Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07306 Сәулет в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Модельдеу және компютерлік графика
  Несиелер: 5

  Пәндер графикалық бағдарламалар нарығын, АЖЖ (CAD) бағдарламаларын және олардың қосымша мүмкіндіктерін кеңейтеді. GraphiSoft ArchiCAD бағдарламасы бағдарлама кезеңінде оның энергетикалық моделіне негізделген виртуалды ғимарат сәулеттік дизайнына энергетикалық бағалауды жасауға мүмкіндік беретін кіріктірілген модульге ие.

  Селективті тәртіп
 • Замануи компьютерлік бағдарламалар
  Несиелер: 5

  Курста BIM технологиясына негізделген азаматтық құрылыс және сәулет үшін шешім ұсынатын AutoCAD Civil 3D немесе AutoCAD үшін GeoniCS жұмысы ұсынылады. Өнімдер көлік және инфрақұрылым саласындағы жоғары сапалы жобаларды әзірлеу процесін жылдамдатуға мүмкіндік береді, үшін жобалау жұмыстарының толық циклін автоматтандырады — геодезиялық ізденістерден бастап объектіні тұрғызуға дейін.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру, жоспарлау және әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пән магистранттарды ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу саласындағы негізгі ережелермен таныстырады. Ғылыми зерттеу бағытын таңдауды, ғылыми ақпаратты іздестіруді, жинақтауды және өңдеуді қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері ашылады. Сәулет-көркемдік, қала құрылысы, әлеуметтік-функционалдық, инженерлік-конструктивтік ақпаратты синтездеу.

  Селективті тәртіп
 • Модельдеу
  Несиелер: 4

  Модельдер және моделдеу. Формализация. Моделдер түрлері. Нормативтік модельдеу. Дизайнның жобалау тәжірибесіндегі модельдеу. Танымның жүйелік әдісі, нақты объектілердің құрылысы, қасиеттері мен жұмыс істеуін көрсететін теориялық модельдерді құрудың негізі. Объектіні зерделеу кезінде алдымен оның сипаттамалық ақпараттық моделі құрылады, содан кейін формаланады, графикалық және макеттік тәсіл әдістері мен тәсілдерін пайдалана отырып көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән қазіргі заманда қоғамның басқару қызметінде тұрақты кездесетін өзекті әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге қажетті психологиялық терең теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды кеңінен қарастырады. Мекеме персоналын басқару негіздерін меңгеру, персоналмен жұмыс жасау және басқару техникасын игеру туралы білім беріледі.

 • Сәулеттік жобалау
  Несиелер: 5

  "Сәулеттік жобалау" пәні бойынша Магистрант бір бағдарламаны орындайды, оның тақырыбы оның магистрлік диссертациясының зерттеу траекториясын анықтайды, сондықтан оқыту жеке бағдарламалар мен жоспар негізінде құрылған, магистранттың жетекшінің басшылығымен әзірленген және факультет Кеңесінде бекітілген.

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Зерттеу мен басқару процесінің ұйымдастырушылық элементтерінен, коммуникациялардан, шешімдерді қабылдаудан, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, бақылау, команда жұмысы және көшбасшылық, өндіріс, маркетинг, қаржы, персоналды басқару сияқты ұйымда түрлі функционалдық бөлімдерді зерделеуден тұрады. Ұйымдарда өндірістік процестерді инновациялық басқару мәселелерінде іргелі білім алу.

 • Қазіргі заманғы құрылымдық жүйелер және сәулеттегі аддитивті технологиялар
  Несиелер: 5

  Аддитивті технологиялар (Additive Manufacturing). Компьютерлік 3d технологиясы арқылы қабатты ұзарту және объектіні синтездеу. Үш өлшемді принтер. Атх ұғымдық базасын қалыптастыру жіктеу. АТ пайдалану бағыттарын талдау. Практикалық қолдану. Қызмет ауқымын сандық және сапалы ұлғайту, жабдықты, материалдарды және қалыптау тәсілдерін жетілдіру, бұйымдардың дәлдігін, конструктивтік күрделілігін, еңбек өнімділігін арттыру, өнімнің өзіндік құнын төмендету.

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Оқыту курсы магистранттардың лингвистикалық, дискурсивтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыруды, оларды оқытылатын тіл елдерінің мәдениетіне баулуды, шет тілінде кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды, мамандық бойынша мәтіндерді аудару дағдыларын дамытуды көздейді. Курсқа кіретін тақырыптары: грамматикаға шолу, оқу және жазбаша жұмысқа дайындалу әдістемелері, эссе жазу, тындау және сөйлеу әдістемелері.

 • Тұргын жан қогамдық ғимараттардың сәулеті
  Несиелер: 5

  айтылмыш курс собой тұрғын және қоғамдық ғимараттың жобала- қазіргі мәселесінің общетеоретические аспекттерін және үшін білімнің және кәсіби ұсталықтың құралымының шұқыр үшін арнаулы ара архитектуралық жобала- облыс ұсын-. Айтылмыш тәртіп талдағыш тіл табуды жобала- және инновациялық архитектуралық нысанның құрылысының отандық және зарубежного тәжірибесінің қара- болжайды.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Психология және педагогика, арнайы және теориялық пәндер саласындағы білімді қолдану.

 • Код ON2

  Инновациялық (концептуалды), пәнаралық және мамандандырылған сипатты әзірлеу қабілетін дамыту.

 • Код ON3

  Әр түрлі пәндердің білімін тартумен зерттеудің қазіргі әдістерін қолдану.

 • Код ON4

  Сәулет қызметі саласында іргелі және қолданбалы білімді біріктіру жолымен сәулет-қала құрылысы шешімдерін қалыптастыру.

 • Код ON5

  Өз еңбектерін кәсіби және академиялық қоғамдастықтарға, басқару органдарына, тапсырыс берушілер мен жұртшылыққа таныстыру.

 • Код ON6

  Кәсіби IT-технологиялар пакеттерінің көмегімен инженерлік-техникалық және әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешу.

 • Код ON7

  Ақпараттық технологиялар көмегімен қызметтің кәсіби саласымен байланысты жаңа білімдер мен біліктерді алу

 • Код ON8

  Кәсіпорында практикалық қызметті ұйымдастыру және жүргізу кезінде қабылданатын шешімдердің шарттары мен салдарын есептеу және бағалау.

 • Код ON9

  Құқықтық органдардың Келісуші құрылымдарымен өзара іс-қимыл барысында ұжым қызметінің қисынды дәйектілігін құру.

Top