Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05403 Механика- қолданбалы математика в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Алгебра
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқып-үйрену барысында студенттер топ; сақина; өріс үғымы, комплекс сандар, матрицалар, анықтауыштар, кері матрица, Гаусс әдісі, Крамер әдісі, матрицаның рангі. Көпмүшеліктер ұғымдарымен танысып меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық талдау
  Несиелер: 8

  Математикалық талдау-I» пәнінің барлық бөлімдеріндегі теориялық ережелерін, функциялардың және тізбектердің шектерін табу әдістерін, функциялар графиктерінің эскиздерін құру және функциялардың мінез-құлқын зерттеу үшін функцияларды дифференциялауды игеру. Экономикалық және инженерлік мазмұндағы тапсырмаларды шешу кезінде алған білімдерін қолдана алатындай болуы керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Ықтималдықтар теориясы кездейсоқ құбылыстардың заңдылықтарын, қасиеттерін үйрететін математиканың бөлімі. Пәннің әдістері экономикада, үміттер, ақпараттар, массалық қызметтер, шешімдер қабылдау теориясында, физикада, астрономияда кеңінен қолданылады. Ықтималдықтар теориясы өз кезегінде жоспарлау мен өндірісті ұйымдастыру, технологиялық үрдістерді талдау барысында, өнімнің сапасын тексеру және т.б қолданылатындай математикалық статистиканың негізінде жатыр.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық және дифференциалдық геометрия
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны түзулер мен жазықтықтарды, қисықтар мен беттерді зерттеулерге арналған. Мұнда қисықтықтар теориясы, беттердің негізгі инварианттары, бірінші және екінші квадраттық формалар, беттің бойындағы негізгі қисықтар, беттің ішкі геометриясы қарастырылады. Курс аналитикалық және дифференциалды геометрияның негізгі ережелерін теориялық тұрғыда әзірлеуге, проблемаларды шешудегі практикалық дағдыларды игеруге арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық және дифференциалдық геометрия
  Несиелер: 8

  Мақсаты- математикалық физиканың теңдеулерін шешудің әртүрлі сандық әдістерін меңгеру, математикалық физиканың типтік теңдеулерін өз бетімен шешуге үйрену. Шекаралық және аралас есептердің, математикалық физиканың теңдеулері үшін Коши есебінің сұлбаларын құра білу және құрылған шекаралық сұлбаларды тұрақтылыққа зерттеу; Шекаралық және аралас есептердің, математикалық физиканың теңдеулері үшін Коши есебінің ең қолайлы сұлбаларын таңдай білу; Математикалық физика теңдеулерін шешу барысында осы әдістерді іске асыру дағдысына ие болу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Комплексті айнымалылар функциясының теориясы
  Несиелер: 5

  Студенттердің комплекс айнымалы функциялар теориясының негізгі әдістерін меңгерулеріне бағытталған. Курсты оқу барысында комплекс жазықтығындағы тізбектер, қатарлар, функциялар, олардың қасиеттері, комплекс жазықтығындағы интегралдар, Коши интегралы, қалындылар теориясының элементтері және олардың қолданулары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Tеориялық механика
  Несиелер: 5

  Материалық денелердің механикалық қозғалыстарының жалпы заңдылықтары мен тепе-теңдігін және осы материалық денелердің өзара әсерлесуін зерттейді. Бұл пән статика, кинематика және динамика деп аталатын үш бөлімнен тұрады.Материалық дененің қарапайым қозғалыстарынан бастап күрделі қозғалыстарына дейін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Экология және тіршілік қауіпсіздігі - «биосфера - қоғам - технологиялық ортада» өзара әрекеттесудің негізгі заңдарын зерделеу және экологиялық дүниетаным жүйесін қалыптастыру, экологиялық мәдениетті және білім беруді арттыру, заманауи жастар арасында экологиялық сауаттылықты дамыту, бұл экологиялық проблемалардың маңыздылығын түсінуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби-тәжірибелік бағытта құрастырылған. Оны оқу арқылы кәсіби маңызды жағдайларда риторикалық іс-әрекет технологиясын игеру көзделген. Білім алушылардың сөздік білімділігін арттыру, тиімді іскерлік қарым-қатынас қағидалары, жұрт алдында сөйлеудің ұтымды ықпал етуін қамтитын негізгі факторлар мен үдерістері, шешен мен аудитория ынтымақтасуының формалары мен құралдары туралы білім алу курстың міндеттеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Анализ бен алгебраның сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді анализ бен алгебраның сандық әдістерінің, практикалық есептерді шығарудың амалдары нигеруге, қарапайым математикалық пішімдерді ЖЭЕҚ-да қажетті сандық әдістерді қолдануды үйретуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер және дербес туындылы теңдеулер
  Несиелер: 8

  Мақсаты- математикалық физиканың теңдеулерін шешудің әртүрлі сандық әдістерін меңгеру, математикалық физиканың типтік теңдеулерін өз бетімен шешуге үйрену. Шекаралық және аралас есептердің, математикалық физиканың теңдеулері үшін Коши есебінің сұлбаларын құра білу және құрылған шекаралық сұлбаларды тұрақтылыққа зерттеу; Шекаралық және аралас есептердің, математикалық физиканың теңдеулері үшін Коши есебінің ең қолайлы сұлбаларын таңдай білу; Математикалық физика теңдеулерін шешу барысында осы әдістерді іске асыру дағдысына ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көп айнымалылар функциясы
  Несиелер: 5

  Студенттердің комплекс айнымалы функциялар теориясының негізгі әдістерін меңгерулеріне бағытталған. Курсты оқу барысында комплекс жазықтығындағы тізбектер, қатарлар, функциялар, олардың қасиеттері, комплекс жазықтығындағы интегралдар, Коши интегралы, қалындылар теориясының элементтері және олардың қолданулары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  «Өнер және гуманитарлық ғылымдар» бағытындағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет» пәні адамның толық моральдық дамуы үшін қажет. Гуманитарлық мамандықтар бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласын реттейтін нормативті актілерді зерде-леу лингвистика, өнер, дизайн және басқа салалардағы мамандарды даярлауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика теңдеулері
  Несиелер: 8

  Мақсаты- математикалық физиканың теңдеулерін шешудің әртүрлі сандық әдістерін меңгеру, математикалық физиканың типтік теңдеулерін өз бетімен шешуге үйрену. Шекаралық және аралас есептердің, математикалық физиканың теңдеулері үшін Коши есебінің сұлбаларын құра білу және құрылған шекаралық сұлбаларды тұрақтылыққа зерттеу; Шекаралық және аралас есептердің, математикалық физиканың теңдеулері үшін Коши есебінің ең қолайлы сұлбаларын таңдай білу; Математикалық физика теңдеулерін шешу барысында осы әдістерді іске асыру дағдысына ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Java тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Java тілі бағдарламалау негізгі тұжырымдамалары мен конструкторларын, объектілі бағдарламалау тұжырымдамаларын және қолдану бағдарламаларын әзірлеуде қолдануды қарастырады. Оқу жоспары сабақтарды құру, графикалық қосымшалар мен апплеттерді әзірлеу, оқиғаларды басқару, Swing кітапханасын, AWT-ды оқу үйрену мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • С++ тілінде программалау
  Несиелер: 5

  C++-де пәндік бағдарламалау негізгі тұжырымдамалары мен конструкторларын, бағдарламалау ортасында алгоритмдеу және бағдарламалау негіздерін, объектілі бағдарламалау тұжырымдамаларын және қолданбалы міндеттерді шешудегі оларды қолдануды үйренуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Механика мәселесіндегі KOMPAS
  Несиелер: 5

  Студентке ғылыми және өндірістік қызмет барысында алынған білімді іске асыру үшін қазіргі заманғы AutoCAD бағдарламалық пакетін үйрету. AutoCAD графикалық ортасында және ондағы дизайн сызбаларында дағдыларға ие болу; желілердің жаңа түрлерін, хитинг және слайдтардың үлгілерін жасау; үш өлшемді объектілерді құру, көріністерді, болжамдарды және секцияларды алу, объектілерді шегеру және біріктіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тұтас орта механикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты- гидрогаздинамикасындағы кездесетін негізгі түсініктер мен қамтамассыз ету, сонымен қатар, гидромеханиканың есептерін шешудің жолдарын үйрету, студенттерге ғылымдағы мағызды мәселелелерді шешуде тұтас орта механикасының заңдылықтарын қолдана білуді үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Механика мәселесіндегі AutoCAD
  Несиелер: 5

  Студентке ғылыми және өндірістік қызмет барысында алынған білімді іске асыру үшін қазіргі заманғы AutoCAD бағдарламалық пакетін үйрету. AutoCAD графикалық ортасында және ондағы дизайн сызбаларында дағдыларға ие болу; желілердің жаңа түрлерін, хитинг және слайдтардың үлгілерін жасау; үш өлшемді объектілерді құру, көріністерді, болжамдарды және секцияларды алу, объектілерді шегеру және біріктіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Механиканың тәжірбиелік зерттеу әдiстерi
  Несиелер: 6

  Студенттерге механиканың мәселелерін шешудің, зерттеудің және қолданудың негізгі заманауи әдістерін меңгеруге, механика саласындағы есептеу-эксперименталды жұмыстарды орындауға үйрету. Әртүрлі тәжірибелік әдістердің мәнін, қолдану әдістерін, артықшылықтары мен кемшіліктерін білу сынды тақырыптарды қамтыған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сұйықтар мен газдар механикасы
  Несиелер: 6

  Бұл дисциплина білім алушыларға сұйық және газдың қозғалысы мен тепе-теңдігін қалыптастыру мен модельдеуде негізгі көзқарастарын үйретуге бағытталған; Сұйықтық пен газ механикасындағы заңдылықтарды қолданып, есептерді шешу мәселелерін үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гироскоптардың элементар теориясы
  Несиелер: 6

  Бұл курста гироскоптар және олардың қасиеттері, гироскоптың қозғалыс теңдеулері қарастырылады. Кинетостатика әдісі, Лагранж теңдеуі арқылы гироскоп қозғалысы теңдеуін сызықтықтау және сыртқы моменттердің және жылжымалы негіздгі қозғалысы зерттеледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аналитикалық механика және қатты дене динамикасы
  Несиелер: 6

  «Аналитикалық механика және қатты дене динамикасы» механикалық жүйелер қозғалыс теңдеулерінің ерекше түрлерін зерттейді. Ол қозғалыстың негізгі дифференциалдық теңдеулерінен қортылып шығатын механиканың жалпы принциптерін және олардың интегралдау әдістерін қарастырады. Ол механиканың күрделі есептерін және физиканың әртүрлі саласындағы мәселелерді шешуде өзінің әдіс-тәсілдерін қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық физика теңдеулерінің сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл курста дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер шығарылады, олардың теориясының жалпы мәселелері талқыланады және математикалық физиканың негізгі гиперболалық, параболалық және эллиптикалық типтер теңдеулері үшін бастапқы-шекаралық және шекаралық есептерді шешудің классикалық әдістері ұсынылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалдар кедергісі
  Несиелер: 7

  Механика элементтерінің конструкциясында сыртқы жүктемелер құрылыс элементтерін туындайтын ішкі күштер мен деформация анықтау үшін, онда оқыған әдістері қажетті күш, қатаңдық және тұрақтылық үшін құрылымдық инженерлік есептеулерді жүргізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәжірбие теориясы
  Несиелер: 6

  Студенттерге механиканың мәселелерін шешудің, зерттеудің және қолданудың негізгі заманауи әдістерін меңгеруге, механика саласындағы есептеу-эксперименталды жұмыстарды орындауға үйрету. Әртүрлі тәжірибелік әдістердің мәнін, қолдану әдістерін, артықшылықтары мен кемшіліктерін білу сынды тақырыптарды қамтыған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машиналар мен механизмдер теориясы
  Несиелер: 8

  Бұл дисциплинада тетіктер мен манипуляторларды құрылымдық талдай отырып; механизмдердің геометриялық, кинематикалық сипаттамалары, машинаның динамикалық моделі; тұрақсыз жағдайдағы машина динамикасы; машиналар мен роботтардың динамикасы. машиналар мен механизмдердің дірілден қорғау; өнеркәсіптік роботтар мен манипуляторлардың динамикасы зерттеледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Конструкция элементтерінің механикасы
  Несиелер: 7

  Механика элементтерінің конструкциясында сыртқы жүктемелер құрылыс элементтерін туындайтын ішкі күштер мен деформация анықтау үшін, онда оқыған әдістері қажетті күш, қатаңдық және тұрақтылық үшін құрылымдық инженерлік есептеулерді жүргізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәшинелердің құрылыс механикасы
  Несиелер: 5

  Техникалық-экономикалық есептердің статистикалық көрсеткіштері мен қаттылығының өлшемдері бойынша үздіксіз жүйенің типтері бойынша рациональдық өлшемдер (жобалау) бойынша ВСФ, НДС және анықталатын есеп айырысу сұрақтары талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Имараттар механикасы
  Несиелер: 5

  Техникалық-экономикалық есептердің статистикалық көрсеткіштері мен қаттылығының өлшемдері бойынша үздіксіз жүйенің типтері бойынша рациональдық өлшемдер бойынша ВСФ, НДС және анықталатын сұрақтар талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Газодинамикадағы сандық әдістер
  Несиелер: 6

  Бұл дисциплина білім алушыларға сұйық және газдың қозғалысы мен тепе-теңдігін қалыптастыру мен модельдеуде негізгі көзқарастарын үйретуге бағытталған; Сұйықтық пен газ механикасындағы заңдылықтарды қолданып, есептерді шешу мәселелерін үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс келесі мәселелерді қарастырады: математиканы оқытудың жалпы әдістемесі, жеке әдістемесі және нақты әдістемесі; мектептік математика бөлімдерін оқыту технологиялары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Машиналар мен роботтар механикасы
  Несиелер: 8

  Бұл курста механизмдердің құрылымы; олардың геометриялық және кинематикалық сипаттамалары; динамикасы; механизмдерін теңестіру және теңдестіру;; роботтар мен манипуляторлар қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аэродинамикағы сандық әдістер
  Несиелер: 7

  Бұл курста механикадағы гидростатика, ағынның түрлері, элементтері, Лагранж және Эйлер әдістері, идеал сұйық қозғалысының дифференциалдық теңдеулері және Бернулли теңдеуі,сұйық қозғалыстың ламинарлық және турбуленттіки режимдері қарастырылады. Құбырлардың классификациясы, гидромашиналар мен гидроберілістер және гидрожетік классификациясы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қолданбалы гидромеханика
  Несиелер: 7

  Бұл курста механикадағы гидростатика, ағынның түрлері, элементтері, Лагранж және Эйлер әдістері, идеал сұйық қозғалысының дифференциалдық теңдеулері және Бернулли теңдеуі,сұйық қозғалыстың ламинарлық және турбуленттіки режимдері қарастырылады. Құбырлардың классификациясы, гидромашиналар мен гидроберілістер және гидрожетік классификациясы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрылымды ақырлы элементтер әдісімен есептеу
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде ақырлы элементтер әдісінің негізгі түсініктері қарастырылады. Стерженьдік, арқалық, жазық үшбұрышты және төртбұрышты ақырлы элементтерді пайдалана отырып, конструкцияларды есептеудің берік міндеттері шешіледі. Әдісті пайдалану бойынша негізгі ұсыныстар беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деформацияланатын қатты денелер механикасы
  Несиелер: 6

  Деформацияланатын қатты дененің механикасы серпімділік, пластикалық және серпімділік теориясын қамтиды. Пластикалық теорияның негізгі теңдеулерін көлемдік және жазық күйдегі жағдаймен қарастырады. Илюшин әдісінің көмегімен серпімділіктің шегінен тыс мәселелерді шешуді үйретеді. Ағындық кезінде тұтқыр-серпімді денелердің әртүрлі үлгілері берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Механика есептерін зерттеудегі сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Механиканың негізгі математикалық моделдерін негізге ала отырып; механика есептерінің әртүрлі жуықтап шешу әдістеріне шолу; сандық әдістер; шекті-айырымдық әдістер; шекті элементтер әдісін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылымдарды LIRA жүйесінде есептеу
  Несиелер: 5

  Студенттер қауымын SCAD жүйесінде ғылыми және өндірісте қолданатын заманауи кешенді білім бағдарламасын үйрету. Бағдарламада Негізгі есептеу схемасын құру, нәтижелерді талдау, бастапқы деректерді құжаттау сынды мәселелерді үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машина тетіктері
  Несиелер: 5

  Бұл курста машина бөлшектерін жобалау және салудың жалпы сұрақтары; механикалық беріліс, біліктер мен осьтер, білік тіректері, муфталар, қосалқы бөлшектер (буып-түйетін және ажыратылмайтын) қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылымдарды SCAD жүйесінде есептеу
  Несиелер: 5

  Студенттер қауымын SCAD жүйесінде ғылыми және өндірісте қолданатын заманауи кешенді білім бағдарламасын үйрету. Бағдарламада Негізгі есептеу схемасын құру, нәтижелерді талдау, бастапқы деректерді құжаттау сынды мәселелерді үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Пластиналар мен қабықшалар теориясы
  Несиелер: 6

  Бұл пәнде қарапайым және күрделі жүктемемен, статикалық тепе-теңдік жағдайында пластинадағы және қабықшаларда кернеулер мен деформацияларды есептеу әдістерінде жіңішке тікбұрышты, дөңгелек тақталар мен қабықшаларды есептеудің жалпы әдістері және олардың беріктігін, қаттылығы мен тұрақтылығын бағалаудың әдіснамалық негіздері оқытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылым элементтерін сандық әдіспен есептеу
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде ақырлы элементтер әдісінің негізгі түсініктері қарастырылады. Стерженьдік, арқалық, жазық үшбұрышты және төртбұрышты ақырлы элементтерді пайдалана отырып, конструкцияларды есептеудің берік міндеттері шешіледі. Әдісті пайдалану бойынша негізгі ұсыныстар беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Mашинaларды құраудың негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курста машина бөлшектерін жобалау және салудың жалпы сұрақтары; механикалық беріліс, біліктер мен осьтер, білік тіректері, муфталар, қосалқы бөлшектер (буып-түйетін және ажыратылмайтын) қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық логика
  Несиелер: 5

  Математикалық қисын пәні ақиқаттық функциялар, айтылымдар қисабы, предикаттар қисабы және олардың интерпретациялары тарауларынан тұрады. Математикалық қисын пәні математика және информатика пәндерінің мұғалімінің қалыптасуына маңызы ерекше. Алгебралық структуралардың қаситеттерімен таныстырып, олардың зерттеу бағыттарымен және ғылыми-зерттеу әдістерімен студенттерді таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Есептеу механикасы
  Несиелер: 5

  Механиканың негізгі математикалық моделдерін негізге ала отырып; механика есептерінің әртүрлі жуықтап шешу әдістеріне шолу; сандық әдістер; шекті-айырымдық әдістер; шекті элементтер әдісін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Механикалық тербелістер теориясы
  Несиелер: 5

  Сызықты, сызықты емес механикалық жүйелерінің негізгі әдістерін меңгерере отырып машина жасау, құрылымдарын динамикалық есептеп үйрену. Конструкциялық және тербелгіш жүйелер,тұрақтылық туралы іргелі білімдер негіздерін алу динамикалық жүйелердің қозғалысы, теориялық мәселені қою, талдау, шешу үшін қажетті параметрлерді анықтау, Мамандыққа байланысты практикалық мәселелерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тензорлық анализ және математикалық логика
  Несиелер: 5

  Механика үшін тензорлық талдау - бұл математикалық есептеулерді қысқартуға ғана емес, физикалық құбылыстың күрделі геометриялық көрінісін асып түсіруге және физикалық ойларға шоғырлануға мүмкіндік беретін математикалық аппарат. Ұсынылған курстың мақсаты - практикалық жұмыс дағдыларын тензорлы құндылықтармен меңгеру, математикалық логиканың негіздерімен, оның ішінде пәнаралық байланыстар тұрғысынан танысу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инженерлік жұмыстағы тербеліс
  Несиелер: 5

  Сызықты, сызықты емес механикалық жүйелерінің негізгі әдістерін меңгерере отырып машина жасау, құрылымдарын динамикалық есептеп үйрену. Конструкциялық және тербелгіш жүйелер,тұрақтылық туралы іргелі білімдер негіздерін алу динамикалық жүйелердің қозғалысы, теориялық мәселені қою, талдау, шешу үшін қажетті параметрлерді анықтау, Мамандыққа байланысты практикалық мәселелерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  АКТ саласындағы дағдылар мен бизнесті ұйымдастыруды мемлекеттік және шет тілдерінде игере білу

 • Код ON2

  Ашық сөйлеу дағдыларын меңгеру және өз көзқарастарын жазбаша түрде нақты дәлелдей білу

 • Код ON3

  Философиялық және тарихи мазмұнды мәтіндерді талқылау әдістерімен және пікірталастарды қолдана отырып, талдау дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  Әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны қалыптастыруға және жеке тұлғаның жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсете білу

 • Код ON5

  Қоғамдық қауіпсіздік әдістерін қолдана білу

 • Код ON6

  Кәсіптік қызмет нәтижесінің тиімділігін бағалауда экономикалық білім негізідерін пайдалана білуге қабылетті;

 • Код ON7

  Кәсіптік мәселелерді шешу барысында механикалық, математикалық аппаратты қолдануға қабылетті;

 • Код ON8

  Машина мен құрылғыларға, жоғары дәрежеде сәйкес келетін механикалық, математикалық және компьютерлік модельдерге, нақты процесстерге техника теориялар мен әдістері негізінде механика саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға және ғылыми-техникалық мәселелерді шешуге дайын;

 • Код ON9

  Механикалық сынақтар жүргізуге арналған эксперименталдық жадықтарды және заманауи есептеу әдістерін, жоғары өнімді есептеуіш жүйелер мен әлемдік деңгейде өндірісте кеңінен қолданыс тапқан, ғылымды көп қажет ететін компьютерлік технологияларды пайдалана отырып механика саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға дайын;

 • Код ON10

  Ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижесін компьютерлік графика және визуализациялу үшін программалық құралдарын қолдана білу, презентация мен есептемелерді рәсімдеуге, баспасөз құралдары, мәтіндік және графикалық редакторлардың, заманауи офистік информациялық технологиялардың көмегімен рферат, баяндама мен мақаларды дайындай алуға қабылетті;

 • Код ON11

  Машина бөліктері мен түйіндерінің беріктігін, орнықтылығын, төзімділігінжәне қауіпсіздігін, сенімділігін және тозуға төзімділігінқамтамасыз ету мақсатында машина мен құрылғыларды жобалауға дайын;

 • Код ON12

  Озық технологиялар мен көп вариантты есептемелерді орындауды тиімді ұштастыру негізінде компьютерлік жобалаудың программалық жүйелерін қолдана отыра бөлшектер мен түйіндер жобалауға қабылетті;

Top