі заманғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың теориялық-қолданбалы негіздері туралы білімді қалыптастырады. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент мемлекеттің қылмыстық саясаты мен сыбайлас жемқорлықтың негізгі стратегияларымен; құқық пен заңнаманың қазіргі заманғы салаларының үрдістерімен және перспективаларымен; сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте қылмыстық-құқықтық және өзге де нормаларды қолданудың тергеу және сот практикасын талдау және қорытындылаумен танысты және меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика II
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің механика, электр және магнетизм, тербелістер мен толқындар, кванттық және ядролық физика, статистикалық физика және термодинамика туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу кезінде қазіргі физиканың ең әмбебап әдістеріне, заңдары мен модельдеріне баса назар аударылады, қоршаған әлемді танудың ұтымды әдісінің ерекшелігі көрсетіледі, студенттер арасында негізгі және пәндік құзіреттіліктерді қалыптастыруға, сонымен қатар жалпы физикалық дүниетаным мен физикалық ойлауды дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты автоматтандыру объектілерін модельдеу және сәйкестендірудің әртүрлі әдістері мен алгоритмдерін, сондай-ақ күрделі технологиялық жүйелердің математикалық модельдерін құру әдістерін зерттеу болып табылады. Пән студенттерде басқару объектілерінің математикалық модельдерін құрудың, оларды ақпараттық-коммуникациялық жүйелерді қолданумен зерттеудің, математикалық модельдерді құрудың негізгі әдістерін қолданудың, зерттеулер жүргізуде модельдеу әдістерін қолданудың, динамикалық жүйелерді оңтайландыру, жобалау мен пайдаланудың, сәйкестендіру алгоритмдерін қолданудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Деректер қорын жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-мәліметтер базасын құру принциптері мен құрамын, әдістерін зерттеу, белгілі бір пәндік сала үшін формализацияланған міндетке сәйкес мәліметтер базасының логикалық құрылымын әзірлеу және іске асыру бойынша практикалық дағдыларды дамыту, қазіргі заманғы ДҚБЖ сипаттамалары, мәліметтер базасын ұйымдастырудың заманауи технологиялары, мәліметтер базасын жобалау (инфологиялық жобалау және ER-модель). Оқу нәтижелері: курсты аяқтағаннан кейін студент білуі керек: мәліметтер базасы теориясының негіздері, мәліметтер базасын құру құрылымы, құрамы және әдістері, SQL сұрау тілінің негізгі ұсыныстары, мәліметтер базасын жобалау принциптері, мәліметтердің дәйектілігі мен тұтастығын қамтамасыз ету, мәліметтер базасының құрылымын жобалау құралдары, транзакцияларды өңдеуді ұйымдастырудың негізгі түсініктері мен принциптері (OLTP); істей алу керек: пәннің терминологиясын пайдалану, мәліметтер базасының түрін және оны құру әдісін таңдау, реляциялық мәліметтер базасын жобалау, мәліметтер базасын басқару жүйелерінің бірінде жұмыс істеу, мәліметтер базасынан мәліметтерді бағдарламалық алу үшін SQL тілін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің коммуникативтік және кәсіби құзыреттерін қалыптастырады. Коммуникативтік құзыреттілік құрамында интегративті негізде лингвистикалық (тілдік), дискурсивті (сөйлеу) құзыреттер қалыптасады. Курс сөйлеу әрекетінің барлық түрлеріндегі коммуникативтік дағдыларға қойылатын талаптарда нақтыланады: сөйлеу, тыңдау, оқу және студенттің кәсіби қызметімен байланысты жазу. Практикалық курс бағдарламада болашақ маманның кәсіби қызмет аясында ауызша және жазбаша сөйлеуді түсінуге мүмкіндік беретін білім мен дағдыларды игеру қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған пән ретінде қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағдарламаланатын логикалық контроллерлер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің электр техникалық кешендерінің негізгі техникалық құралдарын құру және жұмыс істеуі үшін заманауи бағдарламалық-логикалық контроллерлерді (PLC) қолдану дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу барысында студенттер PLC құрылымын, архитектурасын, компоненттік модульдерін, әртүрлі өңделген сигналдардың түрлерін зерттейді, PLC бағдарламалау үшін бұрын зерттелген негізгі бағдарламалау тілдерін қолданады. Оқу нәтижесінде студенттер әртүрлі өндірушілер жасаған PLC-тің әртүрлі түрлеріне арналған қосымшаларды әзірлеу, логикалық контроллерлерді бағдарламалау, перифериялық құрылғыларды қосу және байланыс интерфейстерін конфигурациялау дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электротехника және электроника
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-электр тізбектері мен өтпелі кезеңдерді, төрт терминалды, электр сүзгілері мен бөлінген параметрлері бар тізбектерді, сондай-ақ тұрақты токтардағы сызықты емес тізбектерді есептеу әдістерін зерттеу. Пән электр тізбектеріндегі өтпелі процестерді есептеу әдістері, таратылған параметрлері бар тізбектерді есептеу әдістері және сызықты емес тізбектерді есептеу әдістері, шоғырланған параметрлері бар желілік электр тізбектеріндегі өтпелі процестерді талдау және есептеу әдістері, тұрақты ток тізбектеріндегі тұрақты режимдерді есептеу әдістері туралы маңызды бөлімдерді қамтиды. Алынған дағдылар студентке бөлінген параметрлері бар желілік электр тізбектеріндегі белгіленген режимдерді зерттеуге, төрт терминалдар теориясын, "К" типті электр сүзгілерін қолдануға, электронды құрылғыларды, негізгі жартылай өткізгіш құрылғылардың сипаттамалары мен қасиеттерін, күшейткіштерді, операциялық күшейткіштің негізгі параметрлерін, сызықтық және сызықты емес тізбектерді есептеуге және жобалауға мүмкіндік береді. жұмыс күшейткіштері, комбинациялық (декодер, мультиплексор және т.б.) және дәйекті (триггер, регистрлер, есептегіштер және т.б.) логикалық схемалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тілдер мен программалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің қазіргі заманғы Бағдарламалау технологиялары саласындағы білімдерін қалыптастыру, алгоритмдерді әзірлеудің, жоғары деңгейдегі тілде бағдарламалаудың практикалық дағдыларын меңгеру, базалық процедуралық-бағдарланған алгоритмдік тілде есептер мен бағдарламалау технологияларының Алгоритмдеу негіздерін, бағдарламалау тілдерін жіктеуді, құрылымдық, визуалды және объектіге-бағытталған бағдарламалау негіздерін, әзірлеу, жөндеу және сынау әдістерін үйрену болып табылады бағдарламалар. Оқыту нәтижесінде студент бағдарламаларды Алгоритмдеу мен жобалаудың теориялық негіздері, бағдарламалаудың негізгі қағидаттары мен құрылымы (с++) бойынша білімдерін қолдана отырып, техникалық есептерді шешу үшін әдістер мен бағдарламалық құралдарды пайдалануға, шешілетін міндеттердің бастапқы және шығыс деректерін сипаттауға, шешілетін есептерді талдауға және олардың жағдайын нақты тұжырымдауға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сызықты автоматты басқару жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-автоматты басқару теориясы бойынша терең білімі бар технологиялық процестерді автоматтандыру саласындағы мамандарды даярлау. Пән Автоматты реттеудің сызықтық жүйелері теориясының негіздерін, математикалық сипаттау әдістерін, орнықтылық пен сапаны зерттеуді, Автоматты реттеудің сызықтық жүйелерінің синтезін; автоматты басқару жүйелерінің негізгі қағидаттары мен схемаларын; АТЖ үлгілік буындарын; буындар мен жүйелердің уақыт және жиілік сипаттамаларын; құрылымдық схемаларды түрлендіру ережелерін зерттейді; сызықтық АТС тұрақтылығын талдаудың алгебралық және жиіліктік әдістері; сызықтық АТС сапасын бағалаудың тікелей және жанама әдістері; сызықтық АТС қасиеттерін жақсарту тәсілдері мен құралдары; автоматты реттеудің сызықтық жүйелерін синтездеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тиімді басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің оңтайлы және бейімделген автоматты басқарудың физикалық мәні бойынша, оңтайлы автоматты басқарудың математикалық теориясы бойынша білімдерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент берілген оңтайлы параметрлермен басқару теориясы саласындағы есептерді шешу тәжірибесінде қолдану бойынша теориялық және практикалық дағдыларды алады, бағдарламалық пакеттерді моделдеу, оңтайлы басқару әдістері мен критерилерін анықтау. Алынған білімді студент әрі қарай басқарудың автоматтандырылған жүйелерін зерттеу, жобалау және пайдалану кезінде пайдалана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сандық схемотехника
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты цифрлық құрылғылардың схемотехникасы саласында білім мен дағдыларды игеру және тереңдету, цифрлық құрылғылар мен микропроцессорлық жүйелер саласында базалық дайындықты қалыптастыру, электрондық құрылғылардың құрылысы мен схемотехникасы қағидаттарын зерделеу болып табылады. Оқыту нәтижелері: курсты аяқтағаннан кейін студент білуі керек: схемотехникалық жобалаудың негізгі әдістері, сандық (аналогтық) микросхемалар; мультиплексорлар мен демультиплексорлардың жұмыс істеу принциптері, сандық құрылғылардың заманауи схемотехникасы, оның параметрлері, сипаттамалары, қолдану ерекшеліктері, сандық схемалар мен микроэлектрондық құрылғылардың схемотехникалық жобалау негіздері; істей алу керек: сандық құрылғыларды әзірлеу үшін электроника мен наноэлектрониканың заманауи элементтік базасын таңдау, негіздеу және қолдану; сандық құрылғылардың физикалық параметрлерін өлшеу және талдау; сандық құрылғылардың заманауи элементтік базасын пайдалану дағдыларын меңгеру сандық құрылғыларды дамытуға арналған электроника және наноэлектроника.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Технологиялық процестер мен өндірісті автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты білім алушыларда технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру бойынша білім мен іскерліктің негіздерін қалыптастыру, Технологиялық объектілер мен жүйелерді бақылау, реттеу және басқарудың функционалдық құрылғылары мен жүйелерін құру әдістерін игеру, студенттердің объектілерді зерттеудің инженерлік әдістері, басқарушы алгоритмдер мен бағдарламалар бойынша дағдыларды игеру, олардың жұмыс қабілеттілігін ЭЕМ-де тексеру болып табылады. Аппараттық-бағдарламалық кешендерді қамтитын үлгілік аппараттық және бағдарламалық құралдар негізінде техникалық объектілерді және технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін құру және жобалау принциптерін зерделеуге басты назар аударылады: автоматтандыру объектісінің жай-күйі туралы ақпарат алу құралдары; ақпаратты өңдеу, сақтау және түрлендіру, басқару, визуализация алгоритмдерін қалыптастыру; байланыс арналары бойынша ақпарат беру; командалық әсерлерді қалыптастыру. басқару объектісіне.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Mathlab ортасында модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-Mathlab ортасында математикалық модельдеу әдістерін қолдана отырып, қолданбалы есептерді шешуге арналған компьютерлік математиканың заманауи құралдарын терең зерттеу, талдау әдістерін зерттеу және есептеу экспериментін жүргізу, Mathlab модельдеудің заманауи бағдарламалық құралдарымен таныстыру. Пән Заманауи компьютерлік технологияларды және MathLab ортасында бағдарламалау, модельдеу саласындағы практикалық міндеттерді шешу әдістерін меңгерудің практикалық дағдыларын қалыптастырады, бұл қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды ғылыми зерттеулерде кейіннен қолдануда, сигналдарды өңдеудің компьютерлік әдістерін игеруде және техникалық жүйелерді математикалық модельдеуде пайдалы болады. Оқуды аяқтағаннан кейін студент әртүрлі процестердің компьютерлік модельдерін өз бетінше құруға, компьютерлік модельді құру нәтижелерін дұрыс жобалауға және ұсынуға, Mathlab жүйесінде және онымен байланысты Simulink модельдеу ортасында модельдеуге қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару және өлшеу құралдары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты автоматика құралдары мен жүйелерін реттеу, баптау және тәжірибелік тексеру бойынша студенттердің білімін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент Температураны, қысымды және қысымның айырымын, Шығысты, деңгейді өлшеу және бақылау үшін әртүрлі кәсіпорындарда қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптарын құру принциптері бойынша теориялық және практикалық дағдыларды алады, соның ішінде интеллектуалды датчиктер, олардың номенклатурасы мен қосу сұлбалары, әртүрлі кәсіпорындардың технологиялық процестерін бақылау және басқару үшін Бақылау-өлшеу аспаптарын таңдау. Алынған білімді студент автоматтандырылған басқару жүйелерін жобалау және пайдалану кезінде одан әрі пайдалана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы механика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерде механизмдер мен машиналар теориясының негіздері, Материалдардың кедергісі бойынша теориялық білімді, технологиялық машиналар мен энергетикалық жабдықтарда кеңінен қолданылатын жалпы мақсаттағы бөлшектер мен тораптарды есептеу және құрастыру бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пән студенттерде өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару және жобалау-конструкторлық қызмет дағдыларын қалыптастырады. Пән қатты дененің статикасын (геометриялық), нүктенің, жүйенің және абсолютті қатты дененің кинематикасын, нүктенің, жүйенің және қатты дененің динамикасын, Аналитикалық механика негіздерін, механиканың негізгі түсініктері мен заңдылықтарын зерттейді. Оқу нәтижесінде студент алған білімдерін заманауи білім беру және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, Механиканың қарапайым мәселелерін шешуге қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оңтайландыру және операцияларды зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-сызықтық және сызықты емес экстремалды есептерді зерттеу және оларды шешудің әдістері мен алгоритмдерін жасау. Басқару объектілерінің күрделілігі объектінің негізгі сипаттамаларын жеткілікті түрде көрсететін оңтайлы барабар математикалық модель құруды талап етеді. Пән студенттерді математикалық қамтамасыз етудің негізгі ұғымдарымен таныстырады. Студенттерді алгебралық сызықтық теңдеулер мен қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешудің әртүрлі әдістерімен, интерполяция әдістерімен таныстырады. Студенттерді алгебралық сызықтық теңдеулер мен қарапайым дифференциалдық теңдеулерді сандық шешудің әртүрлі математикалық әдістері арасында шарлауға және оларды практикада қолдануға үйрету. Пәннің негізгі міндеті студенттерге терең білім беру, стандартты талаптарға сай мамандар даярлау, шеберлік дағдыларын қалыптастыру және инженерлік-техникалық мәселелерді шешу кезінде осы білімді пайдалануға мүмкіндік беру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бұлтты есептеу инфрақұрылымы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты бұлтты есептеу технологиясы туралы теориялық және практикалық білімнің қажетті көлемін, қазіргі бизнесте бұлтты технологиялардың артықшылықтарын практикалық іске асыру дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, осы технологияның аспаптық құралдарын зерттеу болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент бағдарламалық жобаларды жасау үшін Microsoft Visual Studio технологияларын қолдана білуі керек; компьютер мен бағдарламалық компоненттерді дербес конфигурациялау; компьютерлер мен перифериялық құрылғылардың негізгі конфигурациясын таңдау; ЭЕМ аппараттық және бағдарламалық құралдарын кешендеуді жүзеге асыру; есептеу желілері мен телекоммуникация жүйелерінің архитектурасын жобалау және олардың құрастырылуын жүзеге асыру. Студент алған білімдерін одан әрі дипломдық жұмыстарды жазу, ғылыми мақалаларды, баяндамаларды, зерттеу жұмыстарының презентацияларын дайындау, практикалық және зерттеу жұмыстарында қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жүйелік деңгейде бағдарламалау саласында білім алушының құзыреттілігін және жоғары деңгейлі тілдерде бағдарламаларды іске асыру қағидаттарын қалыптастыру, С++ тілінде дайындалған бастапқы бағдарламаларды трансляциялау қағидаттарымен танысу және тиімді жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу үшін алынған білімді қолдану болып табылады. Оқу нәтижесінде студент, компьютердің құрылысы мен архитектурасы негіздері бойынша алған білімді қолдана отырып, операциялық жүйелердің нақты конфигурацияларын баптауға, бағдарламаларды әзірлеуге, UNIX операциялық жүйесінде жүйелік қоңырауларды қолдана отырып, бағдарламаны модуль деңгейінде күйге келтіруге және тестілеуге қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпарат теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-ақпарат теориясының теориялық негіздерін, ақпаратты жинау, беру және өңдеу әдістері мен құралдарын негіздеу, түпкілікті объектідегі ақпарат мөлшерін анықтау, деректерді сығу үшін стохастикалық заңдылықтарды қолдану: Шеннон-Фано коды, Хаффман коды, арифметикалық код, ақпарат тұжырымдамасына комбинаторлық көзқарас,ақпарат ұғымына ықтималды көзқарас, ақпаратты беру мен түрлендірудің заманауи технологиялары бойынша практикалық дағдыларды меңгерген. Оқуды аяқтағаннан кейін студент ақпаратты ұсынудың түрлері мен нысандары, ақпаратты кодтау және декодтау принциптері, ОЖ дамуының қазіргі тенденциялары, ақпарат теориясының негіздері, ақпаратты тиімді және шуылға төзімді кодтау әдістері, сигналдарды аналогты-цифрлық түрлендіру әдістері, цифрлық деректерді сығу әдістері бойынша дағдыларды көрсетеді; хабарламалардағы ақпарат мөлшерін есептеңіз, сандық деректерді кодтаңыз, ақпаратты қолданыңыз зерттеу және қолданбалы қызметте ақпаратты кодтау және декодтау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректерді сандық өңдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студентте сигналдарды сандық түрге айналдыру, сандық сигналдарды өңдеу, ақпараттық-өлшеу кешендерінде сигналдарды цифрлық өңдеуді қолдану бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде студент сигналдарды өңдеудің сандық құрылғыларын компьютерлік модельдеу құралдарына ие, сигналдарды сандық өңдеу жүйелерін енгізу үшін бағдарламалық қосымшаларды әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелер интерфейсі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-микропроцессорлық жүйелердің архитектурасы, шиналар, процессор функциялары, адресация әдістері, процессордың негізгі командалары, процессор ядросының құрылымы, бағдарлама жадын ұйымдастыру, кіріс/шығыс порттарын, Таймерлер мен қосалқы аппараттық құралдарды ұйымдастыру туралы жалпы білімді игеру. Пәнді оқу нәтижесінде студент процестерді және өндірісті басқарудың заманауи бағдарламалық өнімдерін пайдалану және құрастыру; құрылымдық микропроцессорлық құрылғылардың заманауи түрлерімен жұмыс істеу дағдыларын алады. Студент алған білімдерін болашақта өнеркәсіптік нысандарды автоматтандыру жүйелерін зерттеу, жобалау және пайдалану кезінде қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Пневмоавтоматтандыру және гидроавтоматтандыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерге әртүрлі өнеркәсіпте қолданылатын автоматика элементтерімен жабдықталған пневможетектер мен гидрожетектер, гидроаппаратуралар, гидромашиналар бойынша, олардың тағайындалуы, құрылғысы, олардың әрекет ету принципі, сонымен қатар жіктелуі бойынша білімді қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент гидро - және пневможетектерді таңдау және есептеу, параметрлерді анықтау бойынша теориялық және практикалық дағдыларды алады, гидравликалық және пневможетек жүйелерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін басшылыққа алады. Алынған білімді студент әрі қарай басқарудың автоматтандырылған жүйелерін зерттеу, жобалау және пайдалану кезінде пайдалана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейсызықты автоматты басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-автоматты басқару теориясы бойынша терең білімі бар технологиялық процестерді автоматтандыру саласындағы мамандарды даярлау. Пән сызықтық емес жүйелер теориясының негіздерін, математикалық сипаттау және модельдеу әдістерін, сызықтық емес жүйелер түрлерін, периодтық режимдер мен өтпелі процестердің тұрақтылығын зерттеу әдістерін зерттейді. Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер сызықтық емес жүйелердің негізгі ерекшеліктері туралы түсінікке ие болады, оларды сызықтық автоматты басқару жүйелерінен ажыратады, сызықтық емес жүйелердің жалпы қасиеттерін талдау үшін математикалық әдістерді қолдана алады, сызықтық емес автоматты басқару жүйелерін талдау және синтездеу әдістерін қолдана алады, дискретті жүйелердің тұрақтылығы мен сапасын талдау бойынша есептеу жұмыстарын жүргізеді, сызықтық емес автоматты басқару жүйелерін есептеу және жобалау және сызықтық емес автоматты басқару жүйелерін жасау кезінде техникалық автоматтандыру құралдарын таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелер және желілер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-ақпараттық жүйелердің негізгі түсініктері мен даму тенденцияларын зерттеу, Ақпараттық жүйелер мен желілерді құрудың теориялық негіздерін игеру, осы пән саласының міндеттерін жүзеге асыру үшін практикалық дағдыларды дамыту. Курс аяқталғаннан кейін студент ақпараттық үдерістер, компьютерді бағдарламалық қамтамасыз ету, Ақпараттық жүйелер мен желілерді құру және жұмыс істеу негіздері бойынша білімдерін көрсете алады, ИҚК енгізе алады, ақпараттық желілерді жобалау әдістерін қолдана алады, кең ауқымды міндеттерді шешу үшін Ethernet технологиясы негізінде жергілікті есептеу желілерін есептей және жобалай алады, инфокоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру және сүйемелдеу технологияларын меңгере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару жүйесіндегі микропроцессорлық кешендер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-микропроцессорлық кешендердің архитектурасы, шиналар, процессор функциялары, адрестеу әдістері, процессордың негізгі командалары, процессор ядросының құрылымы, 16 бағдарлама жадын ұйымдастыру, кіріс/шығыс порттарын ұйымдастыру, таймерлер және қосалқы аппараттық құралдар туралы ақпарат алмасу процестері туралы жалпы білімді игеру. Пәнді оқу нәтижесінде студент өндірістік автоматтандыру объектілерінде жабық архитектураның бағдарламаланатын логикалық контроллерлерін жобалау және пайдалану принциптері бойынша теориялық және практикалық дағдыларға ие болады. Студент алған білімдерін болашақта микропроцессорлық жүйелердің бағдарламалық-техникалық кешендерін жобалау және пайдалану кезінде қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушыда өзінің кәсіби қызметінде электрониканың, өлшеу және есептеу техникасының, ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы даму үрдістерін ескере отырып, қолданбалы бағдарламалардың көмегімен растрлық және векторлық бейнелерді жасау және редакциялау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде студент Сызба геометрия, инженерлік графика элементтерін қолдана отырып, инженерлік жобаларды орындай алады, графикалық, сызба материалдарын орындау мен редакциялаудың заманауи бағдарламалық құралдарын қолдана алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Визуальды бағдарламалау тілдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-Python бағдарламалау тілі арқылы мәліметтерді ұсынуды үйрену, Jupyter интерактивті ортасында деректерді жинау, өңдеу, визуализация және талдау туралы түсініктерді үйрену. Көрнекі бағдарламалау тілдері объектілі-бағытталған бағдарламалау тұжырымдамалары мен принциптерін зерттеуге, дерексіз ойлауды дамытуға және болашақ маманның кәсіби дағдыларын дамытуға, деректерді талдау, деректерді жинау және деректерді құрылымдау құралдарын қолдана отырып, жоба құрылымын жасауға бағытталған. Оқу аяқталғаннан кейін студенттер мыналарды білуі керек: деректерді талдауға арналған Python кітапханалары. Деректерді талдау терминдері мен терминологиясы. Деректерді талдау әдістері. Деректерді талдау бойынша математикалық түсініктердің негізі. Деректерді талдаудың дұрыс әдісін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматтандыру жүйелерін жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің автоматтандыру жүйелерін әзірлеу және жобалау бойынша теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Қойылған мақсаттарға жету үшін пән әр түрлі мақсаттағы автоматтандыру жүйелерін жобалау принциптерін, үздіксіз жобалау тұжырымдамасының негіздерін; оңтайлы автоматтандыру жүйелерін жобалау кезінде энергия мен басқа көздерді ұтымды пайдалану міндеттерін зерттейді; автоматтандыру жобаларының құрамын, көлемін, мазмұнын және ресімдеу қағидаларын, өнеркәсіптік немесе азаматтық құрылыстың автоматтандырылған жүйесін жобалау кезеңдерін айқындайтын жобалау құжаттамасына қойылатын нормативтік талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқару есептеу машиналары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру, Кәсіби пәндерді оқу процесінде және одан әрі кәсіби қызметте компьютерлік технологиялар мен желілерді қолдану бойынша алған білімдерін, дағдылары мен дағдыларын пайдалану, заманауи компьютерлік коммуникациялардың негіздерімен және олардың даму тенденцияларымен танысу. Пән автоматтандырудағы бағдарламалаудың қазіргі деңгейі мен даму перспективаларын, автоматтандырудағы бағдарламалауды және бағдарламаланатын логикалық контроллерлердің жұмыс принциптерін зерттеуге, дерексіз ойлауды дамытуға және әзірлеушілердің кәсіби дағдыларын дамытуға, жоба құрылымын әзірлеуге, контроллерлерді қолдана отырып жобаны іске асыру дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға бағытталған. Оқу аяқталғаннан кейін студенттер бағдарламалау, контроллерлерді конфигурациялау, қарапайым және туынды айнымалыларды құру бойынша негізгі дағдыларды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқару жүйеcіндегі есептеу техникасын пайдалану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студентте технологиялық процестерді автоматтандырудың техникалық міндеттерін шешу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пән басқару теориясының негізгі ережелерін ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында қолдану, ақпараттық-коммуникациялық технологияның мүмкіндіктері және оларды өнеркәсіпте, ғылыми зерттеулерде, ұйымдастырушылық басқаруда және басқа салаларда қолдану, компьютерлік архитектуралардың, компьютерлік жүйелер мен желілердің қазіргі жағдайы мен даму тенденциясын, архитектураны және микропроцессорлық құралдардың мүмкіндіктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интернет технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің бойында Интернет технологиясы саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, жергілікті желілерді Интернеттің ғаламдық телекоммуникациялық желісіне біріктіру, Интернет желісінде пайдаланылатын деректермен алмасу хаттамалары болып табылады. Студент гипермәтіндік белгілеу тілін, стильдердің каскадты кестелерін, клиенттік және серверлік скрипті бағдарламалау тілдерін қолдана отырып, интернет-ресурстарды әзірлеу, мультимедиялық жүйелердің архитектурасын ұйымдастыру, Интернет-технологиялардағы процестер мен ағындарды синхрондау дағдыларын игереді. Оқуды аяқтағаннан кейін студент заманауи Интернет-технологиялар негізінде бағдарламалық қосымшалар құруға, IP пакеттерін беруді барынша кешіктіріп желі учаскесін анықтауға, HTTP сұрауларын қалыптастыруға және HTTP жауаптарының өрістерін талдауға, гипермәтіндік құжаттарды әзірлеуге қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған жүйелерінде электр жетегі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің қазіргі ғылыми-техникалық прогрестегі электр жетегінің маңыздылығы туралы білімдерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы автоматтандырылған электр жетегін басқарудың принципті схемаларын әзірлейді, берілген технологиялық талаптарға сәйкес өнеркәсіптік тетіктің электр жетегін басқару жүйесін жобалай алады, қуатты есептеуді жүргізуге және үлгілік өнеркәсіптік тетіктердің электр жетегінің түрін таңдайды, электр қозғалтқыштарының айналу жылдамдығын реттеудің әртүрлі тәсілдері кезінде электр жетегінің энергетикалық көрсеткіштерін талдай алады, жүктеме сипатына байланысты электр жетегін басқарудың оңтайлы заңын ұсынуға қабілетті болады, кәсіби қызметінде әртүрлі аналитикалық әдістерді қолдана отырып, өзекті ақпаратты талдай отырып, шешімдер қабылдау және олардың салдарын бағалай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сала бойынша бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерлік құрылымдардың қызметіндегі бизнес-жоспарлаудың рөлі туралы түсінікті қалыптастырады және бизнес-жоспарды әзірлеу бойынша әдістемелік білім жүйесін қалыптастырады. Нәтижесінде студент бизнесті жоспарлаудың мәні, оны іс жүзінде құру және іске асыру, оның ішінде практикалық маңызы бар жобаларды жіктеу туралы түсінікке ие.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бағдарламаны әзірлеудің аспаптық құралдары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты аспаптық бағдарламалық жасақтаманы құрудың теориялық негіздерін зерттеу, аспаптық бағдарламалық жасақтаманы қолдану бағытын, құрамын, әдістері мен құралдарын анықтау болып табылады. Студенттер Ақпараттық жүйелерді әзірлеу кезінде заманауи CASE технологияларын қолдану дағдыларын игереді. Оқу нәтижесінде студент бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу процесінің негізгі принциптері, құру принциптері, құрылымы және Windows технологиясын құруды қолдайтын құрал-саймандармен жұмыс істеу әдістері туралы терең білімді көрсете алады; аспаптық бағдарламалық құралдарды пайдалану; бағдарламалық құралдарды әзірлеу; бағдарламалық өнімді әзірлеу құралдарын таңдау кезінде салыстырмалы талдау жүргізу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Техникалық жүйелердің диагностикасы және сенімділігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты техникалық жүйелердің диагностикасының және сенімділігін жоғарылату бойынша негізгі ұғымдары мен әдістері бойынша студенттердің білімдерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент басқару объектісін жобалау және пайдалану кезінде автоматтандырылған жүйелер мен бағдарламалық-техникалық құралдардың сенімділігін арттыру әдістері, ақауларды диагностикалау әдістері, пайда болған ақауды іздеу алгоритмдерін құру әдістері, басқарудың автоматтандырылған жүйелері мен бағдарламалық-техникалық құралдардың жұмыс істеу қабілеттілігі шарттары мен дәрежесі бойынша теориялық және практикалық дағдыларды алады. Алынған білімді студент болашақта кәсіпорындарда автоматтандырылған басқару жүйелерінің энергоаудитін жүргізу кезінде пайдалана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Робототехника және робототехникалық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты автоматика және телемеханика тораптары мен құрылғыларын зерделеу, автоматтандырудың функционалдық схемаларын құруда және болашақ мамандықтың инженерлік проблемаларын табысты шешуде түсіну үшін қажетті дағдылар мен білім алу болып табылады. Оқыту нәтижелері: курсты аяқтағаннан кейін студент білуі тиіс: автоматика тораптары туралы; автоматика құрылғылары туралы; автоматика тораптары мен құрылғыларының арналуы; Автоматтандыру құралдарының жиынтығы туралы түсінік; автоматты басқару жүйелерінің типтік және арнайы элементтері мен құрылғыларының құрылысы және әрекет ету принципі.; меңгеруі керек: автоматтандыру сұлбасын құрастыру; автоматтандыру сұлбасын құрастыру; нақты басқару жүйесі үшін автоматика элементтері мен құрылғыларын таңдауды негіздеу; функционалдық және электр сұлбаларын оқу; нормативтерді, анықтамалық және басқа да талаптарды пайдалану автоматика элементтерін таңдау кезіндегі ақпараттық көздер; автоматика элементтерімен және құрылғыларымен жұмыс істеу және қажетті техникалық өлшеулерді жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматика құрылғылары мен элементтері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты автоматика құрылғыларының жұмыс істеу принципі мен құрылғыларын, реттеу принциптерін зерттеу, технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пән физикалық шамалардың бастапқы түрлендіргіштері, күшейткіштер мен түрлендіргіштер, автоматика элементтері мен құрылғылары, автоматты басқару жүйелері элементтерінің сенімділігі, автоматты басқару жүйелері элементтерінің сенімділігі мен теориясының негізгі ережелері, өндірісті автоматтандыру саласындағы жетістіктер, технологиялық процестерді автоматтандыру кезінде қолданылатын элементтер мен автоматика құрылғыларына негізделген құрылымдар мен схемалық шешімдер туралы маңызды бөлімдерді қамтиды, олардың жұмыс принципі және пайдалану шарттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 5

  Пән студенттер арасында кәсіби қызметтің негізгі түрлерінің бірі ретінде жобалық менеджмент туралы жүйелі білімді, басқарушылық міндеттерді практикалық шешудің дағдылары мен дағдыларын, соның ішінде осы саладағы отандық және әлемдік тәжірибені зерделеу негізінде қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқытудың мақсаты әртүрлі қызмет салаларында жобаларды басқару әдіснамасын игеру, заманауи жобалық менеджмент пен ақпараттық технологияларға барабар мәдениетті тәрбиелеу, жобаларды орындау саласына жаңа ақпараттық технологияларды енгізу үшін жағдай жасау болып табылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерден өнеркәсіптік өндірістерді қамтамасыз етуде теориялық және практикалық білім алу, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша инженерлік шешімдер қабылдауды, "азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V Қазақстан Республикасының Заңы, нормативтік-техникалық құжаттар, ережелер мен ережелер негізінде технологиялық және механикалық жабдықпен қауіпсіз жұмысты ұйымдастыруды үйрену болып табылады. табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың және олардың салдарларының алдын алуды және жоюды регламенттейтін ережелерді. Пән адамның өндірістік қызметі процесінде туындайтын негізгі қауіпті және зиянды факторлар, қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігін сақтауға бағытталған негізгі іс-шаралар мен құралдарды зерделеу, ең оңтайлы және ыңғайлы жұмыс жағдайларын жасау, еңбек өнімділігін арттыру, қауіпті өндірістік объектілердегі авариялардың салдарын болдырмау және/немесе азайту бойынша маңызды бөлімдерді қамтиды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON2

  өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйелерінің функционалдық схемаларын құру әдістерін анықтау

 • Код ON6

  кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін, бизнес-жоспарларды, инвестициялық жобаларды жоспарлау

 • Код ON7

  инвестициялық жобалауда, бизнесті жоспарлауда, жобаларды басқаруда қолданылатын ұтымды шешімдерді ұсыну

 • Код ON5

  кәсіпорындарда автоматтандыру жүйелері мен кешендерін пайдалану кезінде еңбекті қорғау, экология және өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелері мен нормаларын сақтау

 • Код ON4

  ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары саласындағы базалық білімді көрсету

 • Код ON3

  заманауи бағдарламалық өнімдер мен математикалық модельдерді қолдана отырып, өндірістік процестерді автоматтандыру және роботтандыру жүйелеріне салыстырмалы талдау және бағалау жүргізу

 • Код ON1

  өндірістік процестерді автоматтандырудың микропроцессорлық жүйелері үшін заманауи алгоритмдік және бағдарламалық жасақтаманы қолданыңыз

 • Код ON8

  логикалық контроллерлерді бағдарламалау және процестерді автоматты түрде басқару үшін бағдарламалар құру

 • Код ON9

  ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау үшін практикалық дағдыларды қолдана отырып, автоматтандырылған басқару жүйелерінің техникалық құралдарын монтаждау, баптау, пайдалану және сервистік қызмет көрсету бойынша инженерлік жобаларды шешу

Top