Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07211 Бұрғылау инжинирингі в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Бұрғылау және ұңғымаларды жөндеуді басқару бойынша ұйымдастырушылық – техникалық іс-шараларды, Теңіз кен орындарын бұрғылау және жөндеу ерекшеліктерімен байланысты инженерлік шешімдерді, Бұрғылау жабдығының техникалық параметрлерін талдай және өңдей отырып, жабдықты коррозиядан қорғау әдістерін әзірлейді
 • Еңбекті қорғау нормалары мен экологиялық талаптарды сақтай отырып, өндірістік процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді
 • Экономикалық теория негіздері, кәсіпкерлік, ойлау дизайны, шет тілі, өндірісті басқару экономикасы, құқық негіздері білімін пайдалана отырып, кәсіби дағдыларды, өз ісін ұйымдастыру мүмкіндігін басқару дағдыларын жетілдіреді.
 • Ұңғымаларды салу мерзімдерін қысқарту, жұмыстарды сапалы орындау кезінде олардың құнын төмендету, сондай-ақ ұңғымаларды салу кезінде авариялардың, ақаулар мен асқынулардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды негіздейді және іске асырады; ұңғымалардағы асқынулар мен аварияларды тану және талдау, ұңғымалардағы асқынулар мен авариялардың алдын алу және жою жөніндегі инновациялық технологияларды тексеруді әзірлейді және жүргізеді.
 • Негізгі базалық пәндер, экономика негіздері және тіршілік процестері қауіпсіздігі туралы білімді қолдана отырып, оңтайлы шешім табуға мүмкіндік беретін стандартты емес ойлауды қолдана отырып, еңбек қызметі барысында кәсіби міндеттерді шешеді.
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға ие өзінің азаматтық және адамгершілік ұстанымын білдіреді.
 • Технологиялық сұйықтықтардың қасиеттерін зерттеу, ұңғымаларға геофизикалық зерттеулер жүргізу,ақпаратты өңдеу және деректерді талдау, кәсіпшілік зерттеулердің нәтижелерін жазбаша ұсыну үшін зерттеу жұмыстарын жоспарлайды және жүргізеді
 • Ұңғымаларды бекіту процесін ұйымдастыруды және бақылауды, бұрғылау жұмыстарын инженерлік-технологиялық сүйемелдеуді, бұрғылау процесінде бұрғылау ерітінділері мен арнайы сұйықтықтардың сапасын бақылауды, ұңғымаларды бекіту саласындағы отандық озық тәжірибенің таралуын зерделеуді және қорытуды, жұмыстың озық әдістерін енгізуді және бұрғылау жұмыстарын ұйымдастыруды жетілдіруді, ұңғымалардың гидравликалық бағдарламаларын жобалауды жүзеге асырады
 • Ұңғымаларды бұрғылаудың технологиялық процестерін автоматты басқару жүйесін сипаттай отырып, бұрғылау процесінің технологиялық операцияларын талдау және бақылау үшін қазіргі заманғы ақпараттық және цифрлық технологияларды қолданады.
 • Тілдерді білу, академиялық жазу негіздерін, эмоционалды зияткерлікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті пайдалана отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара іс-қимыл жасайды.
 • Бұрғылау процесінде авариялар мен асқынулардың туындауын талдайды және бағалайды, авариялар мен асқынулардың туындауының алдын алу мақсатында берілген технологияны сақтай отырып, асқынулар мен авариялардың себептерін анықтай отырып, оларды жою жөнінде шаралар қабылдайды, еңбекті қорғау жөніндегі лауазымдық міндеттердің орындалуын бақылайды және жұмыскерлердің еңбекті қорғау туралы заңнама талаптарын сақтауын бақылайды
 • мұнай-газ кәсіпшілігі геологиясы, бұрғылау, әзірлеу, өндіру, кәсіпшілік дайындық процестері бойынша білімге ие, геологиялық және геофизикалық ақпараттың жалпыланған деректерін талдайды, пластта болатын физикалық, механикалық және гидравликалық процестерді талдайды,
Top