Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03102 Психология (1.5) в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Психологиядағы сапалық және сандық әдістер
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты мен міндеттері. Сандық әдістердің жалпы сипаттамасы. Сапалық және сандық әдістердің салыстырмалы сипаттамасы. Сапалық-сандық зерттеулердің әдіснамасы. Семантикалық дифференциал әдісі. Сандық және сапалық әдістерді этикалық қолдану мәселесі. Әдістемелік құралдарды таңдау кезіндегі негізгі қағидалар мен типтік қателер. Аралас зерттеу әдістері: жалпы сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практикалық психологтың кәсіби іс-әрекетінің технологиялары
  Несиелер: 6

  Практикалық психологтың кәсіби ісәрекеті. Практикалық психологтардың әлеуметтік-құқықтық және кәсіби-әдп нормалары. Психологтың кәсіби құзыреттілігі оның еңбегінің интегративті сипаттамасы ретінде. Психолог маманының тұлғалық бағыттылығы. Психолог іс-әркетінің негізгі әдеп қағидалары. Практикалық психолог қыметіндегіпсиходиагностика. Психолог іс-әрекетнің нормативтік құқықтық негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Жоғары білімнің қысқаша тарихы және қазіргі жағдайы. Болон декларациясы және Болон процесі. Жоғары білім берудің қазіргі бетбрыстары және олардың кадрлар даярлау жүйесіне проекциясы. Жоғары кәсіптік білім берудің мазмұны мен білім беру бағдарламалары. Жоғары мектептің оқытушысы: іс-әрекет аумағы, мәдениеті, құзыреттілігі, шеберлігі, мансабының ықтимал траекториялары. Білім беру стандарттары. Жоғары мектеп жүйесіндегі оқытудың педагогикалық технологиялары. Оқытудың белсенді әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Басқарудың психологиялықтеорияларының дамуы. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Басқарушылық ісәрекетті талдау. Менеджердің тұлғалық ерекшеліктері. Басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Меншік психологиясы. Басқарушының кәсіби іс-әрекеті. Басқару субъектісінің қызметтері. Басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. Қызметкерлердің психологиялық сипаттамалары. Қызметкерлерді ынталандыру психологиясы. Ұйымның адам ресурстарын басқару технологиясы. Ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау. Ұйымдағы дау-дамалар психологиясы. Тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін жүйелеу. Шет тілінде ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын жетілдіру, баяндамалар мен хабарламалармен таныстыру, кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жазбаша дағдыларды жетілдіру. Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешуді жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиядағы кроссмәдени тарихи зерттеулер
  Несиелер: 4

  Психологиядағы мәдени зерттеулердің жалпы сипаттамасы мен айнымалылары. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар әдістерінің бірі ретінде кроссмәдени талдаудың қайнар көзі. ККИ кезеңдері және олардың проблематикасының дамуы. Психологиядағы кросс-мәдени талдаудың жалпы бетбұрыстары. Контекстік айнымалылар. Кросс-мәдени психология саласындағы зерттеу әдістерінің тарихы. Кросс-мәдени зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс менеджменттің мазмұнын ашып, қазіргі заманғы басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін, сондай ақ ұйымның өмір сүруін және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлін, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін және жобалық талдауды қалыптастырады, сондай-ақ басқарудың даму тарихын қарастырады. болашақ менеджерлердің кәсіби біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға қызмет етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқытудың заманауи әдістері
  Несиелер: 6

  Дәріс. Семинар. Тренинг. Модульдік оқыту. Қашықтықтан оқыту. Құндылықты бағдарлау. Кейс-стади. Коучинг. Рөлдік ойындар. Іскерлік ойын. Үлгі бойынша әрекет. Креативті топтар. "Үйінділерді" талдау. Жұппен жұмыс істеу. Рефлексия әдісі. Ротация әдісі. "Көшбасшы-жетекші" әдісі. "Ұшқыштар" әдісі. Мифологемалар. Тәжірибе алмасу. Миға шабуыл. Тақырыптық талқылау. Консалтинг.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік қызмет аумағындағы практикалық психология
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік аумақтың теориялық негіздері. Әлеуметтік аумақтағы әлеуметтік қызметтің әдістемесі мен әдістері. Әлеуметтік қызмет әдістерінің теориялық және мазмұнды аспектілері, олардың негізгі жіктелуі және ғылыми сипатының негіздемесі. Әлеуметтік қызмет тәжірибесін жүзеге асыру тәсілдері. Әлеуметтік қызметтегі кәсіби іс-әрекет шеңбері. Құзыреттілік пен әлеуметтік жауапкершілік шекаралары. Әлеуметтік қызмет клиенттерінің мақсатты топтары және олармен жұмыс істеу тәсілдерінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи психодиагностика
  Несиелер: 6

  Психодиагностиканың жалпы методологиялық қазіргі мәселелері. Психодиагностиканың өзектілігі мен түсінігі. Психодиагностиканың әдістемесі, объектісі, пәні және міндеттері. Психодиагностика тарихы. Психодиагностиканы дамытудың негізгі мәселелері. Отандық психодиагностиканың қалыптасуы. Қазіргі заманғы психодиагностика мәселелері. Психодиагностикадағы психометрия. Психометрия тарихының түсінігі мен кезеңдері. Психологиялық өлшеудің түрлері мен шкаласы. Валидность психометриялық көрсеткіш ретінде. Сенімділік психометриялық көрсеткіш ретінде. Психодиагностиканың ұйымдастыру-әдістемелік сұрақтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі психология тарихы
  Несиелер: 4

  Әлемдік психологиялық ғылым дамуының негізгі кезеңдері мен дәуірі. Өткен және қазіргі заман ғалымдары ұсынған әр түрлі теориялардың интрпретациясын талдау мен зерттеудің шығармашылық тұрғысы. Психиканың табиғаты туралы, содай-ақ мінез-құлық ретінде ғылымның пайда болуы мен даму кезеңдері, ғалымдардың қосқан үлесі. Әлемдік және отандық психологияның тарихи динамикасындағы негізгі бағыттары мен мектептері. Қазіргі психология дамуының негізгі бағыттарын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық кеңес беру және терапия теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Психотерапияның әдіснамалық негіздері. Суггестивті психотерапия. Бұйрықшыл емес психотерапия. Топтық психотерапия. Психологиялық кеңес берудің жалпы мәселелері. Психологиялық кеңес берудің мақсаты мен анықтамасы. Кеңес беру мақсаты туралы заманауи түсінік. Психологиялық кеңес беру және психотерапия. Тұлға теориялары және кеңес беру тәжірибесі. Кеңес беру процесінің құрылымы. Қазіргі психологиялық бағыттардың теориялық қағидаары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Пеницитарлы психология
  Несиелер: 5

  Пенитенциарлық жүйенің қалыптасу тарихы. Қазақстанда және шетелде пенитенциарлық жүйенің қалыптасуы. Қазіргі заманғы қылмыстық-атқару жүйесінің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері. Пенитенциарлық психология негіздері. Психологиялық ғылым жүйесіндегі пенитенциарлық психология. Сотталғанның жеке тұлғасы мен сотталғандар ұжымының психологиялық аспектілері. "Пенитенциарлық педагогика" ұғымы, оның объектісі, пәні, категориялары мен міндеттері. Түзету мекемелеріндегі тәрбие процесінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Топтық кеңес беру және терапия
  Несиелер: 6

  Кеңес беру психологиясының пәні. Кеңестік психология ғылым ретінде және тәжірибелік іс-әрекет аумағы ретінде. Психологиялық көмек түрлерінің сипаттамасы. Кеңес беру психологиясының психологияның басқа салаларымен байланысы. Психотерапияның психологиялық кеңес беруден айырмашылығы. Әртүрлі авторлардың психологиялық кеңес беру ұғымы. Психологиялық кеңес берудің мақсаты мен міндеттері. Психологиялық кеңес беру типтерінің сипаттамасы. Жеке психологиялық кеңес беру түрлері. Топтық психологиялық кеңес беру түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заң психологиясының қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Ғылыми білім жүйесіндегі заң психологиясы. Заң психологиясының даму тарихы. Заң психологиясының пәні, міндеттері және жүйесі. Заң психологиясының қағидалары. Заң психологиясының әдіснамалық негіздері. Заң психологиясындағы таным әдістерінің жіктелуі.Психиканың дамуы. Психика және ми. Психиканың рефлекторлық теориясы. Сана және тұлға туралы түсінік. Сананы және тұлғаны дамытудағы еңбек пен қарым-қатынастың рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік психологиясы бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Жас ерекшелік психологиясының пәні, әдістері мен міндеттері.Онтогенездегі психикалық және тұлғалық дамуының заңдылықтары, факторлары мен динамикасы. Жаңа туған нәрестенің дағдарысы. Нәрестелік кезең. Мектепке дейінгі жас шамасы. 7 жас дағдарысы. Кіші мектеп жасындағы психология. Жас өспірімдер және жастық шақ психологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекет тұрғылары
  Несиелер: 5

  Психология дамуының қазіргі заманғы стратегиясы және білім беруді әлеуметтік-мәдени жаңғырту. Психологияның және тұлғалық-бағдарлы білім берудің әдіснамалық негізі ретінде мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұрғы. Психологиядағы іс-әрекеттік тұрғыл және іс-әрекет ммәселесі, мектептер, персоналиялар. Мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұрғылар аясындағы балалық шақ психологиясы. Білім берудің мәдени-іс-әрекеттік парадигмасы. Қазіргі білім берудің мазмұны мен технологияларындағы мәдени-тарихи және іс-әрекет тұрғыларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Ғылым әдіснамасы туралы жалпы түсінік. Психология әдіснамасы, теория, әдіс және әдістеме. Ғылымның классикалық және классикалықтан кейінгі парадигмасы. Психологиялық білімнің ерекшелігі. Ғылыми және ғылыми емес психологиялық білім. Объективтілік мәселесі. Психология категориялары: іс-әрекет, көрініс, тұлға. Сана және қарым-қатынас; психологияның негізгі қағидалары: белсенділік, даму, детерминизм, жүйелілік. Психологиялық ілімдердің құрылымы. Психофизикалық және психофизиологиялық мәселелер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік дағдарыстар психологиясы
  Несиелер: 5

  Жас туралы жалпы түсінік. Онтогенездің психологиялық теориялары. Жас анықтамасы. Психикалық дамудың периодизациясы.Жасы және оның мәдени-тарихи теориядағы анықтамасы.Жас және оның іс-әрекет теориясындағы анықтамасы.Отандық психологиядағы сыни жастарды зерттеу. Отандық психологиядағы жас ерекшелік дағдарыстары тұжырымдамасының негізгі ережелері. Батыс зерттеулеріне көшу мәселесі.Онтогенезді зерттеудегі жаңа бағыттар. Өтпелі кезеңдердің қазіргі жағдайы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі психологиядағы ғылым мектептер және теориялар
  Несиелер: 5

  Психологияның әдіснамалық негіздері. Ғылыми өлшемдер және психологиялық теориялар. Ғылыми рационалдықтың түрлері. Позитивті ғылым, постпозитивизм. Психология тарихының ғылыми бағыттары: структурализм, функционализм, психоанализ, бихевиоризм, гештальт-психология, гуманистік психология, когнитивті психология. Психологиялық бағыттардың дамуы мен тағдыры. Психологиядағы ғылыми бағыттар және қазіргі заман. Когнитивті ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Көпшіліктің алдында сөйлеу, дәлелдемелерді келтіру, пікірталас жұргізу дағдыларын; түрлі ой-пікірлердің қисынын тәжірибе жүзінде талдау; сөйлеу коммуникациясының кәсіби негіздерін (тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу), іскерлік хат-хабармен жұмыс істеу дағдыларын (хат, электрондық пошта және т. б.) меңгеру;

 • Код ON2

  Тұлға психологиясын басқару мен менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздерін; шет тілінде сөйлеу кәсіби коммуникациясының теориясы мен тәжірибесін ұсыну.

 • Код ON3

  Тұлғаның кәсіби қасиеттерін басқару және бағалау әдістерін, білім беру ұйымдары субъектілерінің қарым-қатынас жүйесін түсіндіру; зерттеу нәтижелерін шет тілінде баяндау.

 • Код ON4

  Әлеуметтік, институционалдық, жеке деңгейлерде білімді басқару психологиясы саласында терең білімі бар басқарушы көшбасшысының ашық танымдық ұстанымын, метакогнитивті тәжірибені пайдаланады;

 • Код ON5

  Зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және қолдану барысында сол саладағы алдыңғы қатарлы білімдерге негізделген зерттелінген аумақта дамыған білім мен түсінікті байқату;

 • Код ON6

  Жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте мәселелерді шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану;

 • Код ON7

  Өзін-өзі дамыту және тұлғалық мансаптың өсуі үшін өмір бойы жеке-дара білім беру траекториясын құру, толыққанды психологиялық, әлеуметтік және кәсіби іс-әрекетін қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтына бағдарлану

 • Код ON8

  Әлеуметтік, әдептік және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, ой-пікірлерді қалыптастыру үшін ақпарат жинау мен түсіндіру;

7M03102 Психология
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология (1)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология (ғылыми-педагогикалық)
Магистратура

Қайнар академиясы

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология (1 жыл)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top