Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02116 Дәстүрлі музыка өнері (түрлері бойынша) в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Дипломдық зерттеудің проблематикасына сәйкес эксперименттік деректерді, ақпаратты жинау мен өңдеудің заманауи технологияларын пайдаланады.
 • Музыкалық шығарма жасалған және ұсынылған теориялық және тарихи контекстті біледі және түсінеді, оның ішінде музыкалық стильдер мен байланысты композиция мен орындау дәстүрлері туралы білімдерін көрсетеді.
 • Ансамбльдер мен оркестрлерде музыкалық өзара әрекеттесу қабілеті мен дағдылары бар, көпшілік алдында өнер көрсету кезінде өзін-өзі ұстау мен коммуникативтік талаптарын біледі.
 • Тұрақты жеке көркемдік дамуға дайындығын, ақыл-ойдың қызығушылығы мен ізденушілігін, өзінің көркемдік және жеке дағдыларын бағалау мен дамытудың жүйелілігін, қойылған мақсаттарға жету қабілеттілігін білдіреді. Minor бағдарламасын игеру нәтижесінде қосымша музыкалық-орындаушылық құзыреттерге ие.
 • Әртүрлі тарихи дәуірлердің музыкалық туындыларын шығарманың мазмұнын, оның драматургиясын ашудағы үйлесімділік пен полифонияның рөлін анықтау, формативті функцияларды, стиль константаларын, дәстүр мен жаңашылдық құбылыстарын анықтау тұрғысынан талдай алады.
 • Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі туралы білім кешенін меңгерген, орындаушылық және оқытушылық қызметте әдістемелік дағдыларды меңгерген, жаңа идеяларды (креативтілікті) тудыруға, өз бетінше оқуға, өмір бойы өз біліктілігін арттыруға қабілетті.
 • Кәсіптік қызметтегі міндеттерді шешу барысында коммуникацияға дайындық жұмыстарын ҚР Мемлекеттік тілінде, орыс тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша түрде береді.
 • Қазақ мемлекетінің қалыптасу және даму тарихын және «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасымен анықталған, қазіргі әлемде рухани құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған қазақтардың дәстүрлі мәдениеті туралы түсініктер мен түсініктердің кешенін біледі.
 • Әлемдік және қазақ музыка өнерінің қазіргі даму тенденцияларының тарихын біледі. Шығармашылық, сыни және рефлексивті ойлау мен тәжірибе арқылы музыкалық идеяларды, тұжырымдамалар мен процестерді әзірлейді, зерттейді, бағалайды.
 • Қоғамда және қазіргі мәдениетте болып жатқан процестер мен құбылыстарды өз бетінше талдай біледі, кәсіпкерлік және шығармашылық, кәсіби міндеттерді шешуде туындаған жағдайларды талдай және бағалай біледі.
 • Базалық концерттік-орындаушылық репертуарды меңгерген, ноталарды парақтан еркін оқу дағдыларын және көпшілік алдында өнер көрсету дағдыларын көрсетеді.
 • Әртүрлі дәуірлердің, стильдердің, жанрлар мен формалардың музыкалық туындыларын талдай және орындай білу қабілетін көрсетеді, көркемдік өрнектің қалыптасқан қажетті орындаушылық дағдыларын меңгерген.
 • Есту және гармониялық талдау дағдыларын меңгерген-музыкалық материалдарды ноталар бойынша және / немесе есту арқылы тануды, өңдеуді, түсінуді және / немесе есте сақтауды біледі.
 • Адамның мүмкіндіктері, тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамыту жолдары, әлеуметтік коммуникация, мәдениетаралық өзара іс-қимыл және басқару, білім берудің тиімді модельдері мен технологиялары, өзін-өзі тәрбиелеу және педагогика мен психология негіздері туралы білімдерін көрсетеді.
 • Музыкалық шығарма құрылымының заңдылықтарын біледі, шығарманы музыкатану тұрғысынан талдау және эстетикалық бағалау әдіснамасын қолдану дағдысы бар.
Top