Жаңа білім беру бағдарламасы

6B06115 Цифрлық агрожүйелер мен кешендер в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Дене шынықтыру саласындағы білімді көрсету, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы, философия, мәдениеттану және әлеуметтік-саяси пәндердің негізгі заңдары мен принциптерін білу.
 • Ауыл шаруашылығы жүйелерінің жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп және осы сала бойынша білімді кәсіби қызметте пайдалана білу.
 • Кез-келген операциялық жүйеде және деректер базасында жұмыс істей білу; ақпаратты қорғаудың әдістері мен құралдарын қолдану; электрондық кестелермен жұмыс істеу, деректерді шоғырландыру, диаграммалар құру.
 • Ауыл шаруашылығы машиналарының конструкцияларын, оның ішінде бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып есептеу, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуді, сақтауды және тасымалдауды автоматтандыру процестерін түсіну.
 • АӨК модельдерінің қажетті қасиеттерін тиімді және дәл қалпына келтіруге болатын қажетті эксперименттік-технологиялық негіздерді іздестіру білу.
 • Агроөнеркәсіптік кешен мен мал шаруашылығының неғұрлым жоғары рентабельділігіне қол жеткізу үшін қажетті эксперименттік-технологиялық негіздерді іске асыра білу.
 • IT технологияларды қолдана отырып, ауыл шаруашылығы секторында жобалау-конструкторлық жұмыстарды, энергия үнемдеу саласындағы заманауи инновациялық әзірлемелерді пайдалана отырып, инженерлік жүйелерді, механикалық және электрлік жабдықтар мен механикаландыру құралдарын жобалауды орындау.
 • Негізгі стандарттарды, дизайн принциптері мен үлгілерін, әдістерді, құралдарды және бағдарламалау тілдерін таңдауды дәлелдеу және ғылыми зерттеулерді жүргізу және жариялау үшін ағылшын тіліндегі кәсіби ақпаратты қабылдау.
 • Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрияның негізгі түсініктерін, математикалық талдаудың негізгі іргелі ұғымдарын, шектер теориясын, бір айнымалының үздіксіз функциялары теориясын, бір нақты айнымалы функциялардың дифференциалдық есебін сипаттау.
 • Компьютерлік жүйелер мен желілерді инсталляциялау, баптау, тестілеу, жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу, сондай-ақ функцияларды іріктеу және алынған деректерді жіктеу үшін машиналық оқыту және статистикалық модельдеу әдістерін қолдана білу.
 • Ауыл шаруашылығы мәселелерін шешуде бағдарламалау тілі құралдарын қолдану және ауыл шаруашылығы процестерін кешенді талдау нәтижелерін түсіндіру, тенденцияларды анықтау, болжауды жүзеге асыру.
 • Заманауи ақпараттық технологиялар әдістерін қолдана отырып математикалық модельдерді құру және әртүрлі процестердің математикалық модельдері мен әдістерін қолдану, сондай-ақ инженерлік жүйелерді пайдалану мәселелерінде құзыретті болу.
 • Ақпараттық жүйелерді бағдарламалық, техникалық, ақпараттық, математикалық, функционалдық қамтамасыз етуді, оның ішінде ақпараттық қауіпсіздік алгоритмдері мен әдістерін құрастыру және/немесе пайдалану, деректер базасының, бағдарламалық қамтамасыз етудің архитектурасын жобалау.
 • Қоғамның тарихи дамуының принциптері мен заңдылықтары, Қазақстан тарихының тарихи кезеңділігі туралы түсінігі бар, сондай-ақ менеджмент, экономика, құқық және қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде, ғылыми зерттеулердің әдістері мен тәсілдерінде, әлеуметтік-экономикалық қатынастарда құзыретті және кәсіпкерлік дағдыларын білу.
 • Стандарттау мен сертификаттаудың, метрологияның мемлекеттік жүйесінің негізгі заңнамалық, нормативтік, анықтамалық құжаттары мен базаларын қолдана білу, сондай-ақ ауыл шаруашылығы ғимараттары мен құрылыстарын, фермалар мен жылыжайларды, жылумен жабдықтау, желдету, сумен жабдықтау, кәріз жүйелерін есептеуді, жобалауды, ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді ұйымдастыруды жүргізу.
Top