Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04114 Спорт менеджменті в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты – спорт менеджменті саласындағы ғылыми мәселелерді өз бетінше шешіп және іске асырып, спорт индустриясында, терең және заманауи білімі бар, бәсекеге қабілетті және заманауи мамандарды даярлау; кәсіби тілде өндірістік міндеттерді дұрыс және сауатты құра білу, сонымен қатар оларды заманауи технологиялармен шешу, спорт менеджерінің бейнесін дұрыс көрсете білу және сұраныста болу; қазіргі заман ғылымындағы басқару теориясының жалпы негіздерін дене шынықтыру және спорт саласындағы коллективке, мекемеге және құрылғыға енгізе білу, және осы білімді жетекшінің ғылыми және практикалық жұмысында қолдана білу; дене шынықтыру және спорттағы бизнес пен кәсіпкерлік негіздерін дене шынықтыру-спорттық ұйымдастыруларда менеджменттің білім беру процесінің нәтижелігін қамтамасыз ету; нарық шарттарына сай спорттағы дамудың өзіндік бағдарламасын құру және ғылыми ізденістердің қорытындыларын магистерлік диссертация мен ғылыми басылуларда көрсету.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; - байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау; - оқыту әдістерін келесі критерийлер негізінде жіктеу: дәстүрлік-инновациялық; білім алушылардың танымдық іс-әрекеттік белсенділігі; дидактикалық мақсат пен нәтижеге бағыттылығы; - оқыту мен тәрбиелеудің стратегиялары мен әдістерін қолдану; - білім берудің өзекті мәселелері бойынша зерттеу жобаларын әзірлеу және нәтижелерді презентациялар, мақалалар және т. б. түрінде ұсыну; - университеттерді басқарудың әртүрлі тұғырларын сипаттау (университет менеджменті - желілік, құрылымдық, матрицалық): құрылымы, сапасы, беделі; - менеджменттің заманауи тәсілдері негізінде құрылымды, сапаны, беделін жетілдіруге бағытталған білім беру ұйымдарының процестерін бағалау және басқару; - білім беру ұйымының академиялық және зерттеу саясатының ережелерін әзірлеу. Пәнді оқытуда келесідей аспектілер қарастырылады: Педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны;жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі;Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); жоғары білім беру мазмұны; білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ; жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Спорт менеджменті саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. спорттық менеджменттің түрлері мен әдістерін, құралдарын, мақсаттарын дәлелдеуді; 2. менеджмент және спорттың ғылыми-практикалық негіздерін теориялық дәлелдеуді, студенттер арасында ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыруды; 3. ғылыми зерттеулердің методологиясын, комплексті зерттеуді (педагогикалық, психологиялық, физиологиялық, статистикалық) қолдану; методикалық және нормативті құжаттарды құрастыру, дамытылып жатқан жобалар мен бағдарламалардың іске асуы үшін іс-шараларды өткізу және ұсыныстар айтуды; 4. мамандықтың қоғамдық маңызын түсіну, ұлттық қызығушылықтар, кәсіби қызметті атқару үшін жоғарғы мотивациялану, тұлғаның мәдени және кәсіби деңгейінің жоғарылауы; 5. өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі кемелдендіру қабілеттілігі болу керек, өмірлік шығармашылық жолда жаңа технологиялар мен өзіндік шығармашылық біліктіліктерді қалыптастыру; 6. тақырып пен нысанды талқылау; болашақ мамандықта қолданатын зерттеу алгоритмін құру; ғылыми зерттеулердің қорытындысын безендіру және қорғау; ғылыми жұмыстың әсерлігін анықтау, нәтижелерді жұмысқа қосуды ұйымдастыру. «Спорт менеджменті саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» пәні қарастырады ғылыми жұмыс туралы жалпы түсінік; спорт менеджменті бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған бірізділік жалпы бірізділік схемасын; ғылыми-зерттеу жұмысының ұйымдастырылу принциптерін; ғылыми зерттеудің методологиясын оқу; ғылыми-аналитикалық барлауды, курстық жұмысты, магистерлік диссертацияны, рефератты, ғылыми баяндаманы, баяндамалардың тезистерін, ғылыми мақаланы дайындаудың және безендірудің технологияларын үйрену;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Магистранттар қәбілетті болу керек: 1.Ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында туындайтын мәселелерді қалыптастыру және шешу, терең кәсіби білімді талап ету; 2.Зерттеудің қажетті әдістерін таңдап, қолданыстағы әдістерді өзгертіп, нақты зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді жасауға; 3.Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары әдіснамасы негізінде заманауи теория мен практиканың шынайылығын талдауға және түсінуге; 4.Негізгі зерттеу мәселелерін табуға және оларды шешуге; 5.Логикалық, жүйелі және сыни (критикалық) ойлауға қабілетті болу керек. Пәнді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Ғылым феномені ерекше философиялық талдау, тарих және ғылым теориясы пәні ретінде; ғылымның даму құрылымы мен ғылыми білім құрылымы; ғылым ретінде және әлеуметтік мекеме ретінде; зерттеу әдістері. Әлеуметтік-философиялық тұрғыдан ғылымның өзіндік санасы; ғылым феноменін мамандық, әлеуметтік мекеме және тікелей өндіруші күш ретінде қарастыру; жаратылыстану, әлеуметтік және техникалық ғылымдардың тәртіптік өзін-өзі тануын, олардың ортақ және айырмашылықтарын ашып көрсету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көшбасшылық және команданы басқару
  Несиелер: 5

  1. қазіргі қоғамдағы көшбасшы функцияларын талдау және көшбасшылықтың рөлін жеке өсу факторы ретінде қарастыру; 2. адам және жүйенің өзара әрекеттесудің тиімділік принциптерін таңдау: өзін-өзі жүзеге асыру және өзара функционалдылық; 3. команда басқару үшін әлеуметтік және психологиялық құрылымын салыстыру; 4. тиімді команда құру жобасына ішкі және сыртқы факторлардың әсерін қалыптастыру; 5. команда мен оның мүшелерінің жүйесін, ынталандыру жүйесі, кадрларды іріктеу және оқыту жүйесін бағалау; 6. команданы тиімді басқару проблемаларын болжау. «Көшбасшылық және команданы басқару» пәні спорттық командадағы көшбасшылық феноменін және оның қойылған мақсатты жүзеге асыру процесіне әсерін қарастырады. Басшы мен көшбасшы байланысы мен айырмашылығы. Мотивация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Спорттағы HR-менеджменті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. қызметкерлерді сақтаудың, басқарудың және бақылаудың тиімді жүйесін әзірлеу және енгізу, ұйымның оң имиджін қалыптастыру; 2. спорт құрылымдарында кадрларды бағалау және аттестациялау жүйесін ұйымдастыру; 3. дене шынықтыру және спорт саласындағы қызметкерлердің жұмысын (іскерлік) мансабын талдау және жоспарлау; 4. жалғыз әрі топ ішінде әсерлі жұмыс істеу, жұмыстың нәтижесіне өз жауаптылығын көрсеті, мекеменің корпоративтік мәдениетіне еру; 5. қызметшілерді басқару стратериясын құру және оны іске асыру үшін іс-шаралады ұйымдастыру; 6. қызметшілерді басқарудың заманауи технологияларын қолдану, бақылау және өзін-өзі бақылау процедуралары мен әдістері, команда құру, мотивацияның, көшбасшылық пен биліктің негізгі теориялары. «Спорттағы HR-менеджменті» пәні келесі сұрақтарды қарастырады: Ұйымның персоналды басқару стратегиясы мен саясаты, персоналды басқарудың дәстүрлі және қазіргі заманғы әдістері. Ұйымдағы қызметкерлерді жоспарлау және есепке алу; кадрларды іріктеу әдістері; Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі - еңбек қатынастарын реттеудің құқықтық негізі ретінде; қызметкерлерді ынталандыру және оның тиімділігін басқару; персоналды басқарудағы жауапкершілікті бөлу; кадрлық аудит.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Спортта адам ресуртарын басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. жалпылау, сараптау, ақпаратты түсіну, мақсат қоя білу және оны іске асыру жолдарын таңдау; өмірді категориялап көруге дайын болу, оның жан-жақты қамтуын даралап көру; ұйымдастыру-басқару қызметінде кәсіби білімді қолдана білу; 2. персоналды басқару саласындағы менеджмент жүйелеріне заманауи тәсілдерді қалыптастыру, адам ресурстарын басқару тиімділігін бағалау, адам ресурстарын басқару саласындағы заманауи технологияларды ұсыну; 3. жалғыз әрі топ ішінде әсерлі жұмыс істеу, жұмыстың нәтижесіне өз жауаптылығын көрсеті, мекеменің корпоративтік мәдениетіне еру; 4. қызметшілерді басқару стратериясын құру және оны іске асыру үшін іс-шаралады ұйымдастыру; 5. қызметшілерді басқарудың заманауи технологияларын қолдану, бақылау және өзін-өзі бақылау процедуралары мен әдістері, команда құру, мотивацияның, көшбасшылық пен биліктің негізгі теориялары. 6. қызметкерлерді сақтаудың, басқарудың және бақылаудың тиімді жүйесін әзірлеу және енгізу, ұйымның оң имиджін қалыптастыру; «Cпортта адам ресурстарын басқару» пәні қарастырады адам ресурстарын басқару саласында ұғымдық аппаратын; кадр жұмысын іске асыру принциптері мен әдістерін, адам ресурстарын басқару (АРБ) концепциясының ретроспективасын, АРБ қызметінің стратегияларын оған сай мекеменің даму фазалары мен стратегияларын табу; кадр қызметін іске асыру үшін бағыттарды көрсету; мекемеге адам ресурсын, жұмысқа алу процесін, қызметкерлерді сараптауды, қызметкерлердің олардың жұмысының қорытындысына байланысты бағалау жүйесі мен аттестацияны, мәнсап және кәсіби-қызметтік ауыстыруларды, қызметкерлердің кәсіби дамуын жоспарлау; қызметкерлерді стимулдау және мотивациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Спорттағы көшбасшылық
  Несиелер: 5

  1. кәіби функцияларды іске асыруға байланысты біліктілітерін қоя білу; 2. басқару міндеттері қойылған тапсырмаларды командамен шешуді ұйымдастыру; 3. ұйымдастыру мәдениетін сараптау, оның мықты және осал жақтарын табу, оның дамуы туралы ұсыныстарды құру; 4. қызметкерлерді стимулдау және мотивациялау іс-шараларын құрастыру; 5. мекемедегі этикалық мәселелерді диагностикадан өткізу, этикалық басқару шешімдерінің негізгі модельдерін қолдану; 6. көшбасшылық диагностикасының методикасын және оның дамуын таңдау. «Спорттағы көшбасшылық» пәні спорттық командадағы көшбасшылық феноменін және оның қойылған мақсатты жүзеге асыру процесіне әсерін қарастырады. Басшы мен көшбасшы байланысы мен айырмашылығы. Мотивация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Диссертациялық жұмысты жоспарлау және өткізу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, диссертациялық зерттеуді жүргізу үшін жоспарлау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттарың қабілетін қалыптастыру: - диссертацияны жоспарлау кезінде ғылыми зерттеулерді анықтау, өңдеу және талдау; - ғылыми зерттеудің заманауи әдістерін қолдану, оларды нақты зерттеу міндеттеріне сүйене отырып түрлендіру; - өз бетінше алынған мәліметтерді өңдеу, жарияланған көздерден ақпаратты талдау және синтездеу; - магистерлік жұмыс тақырыбы бойынша нақты ғылыми тұжырымдар мен практикалық ұсыныстарды тұжырымдау; - белгіленген талаптарға сәйкес зерттеу нәтижелерін рәсімдеу. - зерттеу нәтижелерін рейтингтік журналдар мен конференцияларда жариялау. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілерді зерттейді: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлаудың негізгі принциптері; өзектілігін, ғылыми және қолданбалы мәнін белгілеумен магистрлік диссертацияның бағыты мен тақырыбын таңдау принципі; магистрлік диссертацияның негізгі бөлімдерін және оларды орындау мерзімдерін көрсете отырып, жұмыс бағдарламасын әзірлеудің негізгі кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджменттің тарихы мен методологиясы
  Несиелер: 5

  1 пәннің ұғымдық аппараты мен негізгі терминдерін анықтау; заманауи басқару білімінің жан-жақтылығын және сипатын бағалау; өтіліп жатқан саясатпен оның өзара байланысы. 2 жетекші мектептердің және басқару ғылымы бағыттарының негізгі ерекшеліктерін салыстыру; басқару ғылымының қалыптасу деңгейлерін, әртүрлі мектептердің басқару сипатын кіргізу. 3 әртүрлі менеджмент мектептерінің өзара байланысын дәлелдеу және меннеджмент методологиясының сұрақтары туралы өз позициясын құру; 4 басқару жүйесі зерттеулерінің методологияларын білу; басқару процесстері сараптамаларының әдістері мен тәсілдерін, іздеу біліктілігі мен басқару ойы бағытындағы экономикалық құбылыстар туралы ақпаратты қолдана білу; шаршы сөз дағдысы болу, аргумент айта білу, дискуссия жүргізу. «Менеджменттің тарихы мен методологиясы» пәні ғылыми дүниетаным, спорттық бизнестегі басқарудың ерекшеліктері мен методология мәдениетін, тарихын, кәсіби және ғылыми қызығушылық туралы білімге үйретеді. Менеджмент тарихын оқу манеджмент тарихы, ойдын пайда болу факторлары, басқару теориясы мен технологиясы зерттеу әдістерін зерттегенде керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Спорттағы басқарма қызметтерінің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  1. заманауи спорттық құқық туралы түсінікті беру,оны кәсіби қызметте дамыту әрі қолдану; 2. құқықтық және регламенттік нормаларға сүйене отырып, білімді қолданып, қиын сұрақтарға жауап табу, сонымен қатар әртүрлі спорттық қызметте субъектілерді қызығушылығын қамтамасыз ететін керекті шарттарды толтыру және орындау; 3. заңнамалардың міндеттерін дауалай алу және жалпы түсінікті, басқа спорт саласындағы реттемелерді білу; 4. спорт саласындағы құқықтық қатынастар басқармасына нормативті-құқықтық реттемелерді қолдану; 5. құқықтық реттемелер басқармасының теориялық негіздерін спорт саласында заң шығару қызметі және құқық қорғау актілерін сонымен қатар құқық қорғау емес формаларын қолдану; 6 өзекті ғылыми мәселелерді құру және ғылыми баяндамаларды, істелген жұмыс туралы мақалаларды құрастыру. «Спорттағы басқарма қызметінің құқықтық негіздері» пәні саланың нормативті құқықтық қамтамасыз етілуін кең спектрде қарастырады. Аса үлкен көңіл нормативті актілердің оқылуына қойылады. Олардың толықтай сараптамадан өтуі олардың дене шынықтыру және спорт саласындағы барлық заңнамалар мен регламентті реттемелерді дамытуға көмектеседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; -басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; -ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; -басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; -жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; -басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спорттағы ұйымдастыру әдеті мен ұйымдастыру теориясы
  Несиелер: 5

  1. мекеменің сыртқы және ішкі ортасын саралау, оның негізгі элементтері мен олардың мекемеге әсерін бағалау; 2. мекемелік жүйелерді функциялау мен жасап шығаруға мекемелік заңдар мен теориялар принциптерін қолдану; 3. мекемелік құрылымды ұйымдастыру және оның дамуына ұсыныстарды ойлап табу; 4. мекемедегі коммуникативті нәтижелерді жалпыландыру және олардың әсерлігін арттыруға ұсыныстар жасау; мекемелік мәдениетті диагностикадан өткізу, оның мықты және әлсіз жақтарын табу, оны дамытуға ұсыныстарды болжау; 5. мекеменің дамуын басқару, мекемелердің стратегиясына анализ жасау және заманауи әдістер мен алдыңғы қатарлы ғылыми жетістіктер арқылы ойлап табу; 6. басқару міндеттерін шешу үшін командалық өзара байланысты ұйымдастыру. «Спорттағы ұйымдастыру әдеті мен ұйымдастыру теориясы» пәні мекеме қызметінің теориялық негізін түсіндіру мен түсінуіне келіп тоқталады. Олардың өзгеруіне, мекеме ішіндегі экономикалық қатынастардың сараптауына, сонымен қатар мекемедегі басқару жүйесін теориялық-методологиялық базада ұғынуы кіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистранттың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; -шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; -өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; -кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; -нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; -пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу; -кәсіби және ғылыми мәселелер бойынша өз бетімен жұмыс істей алу; -ғылыми ақпаратты талдау, жинақтау және жүйелеу; зерттеу мақсатын қойып, оған қол жеткізудің ең жақсы жолдары мен әдістерін таңдай білу; -күнделікті өмірде, кәсіби салада, қоғамда тиімді қарым-қатынас жасай алу; -кәсіптік және кәсіби емес тақырыптарды талқылау барысында өз көзқарасын дәлелді түрде қорғай алу. Мақсаты: «Шетел тілі (кәсіптік)» пәнінің оқу бағдарламасы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған. Болашақ магистр шетел тілі біліктілігін академиялық білімді, жаңа технологияларды және заманауи ақпаратты игеру жолында тиімді құралы ретінде қолдана алады және шетел тілі біліктілігі магистранттың мамандық және ғылыми қызметін табысты болуына үлес қосады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спорттағы стратегиялық менеджменті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1 спорттық мекемелердегі стратегиялардың баланстанған басқармалық шешімдерді дайындау үшін өзара функционалдығын сараптау. 2 мекемедегі адам ресурсын басқару стратегиялық маркетингін құру, іс-шараларды жоспарлау және іске асыру; 3 спорттық мекемелер стратегиясын ойлап табуға стратегиялық менеджмент құралдарын қолдана отыра қатысу; 4 спорттық мекемедегі басқару операциясындағы стратегиялық, тактикалық және оперативті шешім қабылдау; 5 жаңа нарық мүмкіндіктерін табу және бағалау, спорттық мекеме саласындағы бизнес-ойды құру; 6 жаңа спорттық мекелердің пайда болуы мен дамуына арналған бизнес-жоспарлар жасау. «Спорттағы стратегиялық менеджменті» пәні келесі аспектілерді қарастырады: спорттық ұйымдастырулардың сыртқы ортасының анализі. Ішкі ортаның анализі. Стратегияны таңдау және құру. Мекемелік құрылымды проектілеу. Интеграция деңгейін таңдау және басқару жүйесі. Нәтижелер мен стратегияларға артқы байланысты қамтамасыз ету. Компаниялар. Стратегияның құрылымның басқарманың дамуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спорттық жарыстардың маркетингі
  Несиелер: 5

  1. спорттық мекемелер, фирмалары бір-бірімен салыстыруға, бағалауға және сапа мен бәсекелестікті, нарық экономикасындағы өнімдерді, және экономикалық тиімділікті алуды қамтамасыз ету; 2. спорттық мекемелер мен басқарма саласының барлық деңгейінде маркетингтің практикалық қолдануын үйрену; 3. сұранымның сапалы және бағалық парамертлерін, маркетинг саласындағы сипатталамалар мен басымдылықтарды айқындау; 4. көрсетілетін қызметтердің сұрыптамасын (негізгілердің типіне қарай (дене шынықтыру-спорттық), ілеспелі және қосымша) жасау; 5. жарнама қызметін жоспарлау және ұйымдастыру, қоғамның қолайлы ой-пікірін және жеке байланысты ұйымдастыру, болашақта болатын спорттық қызығушылық пен халыққа керегін оңтайластыру; 6. маркетинг қызметін (маркетингті) жүйе ретінде басқару, яғни жобалау, маркетинг бағдарламасын мекеменің әр қызметкерінің жеке міндетін іске асыру және оны қадағалау, қауіп пен кірістің бағасы, маркетинг шешімдерінің әсерлігі. «Спорттық жарыстардың маркетингі» пәні ғылым мен практикалық құрал ретінде қарастырылады. «Спорт маркетингі» шығу тарихы мен мағыналы түсінігіні. Маркетинг және спорт нарығы түсініктерінің қатынасы. Кәсіби басқарушылар мен маркетинг байланысы. Дене шынықтыру және спортты маркетинг басқарудың объектісі ретінде дене-шынықтыру-спорттық ұйымдастыруларда анықтау. Маркетингтің функционалды әртүрлілігі: ұйымдастырушы маркетинг, стратегиялық маркетинг, инновациялық менеджмент, қаржылық маркетинг, жобалық маркетинг, спорттық менеджментіне маркетингті амал.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Спорттық іс-шараларды жоспарлау және өткізу
  Несиелер: 5

  1. кәсіпкерлік ойды спорт саласында толық комплексті жоспардың бір құрамы ретінде ойластырып болжау; 2. экономикалық, техникалық, ұйымдастыру іс-шараларымен бизнес-жоспар құру сонымен қатар осы бизнес-жоспарды практикада қолдану туралы дәлелдер мен болжамды бағаларды өткізу; 3. мекеменің даму тарихын, оның қазіргі қаржы жағдайын бағалау; нарықтың маркетингілік болжамды бағасын беріп, бизнес-жоспардың практикада қолданылуын ойлау; 4. мүмкін коммерциялық, заңнамалық және саяси қаупі бар күрделі қаржы керектігін айту; 5. бизнес-жоспарды әртүрлі параметр мен мақсаттарға сай дараландыру; 6. өзіндік бизнестің концепциясын құру. «Спорттық іс-шараларды жоспалау және өткізу» пәнінің ғылыми және практикалық маңызы бар. Жалпы менеждмент, маркетинг, экономика және мекемелердің сұрақтары спорт саласындағы негізгі мәселелерді шешуге негізделген теориялық-методологиялық курстың негізі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Спорттық ұйымның PR-жұмысы және жарнамасы
  Несиелер: 5

  1. спорттағы PR қызметінің айырмашылықтарын құру; 2. PR-жарнама қызметіндегі спорттағы қоғамдық және коммерциялық құрамдары; 3. спорт саласындағы PR қызметі мен жарнаманың жалпы және спецификалық функцияларын классификациялау; 4. спорттағы жарнама қызметіне нормативті-құқықтық базаны қолдану; 5. спорттағы демеуші пакеті мен жарнама иелерінің түрлерін ойлап табу және құру; 6. спорттағы жарнама және PR-кампаниялардың әсерлігін көтеру үшін тәжірибе өткізу. «Спорттық ұйымның PR-жұмысы және жарнамасы» пәні келесі сұрақтарды қарастырады: жарнама мен PR-технологияларыдң спорттық клубта ұйымдастырылуы. Жарнама мен PR-технологиялардың негізгі ережелері. Жарнама мен PR-технологиялардың негізгі түрлері. Жарнама мен PR-технологиялардың дұрыс жасалуының қағидалары. Жарнама мен PR-технологиялар маркетинг қызметінің бір құрамы ретінде. Жарнама мен PR-технологиялар сөйлесу құралы ретінде. Жарнама мен PR-технологиялардың түрлері және жоспарлануы. Жарнама мен PR-технологиялардың тасымалдаушылары. Жарнама кампаниясы. Жарнама маркетинг комплексінде. Жарнама мен PR-технологиялардың функциялары. Жарнама мен PR-технологиялардың ақпараттық қамтамасыздануы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Спорт индустриясындағы PR-технологиялар мен жарнама
  Несиелер: 5

  1. спорттағы PR қызметінің айырмашылықтарын құру; 2. PR-жарнама қызметіндегі спорттағы қоғамдық және коммерциялық құрамдары; 3. спорт саласындағы PR қызметі мен жарнаманың жалпы және спецификалық функцияларын классификациялау; 4. спорттағы жарнама қызметіне нормативті-құқықтық базаны қолдану; 5. спорттағы демеуші пакеті мен жарнама иелерінің түрлерін ойлап табу және құру; 6. спорттағы жарнама және PR-кампаниялардың әсерлігін көтеру үшін тәжірибе өткізу. «Спорт саласындағы PR-технологиялар және жарнама» пәні келесі сұрақтарды қарастырады: жарнама мен PR-технологияларыдң спорттық клубта ұйымдастырылуы. Жарнама мен PR-технологиялардың негізгі ережелері. Жарнама мен PR-технологиялардың негізгі түрлері. Жарнама мен PR-технологиялардың дұрыс жасалуының қағидалары. Жарнама мен PR-технологиялар маркетинг қызметінің бір құрамы ретінде. Жарнама мен PR-технологиялар сөйлесу құралы ретінде. Жарнама мен PR-технологиялардың түрлері және жоспарлануы. Жарнама мен PR-технологиялардың тасымалдаушылары. Жарнама кампаниясы. Жарнама маркетинг комплексінде. Жарнама мен PR-технологиялардың функциялары. Жарнама мен PR-технологиялардың ақпараттық қамтамасыздануы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Спорт саласындағы маркетинг қызметі
  Несиелер: 5

  1. спорттық мекемелер, фирмалары бір-бірімен салыстыруға, бағалауға және сапа мен бәсекелестікті, нарық экономикасындағы өнімдерді, және экономикалық тиімділікті алуды қамтамасыз ету; 2. маркетинг қызметін (маркетингті) жүйе ретінде басқару, яғни жобалау, маркетинг бағдарламасын мекеменің әр қызметкерінің жеке міндетін іске асыру және оны қадағалау, қауіп пен кірістің бағасы, маркетинг шешімдерінің әсерлігі. 3. спорттық мекемелер мен басқарма саласының барлық деңгейінде маркетингтің практикалық қолдануын үйрену; 4. сұранымның сапалы және бағалық парамертлерін, маркетинг саласындағы сипатталамалар мен басымдылықтарды айқындау; 5. көрсетілетін қызметтердің сұрыптамасын (негізгілердің типіне қарай (дене шынықтыру-спорттық), ілеспелі және қосымша) жасау; 7. жарнама қызметін жоспарлау және ұйымдастыру, жарнама қызметін жоспарлау және ұйымдастыру, қоғамның қолайлы ой-пікірін және жеке байланысты ұйымдастыру, болашақта болатын спорттық қызығушылық пен халыққа керегін оңтайластыру; «Спорт саласындағы маркетинг қызметі» пәні ғылым мен практикалық құрал ретінде қарастырылады. «Спорт маркетингі» шығу тарихы мен мағыналы түсінігіні. Маркетинг және спорт нарығы түсініктерінің қатынасы. Кәсіби басқарушылар мен маркетинг байланысы. Дене шынықтыру және спортты маркетинг басқарудың объектісі ретінде дене-шынықтыру-спорттық ұйымдастыруларда анықтау. Маркетингтің функционалды әртүрлілігі: ұйымдастырушы маркетинг, стратегиялық маркетинг, инновациялық менеджмент, қаржылық маркетинг, жобалық маркетинг, спорттық менеджментіне маркетингті амал.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Спорттағы бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  1. кәсіпкерлік ойды спорт саласында толық комплексті жоспардың бір құрамы ретінде ойластырып болжау; 2. экономикалық, техникалық, ұйымдастыру іс-шараларымен бизнес-жоспар құру сонымен қатар осы бизнес-жоспарды практикада қолдану туралы дәлелдер мен болжамды бағаларды өткізу; 3. мекеменің даму тарихын, оның қазіргі қаржы жағдайын бағалау; нарықтың маркетингілік болжамды бағасын беріп, бизнес-жоспардың практикада қолданылуын ойлау; 4. мүмкін коммерциялық, заңнамалық және саяси қаупі бар күрделі қаржы керектігін айту; 5. бизнес-жоспарды әртүрлі параметр мен мақсаттарға сай дараландыру; 6. өзіндік бизнестің концепциясын құру. «Спорттағы бизнес-жоспарлау» пәнінің ғылыми және практикалық маңызы бар. Жалпы менеждмент, маркетинг, экономика және мекемелердің сұрақтары спорт саласындағы негізгі мәселелерді шешуге негізделген теориялық-методологиялық курстың негізі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Спорттық менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 5

  1. дене шынықтыру және спорт саласындағы мекемелерді, коллективті басқарудың заманауи ғылымда бар негізгі теорияларды жүйелеу, басқарушының кәсіби қызметінде осы біліктіліктерді қолдана білу; 2. дене шынықтыру-спорттық финанстық менеджменттің негіздері мен ерекшеліктерін дене шынықтыру және спорт саласындағы бизнес пен кәсіпкерлік негіздерімен жүйелеу; 3. дене шынықтыру және спорт саласындағы менеджменттің рөлі, орны мен маңызын бағалау, спорттық менеджмент туралы негізгі теориялық білімдерді құру; 4. спорттық қызмет көрсетудің ұйымдастырылуы мен өткізілуінің нәтижесі мен сапасын сараптамадан өткізу; 5. басқару құрылымын құру, ұйымдастыру-тарату құжаттарын, іскерлік хат жасау; 6. қызметкерлердің квалификациялық сипаттамасын жасау және де басқа мекеменің құжаттарын қарау. «Спорттық менеджмент және маркетинг» пәні басқармадағы өзінің жоғары табысына байланысты танымал сала болып табылады. Бұл нарықтық шарттағы дене шынықтыру және спорт мекемелерінің арнайы басқарма теориясы мен практикасы. Дене шынықтыру және спорт қызметін қамтамасыз етіп, оның қоғамға кеңінен жайылуына мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  1. дене шынықтыру және спорт саласындағы менеджменттің даму перспективасы мен мәселелеріне сараптама жасау үшін комплексті іс-шаралар ұйымдастыру

 • Код ON2

  ЖББ және орта-кәсіби білім беру құрылымдарында оқыту-методикалық және ғылыми-педагогикалық жұмыстарды өткізу, зерттеу жұмысы тақырыбының өзектілігі мен практикалық маңызын дәлелдеу;

 • Код ON3

  басқарма пәндерінің оқу бағдармалары мен методикалық қамтамасыз етуді құрау, сонымен қатар, оларды оқытқанда заманауи тәсілдер мен методиканы қолдану;

 • Код ON4

  нәтиже алу үшін экспериментальды ақпарат пен теоретикалық және методикалық амалдарды сараптау;

 • Код ON5

  заманауи құралдарды қолдана отырып өзіндік ғылыми-зерттеу және спорттық жобаларды жіктемелеу;

 • Код ON6

  спортты бизнеспен, маркетингпен және басқару стратегияларымен байланыстыру, спорт саласындағы менеджмент сұрақтарын түсіну, сонымен қатар өзіндік басқару дағдылары мен білімін көрсету;

 • Код ON7

  нақты спорттық өнімді шығару үшін қоғамдық тапсырысты енгізу, таңдау және құру, оны шешу үшін спорртық ұйымдастырудың сыртқы және ішкі жағдайларын еске отырып ұйымдастыру-басқару шешімін қабылдау;

 • Код ON8

  спорттық ұйымдастырудың жұмыс істеу стратегиясын бағалау және экономикалық-спорттық бәсекелестікте мекемелердің кірісі мен бәсекеге қабілеттілігінің қорытындысын жалпыландыру;

 • Код ON9

  маркетингілік зерттеулердің дизайны мен бағдарламасын проектілеу, ұйымдастыру және құру, ақпаратты заманауи әдістер мен технологиялармен дәлелдеу және көрсету;

 • Код ON10

  басқару қызметінің құқықтық және нормативтік базасын құру;

 • Код ON11

  жоспарланған және есептеме құжатты дәлелдеу және жоспарлау, ұйымдастырулар мен бұқаралық дене шынықтыру іс-шаралар мен спорттық жарыстарға баға беру;

 • Код ON12

  мультитәртіптік амал арқылы дене шынықтыру және өзіндік спорттық және экономикалық маңыздылығы ғылыми зерттеулердің қорытындысы базасында қоғамның дамуына ат салысу.

7M04114 Бизнес менеджменті
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04114 MBA
Магистратура

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04114 Executive MBA (EMBA) 1,5год
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04114 Іскерлік әкімшілік жүргізу
Магистратура

Нархоз Университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04114 Іскерлік әкімшілендіру (Еxecutive МВА)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top