Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02103 Вокалдық өнер в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Музыкалық өнердегі вокал жанрына қатысты тәжірибені, стильдерді, жанрларды, тілдерді, форма мен техниканы және олармен байланысты мәтіндік деректерді, ресурстар мен ұғымдарды білу/түсіну;
 • Әр түрлі дәуірлердің, стильдердің, жанрлар мен формалардың вокалдық туындыларын талдай білу;
 • Вокалдық шығарма жасалған және ұсынылған теориялық және тарихи контекстті, оның ішінде музыкалық стильдерді және олармен байланысты орындау дәстүрлерін білу/түсіну;
 • Әр түрлі орындаушылардың интерпретациясын, стиль мен ұлттық мектептердің ерекшеліктерін талдай білу;
 • Музыкант пен актер-Орындаушының кәсіби қызметі жағдайында психологиялық механизмдерді (музыкалық есте сақтау, есту қабілетін өзін-өзі бақылау, эмоциялар, ерік, назар, қиял) пайдалана білу;
 • Вокалдық шығармамен жұмыс істеу заңдылықтары мен әдістерін білу; авторлық (редакторлық) ноталық және көркем мәтінді терең оқу және мағынасын ашу үшін музыкалық-текстологиялық мәдениетті меңгеру;
 • Философияның негізгі мәселелерін, түсінігі мен категорияларын, діннің, қазақ мемлекетінің, қазақтардың дәстүрлі мәдениетінің даму заңдылықтарын білу. ҚР Мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша түрде коммуникация дағдыларын қолдана білу;
 • Музыкалық-практикалық қызметті ұйымдастыра білу: концерттік жұмысты жүргізу; студиялық жағдайларда жұмыс істеу қабілеті мен дайындығына ие болу; өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі танытуға, шығармашылық әлеуетті пайдалануға дайын болу;
 • Әлемдік және қазақ музыкалық өнерінің тарихы мен қазіргі даму үрдістерін білу/түсіну;
 • Дипломдық зерттеу проблематикасына сәйкес эксперименттік деректерді, ақпаратты жинау мен өңдеудің заманауи технологияларын пайдалана білу;
 • Стильдік және жанрлық жағынан әртүрлі репертуарды орындауда кәсіби вокалдық дағдылардың болуын көрсету.
 • Әр түрлі ансамбльдерде, басқа бірлескен жобаларда музыканы орындау және ойлау мәдениетін, жалпылау, мақсат қою қабілеттерін көрсету;
 • Есту және гармониялық талдау, интонациялау дағдыларын қолдану, полифониялық жазудың негізгі қағидаттарын меңгеру, шығармашылық, сыни және рефлексивті ойлау мен практика арқылы музыкалық идеяларды әзірлеу, зерттеу және бағалау, компьютерлік технологияларды пайдалану;
 • Вокалдық өнердегі педагогикалық диагностика мен педагогикалық кеңес беру әдістерін қолдана білу
Top