Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04102 Экономика в Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Білім берудегі жаһандану: экономикалық білім. Мансаптық өсудің рөлі, қызметі, мақсаты, перспективалары, әртүрлі елдердің білім беру жүйесіндегі айырмашылықтар; Болон конвенциясы және оның экономикалық білімнің дамуына әсері. Фонетика. Лексика және сөзжасам. Грамматика.

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Қазіргі ғылым ретінде психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері. Тұлға психологиясы. Жеке тұлғаның жеке-психологиялық ерекшеліктері. Іс-әрекет және танымдық процестер психологиясы. Тұлғааралық коммуникация психологиясы.

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылым тарихы мен философиясының пәні. Ғылымның дүниетанымдық негіздері. Ғылым функциялары. Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ғылым тарихы мен философиясының дамуының классикалық емес және сыныптан кейінгі кезеңінің негізгі концепциялары мен бағыттары. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері. Ғылым мамандық ретінде. Қазіргі жаһандық өркениеттің философиялық мәселелері.

 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы. Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Педагоги��алық зерттеудің әдіснамалық аппараты. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі. Жоғары мектеп оқытушысының коммуникативтік құзыреттілігі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика). Оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы. Жоғары мектеп маманның тұлғасын қалыптастыру және тәрбиелеу әлеуметтік институты ретінде.

 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  "Фирманың экономикалық қауіпсіздігі" пәні, әдісі және міндеттері. Экономикалық қауіпсіздіктің мәні мен принциптері. Экономикалық қауіпсіздіктің даму және қызмет ету негіздері. Экономикалық қауіпсіздіктің индикаторлары мен көрсеткіштері. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету механизмі. Фирманың техникалық-технологиялық қауіпсіздік негіздері. Экономикалық мүдделерді қорғау және коммерциялық құпияны қорғау. Фирманың дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық жобаларды бизнес жоспарлау
  Несиелер: 5

  Ғылым және инновациялық қызмет. Ғылыми-техникалық әлеует және оны пайдалану тиімділігін арттыру жолдары. Нарықтық экономикадағы инновациялық процестер. Инновациялық менеджмент: мәні, міндеттері және функциялары. Инновациялық процестерді жоспарлау. Кәсіпорынның инновациялық стратегиясын қалыптастыру. Инновациялық қызметті қаржыландыру. Инновациялардың тиімділігін бағалау. Инновациялық жобаларды басқару. Ғылыми-техникалық саясат: мемлекет пен бизнес мүдделерінің интеграциясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жобалық талдау
  Несиелер: 5

  Жобалық қызметті ұйымдастырудың теориялық тәсілдері. Жобаны ұйымдастырудың негізгі принциптері. Жобалық қызметті ұйымдастырудағы логикалық-құрыл��мдық тәсіл. Жобаның құнын басқару. Жоба сапасының менеджменті. Жоба командасын басқару. Жобаның тәуекелдері. Жобаны табысты іске асырудың негізгі шарттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика (ілгерілемелі курс)
  Несиелер: 5

  Аймақ ғылыми білімнің пәні ретінде. Аймақ шаруашылық және басқару объектісі ретінде. Аймақтың экономикалық әлеуеті және оны бағалау. Аймақтық саясат: мәні және негізгі бағыттары. Аймақтық бюджет-салық жүйесі. Өңірлер экономикасының дамуын жоспарлау және болжау. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық әлеуетін бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аймақтық дағдарысқа қарсы басқару
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы дағдарысқа қарсы басқару. Дағдарыстардың пайда болу себептері және олардың әлеуметтік-экономикалық дамуындағы рөлі. Дағдарыстық жағдайларды мемлекеттік реттеу. Банкроттық диагностикасы. Аймақтық дағдарысқа қарсы басқару тетіктері. Аймақтық дағдарысқа қарсы басқарудағы стратегия мен тактика. Кәсіпорындардың банкроттығы. Дағдарысқа қарсы тұрақтылықты арттыру инновациялары мен тетіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық экономика (ілгерілемелі курс)
  Несиелер: 5

  Өндірістік және қаржылық қызметті интернационалдандыру және жаһандандыру. Шаруашылық қызметті транснационалдандыру. Әлемдік экономикадағы трансұлттық корпорациялар (ТҰК). Халықаралық экономикалық интеграция. Халықаралық экономикалық интеграцияның формалары. Әлемнің интеграциялық бірлестіктері. Халықаралық экономикалық ұйымдар. Халықаралық бәсекеге қабілеттілік және оны бағалау әдістері. Қазіргі әлемдік экономиканы дамытудың салалық аспектілері. Әлемдік экономиканың жаһандық мәселелері және оларды бірлесіп шешу бағыттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудің инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Электрондық технологиялардың көмегімен оқу қызметін басқару. Интернетте оқу кезінде on-line режимін қолдану. ЖОО-да оқыту және тәрбиелеу сапасы-менеджмент жүйесінің қызмет етуі жағдайында білім алушылардың өзіндік жұмысын басқару. "Портфолио" білім алушылардың өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі таныстыру құралы ретінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Дидактика және оның функциялары туралы түсінік. Академиялық білімнің философиялық аспектілері. Педагогикалық үдерісті технологи��лық модельдеу. Оқу үдерісін бағдарламалау. Заманауи мультимедиялық дидактика. Проблемалық оқыту: мәні, мақсаты, шарттары. Эвристикалық оқыту: мәні, принциптері, формалары, әдістері. Case-study әдісі-оқытудың заманауи технологиясы. Білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Инновациялық педагогикалық қызмет. Кәсіби-педагогикалық мәдениет: мәні, компоненттері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шаруашылық қызметті экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Экономикалық талдаудың теориялық негіздері. Ұйымның шаруашылық қызметін кешенді талдау. Қаржылық талдау негіздері. Ұйым қызметін жалпыланған кешенді бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стратегиялық жоспарлау (ілгерілемелі курс)
  Несиелер: 5

  Стратегиялық жоспарлаудың жалпы сипаттамасы. Стратегиялық жоспарлаудың теориялық-әдіснамалық негіздері. Стратегиялық басқару жүйесіндегі стратегиялық жоспарлаудың рөлі және оның негізгі сипаттамалары. Ұйымның сыртқы және ішкі ортасын стратегиялық талдау. Ұйымның стратегиялық жоспарлау мен басқарудың базалық модельдері. Стратегиялар түрлері. Портфельдік талдау. Стратегиялық жоспарлау әдістері. Стратегиялық өзгерістерді басқару. Стратегиялық жоспарлаудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық және аймақтық интеграция
  Несиелер: 5

  Ынтымақтастық және интеграциялық процестер. Интеграциялық процестердің пайда болуы мен дамуы үшін халықаралық ынтымақтастықтың маңызы. Заманауи интеграцияның формалары мен деңгейлері. Қазіргі әлемдегі халықаралық ұйымдар. Негізгі жаһандық халықаралық ұйымдар. Негізгі өңірлік ұйымдар. Ұйымдар жаһандық саясаттың мемлекеттік емес қатысушылары ретінде. Халықаралық ұйымдардың қарама-қайшы рөлі. Халықаралық ұйымдардың әлеуеті және қазіргі өңірлік және жаһандық сын-қатерлер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стратегиялық менеджмент (ілгерілемелі курс)
  Несиелер: 5

  Стратегиялық басқарудың жалпы сипаттамасы. Стратегиялық басқарудың теориялық-әдіснамалық негіздері. Стратегиялық басқару процесі және стратегиялық пайымдау. Сыртқы және ішкі ортаның стратегиялық талдауы. Стратегиялық басқару жүйесіндегі стратегиялық жоспарлаудың рөлі және оның негізгі сипаттамалары. Стратегиялық позицияларды талдау және таңдау рәсімі. Стратегиялық басқару әдістері. Ұйымдық-шаруашылық құрылымдардың дамуын стратегиялық басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микро-макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Микро-макроэкономикалық талдаудың пәні, міндеттері және әдістері. Сұраныс пен ұсыныстың икемділік теориясы. Тұтынушылық таңдау тео��иясы. Өндіріс теориясы. Өндіріс шығындары. Бәсекелестік жағдайында ұсыныс. Монополия. Монополистік бәсекелестік. Олигополия. Өндіріс факторларының нарығы. Макроэкономикалық өлшеуіштер. Макроэкономикалық тұрақсыздық. Игіліктер нарығы. Ұлттық табыс. Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. AD-AS моделі. IS-LM моделі. Ашық экономика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Корпоративтік стратегиялар
  Несиелер: 5

  Стратегиялық менеджменттің ғылымы мен тәжірибесінің дамуы. Іскерлік орта және бизнестің дамуы. Корпоративтік стратегияны әзірлеу жән�� таңдау. Корпоративтік стратегиялық құзыреттер. Корпоративтік стратегияны іске асыру. Контроллинг және бағалау. Білім экономикасындағы стратегиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Корпоративтік басқару (ілгерілемелі курс)
  Несиелер: 5

  "Корпоративтік басқару" курсына кіріспе. Корпоративтік басқару теорияларының эволюциясы. Корпоративтік басқарудың модельдері мен қазіргі заманғы практикасы. Корпоративтік басқару тетіктерін қалыптастыру. Корпоративтік құрылымдардың ұйымдық формалары. Корпоративтік құрылымдарды басқаруды ұйымдастыру. Корпоративтік меншікті басқару. Корпоративтік жүйелердің стратегиясын жоспарлау. Корпоративтік жүйелердің инвестициялық стратегиясын әзірлеу. Корпоративтік мәдениет. Топтық мінез-құлық. Корпорациялардағы көшбасшылық мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жаһандану жағдайындағы экономиканың ғылымды қажетсінетін секторы
  Несиелер: 5

  Әлемдік шаруашылық дамуының қазіргі кезеңі. Өндірістің негізгі факторларын интеллектуалдандыр��. Зерттеулерді қарқынды жүргізу және олардың негізінде жаңа технологияларды әзірлеу. Ғылымды қажетсінетін технологиялар. Ғылымды қажетсінетін салалар. Ғылымды қажетсінетін өндіріс. Ғылымды қажетсінетін өнімді әзірлеу, өндіру және өткізу ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалақы және табыстар саясаты
  Несиелер: 5

  Өтпелі экономика жағдайындағы табыс және жалақы саясатының негізгі мақсаттары мен міндеттері. Ресурстарға сұранысты және оларды төлеу деңгейін анықтайтын факторлар. Жалақы жалдамалы еңбек қызметкерлерінің негізгі табыс көзі ретінде: негізгі функциялар мен даму үрдістері. Кірістер мен жалақыны аумақтық реттеудің нысандары мен әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы экономикалық саясаты
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік экономикалық саясатты қалыптастырудың теориясы мен әдістемесі. Қазіргі экономикалық теория және экономикалық дамуды басқару және басқару туралы әлемдік тәжірибе. Экономикалық саясаттың принциптері шешім қабылдаудың дискрециялық құраушысын шектеу ретінде. Меншік қатынастарын трансформациялау және мемлекеттің меншік құқығын қорғау. ҚР салық саясаты. ҚР ақша-несие саясаты. ҚР инновациялық саясаты және оның құралдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инвестициялық-инновациялық қызметін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Инновациялық қызметті инвестициялық талдаудың мазмұны, мақсаттары мен міндеттері. Ұйымның инновациялық әлеуеті. ��нновациялық-инвестициялық қызметті жобалау. Инновациялық-инвестициялық жобаларды басқару. Инновациялық жобалардың экономикалық тиімділігі мен өтелімділігінің көрсеткіштерін талдау. Инновациялық қызметтің инвестициялық тәуекелдерін талдау және бағалау. Инновациялық саладағы инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорында ішкі бақылауды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Экономиканы басқарудағы бақылаудың мәні, рөлі және функциялары. Бақылау түрлері. Сыртқы және ішкі бақылаудың өзара байланы��ы мен айырмашылықтары. Сыртқы қаржылық бақылаудың негізгі міндеттері мен бағыттары. Ішкі қаржылық бақылаудың негізгі міндеттері мен бағыттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҒЗЖ негіздері және әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және әдістері. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ұсынудың негізгі түрлері. Ғылыми-зерттеу жұмысының құрылымы. Ғылыми мәтін құру кезінде логика заңдарын қолдану. Ғылыми-зерттеу жұмысының көпшілік алдында презентациясы. Мәтіннің негізгі бөлігіндегі цитаталарды, сілтемелерді және пайдаланылған әдебиеттің библиографиялық тізімін рәсімдеу мысалдары. Электрондық ресурстардың библиографиялық сипаттамасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  әлемнің философиялық және ғылыми көріністері, адам санасының нысандары және оның қазіргі қоғамдағы көрініс ерекшеліктері туралы, рухани және материалдық құндылықтардың арақатынасы, олардың адам, қоғам өміріндегі рөлі туралы; ғылым мен ғылыми танымның рөлі, оның құрылымы, нысандары мен әдістері, ғылым, техника және технология жетістіктерін дамыту мен пайдалануға байланысты әлеуметтік және этикалық мәселелер туралы дамып келе жатқан білімдер мен түсініктерді көрсету (N1)

 • Код ON2

  ауызша және жазбаша коммуникацияны, оның ішінде шетел тілін білу; қарым-қатынас заңдылықтарын, топ пен қоғамның әлеуметтік-психологиялық феномендерін, тұлғаның әлеуметтік бейімделу жолдарын білу (N2)

 • Код ON3

  өз жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру; өндірістің техникалық-экономикалық тиімділігіне әсер ететін факторларды игеру (N3)

 • Код ON4

  шешімдер қабылдау және олардың тиімділігін бағалау; адамдарды және олардың мүмкіндіктерін, қабілеттерін және мотивациясын ескере отырып олардың іс-әрекеттерін басқару (N4)

 • Код ON5

  кәсіпорынның өндірістік, шаруашылық, қаржылық қызметінде экономикалық талдау дағдыларын қолдану (N5)

 • Код ON6

  инновациялық жобалардың бизнес-жоспарларын құру; кәсіпорынды басқару стратегиясының экономикалық негіздемесінің есебін жүргізу және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру (N6)

 • Код ON7

  экономикалық объектілердің қызметін талдауға, ғылыми негізделген қорытындылар жасауға және өндіріс пен басқаруды ұйымдастырудың қажетті нысандарын таңдауға, басқарушылық шешімдер қабылдауға, процестерді, құбылыстарды, жағдайларды сипаттау мен болжау үшін үлгілерді құруға және пайдалануға, бұл ретте олардың сапалық сандық талдауы мен синтезін жүзеге асыруға (N7)

 • Код ON8

  ақпаратты, идеяларды, қорытындыларды, мәселелерді және шешімдерді нақты хабарлау; ғылыми ақпараттың үлкен массивіменжұмыстану, оның әртүрлі көздерімен дербес жұмыс істеу, алынған нәтижелерді өңдеу, қолда бар статистикалық және есептік деректерді ескере отырып, оларды талдау және түсіну (N8)

 • Код ON9

  әлеуметтік-экономикалық маңызды мәселелер мен үрдістерді терең талдау және өз жұмысында әлеуметтік – гуманитарлық және іргелі ғылымдар әдістерін қолдану (N9)

 • Код ON10

  өндірістің нақты жағдайларына байланысты маманның әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдерін ауыстыру жағдайларында бейімделуге (N10)

7M04102 Экономика 1 жыл
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04102 Экономика 1.5
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика және кәсіпкерлік
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика (1 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика 1,5
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102.1 Әлемдік экономика
Магистратура

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04102 Экономика (ғылыми және педагогикалық)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04102 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04102 Экономика П-1,5
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04102 Бизнес экономикасы
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика(профильный)
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04102 Экономика
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04102 Экономика 1
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top