Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05402 Механика в Торайгыров университеті

 • Механикаға кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері
  Несиелер: 4

  Механиканың тарихы және дамуы. Механиканың заманауи мәселелері, әдістері және теориясы. Ғылымға кіріспе. ҒЗЖ кезеңдері. Академиялық адалдық. Плагиат. Әдебиетке шолу. Теориялық зерттеулер. Модельдеу. Тәжірибелік зерттеулер. Эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу және ресімдеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия
  Несиелер: 4

  «Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия» пәнін меңгеру комплекс сандар, матрицалар мен анықтауыштар теориясы, сызықты алгебралық теңдеулер жүйелері мен оларды шешу әдістері, векторлар, жазықтықтағы және кеңістіктегі түзулер, жазықтық, екінші ретті қисықтар мен беттер тарауларын қарастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық анализ 1
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: бір және көп айнымалды нақты функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеудің теориялық және қолданбалы мәселелерімен студенттерді таныстыру. Бұл пән математика, физика және механика мамандықтарының студенттерімен бірге оқытылады және аталған мамандықтардың негізгі математикалық базасын құрады. Курстың бөлімдерінің терең зерделеуі элективті пәндерінде жалғасын көреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Механика
  Несиелер: 4

  Кеңістік-уақыт. Материалдық нүктенің және қатты дененің кинематикасы. Салыстырмалылық принципі. Материалдық нүктенің динамикасы. Материалдық нүктелер жүйесінің динамикасы. Жұмыс және энергия. Қатты дененің динамикасы. Статика. Үйкеліс болған кездегі қозғалыс. Инерциалды емес санақ жүйелері. Тартылу өрісіндегі қозғалыс. Соқтығысу. Тұтас орта механикасының элементтері. Тербелістер мен толқындар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Молекулалық физика және термодинамика
  Несиелер: 4

  Тепе-тең макропараметрлер. Қысым және температура. Статистикалық әдіс. Молекулалардың жылдамдық бойынша Максвелл таралуы. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Термодинамиканың екінші бастамасы. Тасымалдау процестері. Нақты газдар, сұйықтықтар және қатты денелер. Фазалық ауысулар. Сұйықтар механикасының элементтері. Гидродинамика. Кристалдық күйлер. Нақты газдар, сұйықтықтар және қатты денелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Математикалық анализ 2
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: комплекс айнымалды функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеудің, сандық және функционалдық қатарлары және Фурье қатарлары мен түрлендірулері теориялық және қолданбалы мәселелерімен студенттерді таныстыру. Пән математика, физика және механика мамандықтарының студенттерімен бірге оқытылады және аталған мамандықтардың негізгі қолданбалы математикалық базасын құрады. Курстың бөлімдерінің терең зерделеуі элективті пәндерінде жалғасын көреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тербелістер мен толқындар
  Несиелер: 5

  Маятниктер. Гармоникалық тербелістер. Тербелістерді қосу. Векторлық диаграммалар әдісі. Еркін электрлік тербелістер. Өшетін тербелістер. Еріксіз тербелістер. Резонанс. Автотербелістер. Автотербеліс жүйелері. Серпімді толқындар. Механикалық толқындар. Электромагниттік толқындар. Максвелл теңдеулері және толқындық теңдеулер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электр және магнетизм
  Несиелер: 5

  Тұрақты электр өрісі. Кулон заңы. Диэлектриктер. Тұрақты электр тогы. Термоэлектрлік құбылыстар. Тұрақты токтың магнит өрісі. Магнетиктер. Электромагниттік индукция және квазистационарлық айнымалы токтар. Максвелл теңдеулері және электромагниттік толқындардың негізгі қасиеттері. Ығысу тогы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Физикалық материалтану
  Несиелер: 4

  Кіріспе. Конструкциялық материалдар. Конструкциялық материалдардың механикалық қасиеттері – беріктігі, икемділігі, қаттылығы. Материалдардың электрлік және магниттік қасиеттері бойынша жіктелуі. Өткізгіш материалдар. Жартылай өткізгіш материалдар. Диэлектриктер. Магниттік материалдар. Металл емес негіздегі композициялық материалдар. Металл негізіндегі композициялық материалдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қатты дене аналитикалық механикасын
  Несиелер: 4

  Статика аксиомалары. Күш моменті және күштер жұбы. Күштер жүйесі. Нүктенің және қатты дененің кинематикасы. Қозғалысты беру векторлық, координаттық және табиғи тәсілдері кезінде нүктенің жылдамдығын және үдеуін анықтау. Қатты дененің кинематикасы. Динамика заңдары. Жүйенің және қатты дененің динамикасы. Жүйенің массасы және инерция моменттері. Даламбер принципі. Мүмкін болатын орын ауыстырулардың принципі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік идеологиясы, қауіпсіз ойлау мен мінез-құлықты қалыптастыру. Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасау. Төтенше жағдайлар кезінде сауатты шешімдерді болжау және қабылдау. Шаруашылық жүргізу объектілерінің халқы мен өндірістік персоналын ықтимал зардаптардан, апаттардан, дүлей зілзалалардан және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолданудан қорғау. Қирау салдарын жою

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Оптика
  Несиелер: 6

  Энергетикалық және жарық шамалары мен бірліктері. Сыну құбылыстары. Жарық талшықтары. Геометриялық оптика. Орталықтанған оптикалық жүйе. Сфералық айна. Линза. Көз және көру. Жарық интерференциясы. Дифракция құбылысы. Дифракция және спектральды талдау. Оптикадағы поляризацияның ұғымы. Поляризациялық құбылыстар. Анизотропты орта оптикасы. Жарықтың дисперсиясы. Жарықтың шашырауы. Жарықтың молекулалық шашырауы. Жылулық сәулелену. Фотоэффект.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жоба 1
  Несиелер: 2

  Білім беру бағдарламасының бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: ықтималдықтың негізгі түсініктерін, оқиғалар алгебрасын, негізгі теоремаларын, сонымен қатар, дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамаларды, олардың үлестіру заңдары мен сандық сипаттамаларын меңгеру. Және осы курста келешекте статистикалық мәліметтерді жинақтау, жүйелеу, өңдеу және қолдану үшін пайдаланатын математикалық статистиканың негіздері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулер – бір аргументтің (қарапайым дифференциалдық) немесе бірнеше аргументтердің (дербес туындылардағы дифференциалдық теңдеулер) әртүрлі ретi бар теңдеулерді шешу әдістері мен теориясын зерттейтін математика бөлімі. Дифференциалдық теңдеулер практикада, атап айтқанда өтпелі процестерді сипаттау үшін кеңінен қолданылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кванттық физика
  Несиелер: 4

  Кванттық түсініктердің дамуы. Корпускулалық-толқындық дуализм. Атомдық жүйелердің кванттық-механикалық сипаттамасы. Сутегі атомы. Барабар бөлшектер жүйесінің кванттық механикасы. Көп электронды атомдар. Сілтілі металдар атомдарының энергия деңгейлері және спектрлері. Молекулалардың құрылысы мен қасиеттері. Сыртқы өрістердегі атомдар мен молекулалар. Газ және плазмадағы қарапайым процестер. Тепе-теңдіксіз сәулелену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Векторлық және тензорлық талдау негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: векторлық және тензорлық алгебраның теориясы мен қолданбалы сұрақтарымен, еселі және меншіксіз интегралдар, тензорлық, скалярлық, векторлық, соленоидалды векторлық өрістермен студенттерді таныстыру. Пән математика, физика және механика мамандықтарының студенттерімен бірге оқытылады және аталған мамандықтардың негізгі қолданбалы математикалық базасын құрады. Курстың бөлімдерінің терең зерделеуі элективті пәндерінде жалғасын көреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық ұғымы. Кәсіпкерлік құқық субъектілерінің түрлері. Коммерциялық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату. Кәсіпкерлік қызметтегі мүліктің құқықтық режимі. Кәсіпкерлік шарттар: түрлері, мазмұны және жасасу тәртібі. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы жауапкершілік. Мемлекеттің шаруашылық айналымына қатысуының құқықтық формалары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құралы ретінде: түсінігі мен мазмұны

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Математикалық физика теңдеулері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: математикалық физика теңдеулердің классификациясымен, негізгі теңдеулердің шешу жолы мен шешу әдістерімен студенттерді таныстыру. Пән математика, физика және механика мамандықтарының студенттерімен бірге оқытылады және аталған мамандықтардың негізгі қолданбалы математикалық базасын құрады. Курстың бөлімдерінің терең зерделеуі элективті пәндерінде жалғасын көреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Экологиялық менеджмент корпоративтік басқару жүйесінің бір бөлігі ретінде. Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты даму тұжырымдамасы. Экологиялық менеджменттің даму кезеңдері. Экологиялық менеджменттің функциялары, инфрақұрылымы және принциптері. Экология және табиғатты пайдаланудағы менеджмент. Табиғи ресурстарды, экологиялық зияндарды, шығындарды экономикалық бағалау және қаржыландыру мен есептілік мәселелері. Экологиялық аудит және менеджменттегі табиғатты пайдалану аудиті

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік ойлау негіздері, нарықтық жүйе және оның жұмыс істеу механизмі, кәсіпкерлік қызмет және ұйымдастыру нысандары, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық негіздері, өндіріс шығындары және фирманың табысы, өндіріс факторларының нарығы (жер, еңбек, капитал), кәсіпкерлік идея және оны таңдау, құнды ұсыныс, тауар, бренд, брендинг, түрлері мен типтері, бизнес қызметті жоспарлау және басқару, кәсіпкерлік қызмет маркетингі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Сұйықтың және газдың механикасы
  Несиелер: 5

  Тұтас орта ұғымы және сұйық қозғалысының сипаттамасы. Гидростатика. Күй теңдеуі. Кемелденген газ. Баротропты сұйықтық. Үздіксіздік теңдеуі. Сұйықтыққа әсер ететін күштердің жіктелуі. Идеалды сұйықтықтың қозғалысы. Тұтқыр сұйықтықтың қозғалысы. Сұйықтықтың ламинарлық және турбуленттік қозғалысы. Рейнольдс саны мен критерийі. Турбулентті кернеулердің тензоры. Буссинеск пен Прандтлінің сұйықтықтың турбуленттік қозғалысының жартылай эмпирикалық теориялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Компьютерде есептерді дайындау және шешу. Программалау тілі алгоритмдерді жазу құралы ретінде. Жоғары деңгейлі тілде бағдарламалау. Сызықты алгоритмдер мен бағдарламаларды бағдарламалау. Тармақталатын алгоритмдер. Циклдік алгоритмдер. Процедуралар мен функциялар. Деректердің жолдық түрі. Динамикалық айнымалылар. Массивтер. Жазбалар. Жиындар. Файлдармен жұмыс жасау. Бағдарламаларды әзірлеудің негізгі принциптері. Графикалық режим. Компьютерлік графика элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тұтас орта электродинамикасы
  Несиелер: 5

  Электростатика. Диэлектриктердің электростатикасы. Диэлектрлік өтімділік. Изотропты диэлектриктердің электрострикциясы. Кристалдардың диэлектрлік қасиеттері. Сұйық диэлектриктердегі электрлік күштер. Қатты денедегі электр күші. Пьезоэлектриктер. Термодинамикалық теңсіздіктер. Сегнетоэлектриктер. Холлдың эффектісі. Гальваникалық элемент. Термоэлектрлік құбылыстар. Термогальваномагниттік құбылыстар. Ферромагнетизм және антиферромагнетизм. Магниттік гидродинамика. Кристалдардағы рентген сәулелерінің дифракциясы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жоба 2
  Несиелер: 2

  Серіктес кәсіпорындар (ЖОО ғылыми мектептері) қызметінің бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы). Кәсіпорын қызметін талдау (мектептің ғылыми жетістіктері) және зерттеу міндетін қою. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Физикалық және механикалық процестерді модельдеу
  Несиелер: 6

  MatLab математикалық пакеті. Классикалық механикадағы салыстырмалы қозғалыстарды модельдеу. 1-ші ретті дифференциалдық теңдеулерді қолданатын физикалық процестердің модельдері. Материалдық нүктенің динамикасы. Күн жүйесін модельдеу. Тұрақты электр және магнит өрістерін модельдеу. Электр және магнит өрістеріндегі электр зарядтарының қозғалысын модельдеу. Тербеліс процестерін модельдеу. Молекулалық динамика әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Start up жобаларының экономикалық негіздемелері
  Несиелер: 5

  Startup жобалары заманауи бизнес-кәсіпкерліктің құралы ретінде. Стартап-жобаны әзірлеу алгоритмін құру әдістемесі. Бизнес-модельдеу. Кәсіпорынның негізгі капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Айналым капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Кәсіпорынның HR-ресурстарын қалыптастырудағы инвестициялық шығындарды бағалау. Кезең шығындарының, өзіндік құнының және шығыстарының экономикалық негіздемесі. Бағаны қалыптастыру. Қаржылық жоспарлау. Стартап-жобаны инвестициялық талдау. Стартап-жобаны қорғау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Теориялық механика
  Несиелер: 4

  Жалпыланған координаттар. Ең аз әрекет принципі. Галилейдің салыстырмалылық принципі. Еркін материалдық нүктенің Лагранж функциясы. Материалдық нүктелер жүйесінің Лагранж функциясы. Сақталу заңдары. Қозғалыс теңдеулерін интегралдау. Бөлшектер соқтығысы. Шағын тербелістер. Қатты дененің қозғалысы. Канондық теңдеулер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 4

  Есептеу техникасының бағдарламалық және техникалық құралдарының қазіргі заманғы деңгейі. Ақпараттық процестерді автоматтандыру, конструкторлық, жобалық құжаттаманы әзірлеу және орындау үшін ЭЕМ пайдалану. Әртүрлі мазмұнды графикалық ақпаратты өңдеу және ұсынудың қолданбалы бағдарламаларының мамандандырылған пакеттері туралы түсінік. Мұндай пакеттерді пайдалану аймақтары. Техникалық қамтамасыз ету деңгейлері. АЖЖ техникалық құралдарының классификациясы. АЖЖ қолданбалы бағдарламалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Есептеу әдістері
  Несиелер: 5

  Сызықтық теңдеулерді шешудің дәл және итерациялық әдістері; алгебралық және трансцендентті теңдеулерді шешудің итерациялық әдістері; функцияларды интерполирлеу; интегралдарды жаықтап есептеу; нормаланған кеңістіктер мен дифференциалдық операторларды аппроксимациялау; қарапайым дифференциалдық теңдеулер үшін Коши есебін шешудің сандық әдістері; қарапайым дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептерді шешудің сандық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Деформацияланатын қатты дене механикасы
  Несиелер: 5

  Қатты денелердің деформация және қирау процестерін модельдеу. Деформациялар мен кернеулердің қарқындылығы; беріктіктің классикалық теориясы; серпімділіктің сызықтық теориясының негізгі арақатынастары; сызықтық тұтқыр-серпімділік теориясының модельдері; тұтқыр-пластикалық дене; ағыстың теориясы, пластикалықтың деформациялық теориясы. Қирау түрлері: пластикалық, сынғыш, квазисынғыш, тозудан, жылжымалы, коррозиялық. Термосерпімділіктің теориясы, термотұтқырсерпімділіктің негізгі ұғымдары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Физиканы оқытудың ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздері. Физиканы оқыту әдістері мен құралдары. Физика бойынша оқу сабақтарын ұйымдастыру түрлері. Физика курсының негізгі тақырыптарын оқыту әдістемесі. Ғылыми білімнің негізі: "әлемнің физикалық бейнесі" және "физика және ғылыми-техникалық прогресс". Физиканы оқытудың инновациялық технологиялары. Физиканы оқытудың интерактивті технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тұтас орта механикасына кіріспе
  Несиелер: 5

  ТОМ негізгі гипотезалары: тұтастық гипотезасы және өткізбеушілік гипотезасы. Лагранж және Эйлер тұтас ортаның қозғалысын сипаттауға көзқарастары. Тұтас орта бөлшектерінің қозғалысы. Деформация тензорлары. Деформацияның сызықтық теориясы. Көлемді және беттік күштер. Сақталу заңы. Қарапайым орта.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кванттық механика
  Несиелер: 5

  Шредингер теңдеуі және оның қарапайым қолданулары. Кванттық түсініктердің теориясы. Орталық өрістердегі қозғалыстың жалпы қасиеттері. Орталық өрістер үшін Шредингердің радиалды теңдеуін шешу. Кванттық механиканың жуықтаған әдістері. Кванттық механикадағы ұқсас бөлшектер жүйелері. Кванттық механиканың релятивистік теңдеулері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тұтас орта термодинамикасының негіздері
  Несиелер: 4

  Термодинамиканың негізгі ұғымдары мен теңдеулері. Тірі күштер теоремасы және ішкі беттік күштер жұмысы. Термодинамиканың бірінші бастамасы және жылу ағынының теңдеуі. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Екі параметрлік орта. Кемелденген газ. Карно Циклі. Термодинамиканың екінші бастамасы және энтропия ұғымы. Екіпараметрикалық орталардың термодинамикалық потенциалдары. Идеалды және тұтқыр орта мысалдары және олардың термодинамикалық қасиеттері. Жылу өткізгіштік.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Физикалық процестерді зерттеудің матрицант әдісі
  Несиелер: 5

  Серпімді орталар қозғалыс теңдеулерінің матрицантының құрылымы. Максвелл теңдеулерінің матрицантының құрылымы. Пьезоэлектрлік, термосерпімді, пьезомагнитті және магнитоэлектрлік орталарға арналған анықтайтын қатынастары. Периодты біртексіз орта. Біртекті орталар үшін матрицанттың аналитикалық өрнегі. Толқындар шағылу есебінің матрицалық қойылымы және шешуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Жоба 3
  Несиелер: 4

  Дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Зерттеу міндетін қою. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Конструкция элементтерінің механикасы
  Несиелер: 5

  Конструкциялық материалдардың механикалық қасиеттері. Жазық қималардың геометриялық сипаттамалары. Ығысу. Бұрау. Тікелей өзектің иілуі. Иілу кезіндегі кернеуді анықтау. Иілу кезіндегі орын ауыстыруларды анықтау. Конструкция элементтерінің үдеуімен қозғалатын элементтерді есептеу. Механизмдер мен роботтардың құрылымдық талдауы және синтезі. Механизмдердің кинетостатикалық және динамикалық талдауы. Машиналар мен роботтарды жасау үшін қажетті механизмдер сұлбаларын жобалау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Байқауға ие болады, түсіндіруге, талдауға, тұжырым жасауға, бағалау жүргізуге қабілеттілігіне, сыни ойлау дағдыларына, шығармашылық қабілетіне ие, өзін-өзі дамыту қабілетіне ие

 • Код ON2

  Әртүрлі әлеуметтік жағдайда барабар шарлауға, командамен жұмыс істеуге, олардың көзғарасын дұрыс қорғауға, жаңа шешімдер ұсынуға қабілетті

 • Код ON3

  Азаматтық пен отансүйгіштік, қоғамдық сананы-Рухани Жаңғыру, Қазақстанның үшінші модернизациясың университет, аймақтық және республикалық деңгейдегі іс-шраларға қатысу және көшбасшылық қаситеттерді көсетеді

 • Код ON4

  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде (А2, B1, B2 деңгейлері), соның ішінде кәсіби салада негізгі қарым-қатынас дағдыларын меңгеруді көрсетеді

 • Код ON5

  Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерін ескере отырып, кәсіби қызмет бағыты бойынша, оның ішінде экология және табиғатты пайдалану саласында стартап-жобаларды әзірлейді.

 • Код ON6

  Стандартты кәсіби міндеттерді шешу және жұмысты ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген.

 • Код ON7

  Механика-математикалық пәндерінің әдістерін меңгерген.

 • Код ON8

  Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық көздермен жұмыс істеу дағдысын, ақпараттық-есептеу желілері мен деректер және білім базаларында кәсіби ақпаратты іздеу дағдыларын меңгерген.

 • Код ON9

  Кәсіби деңгейде механика-математикалық пәндер саласында білім мен түсініктерді қолданады.

 • Код ON10

  Кәсіби және зерттеу есептерін шешу үшін әртүрлі пәндердің білімін интеграциялау қабілетін көрсетеді.

 • Код ON11

  Жалпы ғылыми концепцияларды, теориялар мен тәсілдерді сыни талдауға қабілетін көрсетеді.

 • Код ON12

  Механика-математика ғылымдары саласында және басқа да білім салаларында одан әрі оқуды өздік жалғастыру үшін қажетті дағдыларды меңгерген.

Top