Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05201 География в Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Қазіргі жаратылыстанудың тұжырымдамасы
  Несиелер: 5

  Жаратылыстанудың тарихын, ғылыми теорияның құрамы мен құрылысын, қоршаған Әлемді тануда ғылыми танымның тұжырымдамаларын, әдіснамасын , ҒТР ашылымдары мен жетістіктерін зерттейтін пән

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жаратылыстану ғылымдарының зерттеулерде нанотехнологиялар
  Несиелер: 5

  Нанотехнологияларды, ғылымды қажет ететін өндірістерді, нанотехнологиялардың қазіргі жетістіктерін, объект пен материалдар қасиеттерін нанометрлік масштабта пайдалануды зерттейтін пән

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы жертану
  Несиелер: 7

  Жер туралы ғылымдар жүйесін, геосфералардың (атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера, географиялық қабық) қалыптасу факторларын, географиялық қабықтың табиғи жүйелерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Валеология
  Несиелер: 5

  Адам денсалығының қалыптасу заңдылықтарын, денсаулық жағдайының сандық бағалауын, денсаулық қорын, салауатты өмір сұру салтын зертейтін пән

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық география негіздері
  Несиелер: 7

  Физикалық география жеке бағыт ретінде, географиялық қабықты және табиғат кешендерін, географиялық белдеулерді және табиғат зоналарын, географияның басқа салаларының байланыстарын зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топография геодезия негіздерімен
  Несиелер: 5

  Жердің пішін және өлшемдерін, геодезиялық толарды, жер бетін жобалау әдістерін, масштаб түрлерін, координата және биіктік жүйесін, топокарталарды және сұлбаларды, жергілікті жерді түсіру жоспарын зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Территориалық жобалау және аудандық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Аудандық жоспарлау және территориалық жобалау, аудандық жоспарлау объекттерін, схема мен проектерді, оларды зоналау, болжау әдістерін, елді мекендердің орналасуын зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этногеография
  Несиелер: 5

  Этнография және этнографиялық зерттеулерді, этникалық процесстерді, аймақтық этнография және ұлттық саясатты, заманауи этникалық процесстерді зертейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халық географиясы демография негіздерімен
  Несиелер: 5

  Халық демографиясын, құрамын (жастық-жыныстық, нәсілдік, діни-ұлттық), еңбек ресурстарын және оның пайдалануын, урбанизация, халықтаргеографиясын зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геология петрография негіздерімен
  Несиелер: 5

  Жер қыртысының құрамын, құрылымын, петрография тау жыныстар туралы ғылым рнтінде, геохронологиялық шкала, геологялық және тектоникалық тектоническая карталар туралы пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-территориалды қауымның географиясы
  Несиелер: 5

  Типы социально-территориальных общностей. Структура населенных мест. Функциональное зонирование, планирование. Селитебная зона. Структура зонирования зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геотектоника
  Несиелер: 5

  Литосфералық тақалар теориясын, тектоникалық процестерді және тектоникалық құрылымдарды, тектоникалық картаны, тектоносфераның дамуын зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Картография топография негіздерімен
  Несиелер: 5

  Картографияның тарихын және даму кезендерін,картаның проекцияларын, картадағы бұрмалануларды, картографиялық зерттеу әдістерін, жергілікті жердің сұлбасын, топографиялық карталармен жұмыс жасау туралы пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гидрология
  Несиелер: 5

  Табиғи судың химиялық және физикалық қасиеттерін, гидрологиялық процестердің негізін, табиғаттағы су алмасу процесін, беткі және ішкі су ағынын зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геоморфология
  Несиелер: 5

  Құрылық пен мұхит түбіннің морфоқұрылымын, морфомүсінін, жер бедерінің эндогенді және экзогенді факторларын, геоморфологиялық картаны . зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Топырақтану
  Несиелер: 5

  Топырақты, оның құрылысын, құрамын, қасиеттерін, типтерін, түзілу, даму және қызмет ету процестерін, топырақтың құнарлылығын арттыру және ұтымды пайдалану жолдарын зерттеуге бағытталған пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Климат географиясы
  Несиелер: 5

  Климат, климатты қалыптастыратын факторларды, өзгеру заңдылықтарын, әлемнің климат белдеулерін зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптегі ғылыми-техникалық прогрестің негізгі бағыттарын, өнеркәсібті, аграрлық өнеркәсіптік кешен зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Топырақ географиясы
  Несиелер: 5

  Топырақ биосфераның биокостық зат ретінде қалыптасуының экологиялық факторларын, құнарлықты сақтау, дегумификации, топырақ деградациясы, жер ресурстарын тиімді пайдалануды зертейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Метеорология және климатология
  Несиелер: 5

  Ауа райы мен климатты бақылау ауа райының жағдайын, климат түрін, жүзеге асыруға атмосфераның құрамы мен жалпы қасиеттерін, тропосфераны зерттеудің синоптикалық әдістері зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік өндіріс негіздері
  Несиелер: 5

  Өндіріс түрлерін, өнеркәсіп және оның түрлерін, ауыл шаруашылығы, АӨК зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физикалық-географиялық аудандастыру
  Несиелер: 5

  Табиғи –территориалық кешендерді, физикалық-географиялық аудандастыруды, аудандастыру принциптерін, Еуразия, Қазақстан аудандарын зертейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның биоалуантүрлілігі
  Несиелер: 7

  Қазақстанның флорасы мен фаунасының биоалуантүрлілігін, экожүйлердің тұрақтылығын сақтаудағы биоалуантүрлілік фактор ретінде қарастыруын, биоалуантүрлілікті сақтаудағы халық аралық международные конвенцияларды зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафтоведение
  Несиелер: 5

  Ландщафт түсінігін,жіктемесін, ландшафттардың қалыптасу факторларын, типологиясын, географиялық таралуын зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саяси география
  Несиелер: 8

  Қазіргі кезеңдегі саяси географиялық процесстердің теориялық және практикалық қалыптасуын, геосаясат теориясы мен концепциясын, тарихи-географиялық аймақтарын зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның физикалық географиясы және геоэкологиясы
  Несиелер: 7

  Қазақстанның географиялық орналасыын, табиғат зоналарын, биіктік белдеулерін, физгеографиялық аудандарын, геоэкологиялық жағдайын зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономическая, социальная и политическая география мира
  Несиелер: 8

  Дүние жүзілік өнеркәсіптік күштердің орналасу принциптерін, территориялық-салалық құрылымының қазіргі кезеңдерінің қалыптасуын, халықаралық еңбек бөлінісіндегі зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қарым-қатынас психологиясы және қақтығыстарды басқа
  Несиелер: 5

  Пән қарым-қатынасты психология тұрғысынан феномен ретінде, қарым-қатынастың қызметі, типтері мен түрлері, қарым-қатынастың стратегиясы мен тактикасы, іскерлік қарым-қатынастың бір түрі ретінде, қарым-қатынас процесіндегі қақтығыстар, себептері, түрлері, даулы жағдайларды шешу тәсілдерін қарастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Топонимика
  Несиелер: 5

  Топонимика және топонимия жіктемесін, морфологиясын, географиясын, тарихын, топонимикалық спектрді зерттейтін пән

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Рекреациялық география
  Несиелер: 5

  Рекреациялық потенциалды, территориалды рекреациалық жүйелерді, олардың ұйымдастыру, жобалау, типологиясын зерттейтін пән

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Географиялық зерттеулердің әдістері және әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Географиялық зертеулерлер нысандарын жүйелеу және сұрыптау, кешендік әдістерні. қолданбалы әдістерін географиялық болжамдарды . зерттейтін пән

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Географияның қолданбалы есептер шығару практикумы
  Несиелер: 8

  Географияның қолданбалы бағыттарын, есептерін, табиғи ортаны және адамзат мәселелерін, геожүйелік анализды пайдалануын зерттейтін пән

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Материктер және мұхиттар физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Материктер және мұхиттарды географиялық қабықтың біртұтас бөлігі ретінде, олардың өзгешеліктерін, географиялық таралуын зерттейтін пән

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Солтүстік Қазақстан географиясы
  Несиелер: 5

  Солтүстік Қазақстан физгеографиялық, экономгеографиялық аумақ ретінде, шаруашылығын, әлеуметтік-экономикалық потенциалын зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазіргі жаратылыстанудың ғылыми теориялары мен концепцияларын, қоршаған ортаның объектілері мен құбылыстарын зерттеудегі ғылыми әдістерді қолдана отырып, ғылымның жаңа жетістіктерін, табиғи жүйелердің қалыптасуына әртүрлі факторлардың әсерін, табиғи процестер мен қоғам арасындағы тәуелділікті талдау, түсіндіру, қолдану

 • Код ON2

  Жаратылыстану ғылыми-практикалық міндеттерін жаһандық, аймақтық және жергілікті деңгейде шешу үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану, жүзеге асыру, жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүргізу.

 • Код ON3

  Жаңа ақпараттық технологиялар мен нанотехнологияларды, табиғи процестердің даму болжамдарын, қоршаған орта мен адам денсаулығының жағдайын сандық бағалау әдістемесін, жаратылыстану мәселелерін шешу алгоритмдерін қолдана отырып, ғылыми зерттеулерді жоспарлау, әзірлеу.

 • Код ON4

  Жергілікті жерде топографиялық, геодезиялық өлшеулерді қолдану және жүргізу, географиялық факторларды, модельдердің түрін және жұмыс істеуін, әр түрлі деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық, саяси жүйелерді дамытуды ескере отырып, табиғи-антропогендік ортаның аумақтық-өндірістік жүйелерін көзбен шолып, аспаптық бақылауларды тіркеу

 • Код ON5

  Демографиялық әдістерді, математикалық статистиканың әдістерін, географиялық карталармен жұмыс жасаудың әртүрлі тәсілдерін қолдана отырып, ресурстық қамтамасыздандыруды, халықтың құрылымын, экономиканы, әлеуметтік-экономикалық, саяси құбылыстар мен процестерді анықтау, талдау

 • Код ON6

  Геоморфология, ланшафтану, Метеорология, климатология, экономикалық, әлеуметтік географияның географиялық қабық құрауыштарын ғылыми талдау үшін геоморфология, ланшафтану, Метеорология, климатология, экономикалық, әлеуметтік географияның теориялық және практикалық әдістерін қолдану және жүргізу.

 • Код ON7

  Табиғи ортаны, БиоСфера компоненттерін талдау негізінде материктер мен мұхиттардың, ландшафтар мен биоәртүрліліктің, Қазақстанның аймақтық, жергілікті геожүйелерінің физика-географиялық сипаттамасын, топырақтың құнарлылығын қалпына келтіру, биоәртүрлілікті сақтау жөніндегі іс-шаралар тізбесін, географиялық ортаның ғылыми зерттеулерін жүргізу, географиялық практикалық ғылыми зерттеулердің тиімділігін бағалай отырып.

 • Код ON8

  : Зертханаларды, далалық топографиялық, картографиялық, аспаптық зерттеулерді; табиғи ортадағы, өндірістегі ғылыми географиялық, геоэкологиялық зерттеулерді; қолданбалы зерттеулердің әдіснамасын, әдістемесін, табиғи , әлеуметтік-экономикалық ортаның мониторингін пайдалана отырып, табиғи ғылымның қазіргі жетістіктері негізінде жоспарлау, жүргізу және анықтау.

 • Код ON9

  Басқарушылық шешімдерді дайындау және қабылдау және олардың орындалуын ұйымдастыру дағдыларын көрсету. Кәсіби өзін-өзі дамытудың өзіндік әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету.

Top