Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D05302 Физика в ҚарУ Е.А.Бөкетов

Оқыту нәтижелері

 • Молекулалық және электронды құрылымның ерекшеліктері, сондай-ақ көміртекті наноқұрылымдардағы физика-химиялық процестер туралы тәжірибелік және теориялық сұрақтар бойынша білімдерін түсіндіреді. Көміртекті наноқұрылымдарды және олардың негізінде композициялық материалдарды синтездеу әдістерін әзірлейді.
 • Локализацияланған плазмондарды және беттік қасиеттерін зерттеу үшін, сондай-ақ плазмонды қозуларды құру және басқару әдістерін меңгеру. Жарықтың плазмоникалық нанонысандармен өзара әрекеттесу кезінде заманауи аналитикалық жабдықта жұмыс істеу және экспериментті ұйымдастыру үшін алынған білімді пайдалану;
 • Ғылыми нәтижелерді алу үшін үлгі дайындау процедурасын талдау және дұрыс жүргізу. Зерттеу төңірегінде алынған нәтижелерді түсіндіру және интерпретациялай білу.
 • Білім беру саясатының негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ете отырып, ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі туралы тиісті білімдерін көрсетеді. Ол зерттеу және практикалық мәселелерді шешу кезінде туындайтын әдіснамалық мәселелерді талдауға дағдыланады.
 • Ғылыми құжаттарды (ғылыми баяндамалар, рефератталатын журналдардағы мақалалар, есептер, шолулар, рефераттар, аннотациялар), библиография және сілтемелер жасау және рәсімдеу тәсілдерін меңгерген, іскерлік қарым-қатынас, кәсіби және корпоративтік этика саласындағы электрондық дерекқорлармен жұмыс істеу дағдыларын пайдаланады
 • Электромагниттік сәулеленуді генерациялау, түрлендіру және анықтау үшін қолданылатын синтезделген наноқұрылымдар мен наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттерін талдайды және болжайды. Фотоника, оптикалық технологиялар және фотоэлектроника үшін белгіленген оптикалық сипаттамалары бар наноқұрылымдарды әзірлейді және пайдаланады.
 • Наноматериалдардың негізгі түрлерін жіктейді және олардың физикалық қасиеттерін салыстырады. Қажетті қасиеттері бар наноматериалдарды алу әдістерін анықтайды.
 • Көміртекті наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттерін зерттеу және эксперименттерді ұйымдастырудың заманауи аналитикалық әдістері туралы білімін көрсете алады. Физикалық процестердегі әрекеттердің теориялық реттілігін түсіндіреді және көміртекті құрылымдарды модельдеу және зерттеуде алынған тәжірибе нәтижелерін түсіндіреді. Алынған білімдерін наноқұрылымдарды пайдалана отырып, жаңа функционалды наноэлементтерді жасауда пайдаланады.
 • Электромагниттік сәулеленудің наноөлшемді объектілермен әрекеттесу принциптері туралы білімін көрсете алады. Наноқұрылымдарда фотоиндукцияланған процестердің пайда болуы туралы мәліметтерді талдау және эксперименттерді ұйымдастыру үшін теориялық модельдер мен эксперименттік әдістерді пайдаланады.
 • Алынған білімді плазмонды наноқұрылымдарды алу әдістемесін әзірлеу кезінде қолдана білу. Плазмонды материалдарды қолдану саласын білу және плазмонды эффектіні пайдаланатын элементтер мен құрылғыларды жасай білу.
 • Алынған білімдерін қажетті қасиеттері бар наноматериалдарды зерттеуде экспериментті ұйымдастыруға және заманауи аналитикалық жабдықта жұмыс істеуге қолдану. Функционалды наноматериалдардың қасиеттерін салыстырады және оларды наноэлектроника және молекулалық электроника, фотоника, фотоэлектрлік, сенсорлар және т.б. үшін әртүрлі құрылғыларды жасау үшін қолданады.
 • Наноқұрылымдар мен наноматериалдардың электрондық және диапазондық құрылымына сәйкес оптикалық зерттеулердің нәтижелерін бағалайды, түсіндіреді. Наноқұрылымдар мен наноматериалдарды физикалық қасиеттеріне қарай микроскопиялық зерттеу әдістерін таңдайды.
Top