Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01401 Кәсіптік оқыту (2) в Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 • Тағам өнімдерінің арнайы және функционалды биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пән инженерлік-техникалық қызметтің негізі болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жаңа, пайдалы тағам өнімдерін өндірудегі биотехнологиялар; консистенцияның өзгеруі, ас қорыту мен тағамның сіңірілуін жақсартуда пайдалы бактериялармен, микроорганизмдермен қанықтыру. Пәнді оқу биотехнологиялық процестердің параметрлерін өлшеудің техникалық құралдарын, шикізат пен өнімнің қасиеттерін, олардың экологиялық салдарларын ескеріп, техникалық құралдарды, технологияларды бағалауды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тамақ өнеркәсібінің ғылымды қажетсінетін технологияларын әзірлеу
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларды инновациялық қызметке дайындаудың негізі болып табылады. Курс келесі бөлімдермен ұсынылған: ғылымды қажетсінетін технологиялардың сипаттамасы, биотехнологтарды дайындаудағы ғылыми зерттеулердің рөлі, ағынды технологиялардан анағұрлым маңызды және тиімді ретінде мобильді өндірістік процестерге көшу; бейімді технологиялық циклдарды әзірлеу. Курсты оқу өнімдерді өндіруде ғылыми ойлау дағдыларын қалыптастыруға бейімделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еңбекті ғылыми ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәндер кәсіби қызметті түсінуге және рефлексиялық мінез-құлық, өзін-өзі реттеу және мұғалімнің өзін-өзі ұйымдастыру қабілетін дамытуға негізделген идеяларды зерттейді. Курс бөләмдерінде келесілер ұсынылған: жұмыс жасау ғылымының қалыптасуы мен даму тарихы, жұмыстарды ұйымдастыруды жетілдіру шаралары. Курсты зерттеу ұтымды басқару әдістерін және технологияларын игеруге және мұғалімнің педагогикалық қызметін ұйымдастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тағам өнеркәсібіндегі инновациялық техника және технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән инженерлік-техникалық қызметтің негізі болып табылады. Курс келесідей бөлімдермен ұсынылған: ауыл шаруашылық шикізаттарын тағам өнімдеріне айналдыру әдісі; болашақ тағам технологиясының техникасын дамытудың инновациялық процесі; бастапқы шикізаттың технологиялық қасиеттерін технологиялық жабдықтың конструкциялары мен жұмыс режимдеріне бейімдеу. Курсты оқу ауыл шаруашылық шикізатының тұрақты қасиеттерін алуға, ақпаратты жинау, оны басқару дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық әдiстер кәсiби педагогикада
  Несиелер: 5

  Пән педагогикалық зерттеулерде психология әдістерін қолдану іскерліктерін қалыптастыруға, кәсіптік педагогикалық қызметте диагностикалық әдістерді таңдауды жүзеге асыруға бағытталған. Курс бөлімдерінде келесілер ұсынылған: психологиялық зерттеулер әдістері; психологиялық зерттеулер әдістерінің отандық және шетелдік классификациясы. Курсты оқу оқыту мен тәрбиелеу процесінде психологиялық әдістерді қолдануға бейімделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еңбек нарығымен байланысты әрекетке бағытталған оқыту
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі еңбек нарығының компоненттерін, өндіріс және қызмет көрсету құрылымын қарастырады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: кәсіптік оқыту және еңбек нарығы, әрекет теориясы. Пәнді оқу өндіріс, қызмет көрсету және оқыту құрылымы туралы негізгі түсініктер туралы білімдерді жүйелеуге және ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән басқару қызметі жүйесінің қалыптасуына және психологиялық мәнін түсінуге; басқарудың негізгі әлеуметтік-психологиялық әдістерін игеруге; жеке өсу үшін ынталандыруды дамытуға бағытталған. Курста басқару психологиясының әдістемелік негіздері, басқарудың әлеуметтік-психологиялық мәселелері және олардың шешімдері, басқарушы психологиясының негіздері қарастырылады. Оқу курсы басқару қызметін жетілдіруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттарда ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, зерттеудің аналитикалық қабілеттерін дамытады, болашақ ғалым үшін қажетті теориялық және тәжірибелік білім береді. Бұл курс ғылым феноменінің проблемаларын арнайы философиялық талдау пәні ретінде таныстырады, ғылым тарихы мен теориясы туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны коммуникативтік салалардан, сөйлеу тақырыбынан және кәсіби қарым-қатынастың типтік жағдайларынан тұратын когнитивті- лингвомәдени кешендер түрінде ұсынылады. Курсты оқыту шетел тілін кәсіби оқыту үдерісінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән Жоғары мектептегі оқу-тәрбие үдерісін ізгілендіру мен демократияландырудың қазіргі заманғы тенденци-яларын, білім беру мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын зерттейді, педагогикалық қызметтің жеке-шығармашылық стиліне бағыттайды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жоғары білімнің қазіргі парадигмасы, педагогикалық ғылым әдіснамасы, БМ оқыту теориясы. Курсты оқу ЖМ оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік педагогикадағы педагогикалық эксперимент нәтижелерін жоспарлау және өндеу
  Несиелер: 5

  Пәндер педагогикалық зерттеулерді жоспарлау кезеңдерін, ғылыми-зерттеу жұмыстарының ғылыми нәтижелерінің негізгі түрлерін зерттейді. Курс бөлімдерінде келесілер ұсынылған: педагогикалық зерттеулерді жоспарлау, ғылыми жұмыстың түрлері, зерттеу әдістерін қолдану талаптары. Оқу курсы кәсіби педагогиканың проблемалары бойынша педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру мен өткізудегі студенттердің дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тағамдық биоөнімді жобалау
  Несиелер: 5

  Пән тағам биотехнологиясы бойынша білім алушыларды даярлаудың негізі болып табылады. Курс келесі бөлімдермен ұсынылған: негізгі тағамдық заттар мен адамдардың энергиясына физиологиялық қажеттіліктерді ескеріп, өнімнің рецептурасын жобалау: биоөнімді өндірудің технологиялық схемасын әзірлеу принципі. Пәнді оқыту өнімдегі ингредиенттердің құрамы мен мөлшерін, процесс пен жабдықтарды таңдау дағдыларын қалыптастыруға бейімделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Профильдік пәндерді оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пән жоғары мектеп оқытушысын әдістемелік даярлаудың негізі болып табылады. Курс жоғары мектептің білім беру процесін ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық базасы және нәтижеге бағытталған оқытудың диагностикалық мақсаттарының негізінде оқу-әдістемелік құжаттарды дайындауға; тиімді формалар мен дидактикалық әдістерді таңдауға бағытталған. Курсты оқу базалық және бейіндік пәндерді оқытудың заманауи технологияларын қолдану арқылы жүргізу дағдыларын қалыптастыруға бейімделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Креативті менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән басқару процесін зерттеудің ұйымдастырушылық элементтерінен, коммуникациялардан және шешім қабылдаудан, жоспарлау , ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау, команда жұмысы және көшбасшылық сияқты басқару функцияларынан, сондай-ақ өндіріс, маркетинг, қаржы, персоналды басқару сияқты ұйымда түрлі функционалдық бөлімдерді оқытудан тұрады. салалық бәсекелестік жағдайында заманауи әдістермен және жұмыс әдістерімен танысу. Пән арнайы пәндерді меңгеру үшін базалық білімді белгілейтін жалпы кәсіби болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқу орнының қызметін ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 6

  Пән білім алушыларда кәсіптік оқу орнының жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру саласында білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыру мақсатын қояды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жоспарлау және ұйымдастыру негіздері; стратегиялық, жедел, тактикалық және бизнес-жоспарлау. Курсты оқу барысында болашақ педагогтарда талдау, жоспарлау және мониторинг саласындағы құзыреттіліктер қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тағам өнеркәсібіндегі биотехнологиялар
  Несиелер: 5

  Пән тағам өнеркәсібі үшін мамандарды даярлау шеңберінде негіз қалаушы болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: өмір сүру процесінде микроорганизмдердің түрленуі; анаэробты, аэробтық тотығу, биосинтез, микроорганизмдердің биотрансформациясы; биотехнологиялық өндірістің негізгі кезеңдері, биотехнологиялық өндірістегі негізгі жабдықтар мен технологиялық схемалар. Курсты оқу тағам өндіру барысында микроағзаларды, биотехнологиялық процестерді қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Медиадидактика
  Несиелер: 5

  Пән педагогикалық қызметте қолданылатын медиадактикалық құралдарды әзірлеуге бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: оқытуда мультимедиялық құралдарды қолданудың дидактикалық концепцияларын құру мәселелері; медиадактиканың технологиялық тәсілдері. Курсты оқу медиақұзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тағам өндірісіндегі физикалық-химиялық және биохимиялық процестер
  Несиелер: 5

  Пән шикізат пен дайын өнімнің сапасын анықтауды дайындаудың негізін құрайды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: биохимиялық процестердің кинетикасы, осы процестерге ферменттердің қатысуы; азық-түлік шикізаты мен тағам өнімдеріндегі уақытша өзгерістер, тағам өнеркәсібінде микроорганизмдерден бөлінетін ферменттік препараттарды пайдалану. Курсты оқу дайын өнім мен шикізаттың сапасын анықтау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіби бағдар берудің қазіргі заманғы аспектілері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларды заманауи кәсіптердің теориялық негіздерін оқу, кәсіби өзін-өзі анықтау, оны психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу мақсатын қояды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: тұлғаның өзін-өзі анықтауы, түрлері; кәсіби бағдар ғылым ретінде; кәсіби бағдарды әдістемелік қамту. Пәнді оқуда кәсіптік бағдар беруді жоспарлау, ұйымдастыру, білім алушылардың кәсіби өзін-өзі айқындауын психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді қолдану саласындағы құзыреттіліктер қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіптік оқыту мекемелерінде ересектерді оқытуды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән ересектерге оқытуды тиімді ұйымдастыру үшін қажетті теория және практикамен білім қаруландыруға бағытталған. Курс келесі бөлімдермен ұсынылған: білім беру мен ересектерді оқытуды даму тенденциялары, тарихы және болашағы; ересектердің әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері, білім алушылардың осы категориясымен жұмыс істеу тәсілдері мен әдістері. Курсты оқу педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Психологиялық-педагогикалық қағидалар негізінде жоғары кәсіби білім беру мекемелерінде білім беру қызметін жүзеге асыру

 • Код ON2

  Кәсіби қызметтің шеңберінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

 • Код ON3

  Кәсіби қызметтегі шығармашылық идеяларды дамытуға және іске асыруға жетекшілік ету

 • Код ON4

  Өндірістік және ғылыми-педагогикалық қызметте мәдениетаралық коммуникацияны жүзеге асыру

 • Код ON5

  Дайындау бағыты бойынша басқарушылық-технологиялық қызметті жүзеге асыру

 • Код ON6

  Еңбекті ғылыми ұйымдастыруды ескере отырып, Кәсіптік қызметті жүзеге асыру

 • Код ON7

  ЖОО-да кәсіптік оқыту бағдарламаларын іске асыруды ғылыми, оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу

 • Код ON8

  ЖОО-да білім алушылардың қоғамдық, ғылыми, шығармашылық және кәсіпкерлік белсенділігін қолдауды қамтамасыз ету

 • Код ON9

  Кәсіби бағдар қызметін жүзеге асыру

 • Код ON10

  ЖОО-да тәрбие жұмысын жоспарлау және жүзеге асыру

 • Код ON11

  Біліктілікті арттыру процесінде кәсіби құзыреттілікті дамыту

 • Код ON12

  Басқару қызметінің психологиялық мәселелерін шешу

7M01401 Кәсіптік оқыту (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01401 Кәсіптік оқыту (1.5)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01401 Кәсіптік оқытуды (салалар бойынша)
Магистратура

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01401 Кәсіптік оқыту (ғылыми-педагогикалық бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Кәсіптік оқыту
Магистратура

Алматы экономика және статистика академиясы

БББТ: M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top