Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04108 Бизнес әкімшілік в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Экономикалық талдау әдістерін пайдалана отырып, цифрлық платформада бизнес-процестердің пәндік саласын ресімдеу, оны жүйелеу, қорыту, Big Data өңдеу үшін ақпарат жинауды жүзеге асырады, бизнес-процестерді құру бойынша шешімдердің нұсқаларын таңдайды, АКТ пайдалана отырып жүргізілген жұмыстардың нәтижелері бойынша есепті құжаттаманы қалыптастырады
 • Ғылыми-тәжірибелік зерттеулерді, бизнес-аналитиканы, Excel-де аналитиканы, шаруашылық қызметті талдауды жүргізеді, ұйымның бизнес-қажеттіліктерін айқындау қабілетін көрсетеді, бизнес-процестерді оңтайландыру бойынша ұсынымдарды модельдейді және қалыптастырады
 • Мәдениетті, қауіпсіздікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы, экологиялық сананы жетілдіре отырып, философия, тарих және қоғамның дамуы, құқықтық қатынастар, отандық заңнама нормалары саласындағы білімдерін көрсетеді, рухани, мәдени, зияткерлік, өзін-өзі жетілдіру, оның ішінде тілдік даярлық қабілеттеріне ие
 • Персоналды басқару, еңбекті нормалау және ақы төлеу саласындағы негізгі проблемаларды диагностикалайды, талдайды, HR есептеу құралдарын қолданады, мансаптық менеджменттің мақсаттары мен тұжырымдамаларын қалыптастырады, ұйымдағы таланттарды басқару процесін әзірлейді, ұйым қызметкерлерінің мінез-құлқы мен өзара іс-қимылының заңдылықтары мен ерекшеліктерінің біліміне ие
 • Тұтынушылар мен өндірушілердің мінез-құлқын, олардың ұлттық экономикаға әсерін, елдің макроэкономикалық көрсеткіштерінің динамикасын зерттеу үшін талдау әдістерін қолданады, экономикалық нысандарды, процестер мен құбылыстарды зерттеу кезінде экономикадағы математиканы қолданады, кәсіпорында шаруашылық жүргізу, оның барлық қызмет түрлерін басқару, соның ішінде табыстылық пен тиімділікті арттыру мақсатында бухгалтерлік есеп пен аудит, қаржылық қызмет пен есептілік әдістеріне ие
 • Қазіргі заманғы бизнесті ұйымдастыру және жүргізу, оны жоспарлау, басқару дағдыларына ие, жоспарлы көрсеткіштерді есептейді, шаруашылықішілік жоспарлар жүйесін, олардың өзара іс-қимыл тетігін қалыптастырады, Project Expert қосымшасын қолданады, жобалық менеджмент құралдарын қолдана алады, жобалардың орындылығы мен тиімділігін анықтайды
 • Кәсіпкерлік қызметті және корпоративтік бизнес-құқықты реттеу саласындағы мемлекет саясатының құқықтық негіздері туралы білімдерін қолданады, кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормативтік актілерді пайдаланады, заңдылық пен құқықтық тәртіп режимін қамтамасыз етудің құқықтық тетіктерін бағалайды
 • Бизнестегі келіссөздердің, іс жүргізуді ұйымдастырудың заманауи стильдері мен әдістерін, дағдыларын пайдалана отырып, бизнес және басқару саласында кәсіби функцияларды жүзеге асыруға қабілетті, ішкі коммуникацияларды, кеңестерді ұйымдастырады, ұйым қызметінің нәтижелеріне қол жеткізу үшін коммуникациялардың ішкі құралдарын пайдаланады
 • Ақпаратты және жинақталған тәжірибені сыни ойлауға негізделген ұтымды шешімдер қабылдау, стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу үшін, менеджменттің, көшбасшылықтың және биліктің негізгі теорияларын орта және ұзақ мерзімді перспективада ұйымның бизнес көрсеткіштерін жақсарту үшін, көшбасшылық қасиеттерді көрсете отырып, өзінің, өзгенің эмоцияларын және уақытын басқара отырып пайдалана алады
 • Заманауи ақпараттық технологиялар негізінде өнімді (қызметті) сатуды, оның ішінде интернет-сауданы жоспарлайды және іске асыруды қамтамасыз етеді, ғаламдық Internet желісінде жұмыс істей алады, электрондық коммерцияны ұйымдастырады, мәмілелер барысында келіссөздерді басқара алады, желілік бизнесті жүргізу тәсілдеріне, баға құру әдістері мен тәсілдерін қолдану, ұйымның баға саясатын әзірлеу дағдыларына ие
 • Медианың әр алуан түрлерінде, жанрлары мен формаларында ақпаратты талдау, бағалау және құру, интернет-контентті құру және талдау, әлеуметтік желілердің парақшаларын толтыру үшін мәтіндер жазу дағдыларына ие, әлеуметтік желілерде сайтты, тауарды (қызметті) жылжыту стратегияларын әзірлейді, әртүрлі мақсатты аудиториямен қарым-қатынас жасай алады, Интернет желісіндегі ұйымның имиджі мен беделін қалыптастырады
 • Мемлекеттік және жеке секторлардың әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандарындағы ұйымдар мен кәсіпорындарда өндірісті, тәуекелдерді, сапаны, инвестициялық және инновациялық қызметті басқару жүйелеріндегі білімдерін пайдаланады

Ұқсас БББ

Top