Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05302 Химия (1.5) в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Басқарудың психологиялықтеорияларының дамуы. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Басқарушылық ісәрекетті талдау. Менеджердің тұлғалық ерекшеліктері. Басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Меншік психологиясы. Басқарушының кәсіби іс-әрекеті. Басқару субъектісінің қызметтері. Басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. Қызметкерлердің психологиялық сипаттамалары. Қызметкерлерді ынталандыру психологиясы. Ұйымның адам ресурстарын басқару технологиясы. Ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау. Ұйымдағы дау-дамалар психологиясы. Тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нанотехнология
  Несиелер: 6

  Наноматериалдар. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Көміртекті наноқұрылымдар. Фуллерендер. Нанотүтікшелер. Біріктірілген наноматериалдар. Нанокристалды материалдар. Нанокомпозиттер, нано-кеуекті материалдар және магнитті нанобөлшектер. Молекулалық нанотехнологиялар. Нанофотоника. Сегнетоэлектриктердегі нанотехнологиялар. Болашақтағы күнделікті өмірдегі нанотехнологиялар. Наноэлектроника.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи аналитикалық химия
  Несиелер: 6

  Кіріспе. Химиялық талдаудың метрологиялық негіздері. Аналитикалық химиядағы химиялық реакциялар мен процестердің түрлері. Идентификациялау әдістері. Бөліп алу, айыру және концентрлендіру әдістері. Талдаудың хроматографиялық әдістері. Гравиметриялық талдау әдісі. Титриметриялық талдау әдістері. Кинетикалық талдау әдістері. Талдаудың электрохимиялық әдістері: потенциометрия, кулонометрия, вольтамперометрия және т.б. Спектроскопиялық талдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Ұйымды басқару жүйесіндегі есеп. Бухгалтерлік есеп пәні мен әдісі. Бухгалтерлік теңгерім. Есептік жүйе және қосарлы енгізу. Бухгалтерлік есептегі жұмыс үрдісін ұйымдастыру. Ақшаны және инвестицияларды есепке алу. Дебиторлық берешекті есепке алу. Тауарлы-материалдық қорларды есепке алу. Ұзақ мерзімді активтерді есепке алу. Ұйым міндеттерін есепке алу. Капитал мен резервтерді есепке алу. Кірістер мен шығыстарды есепке алу. Қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну. Курс менеджменттің мазмұнын ашып, қазіргі заманғы басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін, сондай ақ ұйымның өмір сүруін және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлін, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін және жобалық талдауды қалыптастырады, сондай-ақ басқарудың даму тарихын қарастырады. болашақ менеджерлердің кәсіби біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға қызмет етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ИК-, ЯМР-, масс-спектрлік зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Масс-спектрометрия және жоғары шешімді хром-массспектрометрия. Ядролық магниттік резонанстың спектроскопиясы. Тербелмелі спектроскопия. Электрондық спектроскопия. Молекулалық оптикалық спектроскопияның теориялық негіздері. ИҚ облысы спектроскопиясы. Жақын, орта ИҚ облысындағы спектроскопия, қолдану перспективалары. Микротолқынды спектроскопия. Айналмалы спектрлер теориясы. СВЧ -спектрометрлер. Ядролық магниттік резонанстың спектроскопиясы 1Н. Корреляциялық спектроскопия туралы түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нанохимия
  Несиелер: 6

  Нанохимияны зерттеу объектілері. Нанохимияның даму кезеңдері және қолданылуы. Нанохимия объектілерінің жіктелуі. Нанообъектілердің негізгі типтері және олардың негізіндегі наножүйелер. Фуллерендер. Көміртекті нанотрубкалар. Супрамолекулалық химия объектілері. Органикалық емес наноматериалдар. Вискерлер. Манганиттер. Наноқұрылымды материалдарды синтездеу әдістері. Нанокристалды ұнтақтарды синтездеу әдістері. Газофазды синтез. Плазмохимиялық синтез. Нанокристалды материалдарды алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Теориялық бейорганикалық химия
  Несиелер: 4

  Заттың электрондық құрылысы. Иондық байланыс. Иондық торлардың түрлері. Байланыстардың иондық түрі бар қосылыстардың термодинамикалық және кинетикалық заңдылықтары. Коваленттілік табиғаты. Металл емес қосылыстардың элемент-элемент байланысы бар ковалентті қосылыстары. Химиялық байланыстың аралық типі бар қосылыстар. Су және сулы емес ерітінділер химиясы. Ауыспалы металдар қосылыстарындағы химиялық байланыс теориясы. Ауыспалы металдардың коваленттік қосылыстарының тұрақтылығы. Қаңқалы және кластерлік қосылыстар туралы түсінік. III, IV және V топтағы алғашқы ауыспалы металдардың қосылыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін жүйелеу. Шет тілінде ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын жетілдіру, баяндамалар мен хабарламалармен таныстыру, кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жазбаша дағдыларды жетілдіру. Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешуді жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи бейорганикалық химияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Жаратылыстану циклі ғылым жүйесіндегі заманауи бейорганикалық химияның орны. Әртүрлі техника, медицина және ауыл шаруашылығы салалары үшін бейорганикалық химияның маңызы. Периодтық заң, химиялық элементтердің периодтық жүйесі: проблеманың қазіргі жағдайы. Қазіргі бейорганикалық химияның негізгі ерекшеліктері мен міндеттері: жаңа химиялық қосылыстарды іздеу, синтездеу және дизайн, болашақтың конструкциялық материалдарын жасау. Болашақтың бейорганикалық химиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары
  Несиелер: 6

  Реал ерітінділердегі гомогенді тепе-теңдік. Қышқылдық-негіздік баланс. Қышқылдың концентрациясын кең өзгертудегі су ерітінділерінің рН анықтау кезінде қышқылдық және еріткіштің рөлі. Қышқыл-негіздік теорияларды салыстырмалы талдау. Табиғаттың әсері, еріткіштің диэлектрлік өткізгіштігі, қышқылдың заряды және оның молекулаларының (иондарының) қышқылдардың күшіне әсер етуі. Тұнба түсу реакцияларындағы тепе-теңдік. Кешен түзу процестеріндегіі тепе-теңдік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика-химиялық анализдердің жаңа технологиялық әдістері
  Несиелер: 6

  Кіріспе. Қазіргі Аналитикалық химияның бөлімі ретінде Талдаудың физика-химиялық әдістері. Электрохимиялық талдау әдістері. Потенциометрия. Гальваникалық Элементтер. Индикаторлық электрод және электрод салыстыру. Өлшеу техникасы э. д. с.тікелей потенциометрия. Вольтамперометрия. Кулонометрия, кулонометрическое титрлеу, электрогравиметрия, кондуктометрия, капиллярлық электрофорез. Спектроскопические методы анализа. Талдаудың хроматографиялық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физикалық химияның теориясы мен мәселелері
  Несиелер: 5

  Тепе-теңдіктегі электродты процестер. Электрохимиялық потенциал. Потенциал түрлері. Қос электрлік қабат. Гальваникалық элементтер. Химиялық кинетика. Химиялық реакцияның жылдамдығы туралы түсінік. Реакция тәртібі және молекулалығы. Формальды кинетика. Каталитикалық реакциялардың жіктелуі. Гомогенді катализ және оның ерітіндідегі механизмі. Қышқыл-негіздік және ферментативті катализ. Гетерогенді катализ. Гетерогенді катализ кинетикасы. Молекулалардың реакциялық қабілетін бағалаудағы кванттық-химиялық тәсіл. Вудворд-Хоффманның орбиталық симметриясының сақталу ережесі және корреляциялық диаграммалар. Химиялық реакциялардың активтендіру энергиясын бағалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи органикалық химияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Органикалық химияның қазіргі жағдайы. Органикалық синтез: негізгі кезеңдері, заңдылықтары және даму үрдістері. Органикалық катализ. Реакциялық қабілет және катализ, каталитикалық реакциялардың механизмдері. Күрделі органикалық қосылыстардың компьютерлік синтезі, молекулалық дизайн. Органикалық химиядағы математикалық және компьютерлік модельдеу. Өмірлік процестер химиясы. Ақуыз және нуклеин қышқылдар химиясындағы жаңашылдық. Инженерлік энзимология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көпкомпонентті жүйелердегі әрекеттесулердің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Көп компонентті жүйелер. Үштік және көп компонентті жүйелер. Металлургтер қызметіндегі үштік және көп компонентті жүйелердің күй диаграммаларының рөлі. Үштік және көп компонентті жүйелер бейнесінің геометриялық негіздері. Концентрациялық үшбұрыш. Үш компонентті қорытпалардың ықтимал фазалық жай-күйі. Үштік жүйенің күй диаграммаларының әртүрлі белгілері бойынша жіктелуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми-зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Ғылыми ізденістің, ғылыми зерттеулердің маңызы мен мәні. Ғылым классификациясы. Курстың басқа пәндермен байланысы. Ғылымның дифференциациясы және интеграциясы. Ғылымды жедел дамыту. Әлемнің әр түрлі елдеріндегі ғылым деңгейін анықтаудың әдістемелік негіздері. Әлемнің әр түрлі елдеріндегі ғылыми зерттеулердің даму деңгейі мен негізгі бағыттары. Қазақстандағы ғылымды ұйымдастыру. Ғылыми-зерттеу қызметінің негіздерін реттейтін заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілер. Ғылыми зерттеудің методологиясы мен әдістемесі. Зерттеу әдістемесінің мәні. Зерттеудің принциптері мен мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Неорганикалық қосылыстарды синтездеу әдістері
  Несиелер: 6

  Бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі және номенклатурасы. Бейорганикалық заттардың сұйық фазалық синтезі. Бейорганикалық заттардың қатты фазалық синтезі. Заттарды тазалаудың физика-химиялық негіздері. Заттарды тазалаудың дистилляциялық және экстракциялық әдістері. Химиялық қосылыстардың тазалық дәрежесін бақылау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым және білімдегі компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердегі Ақпараттық технологиялар. Қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттық технологиялардың рөлі. Office пакетінде деректерді өңдеуді автоматтандыру. EXCEL пакеттерін, Maple, MathCad, MathLab, Mathematica бағдарламалық өнімдерін пайдалану мүмкіндіктерін салыстырмалы талдау. Ғылыми зерттеулердегі компьютерлік графика. Гипермедиа және мультимедиа жүйесі. Шешім қабылдауды қолдаудың компьютерлік жүйелері. Қашықтықтан оқыту, технологиялар мен құралдар. Видеоконференциялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гетероциклді қосылыстар
  Несиелер: 5

  Гетероциклді қосылыстардың жіктелуі. Бір гетероатомы бар бесмүшелі гетероциклдер. Екі және одан да көп гетероатомдары бар бес мүшелі гетероциклдер. Бір гетероатомы бар алты мүшелі гетероциклдер. Екі гетероатомы бар алты және жеті мүшелі гетероциклдер. Бициклді гетероциклдер. Нуклеин қышқылдары. Нуклеин қышқылдарының құрылысы мен құрамы. ДНК (дезоксирибонуклеин қышқылы). РНК (рибонуклеин қышқылы).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Органикалық қосылыстарды синтездеу және идентификациялау
  Несиелер: 5

  Органикалық қосылыстарды бөлу және тазалау әдістерінің жіктелуі. Сүзу, центрифугалау, қайта кристалдау, сублимациялау, экстракция, кептіру. Айдау. Хроматография. Органикалық заттардың негізгі физикалық константаларын анықтау. Органикалық қосылыстарды зерттеудің физика-химиялық әдістері. Электрондық спектроскопия (УК және көрінетін аймақ). Инфрақызыл спектроскопия. Ядролық магниттік резонанстың спектроскопиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қатты заттардың реакцияға түсу қабілеті
  Несиелер: 6

  Кіріспе. Қатты дененің химиясы химия ғылымының бөлімі ретінде. Кристалды құрылым симметриясының сипаттамасы. Химиялық байланыс сипатының кристалл құрылымына әсері. Негізгі құрылымдық типтер. Полиморфизм және политипизм. Кристалдардың құрылымын зерттеудің дифракциялық әдістері. Дифракциялық әдістердің негізгі нұсқалары. Металдар мен диэлектриктердің, меншікті және қоспалы жартылай өткізгіштердің электрондық құрылысы. Қатты заттардың реакциялық қабілеті, идеалды құрылымның, ақаулардың, диффузияның, механикалық кернеулердің рөлі. Механикалық реакциялардың механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Заманауи философияның, менеджменттің және жеке тұлғаны психологиялық басқару мәселелерінің теориялық-әдіснамалық негіздерін, шет тілінде сөйлеу кәсіби қарым-қатынас теориясы мен практикасын түсіндіреді.

 • Код ON2

  Білім беру ұйымдары субъектілерінің қарым-қатынас жүйесін және басқару әдістері мен жеке тұлғаның кәсіби сапаларын бағалау әдістерін меңгереді, шет тілінде зерттеу нәтижелерін баяндайды.

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеулердің әдістерін, химияның әр түрлі салаларындағы заманауи жетістіктерді меңгерген; ғылыми зерттеулердің заманауи үрдістері мен жоспарлауын, компьютерлік химияның жетістіктерін пайдаланып химиялық процестерді математикалық модельдеуді біледі;

 • Код ON4

  Физикалық химия, элементтік және спектральды талдау, газ хроматографиясы, масс-спектрометрия саласындағы заманауи құралдарды нақты ғылыми және қолданбалы мәселелерді шешуде қолдану дағдылары бар;

 • Код ON5

  Ғылыми мақалаларды және баяндамалар тезистерін, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстың нәтижелері бойынша есептердің жеке бөлімдерін дайындап, кәсіптік қызметтің нәтижелерін кәсіби ғылыми қауымдастық мүшелеріне және танымал ғылым нысандарына ауызша және постер тұсаукесер түрінде ұсына біледі.

 • Код ON6

  Қазіргі заманғы теориялық және тәжірибелік химиядағы (наноқұрылымды технологиялардағы заттардың синтезі және пайдаланылуы, экстремалды жағдайдағы зерттеулер, өмірлік процестердің химиясы, химия және экология және т.б.) зерттеулердің ең өзекті бағыттары туралы хабары бар.

 • Код ON7

  Ғылыми зерттеу бағдарламасын оның мақсаттары мен міндеттерін негіздей отырып құрастырады; ғылыми зерттеулерді орындау процесінде әдістемелік құралдарды қолдана отырып; ғылыми - практикалық ақпарат алудың әртүрлі көздерімен жұмыс істей отырып; ғылыми зерттеу кезеңдерін әзірлейді; ұсыныстар мен пікірлерді негіздеп, алынған нәтижелерді талдайды.

 • Код ON8

  Кіріктірілген мамандықтар мамандарын байланыстыра отырып, командалық жұмысты ұйымдастыру дағдыларымен қоса коммуникативтік дағдыларды, кәсіби жобалар мен олардың нәтижелерін ағылшын тілін қолдана отырып ашық талдау дағдыларын меңгерген;

7M05302 Химия
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M089 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05302 Химия
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M089 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05302 Химия (1)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M089 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05302 Химия
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M089 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05302 Химия
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M089 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05302 Химия
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M089 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top