Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07112 Жылу энергетикасы в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Механика
  Несиелер: 9

  Мақсаты: студенттерде ғылыми ойлауды, әр түрлі физикалық түсініктердің, заңдардың, теориялардың қолдану шектерін дұрыс түсінуді және тәжірибелік зерттеу әдістерінің көмегімен алынған нәтижелердің сенімділік деңгейін бағалау қабілеттерін қалыптастыру ММазмұны: Механика. Кинематика. Механикалық қозғалыс материя қозғалысының қарапайым түрі ретінде. Материалдық нүкте мен қатты дене динамикасы. Масса. Күш. Ньютон заңдары. Сақталу заңдары. Тұтас орта механикасы. Тербелістер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Мақсаты: кәсіпкерлік теориясы мен тәжірибесін зерделеу негізінде кәсіпкерлік қызметтің практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Студент қабілетті: жеке қызығушылықтары мен қабілеттеріне сәйкес келетін нарық мүмкіндіктерін пайдалануға; бизнесті бастау туралы бастапқы шешімді қабылдауға; қолданыстағы құқықтық нормалар шеңберінде тиімді жұмыс жасауға; стартаптың әлеуетті нарықтық мүмкіндіктерін анықтауға және бағалауға.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесу заңдылықтары, биосфераның жұмыс істеуі, зиянды, зақымдайтын факторлардан адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздері, қауіптерден қорғау тәсілдері, авариялар, апаттар, табиғи апаттар салдарын жою жөніндегі іс-шаралар, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану туралы білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің әлемдік және ұлттық мәдениеттің даму контекстіндегі ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми және философиялық мұрасы туралы түсініктерді қалыптастыру. Әл-Фараби мұрасының ерекшеліктері және оның түркі философиясының қалыптасуына тигізген әсері; шығыс философиясының Еуропалық Ренессансқа әсер ету сипаты; ұлттық және әлемдік философия тарихының дәстүрлі және қазіргі заманғы мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Молекулалық физика
  Несиелер: 6

  Мақсаты: бақылау, эксперимент және практикалық тәжірибе негізінде физикалық теория туралы білімді қалыптастыру, молекулалық физика заңдарының статистикалық сипатын түсіндіру; молекулалық физиканы экологияда және экожүйелерде қолдану. Мазмұны: Молекулалық физика. МКТ негіздері. Термодинамикалық параметрлер. Идеал газ. Статистикалық үлесулер. Сұйық пен газдағы қысым. Бернулли теңдеуі. Сұйық ағынының режимдері. Термодинамика бастамалары. Изопроцестер. Карно циклы. Нақты газдар. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі. Нақты газдар. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын жетік білетін, құқық қолдану тәжірибесінде қолдана алатын, сыбайлас жемқорлықты дұрыс саралайтын жоғары білікті мамандарды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Оқытылатын болады: сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің жүйесі, жемқорлыққа ықпал ететін жағдайлар, оған қарсы саясат, жемқорлыққа қарсы күрестің халықаралық тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Абай ілімі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - болашақ мамандардың кәсіби білімін, түсінігін, қабілетін елдің ынтымағы мен бірлігін нығайту, қоғамның интеллектуалдық әлеуетін арттыру мақсатында қолдану құзіреттілігін қалыптастыру. Қарастырылатын мәселелер:Абай ілімі туралы түсінік; Абай ілімінің қайнар көздері; Абай ілімінің құрамдас бөлімдері; Абай ілімінің категориялары; Абай ілімінің өлшеу құралдары; Абай ілімінің мәні мен маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 5

  Мақсаты - заңдылықтарды, тұжырымдамаларды, кәсіби қызметті ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен басқарудың ерекшеліктерін қолдану дағдыларын қалыптастыру. Пән қазіргі ғылыми әдістемеге сәйкес ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруды жоспарлау дағдыларын; ғылыми әзірлемелер, ғылыми байланыстар мүмкіндігі, әр түрлі деңгейдегі ғылыми гранттарға өтінім беруге, ақпараттарды іздеу тәртібінің дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Термодинамика және статистикалық физика
  Несиелер: 9

  Мақсаты: термодинамика және статистикалық физика заңдары мен әдістерін оқып үйрену, қолданбалы есептерді шығара отырып, студенттердің білімі мен біліктілік дағдыларын қалыптастыру. Мазмұны: Статистикалық физиканың негізгі принциптері. Тепе-теңдік жүйелерінің термодинамикасы. Фазалық және химиялық тепе-теңдік. Флюктуация теориясы және броундық қозғалыс. Энтропия. Термодинамикалық потенциалдар Кинетикалық теңдеулер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жоғары математика
  Несиелер: 6

  Студенттерді жоғары математиканың іргелі бөлімдеріне оқыту, инженерлік есептерді шешуде қажетті логикалық ойлауды қалыптастыру. Функция; анықталу облысы; шектер; скаляр және векторлық шамалар; бағыт бойынша туынды; бірнеше айнымалы функцияның экстремумы; шартты экстремум; жоғары және сызықтық алгебраның негіздері; матрица; матрица анықтауышы; матрицадағы амалдар; векторлар; векторлардағы амалдар; комплексті сандар; уақыт қатарлары; математикалық статистика және ықтималдық теориясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электр және магнетизм
  Несиелер: 9

  ММақсаты: физика-механикалық процестердің үлкен тобының математикалық модельдерін таңдау және тексеру кезінде термодинамика мен статистикалық физиканың негізгі принциптерін дұрыс қолдану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру. Мазмұны: Тепе-теңдік күйлері мен процестері. Температура. Жұмыс. Күй функциялары. Дөңгелек, циклдық процестер. Идеал жылу машинасының циклы. Термодинамикалық коэффициенттер. Зат мөлшері өзгермелі жүйелер. Статистикалық заңдылықтар. Больцманның статистикалық энтропиясы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оптика
  Несиелер: 9

  Мақсаты: қолданбалы есептерді шешу үшін оптика бөлімі бойынша студенттерге іргелі білім қорын қалыптастыру. Мазмұны: сыну және рефракция құбылыстары; геометриялық оптиканың негізгі ұғымдары мен анықтамалары; монохромат жарықтың интерференциясы; екі сәулелі интерферометрлер; Рэлей интерферометрі; көпсәулелі интерференцияны қолдану; дифракция құбылысы; оптикадағы поляризация ұғымдары; анизотропты орталардың оптикасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Отын түрлері және оларды жағу әдістері
  Несиелер: 9

  Мақсаты: отын түрлерін және оны ең жоғары тиімділікпен жағудың негізгі әдістерін, оның жылуын өнеркәсіпте пайдалану мәселелерін зерттеу. Мазмұны: отынның қасиеттері және олардың электр станцияларындағы жағу тәртібі; отынды дайындауға, жағуға арналған жабдықтың құрылымы мен сипаттамалары, оның жұмыс режимдері; қазандықтар мен ошақтардың жоғары тиімді жұмысы үшін отынды жағуға дайындау процестерін оңтайлы ұйымдастырудың әдістері мен құралдары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Сығымдағыштар және жылулық қозғаушылар
  Несиелер: 9

  Мақсаты: сығымдағыштар мен жылу қозғалтқыыштарының конструкциясы мен сипаттамалары, физикалық жұмыс істеу принцциптері, есептеу әдістемелері, өнеркәсіптік қолданылуы туралы білімді қалыптастыру Мазмұны: сорғылардың, компрессорлардың, желдеткіштердің, сығымдағыштар мен жылу қозғалтқыштарының жұмыс сипаттамаларының термодинамикалық және газодинамикалық принциптері, олардың жылу энергетикалық жүйелердің тиімділігіне әсерін бағалау, жылу энергетикалық жүйе үшін сығымдағышты немесе жылу қозғалтқышын таңдау кезінде нақты техникалық шешімдерді негіздеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Конвективті жылуалмасу
  Несиелер: 9

  Мақсаты: конвективтік жылу алмасу процестерін талдау және есептеудің іргелі заңдары, заңдылықтары мен әдістері туралы кең білімді қалыптастыру. Мазмұны: жылу өткізгіштік арқылы жылу берудің физикалық негіздері; заттың жылуфизикалық қасиеттері; жылуөткізгіштік және температура өткізгіштік коэффициенттері; шекаралық шарттар; жылуөткізгіштіктің параболалық теңдеуін шешу әдістері; жылуалмасу теориясы: жылуөткізгіштік, конвекция, сәулелену, жылу беру, жылу берудің интенсификациясы; масса алмасу негіздері; жылу және масса алмасу құрылғылары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жылуэнергетикадағы есептеу әдістері
  Несиелер: 6

  Мақсаты: студенттердің жылу энергетикасының қолданбалы мәселелерін зерттеудің заманауи сандық әдістері туралы кәсіби білімін қалыптастыру. Мазмұны: математикалық модельдеуге кіріспе; скаляр теңдеулер, сызықтық және бейсызық теңдеулер жүйелерін шешу әдістері; аппроксимация; полиномдық интерполяция; сандық интегралдау; бастапқы шарттары бар қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешу әдістері; қарапайым дифференциалдық теңдеулер үшін шекаралық есептерді шешу әдістері; дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Сандық әдістер және есептеу эксперименті
  Несиелер: 6

  Мақсаты: Жылуфизикалық мәселелердің математикалық ерекшеліктерін анықтау; жылуфизикалық процесті сипаттайтын дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешудің сандық әдісін таңдау және негіздеу Мазмұны: Сандық әдістерді қолдану салалары. Бейсызық теңдеулерді шешу. Функцияларды жуықтау. Сандық дифференциалдау және интегралдау. Квадратуралық өрнектер. Трапеция, Симпсон, Ньютон, ең кіші квадраттар, анықталмаған коэффициенттер, Эйлер, Рунге-Кутт әдістері. Коши есебі. Кезекті жуықтау әдістері. Болжау және түзету әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Атомдық физика
  Несиелер: 6

  Мақсаты: жарықтың жұтылу, сәулелену және шашырау спектрлері, спектроскопияның негізгі заңдылықтары, жарықтың затпен әрекеттесуінің алуан түрлері арасындағы байланыс және молекулалық немесе атомдық талдаудың спектроскопиялық әдістерінің сәйкес нұсқалары туралы білімді қалыптастыру. Мазмұны: Атомның құрылысы. Атомдық спектроскопия. Спектрометрлер. Плазмалық атомдық эмиссиялық спектроскопия. Сәулелену көзі. Заттардың іздік мөлшерін талдау. Индуктивті байланысқан плазмалық оптикалық эмиссиялық спектроскопия. Сәулелену спектрлері, заттардың концентрациясы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ядролық физика
  Несиелер: 6

  Мақсаты: ядролық физиканың іргелі ұғымдарын, заңдары мен теорияларын меңгеру; сәулеленуді тіркеу үшін құралдарды игеру; автоматтандырылған физикалық экспериментті ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру. Мазмұны: зарядталған бөлшектердің қозғалыс теңдеулері. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектерді фокустау принциптері. Үдеткіштер мен реакторлардағы зарядталған бөлшектер спектрометрлері, альфа-спектрометрлер, тасымалдау жүйелері. Газ толтырылған детекторлар. Ионизация және пропорционалды камералар. Гейгер есептегіші. Жұқа газ детекторлары. Дрейф камералары. Жартылайөткізгішті детекторлар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жылуэлектрстанцияларды автоматтандыру
  Несиелер: 6

  Мақсаты: заманауи АТ-технологияларды пайдалана отырып, автоматты режимде ЖЭС негізгі және қосалқы жабдықтарын реттеу жолдарын зерттеу; жылу энергетикасы объектілерінің технологиялық процестерін басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің жұмыс істеу принциптерін. Мазмұны: Автоматты жүйелердегі реттеу заңдары. ЖЭС-да АБЖ енгізу. Технологиялық процесты АБЖ құрылымы мен функциялары. Автоматтандырылған басқарудың ақпараттық ішкі жүйелері. Ақпаратты қашықтан енгізудің және басқарудың ішкі жүйелері. Жылу электр станцияларын реттеуші органдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жылуэнергетикадағы ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 6

  Мақсаты: қолданбалы технологиялардың мәселелерін шешу үшін жылуэнергетикасындағы математикалық модельдеудің математикалық моделдерін, әдістері мен құралдарын зерттеу. Мазмұны: Жану камераларындағы әсерлесетін ағыстарды модельдеудің негізгі түсініктері. Математикалық модельдеудегі теория мен эксперименттің артықшылықтары. Модельдеу кезеңдері. Бірөлшемді, екіөлшемді және үшөлшемді модельдер. Бейстационар модельдер. Физикалық процестерді модельдеуге арналған заманауи бағдарламалар. Нәтижелерді графикалық интерпретациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Отын жануын оңтайландыру технологиялар
  Несиелер: 6

  Мақсаты: Paraview бағдарламалық кешенінің көмегімен көмірдің тұтану, термохимиялық әзірлеу, жағу және газдандыру процестерін зерттеудің теориялық және эксперименттік әдістері туралы білімді қалыптастыру. Мазмұны: энергетиканың даму басыидылықтары мен заңдылықтарын талдау үшін энергетикалық кешендерді зерттеу; энергетикалық технологияларды болжамды талдаудың сандық әдістері; өнеркәсіптік дамудың қазіргі кезеңінде жылутехнология өндірісінде энергия пайдаланудың міндеттері; өндірістік жүйелерді жаңғырту туралы білімдерін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Отынның жану процестерін 3D модельдеу
  Несиелер: 6

  Мақсаты: отынның жануының физикалық-химиялық негіздері, тозаң-ауалы жанарғыларды модельдеу әдістері, сұйық отынға арналған форсункалар, шаң-көмірлі ошақтар мен олардың компоновкасы туралы білімді қалыптастыру. Мазмұны: Сұйық отынның жануы. Рейнольдс, Вебер, Онезорге сандары. Конвективті жылумасса тасымалын үшөлшемді модельдеу. Алматы ЖЭО және Ақсу ЖЭС мысалында өндірістік қазандықтарда көмірді жағу кезіндегі жылу және масса тасымалы процестерін талдау. БКЗ-75 және ПК-39 қазандықтарын модельдеу үшін бастапқы деректер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Отынның жану теориясының негіздері
  Несиелер: 9

  Мақсаты: жану және жарылыс процестерінің теориялық негіздерін, олардың қоршаған ортаға әсер ету түрлерін, осы әсерлердің сапалық және сандық сипаттамаларын талдау арқылы зерттеу. Мазмұны: жану және жарылыс теориясы, көмірсутекті отынды жағу кезіндегі химиялық әрекеттесу механизмдері; тұтанудың критикалық шарттары; жану толқынының профилі мен жылдамдығы, жылу ағындары; жану және детонация

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Энергетикалық жүйені жобалау негіздері
  Несиелер: 6

  Мақсаты: студенттердің бойында энергетикалық жүйелерді жобалау саласындағы білімдерін, оларды жобалауда оңтайлы техникалық шешімдерді енгізу принциптері мен әдістерін қалыптастыру Мазмұны: энергетикалық жүйелердің дамуын оңтайландырудың жүйелік тәсілінің теориялық негіздері, болжамды тұтынылатын энергияны және энергияны тұтыну режимдерін есептеу әдістері, электр желілерін дамытуды оңтайландыру принциптері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Отын дайындаудың физика-химиялық әдістері
  Несиелер: 9

  Мақсаты: жылу өндіргіш қондырғылар үшін энергияның негізгі көздері туралы білімді қалыптастыру; органикалық отынды жағу кезіндегі физикалық және химиялық процестерді талдау әдістерін меңгеру. Мазмұны: Жылу өндіргіш қондырғыларға арналған энергия көздері. Көмір тозаңыы. Көмірмен қамту және тозаңды әзірлеу тракті. Электр станцияларында қатты отынды өңдеу сызбасы. Мазутты тасымалдау, сақтау және жағуға әзірлеу. Газды жағу алдын дайындау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіпорынның энергетикалық стратегиясы
  Несиелер: 6

  Мақсаты: кәсіпорынның энергетикалық стратегиясы, энергетикалық шаруашылықтың құрылымы, энергетикалық шығындарды басқарудың әдістері мен құралдары туралы теориялық білім алу. Мазмұны: Кәсіпорынның энергетикалық ресурстарын басқару ерекшеліктері. Кәсіпорынның энергетикалық балансы. Энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалау құралдары. Кәсіпорынның энергетикалық стратегиясын әзірлеу және жүзеге асыру ерекшеліктері. Кәсіпорынның энергетикалық стратегиясын қалыптастыруға әсер ететін факторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жылуэлектр станциялардағы экологиялық технологиялар
  Несиелер: 6

  Мақсаты: табиғатты қорғау технологияларын әзірлеу және іске асыру арқылы жылу электр станциясының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін кәсіби құзыреттерді қалыптастыру. Мазмұны: Энергия мен қоршаған ортаның өзара әрекеттесуі. Қазақстан Республикасының экологиялық саясатының заңнамалық базасы. Экологиялық нормалаудың негіздері. Отын мен суды ұтымды пайдалану. Кәсіпорынның қоршаған ортаны қорғау қызметінің экологиялық тәуекелі және экономикалық аспектілері. Атмосфераны қорғау технологиялары. Ағынды суларды және топырақты ластанудан тазарту технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазандық қондырғылар және бу генераторлар
  Несиелер: 6

  Мақсаты: жылу электр станцияларының энергетикалық қазандықтарының және атом электр станцияларының бу генераторларының түрлерін, конструкцияларын, жұмысының физикалық принциптерін, қазандық қондырғылары мен бу қазандарын пайдалану және өнеркәсіпте қолдану негіздерін; қазандықтардағы жылуфизикалық және гидрогаздинамикалық процестерді зерттеу Мазмұны: бу қазанының сызбасы; жылу және атом электр станцияларының сызбаларындағы энергетикалық қазандықтардың түрлері мен конструкцияларын; қазандық қондырғысының жылулық, аэродинамикалық, гидравликалық және беріктік есептеулері; бу генераторлары мен қазандық қондырғыларының даму перспективалары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жылу және масса алмасу процестері
  Несиелер: 9

  Мақсаты: жылу және масса алмасу процестерінің теориялық негіздері облысында білімдерін қалыптастыру және оларды арнайы пәндерді одан әрі оқыту процесінде пайдалану Мазмұны: жылуөткізгіштік теориясының негізгі ережелері; стационарлық және бейстационарлық режимдердегі жылуөткізгіштік; конвективті жылу алмасудың негізгі ережелері; ұқсастық әдісі және модельдеу негіздері; жылу алмасу және жылу беру теориясының негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Отынды жағудың арнайы мәселелері
  Несиелер: 9

  Мақсаты: Өнеркәсіптік кәсіпорындардың қазандықтарының ошақтарында жоғары тиімділікпен отынның алуан түрлерін жағудың заманауи әдістері, әр түрлі отындарға арналған жанарғыларды таңдау және есептеу әдістері туралы білімді қалыптастыру. Мазмұны: Органикалық отын. Жану жылуы. Әр түрлі отындардың сипаттамалары мен қасиеттері. Жану өнімдерінің құрамы. Жану теориясы. Қазандықтардың ПӘК-і. Жанудың орнығуы мен тұрақтылығының шарттары. Шлактанудың алдын алу шаралары. Түтіндік газдардағы NOx және SOx шекті рұқсат етілген концентрациялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тұтқыр сұйықтықтың динамикасы
  Несиелер: 9

  Мақсаты: тұтас орта механикасының негіздерін, тұтқыр сұйықтыың ағысын есептеу әдістерін зерттеу; энергетика мен экологиядағы жылумасса алмасу үшін тұтқыр сұйық механикасының маңызы туралы түсінік қалыптастыру. Мазмұны: Тұтқыр сұйықтардағы жылу және масса алмасу процестері; тұтқыр сұйықтың қасиеттері; идеал сұйық пен газ теңдеуін шешу әдістері; Навье-Стокс теңдеулері; тұтқыр сығылмайтын сұйықтың сипаттамалары; ұқсастық теориясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON5

  бекітілген әдістемелер мен нормативтік құжаттарға сәйкес тақырыптың жеке бөлімдері (кезеңдері, тапсырмалары) бойынша ЖЭС-да жылуэнергетика және жылутехнология, энергия пайдалану және энергия үнемдеу саласындағы тәжірибелік зерттеулерден бастапқы деректерді жинауды жүргізу;

 • Код ON6

  қазандық оттықтарында органикалық отындарды жағуды ұйымдастыру туралы, қазандықтың газ-ауа және бу-су жолдарында өтетін жылуфизикалық және гидрогаздинамикалық процестер туралы, қолданбалы техникалық мәселелерді шешу кезінде қыздыру беттерінің жұмыс шарттары туралы білімді қолдана білу;

 • Код ON9

  қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау нормаларын, өндірістік және еңбек тәртібін сақтай отырып, экологиялық қорғау іс-шаралары мен өндірісте энергия және ресурс үнемдеу жөніндегі іс-шаралар арқылы өндірістегі экологиялық қауіпсіздікті бақылау;

 • Код ON10

  ЖЭС жылуэнергетикалық және жылутехникалық жабдықтарын әзірлеу, жаңғырту және пайдалану кезінде сынау, бақылау және өлшеу жүргізу, олардың сипаттамасы мен қорытындыларын жасау бағдарламалары мен әдістемелерінің жоспарларын әзірлеу;

 • Код ON3

  жылулық процестерін автоматтандыру мен энергетика саласындағы технологиялық құрамы мен сапасын бақылау әдістері мен техникалық құралдарын жылуэнергетика және жылутехника нысандарындағы электрлік және электрлік емес шамаларды өлшеудің заманауи техникалық құралдарын қолдану;

 • Код ON4

  сұйық және газ механикасының негізгі заңдарын түсіну және оларды жылутехникалық қондырғылар мен жүйелердің элементтерін, термодинамикалық процестерді, циклдар мен олардың көрсеткіштерін есептеу үшін қолдану;

 • Код ON8

  энергия және ресурс үнемдеу бойынша нормативтерді пайдалана отырып, кәсіптік қызмет нысандарында жылу және электр энергиясын өндірудің аз қалдықты және қалдықсыз технологияларын енгізу кезінде өндірісті басқарудың озық әдістерін қолдану;

 • Код ON11

  отын-энергетикалық ресурстар шығыстарын есепке алуды мен нормалауды ұйымдастыру және жылу сызбалары мен ЖЭС қондырғыларын энергетикалық бағалауды жүргізу үшін қондырғылардың, технологиялық процестердің, учаскелердің техникалық-экономикалық баланстарын құру;

 • Код ON2

  типтік есептерді шешу кезінде алынған нәтижелерді өңдеу және талдау, берілген әдістеме бойынша кәсіби қызметтің әртүрлі физикалық құбылыстар, математикалық аппарат және химиялық процестер түсінігін қолдану;

 • Код ON7

  органикалық отынды технологиялық тиімді жағуды ұйымдастыру мен зиянды шығарындыларды азайту үшін тәжірибелік және теориялық зерттеулердің нәтижелерін (OpenFoam, Paraview, OriginLab, Labview және т. б.) модельдеу және өңдеу кезінде ІТ-технологиялар мен қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану;

 • Код ON1

  кәсіби қызметтегі қолданбалы мәселелерді шешу және жылуэнергетика саласының техникалық даму келешегін бағалау кезінде жеке коммуникациялар мен кәсіпорындарда энергиямен жабдықтау және энергия тұтыну жүйелерінің жай-күйін талдау үшін жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар әдістерін қолдануды көрсету;

 • Код ON12

  кәсіптік тапсырмаларды сәтті орындау және әлеуметтік интеграцияны күшейту мақсатында олардың әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін, топтық жұмыс стилі мен өзін-өзі ұйымдастыру және өздігінен білім алу қабілетін ескере отырып, өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерімен және барлық мақсатты топтар үшін жеке пікірлерімен танысу үшін ауызша және жазбаша байланыс құралдарын пайдалана отырып, қажетті форматта ақпарат ұсыну;

Top