Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету в "Тұран" университеті мекемесі

 • Бағдарламалық қамтамасын құру технологиялар
  Несиелер: 4

  "Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу технологиялары" пәні шеңберінде талаптар мен талдау инженерия сатыларында IT-Жобалауда қолданылатын методологиялар мен құралдар оқытылады. SWEBOK білімдерінің негізгі сипаттамалары, Ақпараттық технологиялар саласындағы консалтинг, құрылымдық тәсілді талдау әдіснамасы, объектілі модельдің тұжырымдамасы мен механизмдері қарастырылады. Пәнді оқу кезінде білім алушылар IT-жобаларды әзірлеу кезінде талдау және жобалау технологияларын меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді (эссе, аннотация, реферат, мақала, тезистер және т.б.) жасау принциптерін меңгеру және оларды жазу дағдыларын меңгеру. Курс баспа басылымдарын және электрондық ресурстарды библиографиялық сипаттау тәжірибесін алуға, өзінің жазбаша жұмыстарын ресімдеуге, ғылыми жұмыстарды көпшілік алдында ұсыну мен талқылауға, пікірталасты жүргізуге және өз ұстанымын қорғауға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау
  Несиелер: 8

  Бұл пәннің саласында алгоритмдердің ерекшеліктері және оларды таңдалған бағдарламау тілінде жүзеге асыру, кросс-платформалық программалық қамтамасыз етуді дамытудағы соңғы жетістіктері мен ерекшеліктері,бағдарламау үшін ақпараттық және компьютерлік жүйелерде қолданылатын негізгі технологиялар мен механизмдер, сондай-ақ тілдің негіздер мен мәліметтердің түрлері, операторлары, тізімдер, функциялар, массивтер, жиынтықтар, сөздіктер, модульдер қарастырылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән бизнесті дамыту тарихы мен түсінігін, шағын, орта және ірі бизнесті, венчурлік бизнесті ұйымдастыру мәселелерін, бизнес түрлерінің жіктелуін, бизнесті жүргізу нысандарын, бизнес субъектілерін тіркеу тәртібін, кәсіпорынның банкроттығы мен таратылуын, бизнес инфрақұрылымын құру қажеттілігін, менеджменттің негізгі принциптерін, бизнестегі персоналды басқарудың, іскерлік этиканы, бизнес жоспарлау негіздерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика
  Несиелер: 4

  Осы пәннің саласында берінде бірнеше айнымалылардың функцияларының дифференциалды есептелуі, қос және үш еселі интегралдар, дифференциалдық теңдеулер, сандық қатарлар, ауыспалы қатарлар, функционалдық қатарлар, дәріжелік қатарлар, Фурье қатарларының қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 3

  Бұл пән бойынша негізгі физикалық теориялар мен принциптер, физикалық зерттеу әдістері, негізгі заңдар мен оларды қолдану қағидалары, сондай-ақ механика, молекулярлық физика және термодинамика, электр энергиясы, магнетизм, оптика, кванттық физика, атом ядросы және элементарлық бөлшектер туралы қарастырылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлікке кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерліктің мәні мен түрлерін, кәсіпкердің негізгі дағдылары мен рөлін, дизайн-ойлау, кәсіпкерліктегі инновациялар, бизнестің ұйымдастырушылық негіздері, кәсіпкерліктегі қаржыны басқару, бизнестің нарықтық ортасын талдау, кәсіпкерлік қызмет мәдениеті, кәсіпкердің имиджі қарастырады. Пән нарық жағдайында кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру, ұйымдастыру және жүргізу мәселелері бойынша дағдыларды қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сандық сұлбатехника
  Несиелер: 4

  Осы пәннің саласында жартылай өткізгіш аспаптар мен сұлбатехниканың элементтердің параметрлері; логикалық элементтер және микросхемалардың базистерін логикалық жобалауы; функционалдық тораптар (декодер, кодерлер, мультиплексорлар, мультиплексорлар, сандық компараторлар, қосалқы құрылғылар, триггерлер, регистрлер, есепшілер); ҮИС / ЗҮИС негізіндегі жады құрылғылары; сандық-аналогты және аналогты-сандық түрлендіргіштер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Осы пәннің аясында лингвистикалық, прагматикалық және когнитивті құзыреттілікті қалыптастыру, мамандық бойынша ғылыми-техникалық сипаттағы ауызша және жазбаша мәтіндердің ерекшеліктері, халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайында коммуникативтік мінез-құлық стратегиясы зерттеледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік еркіндігін қамтамасыз ететін құқықтық шарттар мен кепілдіктерді айқындайды, кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылына, оның ішінде кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуге және қолдауға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетингтік талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – кәсіпкерлік қызмет үшін маркетингтік тұжырымдаманы әзірлеу үшін аналитикалық білімдер мен практикалық дағдыларды алу: нарықты зерттеу, Маркетингтік жоспарды әзірлеу, әлеуметтік медиа-маркетингті түсіну және оны пайдалану, баға саясатын қалыптастыру. Пән аясында маркетингтік талдаудың әртүрлі түрлері, тауашаларды және нарықтық мүмкіндіктерді анықтау, ритейлдегі аналитика, бәсекелестік барлау, маркетингтің аналитикалық жүйесі және нәтижелерді ұсыну, тұтынушының адалдығын басқару, маркетингтік шешімдерді әзірлеу оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электроника
  Несиелер: 4

  Осы пәннің саласында жартылай өткізгіш физиканың негіздері, жартылай өткізгіш электр өткізгіштігі, негізгі және кіші заряд тасымалдаушылар, еркін тасушы қозғалысы, жартылай өткізгіштерде, диодтар, тұрақтандырғыштар, транзисторлар, тиристорлар, күшейткіштер, қуат көздері беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнесті заңды қолдау
  Несиелер: 5

  Бизнесті заңды қолдау бизнесті жүргізуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді. Білім алушылар бизнес саласындағы заңнамалармен, оның Қазақстан Республикасындағы қолдаумен және дамуымен, құқықтық қатынастар субъектілерімен, заңды тұлғалардың нысандарымен, құқықтық қабілеттілігімен, мәмілелер мен шарттарды құқықтық реттеумен, міндетті құқықтармен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерліктегі маркетингтік құралдар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - кәсіпкерлік қызметте маркетингтің құралдары мен принциптерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. Пән шеңберінде Бизнестің маркетингтік ортасы оқытылады; нарық сегменті анықталады, тұтынушылардың мінез-құлқының негізгі сипаттамалары, тауарлық және баға саясатының негіздері; тауарлар мен қызметтерді жылжыту бағдарламалары анықталады; brand book әзірленеді, кәсіпкердің беделін басқару бағдарламаларын қалыптастыру; бизнес мәселелері бойынша шағын-маркетингтік зерттеулер жүргізу,әлеуметтік желілердегі маркетинг (SMM).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту барысында ғылыми стилі мен оның жанрлық әртүрлілігі, ғылыми-техникалық стильдің морфологиялық және синтаксистік ерекшеліктері, ғылыми мәтінді және тілдік рәсімдеуді құру ережелері, кәсіби мәтіннің құрылымдық-семантикалық және мағыналық-лингвистикалық талдау әдістері мен әдістері, кәсіби қарым-қатынаста тілдік жүйелердің ерекшеліктері, кәсіби қызметтегі сөйлеу мәдениеті зерттеледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектура
  Несиелер: 5

  Осы пәннің саласында компьютерлік архитектурасының даму мәселелері, компьютерлердің көпфункционалды жұмыс істеу режимі, микропроцессорлардың негізгі отбасыларына шолу, компьютерлік желінің архитектурасы, сымсыз байланыс, желілік қауіпсіздік мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жүйелік бағдарламалау
  Несиелер: 6

  Осы пәннің саласында жүйелік программалаудын негізгі концепциялар, ағым және процестерді басқару, синхрондау, жадыны басқару, файлдық жүйені басқару, динамикалық байланыстыратын кітапханалары, консольдық қосымшаларды программалау және аппараттық тәсілдерді программалау туралы қарастырылған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәліметтер базасын басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің саласында заманауи МББЖ типтік ұйымдастыруына, МБ өзгертудің журналдауына, SQL тілдің элементтеріне, МББЖ архитектурасына (InterBase, MySQL, Oracle), транзакция механизмге, (Delphi, C ++ Builder, FoxPro) ортасының интерфейстің және оның компоненттері клиент-серверлік МБ жұмыс істеу сипаттамасына арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • IT саласындағы тыныс-тіршілік қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және экология
  Несиелер: 5

  Пән инфокоммуникация кәсіпорындарында тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін, сондай-ақ ақпараттық және телекоммуникациялық желілер мен жүйелердің құрылғылары мен жабдықтарына қызмет көрсететін инженерлік қызметкерлер мен қызметкерлердің ағзасына электромагниттік сәулеленудің әсер ету мәселелерін зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Web-технологиялар
  Несиелер: 4

  Бұл пәннің саласында жаңа буынның компьютерлік желілері, TCP / IP протоколдардың стектері, желілік құрылыста IP адрестері, IP телефония архитектруасын жоспарлауы, протоколдарға негізделген желі құрылысы, келесі ұрпақ мультисервистік желілер (NGN), желілерде ақпараттық қауіпсіздік және қорғану қарастырылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 4

  Осы пәннің саласында локальды компьютерлік желілердің технологиялары, желілерде ақпараттық қауіпсіздік және қорғаныс, жаңа буын желілері, желілерді құрудағы IP-адрестер, IP-желілерін құру принциптері, хаттамалар негізінде құрылыстық желілер, MGCP негізіндегі желілер, локальды желілерді құру,желілердің компоненттерін пайдалану зерттеледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Java да бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Осы пәннің саласында интегралды Java ортасы, қарапайым Java қосымшалары, өңдеу массивтері, кластарды пайдалану, пайдаланушы интерфейстерін және бағдарламаларды құру, графикалық және визуалды интерфейстерді құру, желідегі жұмыстар қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инфокоммуникациялық саладағы экологиялық қауіпсіздік және еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Пән инфокоммуникация жабдықтарынан экологиялық қауіпсіздік мәселелерін, инфокоммуникация саласындағы кәсіпорындарда еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі мәселелерін зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Объектілік-бағытталған бағдарламала
  Несиелер: 4

  Осы пәннің саласында объектілік-бағытталған бағдарламалау парадигмасының негізгі концепциялар мен механизмдері, объектілі-бағытталған бағдарламалау тілдеріндегі объектілі модель, объектілі модельдің негізгі қасиеттері, жалпыланған бағдарламалау негіздері,бағдарламаларды құрулуға объектілі-бағытталған бағдарламалау әдіснамасы қарастырылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарлама өңдейтін аспаптық құралдар
  Несиелер: 8

  Осы пәннің саласында программаларды жобалау әдістерін және өмірлік циклді, бірыңғай модельдеу тілін, программалық қамтаманы құру үшін өмірлік циклін қолдауға арналған құралдарды, программаның интерфейсін құруды қарастырылған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілерді жобалау және қызмет көрсету
  Несиелер: 4

  «Компьютерлік желілерді жобалау және техникалық қызмет көрсету» пәні бойынша желілік ұғымдар зерттеледі: хаттамалар, жергілікті және ғаламдық желілердің технологиялары, желілерді, телекоммуникациялық жүйелерді, сымсыз желілер, Windows 2000 операциялық жүйелердің (Кәсіби және Server), Windows XP Professional және Red Hat Linux жәлілік мумкіндіктерің конфигурациялау; локальды және ғаламдық желілердің өзара әрекеттестігі, жаһандық желілерде деректерді беру әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәліметтер базасы
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің саласында мәліметтердің негізгі модельдер мен типтерін, реляциялық мәліметерді өңдеудейтің негізгі құралдарын, SQL сұраныс тілін, мәліметтер базасын (МБ) және ақпараттық жүйелерді жобалау мәселелерін, мәліметтер базасын басқару жүйелеріне (МББЖ) қысқаша шолуды, МББЖ –мен жұмыс жасау көп пайдаланушы технологияларын, Интернетте мәліметтер базасын жариялау қарастырылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Желіні бағдарлау, масштабтау және коммутациялау (Cisco)
  Несиелер: 5

  Осы пәннің саласында маршруттау және коммутация, желілерді масштабтау, желіаралық өзара әрекеттесу, Ethernet жергілікті желілеріндегі коммутация технологиялары, әртүрлі желілер арасында қауіпсіз байланыс (VPN) құру технологиялары және Cisco Systems компаниясы шығарған телекоммуникациялық жабдықтарды құру қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағдарламалық қамтаманын инженериясы
  Несиелер: 5

  Осы пәннің саласында аппараттық құралдарды таңдау кезінде, программалық өнімдерді мен жобалау және қолданбалы кеңсе ақпараттық жүйелерді сатып алуды шешімдер қабылдау үшін мәселелер қарастырылады; бизнес- процестерді оңтайландыруға байланысты мәселелерді құру және шешуді; мәтіндік, графикалық және кестелік турде, сондай-ақ мәліметтер базасының ақпаратпен жұмыс істеудің заманауи құралдарын пайдалануға қарастырылған; программалық жүйелерді жобалауда бірыңғай модельдеу тілін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • (Cisco) Бағдарламамен қамтамасыз етудің клиент серверінің архитектурасын жобалау және құру
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің саласында, студентер семестр ішінде Linux серверінің операциялық жүйелерімен жұмыс істеуге үйренеді, қашықтан қолжетімділік арқылы даму дағдыларын меңгереді, программалық жасақтама ортасын нөлден және архитектура бөлігінен шығарудың қағидаларын меңгереді. Жобалық жұмыс барысында студенттер Apache Foundation Solutions & Projects, ElasticSearch, Django / Laravel, Twig, Blade, Jinja, Jupyter және SQL & NoSQL мәліметтер базалармен, MVC, VIPER, заманауи технологиялар бойынша тиісті ресми құжаттармен жұмысты жасап үйренеді. Жобалар курс барысында анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мультимедиа технологиялар
  Несиелер: 4

  «Мультимедиа технологиялары» пәннің саласында мультимедиялық қосымшалар, үш өлшемді графиканы программалау әдістері, көрнекі визуалды эффектілерді жасау, офф-лайн қосымшалардықұру, картографиялық сервистерді жасау әдістері, кұрделі мәліметтер мен ғылыми зерттеулердің нәтижелерді визуализациялау, Microsoft Razor технологиялар қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эксперттік жүйелер
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - сараптамалық жүйелерді құру және енгізу, сараптамалық жүйелердің мақсаты мен ауқымын меңгеру үшін қазіргі заманғы және перспективалық технологиялар саласындағы студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған; жасанды интеллект технологиясының теориялық аспектілері; сараптамалық жүйелерді жобалаудың математикалық және алгоритмдік принциптері, сондай-ақ өндіріс жүйелеріне, семантикалық желілерге, кадрлар мен қорытындыларға негізделген білімдерді ұсыну модельдері, білімді ұсыну дағдыларын дамыту, сараптамалық жүйелерді жобалау, енгізу және қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  «Компьютерлік графика» пәннің саласында интерактивті графикалық жүйелер, компьютерлік графикалық аппаратуралық қамтама, векторлық графика, растрлық графика, градацияларды жою әдістері, геометрлиялық түрлендіру, нысандарды түрлендіру, компьютерлік графикадағы түсі, көзге көрінбейтін желілер мен беттерді алу, шынайы бейнелерді, сәулелерді іздестіруді, OpenGL-де материалдарды және жарықтандыруды құру қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Үлестірілген жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Осы пәннің саласында үлестірілген қосымшалардың құрудың негізгі тәсілдері мен технологиялары зерттеледі; ақпараттық жүйелердің негізгі модельдері және модельдеу принциптері (жобалау); құрылымдық және объектілік-бағытталған тәсілдерді қолданатын ақпараттық жүйелерді жобалаудың негізгі әдістері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Linux операциялық жүйесі
  Несиелер: 8

  Осы пәннің саласында әртүрлі операциялық жүйелердің негізгі құрылымдары мен механизмдері, операциялық жүйелердің архитектурасы, сондай-ақ Linux операциялық жүйесіндегі практикалық дағдылар зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Unix операциялық жүйесі
  Несиелер: 8

  Осы пәннің аласында Unix операциялық жүйесінің ерекшеліктері, операциялық жүйелердің архитектурасы зерттеледі, Unix операциялық жүйесінде жұмыс істеудің практикалық дағдылары беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жасанды зерде жүйелері
  Несиелер: 4

  Осы пәннің саласында жасанды интеллект даму кезеңдері, жасанды интеллект жүйелерінің міндеттері және оларды шешу әдістері, логикалық тұжырымдардың негізгі түрлері, білімнің белгісіздігі және оларды өңдеу әдістері қарастырылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағдарламалық қамтамасыз етуді басқару және бақылау
  Несиелер: 6

  Пәнде негізгі теориялық тұжырымдамалар мен курс анықтамалары, команданы басқаруды жоспарлау және ұйымдастыру тәсілдері мен әдістері, программа маманы және команданың жетекшісінің функционалдық міндеттерін тиімді орындау үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру, жұмыс тапсырмаларын түсіну, орындау мүмкіндіктері қарастыралады және зерттейді. Пән студенттерді дайындау үшін құндылықтар мен мақсаттар саласында білімдер мен дағдыларға, өзін-өзі ұйымдастыруды және өзін-өзі басқаруды бірлескен программалық қамтамасыз етуді әзірлеу бақылау іс-шаралары арқылы жүзеге асыруға, өзара бақылауды жүзеге асыруға, өзара көмек пен өзара ал��асуды қолдана отырып, жұмыс нәтижелеріне ұжымдық жауапкершілік алуға, жеке және командалық әлеуетті толық игеруге және пайдалануға бағытталған. Курстың соңында білім алушыларға «Командалық жұмыста коммуникацияларды және компьютерлік жүйелерді басқару» кәсіби біліктіліктері беру сертификатын алу мұмкіндігі бар. Оқыту әдістері – «ми шабуыл», кейстер, іскерлік ойындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді қосымшаларды құру
  Несиелер: 4

  Пәннің саласында конфигурацияларды құру кезіндегі қолданылатын әдістер , олардың құрамдас бөліктерін құруға қамтамасыз ететін механизмдер, сондай-ақ жеке объектілерінің де конфигурациясы, «1С:Предприятие» жүйесінде жалпы қолданбалы шешімдердің де алгоритмдерін іске асыратын тілде бағдарламауды практикалық дағдылар мен білімдер туралы қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IT-кәсіпорындарға арналған бұлтты басқару жүйесі
  Несиелер: 6

  Пән бұлтты архитектурлардың негізгі түрлерін: IaaS, SaaS, PaaS және бұлттық сервистерін: Amazon EC2, Google Apps, Windows Azure, PaaS; қоғамдық бұлт моделінің субъектілер мен ұғымдарын, жеке бұлт моделін, гибридті бұлт моделін, бұлт сервистерін, бұлттағы негізгі қауіпсіздік мәселелерін қарастырады. Бұлтты архитектурларды жобалау ерекшеліктерін қолданып, мәліметтерді дұрыс сақтау және желілік өзара әрекеттерді конфигурациялау, бұлтты технологияларды қолдану, бұлтты сервистердің желілік модельдері бойынша шешімдер қабылдау, бұлтты есептеулерді қолданумен байланысты тәуекел бойынша есептеулер жүргізу мен дағдылары мен қабілеттерін дамытуға бағытталған. Курстың соңында б��лім алушыларға «Cloud Services (SaaS)», «Microsoft Azure Cloud Platform - Basic Course» кәсіби біліктіліктері беру сертификатын алу мүмкіндігі бар. Оқыту әдістері – «ми шабуыл», кейстер, іскерлік ойындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік ақпараттарды қорғау құралдары мен әдістері
  Несиелер: 4

  Осы пәннің саласында мәліметердің аутентификациясы және электрондық сандық қолтаңбасының мәселері, криптографиялық кілттерді басқару, интернеттен қашықтағы шабуылдардан қорғау әдістері мен құралдары, компьютерлік ақпаратты қорғаудың негізгі қауіптері, криптографиялық ақпаратты қорғау принциптері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криптография әдістері
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде дәстүрлі симметриялық криптожүйелер, программалау әдісімен шифрлау, қазіргі симметриялық криптожүйелер, асимметриялық криптожүйелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қосымшаларды 1C платформада өңдеу
  Несиелер: 4

  Пәннің саласында конфигурацияларды құру кезіндегі қолданылатын әдістер , олардың құрамдас бөліктерін құруға қамтамасыз ететін механизмдер, сондай-ақ жеке объектілерінің де конфигурациясы, «1С:Предприятие» жүйесінде жалпы қолданбалы шешімдердің де алгоритмдерін іске асыратын тілде бағдарламауды практикалық дағдылар мен білімдер туралы қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IT-кәсіпорындарды жоспарлау және ұйымдастыру жөніндегі бұлтты технологиялар
  Несиелер: 6

  Пән программалық қосымшаларды және жобаларды әзірлеу кезінде бұлтты сервистерді құру және пайдалану технологияларды, принциптер және әдістер туралы білімдерді меңгеруге; бұлтты орналастыру модельдерін: жеке бұлт, жалпы бұлт, гибридті бұлт, қоғамдық бұлт пайдалануға; бұлтты сервистерді: бултты сервистерді Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), басқа да бұлттар сервисін (XaaS) қолдануға; Microsoft, Amazon, Google жетекші вендорлардын мақсаты мен рөлін түсінуге бағытталған. Бұлтты ортада орналастыру үшін Web - қосымшалармен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға, қолданыстағы қосымшаларды беруге, виртуалдандыру технологиялары, веб-қосымшаларыме�� виртуалды серверлерді орнатуға, виртуалдандыру сервистерін орнатуға, виртуалдандыру технологияларын қолдану арқылы программалау әдістерін меңгеру мен қосымшаларды жүйелік басқаруды меңгеруге және қолдауға, қауіпсіздік мәселелерін әзірлеуге, масштабтауға, орналастыруға, бұлтты инфрақұрылым контексте резервтік көшіруге дағдыларды қалыптастыруға бағытталған пән. Курстың соңында білім алушыларға «Cloud Services (SaaS)», «Microsoft Azure Cloud Platform - Basic Course» кәсіби біліктіліктері беру сертификатын алу мүмкіндігі бар. Оқыту әдістері – «ми шабуыл», кейстер, іскерлі�� ойындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Командалық жұмыста коммуникацияларды және компьютерлік жүйелерді басқару
  Несиелер: 6

  Білім алушылардын қабілеттерін дайындауға арналған пәннің бағыттары: - коммуникация және компьютерлік жүйелерді басқарудың, командалық жұмыстың қағидаттарын, пәнаралық және халықаралық командасында жұмыс кезіндегі ерекшеліктерді шебер қолданып, әдіснамасы саласында білімдер мен дағдыларды тәжиребеге іске асыру дайын болуы; - жеке және командалық жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру саласында, қолданбалы этиканың негізгі принциптері, техникада жауапкершілік проблемалары, қабылданған шешімдердің әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салдарын болжау, білім беру қызметін дербес басқару, кәсіптік салада проблемалар мен процестерді талдау дағдылары мен процестерін тәжірибе жүзінде қолдану мүмкіндіктері, дайындау, жоспарлау, бақылау және пәндік саладағы жобаларды басқарудағы шешімдер қабылдау принциптерді білімдер мен дағдыларды тәжірибеге іске асыруға дайын болуы; - программалық қосымшалар мен жобаларды құру кезінде білім алушы басқару шешімдерін қабылдайды, олардың ықтимал салдарларын бағалай алады және олар үшін жауапкершілік алады. Курстың соңында білім алушыларға «Командалық жұмыста коммуникацияларды және компьютерлік жүйелерді басқару» кәсіби біліктіліктері беру сертификатын алу мұмкіндігі бар. Оқыту әдістері – «ми шабуыл», кейстер, іскерлік ойындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқару әдістері мен үлгілері
  Несиелер: 6

  Бұл пән бойынша әртүрлі инжинирингтің қолданбалы есептерді шешу үшін алгоритмдерді, экономика мен басқарудың әртүрлі салаларында математикалық әдістерді, математикалық программалау әдістерін қолданудағы тәжірибелік дағдыларды зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Деректерді сақтау және ақпаратты басқару
  Несиелер: 6

  Бұл пән бойынша, мәліметтерді сақтау жүйе ортасы, ақпаратты басқарудағы негізгі мәселелер, мәліметтерді сақтау жүйесінің компоненттері , CLARiiON CX4 архитектурасы, Direct Matrix архитектурасы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Технологиялық стартапты дамыту
  Несиелер: 5

  "Технологиялық стартаптарды дамыту" курсын аяқтағаннан кейін білім алушылар технологиялық стартаптарды құру мен дамытудың негізгі тәсілдерін қолдануға; бизнес-модельдерді тексеру әдістерін, команда құру принциптерін пайдалануға; прототиптерді құруға; венчурлік Инвестициялар нарығына шолу жүргізуге; инвесторлар алдында жоба ұсынуға; көпшілік алдында презентациялар дағдыларына ие болады. Оқытудың қолданылатын әдістері – "миға шабуыл", кейстер, іскерлік ойындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инновациялық процестерді басқару
  Несиелер: 5

  "Инновациялық процестерді басқару" пәні инновацияны және олардың жіктелуін қарастырады; инновациялық үрдістер; инновациялық қызметтің дамуына әсер ететін факторлар; инновациялық қызмет субъектілері; кәсіпорындар мен фирмалардың бәсекеге қабілеттілігі; шетелдік ұлттық инновациялық жүйелердің қалыптасуын талдау. Пән инновациялық компанияларды құру және қызмет ету мәселелері бойынша дағдыларды қалыптастыруға; инновацияларды қаржыландыру көздерін іздестіруге; венчурлік кәсіпкерлік бойынша; технопарктер, бизнес-инкубаторлар ұсынатын қызметтерге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бизнес жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бизнес жоспарлау" курсын аяқтағаннан кейін білім алушылар инновациялық кәсіпкерлікпен айналыса алады; жоба түйіндемесін құрастырады; бизнес стратегиясы мен бизнес-жоспар құрылымын анықтайды; АЕ-Project ППП қолдана отырып, маркетинг жоспарын, инвестициялық, өндірістік, ұйымдастыру жоспарын және қаржылық жоспарларды құрастырады; зияткерлік меншікке қорғау құжаттарын құрастыра алады (патенттер мен куәліктер); кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалау және оның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар жобаға қатысушылардың мақсаттары мен мүдделерін талдай алады; жобаның мақсатын, пәндік саласын және құрылымын анықтайды; жобаның күнтізбелік жоспарын есептеуге; жобаның жиынтық жоспарының негізгі бөлімдерін қалыптастыруға; жобаның тәуекелдерін сәйкестендіруге; MS Project бойынша пайдалануға қабілетті болады. Білім алушылар курс аяқталғаннан кейін "жоба менеджерінің ассистенті"кәсіби біліктілігін беруге сертификаттаудан өте алады. Оқыту әдістері – "миға шабуыл", кейстер, іскерлік ойындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жазбаша және ауызша мәдениетін меңгергендігін көрсетіп, тұлғааралық және кәсіби өзара әрекеттесу міндеттерін шешу үшін көптілді және көпмәдениетті мәселелерді шешуге қабілетті, өз көзқарасын дәлелді баяндай білу дағдысы.

 • Код ON2

  Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауға, кәсіпкерлік қызметте жетістікке жету үшін басқарудың заманауи әдістерін қолдануға қабілетті.

 • Код ON3

  Командада жұмыс істей алады, салааралық коммуникацияларды және көшбасшылық қасиеттерді, жақсы тіл табыса білу дағдыларын меңгерген.

 • Код ON4

  Жаңа жағдайларға бейімделуге және ішінара белгісіздік режимінде жұмыс істеуге, дербес, автономды шешімдер қабылдауға қабілетті.

 • Код ON5

  Мәдени және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін жетекшілікпен және командада жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON6

  Аймақты дамыту, қоршаған ортаны жақсарту әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешуге қабілетті.

 • Код ON7

  Жобалаудың негізгі стандарттарын, принциптері мен шаблондарын, әдістерін, құралдары мен бағдарламалау тілдерін таңдауды дәлелдеу, оның ішінде қазіргі заманғы АКТ ақпаратты қорғау жүйесін құру әдістері мен құралдарын таңдау.

 • Код ON8

  Кәсіби міндеттерді шешуде тиісті цифрлық технологияларды, құралдарды, базалық әдістерді, теорияларды қолдануға қабілетті.

 • Код ON9

  Әртүрлі процестердің математикалық модельдері мен әдістерін құру және/немесе қолдану.

 • Код ON10

  Деректер базасының архитектурасын, бағдарламалық қамтамасыз етуді және ақпараттық жүйелерді жобалау.

 • Код ON11

  Эргономикалық пайдаланушы интерфейстерін жобалау және әзірлеу.

 • Код ON12

  Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық, аппараттық, ақпараттық, математикалық, функционалдық қамтамасыз етілуін, оның ішінде ақпараттық қауіпсіздіктің алгоритмдері мен әдістерін әзірлеу және/немесе пайдалану.

 • Код ON13

  Компьютерлік жүйелер мен желілерді жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді инсталляциялау, күйге келтіру, тестілеу және сүйемелдеу жүргізу.

 • Код ON14

  Еңбек қызметіне, оның ішінде командада жұмыс істеу кезінде коммуникабельділік, бастамашылық және психологиялық дайындық көрсету және басқарушылық және техникалық шешімдер қабылдау.

6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (Компьютерлік жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі)
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру
Бакалавриат

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top