Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01211 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу в Баишев Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Болашақ маманның еңбек қызметін меңгеру: оқыту (оқу ақпаратын көрсету және мектепке дейінгі балаларды өз бетінше білім алуға үйрету); тәрбиелеу (мектепке дейінгі балаларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне қосу); әдістемелік (мектепке дейінгі ұйымда білім беру пОНцесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру); зерттеу (мектепке дейінгі балалардың білім беру мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау және білім беру ортасын зерттеу); әлеуметтік-коммуникативтік (кәсіби қауымдастықпен және барлық білім беру тараптармен өзара мүдделі).
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
 • ҰБТ-дағы пәндер Биология және География
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Аксиология

  Курс философияның "аксиология" бөлімінің негізгі мәселелерін, "құндылық" ұғымының мәні, құндылықтардың жіктелуі, "құндылық" ұғымының басқа философиялық және педагогикалық категориялармен және педагогикалық тәсілдермен арақатынасы мәселелерін; философия тарихындағы "құндылық" ұғымының мәнін ұғынуға негізгі тәсілдерді; қазіргі Аксиологияның негізгі мәселелерін, "құндылық" ұғымының басқа философиялық категориялармен және педагогикалық тәсілдермен арақатынасы туралы түсініктерді ашады.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби-педагогикалық мамандыққа кіріспе

  Кәсіби-педагогикалық мамандыққа кіріспе пәні педагогикалық мамандарды даярлау жүйесіндегі маңызды бөлігі болып табылады. Оқу курсында жоғары педагогикалық білім беру сатндартына сәйкес болашақ мұғалімнің педагогикалық құзыреттілігіне қойылатын талаптары тұжырымдалған

  Селективті тәртіп
 • Акмеология

  Курс мағыналы мәселелерді, таным әдістерін, жеке тұлғалық және кәсіби өсудің перспективаларын ашады

  Селективті тәртіп
 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән мамандықтың ерекшеліктері, қазіргі заманғы оқыту құралдары туралы түсініктерді қалыптастыруға, педагогикалық шеберлік негіздерін меңгеруге, кәсіптік жүйелі ойлауға, танымға бағдарлауға, жоғары педагогикалық білім беру ұйымдарындағы оқу қызметіне уәждемелеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби іс-әрекетке кіріспе

  Кәсіби іс-әрекетке кіріспе курсы мамандықтың ерекшелігі мен қазіргі заманғы оқыту әдіс-тәсілдері туралы ұғымдарды қалыптастыруға бағытталған. Педагогикалық шеберлік негіздерін меңгеруге, кәсіптік жүйелі ойлау қабілетін дамытуға, жоғары педагогикалық білім беру мекемелерінде оқу іс-әрекетіне ынталандыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 3

  Курс адамның рухани әлемін дамыту мен байытуға, болашақ педагог тұлғасының қалыптасуы мен дамуына ықпал етуге бағытталған. Курс бағдарламасы студенттер өздерінің бірегейлігі мен мақсатын ұғынуға, құнды бағдарлардың жеке және кәсіби жүйесін қалыптастыруға жағдай жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми-зерттеу жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру және реттеу, оларды қолдану тәртібі және ғылыми мақсатқа жету кезінде алынған нәтижелерді түсіндіру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми ізденіс әдіснамасы

  Бұл курста зерттеудің жалпы логикалық әдістері мен тәсілдерін (талдау, синтез, дедукция, индукция, абстрагирлеу, жалпылау) қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері» модулі
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-этикалық қатынастарын жетілдіру мәселелері, сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының психологиялық табиғаты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру ерекшеліктері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік-құқықтық қатынастары мен құқығының негізгі ұғымдары, қызметтің түрлі салаларындағы сыбайлас жемқорлық әрекеттерін құқықтық бағалау мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Сандық технологиялар» модулі (Бұлтты және мобильді технологиялар, Smart-технологиялар, Электронды үкімет)
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында ОwnCloud бұлтта деректерді сақтауға арналған сервис, ұтқыр телекоммуникациялық IT-инфрақұрылым, Smart-технологиялар, 3D-принтинг сияқты бұлтты технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану мәселелері қарастырылады. Модуль пәндерін оқу барысында білім алушыларда e-Gov электрондық үкімет порталы арқылы қызмет алу, құжат айналымында электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану, мобильді банкинг және басқа да сандық сервистерді практикалық қолдану дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Академиялық жазба және кәсіби тілдер» модулі (Академиялық жазба, Кәсіби қазақ (орыс) тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі)
  Несиелер: 6

  Курсты меңгеру барысында білім алушылар кәсіби қызметтің ерекшелігін ескере отырып, академиялық лексиканы қолдануды үйренеді. Білім алушыларда оқытылатын білім беру бағдарламасының пәндері тақырыбы бойынша көркем және ғылыми мәтіндерді дайындау, жазу және жариялау, жобалар мен презентацияларды әзірлеу және ұсыну дағдылары қалыптасады. Кәсіби қазақ (орыс) тілін, кәсіби бағытталған шет тілін оқыту барысында болашақ маманның кәсіби қызметі аясында кәсіби лексикасы коммуникативтік құзыреттіліктері қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнерінің негіздері

  Пән болашақ тәрбиешінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, көркем-бейнелі ойлауды, эстетикалық мәдениетті дамыту, стиль сезімдерін және көркем білім беру саласындағы психологиялық-педагогикалық міндеттерді шешуге қажетті білім, білік, дағды алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балалар психологиясы
  Несиелер: 6

  Балалар психологиясы курсы баланы, оның өмірдегі түрлі жағдаяттарға реакциясын түсіне білуге үйретуді мақсат етіп отыр. Аталған пән психологияның саласы ретінде баланың психикалық дамуының заңдылықтарын ашады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көркем еңбек және құрастыру практикумы

  Көркем еңбек практикумы және құрастыру процесінде балалармен жұмыс істеу үшін қажетті арнайы біліммен және практикалық іскерлікпен қаруландыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік психологиясы

  Жас ерекшелік психологиясы курсы адамның әр түрлі жастағы психологиялық ерекшеліктері туралы жалпы мағлұмат береді. Алған білім негізінде болашақ мамандар балалар мен ересектермен жұмыс үрдісінде олардың жас ерекшелік-психологиялық заңдылықтарын ескере отырып жұмысын жүргізе алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу іс-әрекетінің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пән психологиялық-педагогикалық негіздерді, балалардың бейнелеу қызметі барысында көркемдік-шығармашылық қабілеттерін дамытуды қарастырады, мектепке дейінгі балаларды сурет салуға, мүсіндеуге, аппликацияға, құрастыруға оқытудың міндеттерімен, мазмұны мен әдістерімен және балаларды бейнелеу өнерімен таныстыру әдістемесімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың музыкалық мәдениеті

  Пән музыкалық шығармалардың жоғары көркемдік қабылдауын интонациялық тәжірибенің жинақталуына және осы негізде музыкалық өнер туындыларына эмоциялық ықыласты дамытуға көңіл бөледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балаларға музыкалық білім беру

  Пән студенттің жеке тұлғасын музыкалық мәдениетке баулу арқылы қалыптастыруға бағытталған; ұлттық және әлемдік мәдениеттің құндылықтарын бағалай білуге, шығармашылықпен меңгеруге, сақтауға және көбейтуге қабілетті тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тұлға психологиясы

  Пән студенттің жеке тұлға туралы ғылыми түсінік жүйесін қалыптастыруға, тұлғаның қазіргі психологиялық теорияларының дамуындағы негізгі тенденцияларды қалыптастыруға бағытталған; - мамандардың зерттеу және тәжірибелік іс-әрекеті үшін тұлға психологиясының мәнін көрсету, тұлғаның бірегейлігі мен күрделілігін түсіну және түсіну, көпжоспарлы көзқарас және оқу қажеттілігі, оны тәжірибеде қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Музыкалық тәрбиенің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс мектепке дейінгі балаларды музыкалық оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты, міндеттері мен принциптерін, музыкалық тәрбиенің әртүрлі жанрлары мен мазмұнын, мектепке дейінгі мекемеде музыкалық тәрбиенің негізгі әдістері мен түрлерін ашады; мектеп жасына дейінгі балаларды шығармашылық дамыту студенттерін кәсіби даярлауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дефектология негіздері
  Несиелер: 4

  Курс болашақ мамандардың дамуында ауытқушылығы бар балалардың әртүрлі топтары туралы түсініктерін қалыптастыруға, дефектологияның қазіргі заманғы мәселелері мен даму үрдістері, сөйлеу, есту, көру, қозғалыс, қозғалыс бұзылыстарының түрлері, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалармен оларды түзету бойынша жұмыс істеу әдістемесі туралы таныстыруға арналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс (WSGЕ)

  Курс ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды зерттеуге арналған. Мектеп жасына дейінгі балалардың зияткерлік, тұлғалық және шығармашылық әлеуетін неғұрлым толық дамытуға ықпал етеді, балаларды қоғамдағы толыққанды өмірге дайындау мәселелерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс дене шынықтырудың ғылыми әдістемесінің негіздерін меңгеруіне, болашақ тәрбиешінің кәсіби қасиеттерін қалыптастыруға, дене шынықтырудың теориялық негіздерін, оқытудың әдістері мен формаларын меңгеруге ықпал ететін тәрбиешінің педагогикалық және кәсіби қасиеттерін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ритмика

  Курс музыкалық-ырғақтық қозғалыс, сахналық және хореография бойынша білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы психология практикумы

  Курс денсаулық жағдайында мүмкіндіктері шектеулі балалармен психологиялық-педагогикалық процедураларды дайындау және өткізу әдістемелерін қолдану дағдылары мен біліктерін қалыптастыруға және дамытуға бағытталған. Кәсіби маңызды жағдайларды шешу, модельдеу және құрастырудың жүйелік талдаудың теориялық және практикалық негіздерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сурдопедагогика

  Курс есту қабілетінде ақауы бар балаларды оқыту және тәрбиелеу туралы білім жүйесін қалыптастыруға, мектепке дейінгі мекемелерде және отбасында есту қабілеті нашар, нашар еститін және кеш еститін балалармен педагогикалық түзету жұмыстарының практикалық дағдыларын қалыптастыруға, дактилологияны меңгеруге және есту қабілеті нашар балалармен қарым-қатынас іскерліктерін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Баланың тілін дамыту

  Әдістемелік мұраны, дәстүрлі және инновациялық жұмыс тәжірибесін саналы тәсілде қолдану/Курс студенттердің сөйлеу тілінің онтогенезі және сөйлеу қарым-қатынасы туралы қазіргі ғылыми білім негізінде мектеп жасына дейінгі балалардың тілдік даму саласындағы кәсіби қызметке дайындығын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалар әдебиеті

  Курс балалар әдебиетінің мазмұнын, оқу шеңберін, балалар әдебиеті жанрының ерекшеліктерін көрсетеді; әдебиеттану, балалар әдебиетінің әдістемелік және психологиялық аспектілерін қарастырады/

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі мекемелерде шет тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың тілдік, коммуникативтік құзыреттілігі әдістемелік негіздерін қалыптастыруға бағытталған. Мектепке дейінгі топтарда ағылшын тілін оқыту әдістмесінің маңыздылығы, ағылшын тілі көптілділік жағдайында жүзеге асырылады/

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы педагогика
  Несиелер: 4

  Пән студенттерді арнайы педагогиканың теориялық негіздерімен, писхикалық дамудың жалпы заңдылықтарымен таныстырады. Курс арнайы педагогиканың даму тарихын, оның әдіснамасы мен принциптерін, ғылыми доминанттарын оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім берудің денсаулық сақтау технологиялары

  Курс мектепке дейінгі білім беру жүйесінде теориялық және практикалық материалдарды меңгеруге, мектепке дейінгі жастағы балаларды сауықтыру жұмыстарының дамытушы формаларын қолдана отырып дене тәрбиесіне бағыттауға арналған. Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде денсаулық сақтау қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру мәселелерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы мектепке дейінгі педагогика

  Курс арнайы оқыту мен тәрбиелеудің арнайы әдістері мен тәсілдерін қолдана отырып, дамуында ауытқулары бар балалардың психофизикалық мүмкіндіктері шегінде психикалық қызметтің әртүрлі жақтарын қалыптастыру ерекшеліктерін түсінуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәнерлеп оқу әдістемесі

  Курс әдеби шығармаларды сөз арқылы шығармашылық түрде жеткізу болып табылады және тыңдарманға әдебиет шығармаларын дұрыс түсінуге мүмкіндік береді; көркем мәтінді, автордың мәтініндей барабар етіп шығармашылықпен терең түсінудің көрсеткіші ретінде, көркем оқу қабілетін көрсетеді. Курс балалар әдебиетіне кәсіби қызығушылықты дамытуға және адамдық мәдениеттің маңызды құрамдас бөлігі ретінде балалық мәдениетін меңгеру қажеттілігін, балалардың оқу циклі идеясын дамытуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркем әдебиетпен таныстыру әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс мектеп жасына дейінгі балалардың әдеби дамуын, көркем әдебиетпен танысудың әдістемелік негіздерін қалыптастыруға бағытталған; мектепке дейінгі ұйымдарда көркем әдебиетті оқыту. Курс тәрбиешінің кәсіби дайындығының міндетті компоненті болып табылады, сөйлеуді дамыту кезінде жедел оқудың әдіснамалық негіздерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ана тілін оқыту әдістемесі

  Курс барысында қазақ тілін оқытудың формалары мен әдістері, студенттерді сөйлеу және жазу дағдыларына үйрету бағыттары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың математикалық дамыту әдістемесі

  Курс студенттердің теориялық және практикалық терең білім жүйесіне негізделген мектепке дейінгі балаларды математикаға оқыту міндеттерін шығармашылық орындауға дайындығын қалыптастыруға бағытталған;студенттердің математикаға дейінгі балаларды оқыту әдістемесінің теориялық негіздері туралы түсініктерін қалыптастыруға; балалардың математикалық түсініктерін дамытудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін түсінуге; студенттерді қазіргі заманғы формалармен, құралдармен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Клиникалық психология (WSGЕ)
  Несиелер: 5

  Курс балалар мен жасөспірімдердің психикалық бұзылуының дифференциалды диагностикасында және психикалық дамуының патологиялық ерекшеліктерін анықтаудың практикалық маңызы бар іс-әрекеті мен дағдыларын қалыптастыруға арналған. Курс арнайы кәсіби құзыреттілікті дамытуға ықпал етеді, жалпы педагогика, әлеуметтік-психологиялық және клиникалық цикл пәндерімен тығыз байланысты жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түзету психологиясы

  Курс түзету психологиясы саласында теориялық білім мен құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Мүмкіндіктері шектеулі арнайы білім беру қажеттіліктері бар балалардың теориялық білім жүйесі мен даму заңдылықтарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды экологиялық тәрбиелеу

  Курс студенттерде табиғаттану және экология негіздері, табиғатты қорғау, балаларды табиғатпен таныстыру әдістемесі және оларды экологиялық тәрбиелеу бойынша саналы, жүйелі білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психофизиология

  Курс психикалық даму ерекшеліктері мен балалар ағзасының когнитивті қызметінің деңгейлері, ағзалар, ағзалар мен ағзалар жүйесінің қызметтері, оның өсуі мен дамуына қарай, әрбір жас кезеңіндегі функциялардың өзгешелігі туралы оқытудың қазіргі заманғы түсініктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс мектепке дейінгі балалардың математикалық дамуының теориясы мен практикасы салаларын, математикалық қабілеттерін, математикаға танымдық қызығушылықтарын дамыту тәсілдерін меңгеруге; мектеп жасына дейінгі балаларды математика элементтеріне оқытудың оңтайлы шарттарын іздеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған ортамен таныстыру теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің ғылыми-жаратылыстану, тарихи, өлкетану, жалпы педагогикалық және әдістемелік білімдерінің жиынтығын қамтамасыз етуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дүниетану теориясы мен әдістемесі

  Курс тарих, география және әлеуметтік ғылымдар, адам және адам қоғамы, адамның қоршаған әлем туралы, олардың бірлігі мен тарихи дамуының әр кезеңінде алған білімдерін қамтамасыз етуге арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі балалардың логикасы мен математикасы

  Курс мектепке дейінгі мекемеде балаларға математикалық білім берудің әдістемелік басшылықпен танысуға; балаларды математикаға оқыту әдістемесі саласында өз бетінше білім алу қажеттілігін қалыптастыруға; танымдық қызығушылықты, шығармашылық қуанышын қанағаттандыруға бағытталған оқыту уәждемесін қалыптастыруға; қабылдау және бейнелеу, салыстыру, жалпылау, сыныптау, түрін өзгерту іскерліктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік психология

  Курс әлеуметтік психологияның әдіснамалық негіздерін, шағын және үлкен әлеуметтік топтардың дамуының психологиялық заңдылықтары туралы білімді қамтып, тұлғаны, тұлғаны әлеуметтендіру мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық имиджелогия

  Курс педагогикалық имидждің қалыптасу технологиясы арқылы болашақ мамандардың танымын қалыптастыруға, басқару қабілетін дамытуға, педагогикалық имидждің өз дамуын және диагностикасын басқару үдерісі,заманауи педагогикалық имиджологияның концептуалды аппаратын меңгеруге;ұйымның имиджін басқарудың заманауи парадигмасын игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім берудің заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Курс болашақ мамандарға әдістемелік талаптар мен мектепке дейінгі білім берудің заманауи білім беру технологиясының алуандығы туралы танымды қалыптастыруға бағытталған. Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер мектепке дейінгі білім берудің заманауи технологияларының тұжырымдамалық негіздерімен, мазмұнымен және процедуралық сипаттамаларымен мектепке дейінгі білім берудің заманауи бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз етуімен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді қазіргі педагогикалық психологияның теориялық негіздерін білумен қаруландыруға бағытталған. Педагогикалық психологияны оқыту барысында болашақ бакалаврдың кәсіби-маңызды қасиеттерін қалыптастыру, педагогикалық психологияның санаттары, әдістері туралы білім жүйесін меңгеру, балаларды оқыту және тәрбиелеу процестерінің психологиялық заңдылықтары туралы қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім берудің дамыту технологиялары

  Курс студенттердің болашақ кәсіби қызметінің негізі болуына қажетті теориялық дайындығынабағытталған; оқушыларға білім беру мекемелерінде қолданылатын мектепке дейінгі білім берудің даму технологиясымен танысуға мүмкіндік береді; дамып келе жатқан технологиялардың сипаты мен ерекшеліктерін, олардың түрлерін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ойынның психологиялық-педагогикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Курс мектепке дейінгі жастағы балалардың ойын іс-әрекетінің ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыруға, оларды балабақшада ұйымдастыруда алған білімдерін (балалар ойындарының мәні, мектеп жасына дейінгі балалардың ойын іс-әрекетін басқару әдістері) қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ойын және драматизация

  Курс әр баланың жеке бейімділіктерін көрсету, шығармашылық тұлғаны дамыту және тәрбиелеу мақсатында ойын драматургияны үйренуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дифференциялық психология

  Курс психологиялық шындықты талдауға және психолог қызметінің практикалық аспектілерімен психологияның негізгі ғылыми ұғымдары туралы теориялық түсініктерді сәйкес келтіруге мүмкіндік беретін мамандардың психологиялық білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі дифференциалдық психологияның теориялық және әдіснамалық мәселелерін шешуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқытудың ақпараттық технологиялары

  Курс оқыту технологиясын меңгеру және басқару әдісі ретінде ақпараттық технологияларды игеруге, мектепке дейінгі білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану әдістерін практикалық меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Театралдық ойын қызметі

  Курсты оқу барысында театр өнері және оның қоғам өміріндегі маңызы туралы жалпы мәліметтер қарастырылады. Театр ойын қызметін ұйымдастыру бойынша тәрбиешінің жұмыс ерекшеліктері қарастырылып, студенттер актерлік өнер саласында өзін-өзі дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық акмеология

  Курс мектепке дейінгі болашақ педагогтың өзін-өзі дамыту мәдениеттігін педагогикалық акмеология теориясын меңгеру арқылы және болашақ маманның кәсіби дамуына,негізгі түсініктер мен курстар санаттарын игеруге,маманның кәсіби даму жолындағы педагогикалық акмологияның мәні мен рөлі,өзін-өзі танудың және рефлексияның формалары мен әдістерін қалыптастыруға ,кәсіби құзыреттілік құрылымы мен мазмұны; кәсіби өзін-өзі дамыту және кәсіби құзыреттілік траектория технологияларын жобалауға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім беру менеджменті
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың мектепке дейінгі білім беру бойынша жұмыстарын ұйымдастыру және оның әртүрлі буындарында басқару саласына қажетті білім, дағды және біліктерін игерту, қазіргі заманғы талаптарға сәйкес басқару іс-әрекетін орындауға теориялық және тәжірибелік даярлықтарын қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Курс мектепке дейінгі болашақ мамандарын педагогикалық шеберліктің негізгі элементтерімен, қазіргі заманғы білім беру технологияларына, педагог-новаторлардың негізгі идеяларымен танысу, педагогикалық дағдылардың әдіснамалық, теориялық және тәжірибелік негіздерімен, таныстыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балаларды оқытуға мектепалды даярлық
  Несиелер: 3

  Курс мектепке дейінгі мекемелерде болашақ мамандарды даярлаудың теориялық және әдістемелік негіздерін, мектепке дейінгі мекемедегі оқу үрдісін ұйымдастыруды қарастырады; балаларды оқытуға даярлаудың психологиялық-педагогикалық жұмыстың нысандары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Баланың мектепке психологиялық-педагогикалық даярлығы

  Курс мектепке дейінгі жастағы балаларды дамыту және тәрбиелеу туралы психологиялық-педагогикалық білімдерді қалыптастыруға, мектепке дейінгі мекеменің оқу процесін ұйымдастырудың мазмұны, формалары мен әдістеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қол еңбегін оқыту әдістемесі

  Бұл курс мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған еңбек тәрбиесі саласында қажетті кәсіби білімі, дағдылары мен қабілеттеріне ие білікті мамандарды даярлауға, пәндерді зерделеу еңбек тәрбиесінің мәні мен оның ерекшелігін қалыптастыруға, мектепке дейінгі білім беруде қолөнер еңбегін оқыту әдіснамасына, еңбек дағдылары мен дағдыларына, көркемдік талғамына, оқу-әдістемелік құралдарды меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі балаларды экологиялық еңбекке тәрбиеле

  Курс экологиялық білім беруді басқаруға кәсіби даярлықты қалыптастыруға бағытталған, ол теорияның тереңдетілуіне және мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық дамуына заманауи тәсілдерге негізделген. Пәндерді оқып-үйрену барысында мектепке дейінгі мекемелерде экологиялық және білім беру қызметін меңгеруде тұрақты жеке бағдар қалыптасады; мектепке дейінгі жастағы балалардың экологиялық білім беру саласындағы бағдарламалық-әдістемелік және ғылыми ақпараттарды талдау, сыни бағалау және шығармашылық пайдалану қабілетін дамыту; мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық даму процесін басқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сауат ашуды оқытуға дайындықты қалыптастыру

  Курс мектеп жасына дейінгі балалардың сауаттылығын қалыптастыруға, даярлықтың әдістемелік негіздерін қалыптастыруға бағытталған; мотивациялық, коммуникативті, психологиялық даярлықты қалыптастыру әдістері мен әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі еңбекке тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс еңбек тәрбиесінің әдіснамалық негіздерін қалыптастыру, балалар еңбегін оқыту әдістемесі, ата-аналармен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар, еңбек дағдыларын дамытуға ықпал ететін балалармен өзара әрекеттесудің түрлі жағдайлары мысалдарын қамтитын, мектепке дейінгі тәрбие жұмысын ұйымдастыру мәселелерін шешуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әлеуметтік-гуманитарлық және құқық, философиялық әдіснамалық негізін меңгеру процесінде кәсіби ойлау және шығармашылық даралығын қалыптастыру.

 • Код ON2

  Мектепке дейінгі жастағы балалардың білім беру ортасының контекстінде ерекшеліктерін, олардың мектепке дейінгі балалардың қызметін сүйемелдеудің тиімді әдістерін қолдану үшін қажеттілігін талдау.

 • Код ON3

  Мектепке дейінгі балалардың анатомиялық-физиологиялық дамуының ерекшеліктері мен даму заңдылықтарын қоса алғанда, мектепке дейінгі педагогика, педагогика, психология саласындағы жаңа жетістіктерді ескере отырып, оқу сабақтарын өз бетінше құрастыру.

 • Код ON4

  Жаратылыстану-математикалық цикл пәндері бойынша білім алушылардың іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру үшін әдіс-тәсілдерді анықтау

 • Код ON5

  Спорттық-эстетикалық цикл пәндері бойынша білім беру процесін ұйымдастыру үшін оқу материалдарын әзірлеу.

 • Код ON6

  ББ түлегі ғылым ретінде Дефектология мен логопедияның негізгі сипаттамасын, оның әдістері мен міндеттерін, даму динамикасын, танымдық үрдістердің механизмдері мен құрылымын және сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың тұлғалық дамуын білуі, логопедиялық жұмыс әдістемесін қолданудың оқу дағдыларын жүзеге асыруы тиіс.

 • Код ON7

  Психодиагностиканың ғылыми-теориялық негіздерін, баланың мектепте оқуға психологиялық дайындығын ескере отырып, мектепке дейінгі баланың жеке басын қалыптастыруға жағдай жасау.

 • Код ON8

  Қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдану негізінде гуманитарлық цикл пәндері бойынша білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру.

 • Код ON9

  Меңгеріліп отырған мамандық аясында кәсіби ұтқырлықты игеру.

 • Код ON10

  Көптілді білім беру бағдарламаларын іске асырумен байланысты жұмыс орнында функционалдық міндеттерді орындау үшін оқытудың жаңа технологияларын пайдалана отырып, оқу сабақтарын өз бетінше өткізу; үштілді білім беру үдерісінде мәдениетаралық коммуникацияны меңгеру, көпмәдени қоғамда Педагогикалық қызметті ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздері мәселелерінде мәселелерді шешу.

Top