Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03102 Психология в "Тұран" университеті мекемесі

 • Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып-үйрену мақсаты - магистранттардың ғылыми білімді ұйымдастыру формалары мен принциптері туралы, сондай-ақ психологиялық құбылыстарды ғылыми зерттеу барысында алынған білімнің жеткілікті дәрежеде дәрежесін анықтау туралы толық идеяны қалыптастыру. Пәндерді меңгеру шеңберінде магистранттар заманауи ғылыми психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерін, ғылыми зерттеулерді әдістемелік талдау деңгейлерін қарастырады.оқыту әдістері: түпнұсқалық әдебиеттерді, кейстерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнопсихологияның заманауи мәселелері
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты магистранттарда этникалық бірлестіктер мен этностық процестердің заңдылықтары, факторлары туралы білімді қалыптастырудан тұрады. Пәнді оқу барысында магистранттар мінез-құлық ерекшеліктерін, эмоциялық реакцияларды, әртүрлі халықтар мен мәдениеттің психикасы мен сипатын қарастырады, сондай-ақ ұлттық сана-сезімнің, ұлттық дүниетанымның қалыптасу заңдылықтары мен функциялары туралы мәліметтер алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гендерлік психологияның қазіргі мәселелері
  Несиелер: 4

  Пәнді оқытудың мақсаты - адам мінез — құлқының психологиялық заңдылықтарын, адам-тасушы субъект ретінде, гендерлік сипаттамаларды, рөлдер мен мәртебелерді білдіруші ретінде тану. Пәнді меңгеру аясында магистранттар әртүрлі уақыт және әлеуметтік-мәдени контекстерде гендерлік ұқсастықты құрастыру механизмдерін, сондай-ақ әйел және ер жынысты өкілдерінің психологиялық айырмашылықтарының барлық спектрін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Тілдік, лингвистикалық білімді терең және кеңейтілген алу, мамандық бойынша мәтіндерді түсіну ауқымын кеңейту, қоғамдық-саяси лексика бойынша белсенді сөздік қорын байыту; ақпарат беру үшін сөздікпен және сөздіксіз мамандық бойынша түпнұсқа әдебиетті оқу және аудару, ауызша аударма, сондай-ақ ағылшын тілінен ана тіліне және керісінше жазбаша аударма жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистрлік зерттеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс аяқталғаннан кейін магистранттар ғылыми идеяны қалыптастыруға, зерттеу мәселелерін өзектендіруге, магистрлік диссертацияның құрылымы мен композициялық дизайнын қалыптастыруға қабілетті болады. Алынған білім мен дағдылар ғылыми-теориялық және тәжірибелік деңгейлерде ғылыми іс-шараларда аудитория алдында сөз сөйлеу және жазбаша ғылыми жұмыстарды дайындау арқылы зерттеу нәтижелерін сынақтан өткізуге мүмкіндік береді. Білім алушылар академиялық этиканы дұрыс көрсететін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту мақсаты – басқару іс-әрекетінің мазмұны, құрылымы мен заңдылықтары туралы магистранттардың тұтас және жүйелі көзқарасын қалыптастыру. Пәнді меңгеру барысында менеджердің тиімділігін қамтамасыздандыратын психологиялық факторлар, іс-әрекет барысындағы мотивация психологиясы, ұжымдағы психологиялық климат ерекшеліктері, көшбасшылықтың психологиялық астарлары туралы магистранттардың білімдері қалыптастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиядағы кросс-мәдени зерттеулер
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты психиканың даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттеу оның әлеуметтік, мәдени және экологиялық факторлармен шартталуымен анықталады. Пәнді меңгеру барысында магистранттар крос-мәдениетттік зерттеулердің іргелі заманауи концепцияларымен танысады, түрлі этнос өкілдерінің этникалық және психологиялық қасиеттерін анықтау үшін эксперименттік және кросс-мәдениеттік зерттеулерді жүргізуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зейіннің когнитивтік іс-әрекеттегі бағыттаушы және бақылаушы функциялары
  Несиелер: 5

  Бұл курс зейіннің жүйелік психологиялық функцияларымен танысуға бағытталған. Осы курсты меңгергеннен кейін магистранттар кәсіби міндеттерді шешу үшін психикалық іс-әрекеттің ұйымдастырылуындағы зейіннің маңызын ескере алатын болады, танымдық іс-әрекеттердің үрдісі барысында өзекті және маңызды объектілерге зейінді шоғырландыру механизмедерін қолдана алатын болады, зейін функциясының бұзылуына патологиялар кезіндегі когнитивтік функциялардың өзгерістерін ажырата алатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның философиясы және тарихы
  Несиелер: 4

  Бұл курс олардың тарихи динамикасында қабылданған ғылыми білімдерді өндіруге арналған арнайы іс-әрекеттердің даму заңдылықтары мен тенденцияларын қарастырады. Курстың мақсаты - негізгі мәселелердің, философияның тақырыптары мен ғылым тарихының ерекшеліктерін және өзара байланысын анықтау. Ғылыми мақалаларды, тезистерді, конференцияларда сөйлеген сөздерді, талқылауларды, сондай-ақ тәуелсіз зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Agile негізіндегі жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  «Agile негізіндегі жобаларды басқару» курсын аяқтағаннан кейін студенттер үнемі өзгеретін талаптар мен болжанбайтын техникалық тәуекелдер жағдайында жобаның мерзімін, бюджетін және сапасын сақтау үшін жобаларды басқарудың икемді әдістерін қолдана алады; бірнеше командаларға жұмысты синхрондау; клиенттердің күтулерін басқару, MS Project бағдарламалық жасақтамасын қолдану. Оқу әдістері - ми шабуылы, кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Отбасы психологиясы және отбасылық кеңес беру
  Несиелер: 4

  Курс ақталғанда магистранттардың ерлі-зайыптылар, ата-ана мен бала қарым-қатынасының заңдылықтары және отбасыларға кеңес беру барысында қолданылатын диагностикалық және түзету құралдары туралы білімдері қалыптастырылады. Пәнді меңгеру барысында магистранттар отбасының даму кезеңдерін, конфликттердің түрлерін, дисгармония мен ажырасуларға ықпал ететін факторларды қарастырады; отбасын зерттеуге арналған заманауи көзқарастарды, отбасмы психологының жұмысыгдағы психотерапиялық әдістерді меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өзіндік сана психологиясы
  Несиелер: 4

  «Адамның өзін-өзі тану психологиясы» курсының мақсаты адамның мәні болып табылатын өзін-өзі тану үрдісінің тұтас көзқарасын қалыптастыру болып табылады. Пәндерді меңгеру барысында магистранттар құрылымды, өзін-өзі тану функцияларын, оның сипаттамаларын және қасиеттерін қарастырады. Заманауи адам өмірінің маңызды міндеті - үнемі өзін-өзі жетілдіру, олардың жеке және кәсіби қасиеттерін дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиядағы заманауи статистика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты эксперименталды және ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өңдеудің статистикалық әдістерін, сондай-ақ эксперименттік деректерді өңдеу және талдау дағдыларын қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пән психологиялық зерттеулерде кеңінен қолданылатын статистикалық өңдеудің негізгі әдістерін игеруді ұсынады. Психологияны ғылым ретінде қалыптастыру психологиялық байқаулар мен эксперименттер деректерін жинақтаумен және өңдеумен тығыз байланысты.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • PMI PMBOK стандартына негізделген жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Курс аяқталғаннан кейін студенттер жобаны бастауды; жобаның көлемі мен мазмұнын анықтауды; жұмыстың иерархиялық құрылымын құруды; ресурстық талаптарды айқынтауды және оларды тағайындауды; кестені, бюджетті, жобаның жоспарын әзірлеуді; тәуекелдерді басқару процестерін, MS Project бағдарламалық жасақтамасын қолдануды үйренеді. Студенттер курстың соңында «Жобалық менеджердің көмекшісі» кәсіптік біліктілікті беру туралы сертификатқа ие бола алады. Оқыту әдістері - ми шабуылдары, кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өзіндік басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсатына тұлғаның өзін-өзі басқару психологиясының негізгі категорияларын, түсініктерін талдауға қабілеттерінің қалыптастырылуы жатады. Оқу курсы практикалық психологтың кәсіби іс-әрекетінде психикалық күйлерді реттеу/өзіндік басқару дағдыларын қолдана білуді қалыптастырады. Пәнді меңгеру барысында келесі мәселелер қарастырылады: мотивацияның, еріктің, эмоциялардың, стресстік жағдайладың психикалық күйлері; еріктік күйлердегі психикалық іс-әрекеттің ерекшеліктері; стресстік күйлердің құрылымы мен копинг-стратегиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психоанализ
  Несиелер: 5

  Психоанализ міндеті клиентке бейсаналық аймағында жасырын азап шегудің шынайы себебін түсінуге көмектесу, ұмытылған жарақат алған уайымдарды еске алу. Жасырын анықтау, түсінікті ұғыну, яғни бақылау-психотерапевтік әдіс ретінде психоанализдің мақсаты. Пәнді меңгеру мақсаты – клиентпен психоанализдің негізгі ережелерімен, принциптерімен, психоаналитикалық жұмыс техникаларымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық және коучинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты – көшбасшылық пен коучингті талдауға қабілеттілікті қалыптастыру. Оқу курсы персоналмен жұмыс жүргізу барысында үрдістерді ұйымдастыру үшін көшбасшылық пен коучингті бағалау және диагностикалау қабілеттерін қалыптастырады. Пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: көшбасшылық пен коучинг құбылыстарын тұлғалық қасиеттермен өзара байланыста қарастыру, ұйымның өзгермешілігі аясында көшбасшылықтың және коучингтің мәнін, көшбасшылық пен коучинг туралы заманауи көзқарастарды талдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қызметкерді іріктеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қызметкерлерді іріктеуде бағалау құралдарын қолдана білу қабілетін қалыптастыру. Оқу курсы қызметкермен жұмыс жасау процесін ұйымдастыруға арналған психологиялық іріктеу дағдыларын қалыптастырады. Пән кәсіби психологиялық іріктеуде әдіснамалық бағыттарды; кәсіби іс-әрекетті талдау; кәсіби жарамдылық; кәсіби іс-әрекетке қабілеттілік, кәсіби іріктеу іс-шарасы, әдістер, кәсіби маңызды сапаларды анықтау технологиясын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам капиталын басқарудағы заманауи әлеуметтік-психологиялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты - адам капиталын басқарудың қазіргі әлеуметтік-психологиялық технологияларын және оларды әртүрлі ұйымдардың тәжірибесінде қолдану мүмкіндіктерін зерттеу. Пәнді оқу барысында магистранттар адам капиталын басқару заңдылықтарымен, механизмімен, адам капиталын басқарудың тиімді жүйесін құру кезеңдерімен, сонымен қатар басқару әдістері мен технологияларымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экзистенциалды психотерапия
  Несиелер: 5

  Экзистенциалды психотерапияның негізгі мақсаты-клиентке өз өмірінің мағынасын табуға, жеке басының бостандығын, жауапкершілігін сезінуге және толыққанды қарым-қатынаста тұлға ретінде өзінің әлеуетін ашуға көмектесу. Пәнді оқу барысында магистранттар экзистенциалды психотерапияның негізгі ұғымдарын, ережелерін, принциптерін қарастырады, экзистенциалды парадигманың ғалым-психологтарының концепцияларымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту мақсаты – магистранттарда кәсіби-педагогикалық мәдениет негіздерін қалыптастыру, заманауи педагогикалық ғылымның теориялық негіздерін меңгеру. Пәнді игеру шеңберінде магистранттар жоғары мектептегі білім үрдісінің мазмұны мен құрылымын, студент тұлғасын дамыту және олардың ЖОО кәсіби дайындығы мәселелерін озық дамыту жолдарының теориялық және практикалық мәселелерін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Салалық және салааралық ұжымдарды басқару білімін көрсетуге, корпоративтік менеджментті жүзеге асыруға, өзін-өзі және басқаларды бақылауға қабілетті.

 • Код ON2

  Өз бетімен оқуға, әлеуметтік бейімделуге, толық емес немесе шектеулі ақпарат шартында стандартты емес жағдайларда шешім табуға және қабылдауға қабілетті.

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеулер, жобалық іс-әрекет жүргізуге, өз бетімен талдауға және алынған мәліметтерді түсіндіруге, идеяларын, қол жеткізген нәтижелері мен инновацияларын алға жылжытуға қабілетті.

 • Код ON4

  Жүйелік ойлау негізінде әлеуметтік жауапкершілікті есепке ала отырып, зерттеу саласында мәселені, стратегияны, шешу әдістері мен жолдарын анықтауға қабілетті.

 • Код ON5

  Жаңа ғылыми концепциялар мен теорияларды пайдалана отырып, кәсіби және пәнаралық салаларда мәселелер шешуге, жағдайды түрлендіру және оңтайландыру үшін инновациялар енгізуге қабілетті.

 • Код ON6

  Ғылыми білім мен әдіснаманы синтездеу және интеграциялау негізінде инновациялық өнім жасау үшін өзінің жеке ғылыми зерттеуін жүргізуге, кәсіби саладағы ғылымның жаңа жетістіктері аясында жобалық іс-әрекетті жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON7

  Ғылыми жазба және коммуникация дағдыларын меңгерген, өз қорытындыларын дәлелдеуге қабілетті, оларды кәсіби пікірталастарда көпшілікке жариялауға және дәлелдеуге қабілетті.

 • Код ON8

  Түрлі ғылыми-психологиялық теорияларды салыстыруға және концептуалдық психологиялық түсініктерді қолдана отырып, олардың тарихи даму аясында психологиялық проблеманың заманауи күйін талдауға қабілетті.

 • Код ON9

  Ғылыми-психологиялық инновацияларды қолдана отырып, психологиялық зерттеулер жүргізуге, заманауи әдістердің көмегімен зерттеу нәтижелерінің статистикалық және ғылыми негізделген өңделуін жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON10

  Психологиялық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлауына арналған оқу бағдарламалары мен инновациялық технологияларды жобалауға қатысуға және жүзеге асыруға дайындығын меңгерген.

 • Код ON11

  Жоғары және қосымша білім жүйесінде белсенді оқытудың заманауи әдістерін қолдана отырып, оқу іс-әрекетінің түрлі формаларын даярлау, ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгерген.

 • Код ON12

  Адам капиталын дамыту саласындағы білімін қолдана отырып, ұйым персоналын бағалау, іріктеу және дамыту дағдыларын меңгерген.

 • Код ON13

  Психотерапиялық концепцияларды және кеңес беру процесінің тиімділігін жүйелі талдауға қабілетті және психотерапиялық жұмыстың түрлі техникаларының қолданылуын меңгерген.

 • Код ON14

  Тренинг және топтық кеңес беру форматында жеке және топтық жұмыс түрлерін жүзеге асыруға қабілетті.

7M03102 Психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология (1)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология (ғылыми-педагогикалық)
Магистратура

Қайнар академиясы

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология (1 жыл)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top