Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04109 Экономика в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Оқыту нәтижелері

  • Жүйелі және сыни ойлау негізінде өзекті ақпаратты талдау, экономика және бизнес саласындағы дербес эксперименттік-зерттеу жұмысының нәтижелерін түсіндіру; зерттеу нәтижелерін және көпшілік алдында сөйлеу өнерін тарату қабілетін көрсетеді
  • Мәдени, рухани, этникалық және адамгершілік-кәсіби өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту, ана тілін және шет тілдерін меңгеру деңгейін арттыру қабілеттерін көрсетеді
  • Бизнесті жоспарлау әдіснамасын меңгерген, нарықтық ортаның жай-күйі мен өзгеру үрдістерін ескере отырып, инновациялық жобаның параметрлерін есептеуді жүзеге асырады, инновациялық жобалардың тәуекелдерін талдау және тиімділігін бағалау модельдері мен әдістерін қолданады
  • Фирмаішілік жоспарлау әдіснамасын, кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортасын талдау әдістерін меңгерген; практикада жедел-күнтізбелік, қаржылық, бизнес жоспарлаудың ерекшеліктерін бейімдейді; неғұрлым тиімді даму стратегияларын таңдауды және оларды іске асыру жөніндегі жұмыстарды жоспарлауды жүзеге асырады
  • Ұлттық экономикадағы бәсекелестік тетіктердің іс-әрекетін, оның бәсекеге қабілеттілігін бағалауды түсіндіруге қабілетті; біздің еліміздің, сондай-ақ қандай да бір халықаралық нарықтарда бәсекелесетін елдердің бәсекелестік ортасы мен саясатын талдайды
  • Бизнес-процестерді басқару жүйесінде үдерістік тәсілдеме тәсілдері мен әдістерін, модельдеудің, бақылаудың аспаптық құралдарын пайдалануға; бизнес-процестердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін іс-шараларды әзірлеуге қабілетті
  • Сыртқы сауда мәмілелерін жасау, сыртқы сауда келісім шарттарын ресімдеу; іскерлік келіссөздерді, оның ішінде шетелдік әріптестермен дайындау және жүргізу бойынша дағдылары бар
  • Қазіргі заманғы стильдер мен әдістерді, психологиялық тәсілдерді, командалық жұмысты ұйымдастыру және басқару, тиімді коммуникацияларды қалыптастыру және ұжымда қолайлы әлеуметтік-психологиялық климатты қолдау дағдыларын пайдалана отырып, экономика, бизнес және басқару саласында кәсіби функцияларды жүзеге асыруға қабілетті

Ұқсас БББ

Top