Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01513 Биология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру, одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру дағдыларын қолдану және педагогикалық және қоғамдық қызметте кәсіби өзара қарым-қатынастарды қалыптастыру
 • биологияны оқытуда инновациялық әдістерді, оқыту нысандары мен құралдарын және заманауи білім беру технологияларын, адамгершілік нормаларына сәйкес биологиялық білімді шығармашылық пайдалану негізінде сындарлы шешімдерді қолдану
 • қолдану арқылы нақты мәселелерді шешуде далалық және зертханалық биологиялық зерттеулерді орындау компьютерлік технологиялар (IT), жұмыстың сапасы мен алынған нәтижелердің ғылыми сенімділігі үшін жауап береді
 • әр түрлі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, биологияның озық тұжырымдамаларына негізделген теориялық білімді сыни тұрғыдан таңдау және биологияны оқыту мен өзінің кәсіби өсуін жетілдіру үшін білімді пайдалану
 • әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, білімді қалыптастыру үшін ақпарат жинау және түсіндіру, өздерінің құндылықтарын, көзқарастарын, этикалық ұстанымдары мен оқыту әдістерін сыни тұрғыдан бағалау, өздерінің педагогикалық дамуы үшін жаңа мақсаттар қоя білу
 • биология ғылымының негізгі бағыттары бойынша білім мен түсініктерді кәсіби іс-әрекеттерді орындауда қолдану
 • ғылыми-педагогикалық дүниетанымдарын қалыптастыру үшін биология ғылымы тұжырымдарын қолдану
 • биохимиялық бірлік заңдары мен заңдылықтарын, органикалық дүниенің дамуын, тұқым қуалаушылық, өзгергіштіктің молекулалық негіздерін және генетикалық талдау әдістерін талдай алады
 • тарихтың негізгі кезеңдерін, қазақ халқының мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясын тұтас және объективті түрде қамту, ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу, академиялық адалдық ұстанымдары мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну
 • инклюзивті білім беру жағдайында мүмкіндігі шектеулі білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық проблемаларын түсіне білу, оқу үрдісінде білім алушылардың әртүрлі қабілеттерін ескеру, өмірлік және оқу контекстінде олардың психологиялық әл-ауқатын этикалық тұрғыдан қолдау
 • қазіргі қоғамның биологиялық дүниетанымын кеңейту және демонстрациялық эксперимент пен практикалық жұмыстарды әзірлеу үшін IT қолдану, аналитикалық және сыни ойлауды дамытуға арналған тапсырмаларды әзірлеу үшін студенттердің мәдениетаралық білімін кеңейте отырып, табиғи пәндерді пәндік-тілдік оқытудың CLIL технологияларын пайдалану
 • тәжірибеде қолдану үшін биология бойынша алған білімдерін жүйелеу және жалпылау, эксперимент бойынша зерттеулер жүргізу үшін биологиялық процестерді модельдеу
Top