Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02302 Филология в Орталық Қазақстан академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасы тіл білімі және орыс филология салаларындағы жоғары жалпы және кәсіби мәдениетті, қазіргі заман гуманитарлық білім беру талабына сай бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауға, қоғамның, мемлекеттің және жеке тұлғаның қызығушылығына қанағаттандыруға бағытталған
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M060 Филология
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет

Оқыту нәтижелері

 • Негізгі әдеби әдістерді біледі және осы негізде филологиялық білімді оқыту мен насихаттауды қамтамасыз ету үшін әдеби материалды мазмұн мен форманың бірлігінде талдайды; көркем мәтіндерге ғылыми түсінік береді, олардың мағынасы мен оларды туындатқан дәуірмен байланысын ашады; әдебиеттану ғылымының қалыптасуының негізгі кезеңдерін, оның қазіргі жағдайын түсіндіреді. Сонымен бірге негізгі әдеби ағымдардың және жеке орыс және шетелдік жазушылардың эстетикалық бағдарламасын, әдеби шығармалардың ұлттық-мәдени ерекшеліктерін түсіндіре алады
 • Әдебиеттану ғылымының қазіргі жағдайын, орыс лингвистикасы және әдебиеттану саласындағы ғалымдардың негізгі теориялық тұжырымдамаларын, сондай-ақ орыс әдеби тіліндегі маңызды және белсенді дамып келе жатқан инфрақұрылымдық және функционалды-стилистикалық процестердің мәнін түсіндіре алады
 • Әлеуметтік-экономикалық және білім беру әлеуетін үздіксіз жетілдіру және дамытуға байланысты жағдайларда құзыретті болады. Мәдениетаралық интеграция тұрғысынан түрлі мәдениеттердің, діни конфессиялардың және әлеуметтік топтардың өкілдерімен дұрыс, толеранттылықпен және жемісті қарым-қатынас жасайды
 • Алғашқы дереккөздермен аналитикалық жұмыс, кең таралған отандық әдіскерлердің классикалық жұмыстары арқылы таралған, икемділік пен ойлаудың ашықтығы сияқты жеке қасиеттерін көрсете алады; тиісті тұжырымдамалар мен бағыттардың мәнін басшылыққа алуға және білім мен әдіснаманың негіздерін қолдануға, дүниелік дәлелдемелерге негізделе отырып, кәсіби біліктіліктерін шешу үшін өз білімін және әдіснамасын қолдану
 • Шет тілін мәдениетаралық деңгейде және белгілі бір мамандық бойынша кәсіптік бағдарланған ауызша және жазбаша шет тілінде сөйлесу құралы ретінде пайдаланады
 • Қолда бар деректерге сүйене отырып, білім, қарым-қатынас және басқару үдерістерінде тіл мен әдебиеттерді қолдануға байланысты қолданбалы проблемаларды анықтайды және шешеді, атап айтқанда, олардың тарихи және теориялық аспектілерінде әртүрлі мәтіндерді талдайды, іс жүзіндегі іс-әрекет барысында әртүрлі деңгейдегі тіл бірліктерін негіздейді, тікелей түрде (кәсіби қызметтің шеңберінде ғылыми талдау үшін) және жанама түрде (студенттердің шығармашылық тапсырмаларын бағалау және т.б.)
 • Тілдің кең және жаһандық лингвофилософиялық және нейролингвистикалық мәселелері, оның қоғамдағы қызмет ерекшелігі, ғылыми қарым-қатынас саласында орыс тілінің стилистикалық нормалары туралы түсінік бар; ғылыми қарым-қатынаста ғылыми этикеттің және сөйлеу мінез-құлқының ұлттық-мәдени ерекшеліктерінің нормалары; әртүрлі жанрлардағы академиялық және ғылыми мәтіндерді құру жолымен мәтіндік құзыреттілікті көрсетеді, практикалық тәжірибеде ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру туралы білімдерін қолданады
 • Заманауи педагогикалық білімдердің тұжырымдамалық және проблемалық салаларын, сондай-ақ қазіргі заманғы жағдайларда әлемнің кәсіптік имиджін дамытудағы психологиялық әрекеттердің және психологиялық білімдердің рөлін түсінуге қабілетті; қазіргі заманғы тіл білімінің жалпы мәселелерін түсіндіреді, ЖОО тіл үйретудің дидактикалық және лингвистикалық-әдістемелік принциптерін талдайды, лингвистикалық пәндерді оқыту практикасында педагогикалық модельдеуді жүзеге асырады
 • Қазіргі заманғы тіл білімінің мәселелері бойынша ғылыми көзқарастардың әртүрлілігін талдайды және сыни түрде бағалайды, тілді сипаттағанда әртүрлі тәсілдерді біледі, белгіленген тапсырмаларды шешуде лингвистикалық тұрғыдан тиімді әдістерді таңдап, олардың таңдауын негіздей отырып, әртүрлі мектептердің бір-біріне көзқарастарының қандай екенін біледі
Top