Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) в Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Кеңістіктер мен компьютерлік-графикалық жүйелерді геометриялық модельдеу әдістерінің көмегімен инженерлік ойлауды қалыптастыруға, материалдардың мақсаты мен қасиеттерін, оларды қолдану саласын білуге; сызбалар мен эскиздерде әртүрлі геометриялық пішіндерді бейнелеу қабілетіне ие болуға; сызбаларды оқуға қабілетті.
  • Кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жаратылыстану пәндері саласында базалық білімге ие бола алады; зерттеу нәтижелерін математикалық статистика әдістерімен талдай алады; физика мен химияның негізгі заңдарын пайдалана отырып, инженерлік-техникалық есептерді шешудің математикалық әдістерін қолдана алады.
  • Кәсіпорында сапа менеджменті жүйесін жобалауға және енгізуге, стандарттар жобаларын дайындауға техникалық тапсырмалар жасауға, стандарттар жобаларына, техникалық шарттарға, стандарттау жөніндегі құжаттарға сараптама жүргізуге және олардың қолданыстағы заңнамаға, техникалық регламенттерге сәйкестігін бағалауға, конструкторлық, технологиялық және пайдалану құжаттамаларын жасауға қабілетті.
  • Стандарттау жөніндегі құжаттарды әзірлеу, бекіту, жаңарту және енгізу тәртібін регламенттейтін нормативтік құжаттама саласындағы білім мен түсініктерді көрсетуге, Стандарттау, сертификаттау және халықаралық басқару жүйелерін енгізу жөніндегі жұмыстардың экономикалық тиімділігін есептеулер мен бағалауды жүргізуге қабілетті.
  • Өнімнің, қызметтің сапасы мен қауіпсіздігін жақсарту жөніндегі тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз етуге, өнімнің және технологиялық процестердің өлшенетін және бақыланатын параметрлерінің номенклатурасын айқындауға, кәсіпорындарда сапаны қамтамасыз етуге, нормативтік бақылауды жоспарлауға және жүргізуге жұмсалатын шығындардың шамасын айқындау үшін негізгі қағидаттар мен қағидаларды қолдануға қабілетті.
  • Салалар бойынша стандарттау мен сертификаттаудың заңнамалық және нормативтік базасын салыстыруға, аудит жүргізу қағидаттарын баяндауға, аккредиттеудің негізгі қағидаларын, талаптары мен процесін түсіндіруге, сәйкестікті және сапа жүйелерін растауға қабілетті.
  • Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық құбылыстардың ерекшеліктерін олардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан сипаттауға, азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін қоғамның тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдауға; еңбекті қорғау мен экологияны микро деңгейде басқару бойынша оңтайлы шешімдерді ұсынуға, ойлау мәдениетін меңгеруге, жалпылауға, талдауға, ақпаратты қабылдауға қабілетті.
  • Тауарларды жіктеу және кодтау әдістерін, өнім сапасына сараптаманы қолдануға, сапаны бағалауға, ақауларды диагностикалауға, таңбалау ережелеріне, шикізаттың сапасы мен қауіпсіздігін бағалаудың физика-химиялық талдауларын жүргізудің негізгі әдістерін меңгеруге қабілетті. өлшеу құралдарын сынау және бақылау әдістемелерін әзірлеу.
  • Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін іскерлік және оқу-ғылыми, кәсіби ауызша және жазбаша сөйлеу, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде іс жүргізу дағдыларын көрсетуге қабілетті; логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді түрде ауызша сөйлеу құра алады, ойлау нәтижелерін дұрыс жазбаша ресімдей алады.
  • Сынау бағдарламалары мен әдістемелерін әзірлеуге, өнім/қызмет сынақтарын жоспарлау мен орындауға, Техникалық реттеу, стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіруге; данных саласындағы негізгі үрдістерге ие болуға, деректер базасына арналған желілік және веб - қосымшаларды әзірлеудің негізгі тұжырымдамаларын ұсынуға қабілетті.
Top