Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08702 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Толық әлеуметтік және кәсіптік қызметті, қауіпсіз өмір сүру жағдайларын, персонал мен халықты өндірістік факторлардан, авариялардың, апаттардың, табиғи апаттардың ықтимал зардаптарынан қорғауды қамтамасыз ету үшін дене дайындығының тиісті деңгейін құру және қолдау қабілеттілігі
  • Кәсіби қызмет объектілерін монтаждау, баптау бойынша жұмыстарды жоспарлау, техникалық жағдайын бағалау, кәсіптік қызмет объектілерінің жарамдылығын сақтау және қалпына келтіру, сондай-ақ осы жұмыстарды орындау кезінде нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалану, қорытындылар мен ұсыныстарды тұжырымдау, тиісті құжаттаманы жүргізу қабілеттілігі
  • Заманауи тиімді технологиялар мен құралдарды пайдалана отырып, кәсіби қызмет мәселелерін тұжырымдау, талдау және шешу, өндірістік және технологиялық процестердің жұмыс режимдерін, техникалық құралдарды, электрмен жабдықтау және автоматтандыру жүйелерін, бақылауды, диагностиканы бағалау қабілеттілігі
  • Іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру, қазақ, орыс және шет тілдерінде кәсіби қызмет мәселелерін шешуде тиімді жұмысты ұйымдастыру қабілеттілігі
  • Әлеуметтік-тарихи, этикалық және философиялық контексте қоғамның мәдениетаралық әртүрлілігін қабылдау, құқықтық және мәдени аспектілерді, еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәселелерін ескере отырып, күрделі инженерлік қызметті жүзеге асыру, қазіргі заманғы менеджмент және экономика негіздерін білу және оларды тәжірибеде қолдану қабілеттілігі
  • Кәсіби қызмет мәселелерін шешуде заманауи ақпараттық технологияларды, жабдықтарды, қолданбалы бағдарламалық құралдарды пайдалану қабілеттілігі
  • Объектілердің электр жабдықтарының, аппараттары мен өткізгіштерінің және электрмен жабдықтау және автоматика жүйелерінің параметрлерін, сипаттамаларын және жағдайын анықтауға байланысты жобалау жұмыстарын жоспарлау және жүргізу; сондай-ақ жобалық шешімдерді негіздеу және жұмыс нәтижелерін ұсыну қабілеттілігі
  • Кәсіби есептерді шешуде сәйкес физикалық-математикалық аппаратты, электр тізбектерін талдау және модельдеу әдістерін, теориялық және эксперименттік зерттеулерді қолдану қабілеттілігі
Top