Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05203 География в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты ОБ мақсаты география саласында жоғары білікті кадрларды және бағдарлама табиғатты тиімді пайдалану және өзара байыту, еларалық ынтымақтастық, әлеуметтік-экономикалық саясатты әзірлеу, өндіріс шығындарын азайту, сондай-ақ табиғатты пайдалануды экологияландырудың нысандары мен әдістерін шешуге және экономиканың нақты секторында пайдаланылатын инновациялық технологияларға көшуге бағытталған., халықаралық маңызы бар органдар мен мекемелерде мемлекеттік және мемлекетаралық міндеттерді шешуде географ функциясын орындауға қабілетті ГАЖ-технологиялардың көмегімен табиғи-ресурстық әлеуетті талдай және басқара алатын, әлемдік деңгейде география саласында ғылыми зерттеулер жүргізе алатын мамандарды даярлау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M084 География
 • Дайындық бағыты 7M052 Қоршаған орта
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттарда келесі қабілеттерді қалыптастыру: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; - басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; - ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; - басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; - жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; - басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • География ғылымының тарихы мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: География туралы ұғымды жаратылыстану және қоғамдық ғылымдардың өзара әрекеттестігінің біртұтас жүйесі ретінде қалыптастыру, оның қазіргі теориялық және әдіснамалық негіздері, тарихи және қазіргі теориялық мәселелер қою. Курсты оқу барысында магистранттарда қабілеттерді қалыптастыру: - географиялық ғылымның іргелі ғылым ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдерін сипаттау; - географиялық зерттеулердің әдістемелік тәсілдері мен әдістерін қолдану; - географиялық ғылымның қалыптасу үрдісі, оның қазіргі жағдайы, оның негізгі теориялық және әдіснамалық мәселелері туралы түсінік беру;; - географияның ғылым ретінде ерекшелігін, оның ғылыми білім жүйесіндегі орнын, оның құрылымының ерекшелігін, білім берудің ұйымдастырылуы мен формаларын қарастыру; - географияның ғылыми бағыттарын метагеографиялық және ғылымтану ұстанымдарынан қарастыру; географиялық қабықшаның негізгі сипаттамалары мен даму факторларын оның пайда болуы мен эволюциясының әртүрлі кезеңдерінде анықтау. "География тарихы және әдіснамасы" курсын оқу барысында ғылыми географиялық идеялардың тарихы, География туралы теориялық түсініктердің дамуы жаратылыстану және қоғамдық пәндердің біртұтас жүйесі ретінде, географиялық ғылымның қазіргі заманғы әдіснамалық негіздері мен мәселелері, географиялық ғылымның негізгі әдіснамалық жағдайлары, географиялық білімнің иерархиясы, жүйелік, кибернетикалық, синергетикалық, ақпараттық тәсілдер, географиялық ғылымдағы дифференциация және интеграциялау процестері қарастырылады. Географиялық ғылым тұтастығының проблемалары ерекше атап өтіледі, оның құрамдас бөліктерінің табиғи және әлеуметтік-экономикалық тармақтарының әдіснамалық бірлігі негізінде дамып келе жатқан ғылымның бірегейлігі сипатталады, ғылым құрылымының проблемалары талқыланады. Курс географиялық ғылымға кең көзқарасты қалыптастыруға, оның мәнін түсінуге, оның жетістіктері мен шешілмеген міндеттерін, қазіргі заманғы әлемдік географияның жаңа бағыттарын дұрыс бағалауға ықпал етуге бағытталған. Сонымен қатар, курс физикалық география, экономикалық және әлеуметтік география, саяси география бойынша теориялық білімді жинақтап, жүйелендіру мүмкіндіктерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Диссертациялық жұмысты жоспарлау және өткізу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1.таңдап алған тақырып бойынша диссертациялық зерттеуді жоспарлау және өткізу біліктілігін қалыптастыру; 2. методикалық және нормативті құжаттарды, қосымшаларды құрастыруды, жасалып шыққан жобалар мен бағдарламаларды іске асыру үшін іс-шаралар өткізуді; 3. әдістері мен жинақтар құралдары, жалпылау және спорт менеджменті туралы ақпараттарды қолдану; 4. өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі кемелдендіру қабілеттілігі, өмірлік шығармашылық жолда жаңа технологиялар мен өзіндік шығармашылық біліктіліктерді қалыптастыру; 5. тақырып пен нысанды талқылау; болашақ мамандықта қолданатын зерттеу алгоритмін құру; ғылыми зерттеулердің қорытындысын безендіру және қорғау; ғылыми жұмыстың әсерлігін анықтау, нәтижелерді жұмысқа қосуды ұйымдастыру. 6. теориялық және тәжірибелық жұмыстардың нәтижесіде алынған дәлелденген базаны қолдана отырып ғылыми дискуссияны ұйымдастыру. «Диссертациялық зерттеуді жоспарлау және өткізу» пәні келесі тақырыптарды қарастырады: Ғылым және ғылыми зерттеулер, олардың қазіргі әлемдегі рөлі. Пәнге кіріспе Магистратурада ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Диссертацияның құрылымдық элементтері (тақырып, өзектілік, проблема, қайшылық, объект, пән, мақсат, міндеттер, гипотеза). Зерттеудің ғылыми жаңалығы, теориялық және практикалық маңыздылығы. Ғылыми зерттеу әдіснамасы және әдістері. Зерттеу әдісі ретінде эксперимент. Статистикалық ақпаратты өңдеу әдістерінің негіздері. Статистикалық зерттеу әдістері. Ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу әдістері. Ғылыми ақпарат жүйесін іздеу. Ғылыми сөйлеудің тілі мен стилі. Зерттеу нәтижелерін жариялау. Ғылыми жұмыс құрылымы. Ғылыми зерттеулерде логикалық заңдар мен ережелерді қолдану. Магистрлік диссертацияны қорғауды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; - ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; - зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; - заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып; - пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; - ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының халықтар географиясы және еңбек ресурстары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: өндірістік күштерді аумақтық ұйымдастыру заңдылықтары мен ерекшеліктерін, әлеуметтік-экономикалық және табиғи алғышарттарға сәйкес олардың аумақтық еңбек бөлінісіндегі орнын анықтау үшін осы аймақ елдерінің шаруашылықтарының мамандануын қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттарда қабілеттерді қалыптастыру: - демографиялық жағдайдың ерекшеліктерін сипаттау; - демографиялық үдерістерді, коэффициенттерді түсіндіру; - жұмыспен қамту негіздерін сипаттау, халыққа экономикалық көзқарас; - орналастыру үдерістерін және оның нәтижелерін бағалау. - аумақ бойынша халықтың қозғалу заңдылықтарын анықтау; - қоныстандыру сипатын және оның динамикасын анықтау. Пәнді оқу кезінде магистранттар келесі аспектілерді зерттейді: динамика, қазіргі заманғы саны, халықтың орналасуы; Халықтың көші-қоны және олардың географиясы; халықтың құрамы; әлемнің әр түрлі елдері халқының өсу қарқыны; әлем халқының динамикасын талдау; әлемнің әр түрлі өңірлері бойынша халықтың тығыздығы; Қазақстан халқы санының динамикасы; қала және ауыл халқын бөлу ерекшеліктері; халықтың табиғи өсімі; урбанизация; қоныстандыру түрлері мен типтері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғи-шаруашылық жүйенің жағдайын болжау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - өсімдіктер мен орта арасындағы экологиялық қатынастарды, топологиялық деңгейде табиғи кешендердің қызмет ету құрылымын, табиғи кешеннің құрамдас бөліктерінің өзара әрекеттесуін және заттардың және энергияның тепе-теңдігін талдау жолымен Қоғамның Ландшафттардың табиғи құраушысына әсерін зерттеу. Курсты оқу барысында магистранттарда қабілеттерді қалыптастыру: - Табиғи және антропогендік-өзгерген ландшафттарды қалпына келтіру үшін экологиялық бағытталған әдістер мен құралдарды қолдану; - Ландшафттарды сақтау индикаторларын талдау негізінде экологиялық факторлардың әсері кезінде Ландшафттардың жағдайын болжау; - Ландшафтық деңгейде экологиялық мәселелерді шешу үшін кешенді проблемалық бағдарланған талдау әдістерін қолдану; - Ландшафттардың тұрақтылығын бағалау және олардың жағдайын болжау үшін модельдеу және жүйелік талдау әдістерін қолдану. Пәнді оқу кезінде магистранттар келесі аспектілерді зерттейді: - Ландшафтық деңгейде ұтымды экологиялық басқарудың негізгі бағыттары; - Антропогендік әсер ету факторларын ескере отырып, ландшафттарды сақтау және қалпына келтіру әдістері; - Табиғи және антропогендік қайта құрылған ландшафтардың құрылымы, рөлі және жіктелуі; - Иосн типтес шаруашылық жүйелерін жіктеу принциптері; - Қағидаттар Қазақстанның негізгі табиғи ландшафтары мысалында тірі организмдер арасындағы өзара іс-қимыл

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті ұйымдастыруға дың қабілетін қалыптастыру, оларды жоспарлау және басқару. оқу барысында келесі қабілеттерді қалыптастырады: - техникалық сипаттамалардың негізгі жиынтығын сипаттаңыз; - ғылыми зерттеулердің критерийлерін анықтау; техникалық спецификацияда нақты ғылыми зерттеулерді анықтау, өңдеу және талдаудың нақты әдістерін анықтайды; - зерттеу әдістерін талдау кезінде теориялық ақпаратты әдіснамасын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дүниежүзілік шаруашылықтың адами капиталы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты уақыт пен кеңістікте адами капиталдың әлемдік шаруашылық жүйесінің әлеуметтік-экономикалық дамуының күрделі процестерін түсіну және анықтау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттарда қабілеттерді қалыптастыру: - өндіріс процесінде адамның қатысуымен байланысты ұғымдарды сипаттау; - адами капиталдың әлемдік шаруашылық жүйесінің экономикалық даму бағыттарын түсіндіру. - инновациялық ұйымдағы адами капиталдың ерекшеліктерін анықтау; - адам капиталының ерекшеліктерін басқару объектісі ретінде бөлу; - адам капиталын қалыптастыратын негізгі факторларды зерттеу нәтижелерін бағалау; - адам капиталын басқару жүйесін құқықтық қамтамасыз ету ерекшелігін анықтау. Оқу курсы адами капиталды қалыптастыру процесінің негізін қалыптастырады. Пән адам капиталын қалыптастыратын негізгі факторларды, жоғары білімнің қазіргі әлемдік жағдайларда адам капиталының дамуына әсерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. «Шетел тілі (кәсіби)» пәнінің осы оқу жоспары еңбек нарығында бәсекелесуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған, себебі шет тілі арқылы болашақ магистр академиялық білімге, жаңа технологияларға және заманауи ақпаратқа қол жеткізеді және сол арқылы табысты кәсіби және ғылыми қызметтің құралы болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Географияны оқытудағы инновациялық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Пән географияны әр түрлі деңгейдегі оқу орындарында оқытудағы инновациялық технологияларды пайдалану нәтижелерін талдау, оқыту модельдері, әдістері, технологиялары мен әдістерін оқытудың әзірлеу және іске асыру үшін магистранттарды дайындауда қазіргі заманғы әдістер мен технологияларды зерттеуге бағытталған. Оқу материалын белсенді және саналы меңгеруін ынталандыру үшін логикалық ойлау қабілетін дамыту. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - қазіргі географияның ең маңызды мәселелері мен жетістіктерін, географияның кәсіби қызметін, нарықтық экономиканың базалық заңдары мен менеджментті, Қазақстан экономикасының инновациялық дамуының міндеттері, принциптері мен тетіктері туралы білу және көрсету; - техникалық тапсырмадағы нақты зерттеудің негізгі маңыздылығын анықтау әдістерін өңдеу және талдау арқылы қолданады; - географиялық заңдылықтарды зерттеудің инновациялық технологияларын игереді және тәжірибеде қолданады; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Әлемдегі қазіргі заманғы университеттік және мектеп географиясының дамуының заңдылықтары мен негізгі үрдістері, Қазақстанда және әлем елдеріндегі географияның және экономиканың даму ерекшелігіне талдау жасап, экономикалық-әлеуметтік географияны оқытуда пайдаланатын жаңа технологияларды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Табиғат пайдалануды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау жолдары туралы теориялық және практикалық білімді табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылы нәтижесінде экологиялық, әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - табиғи ресурстардың шығу тегі мен пайдалану сипаты бойынша жіктелуін қалпына келтіру; - табиғатты пайдалануды басқару негіздерін меңгеру; - қоршаған ортаның негізгі экологиялық факторларын талдау және түсіндіру. - Қазақстанда табиғатты қорғау қызметін реттейтін заңнамалық актілердің ережелерін практикада қолдану; - теріс антропогендік әсерден экономикалық залалды бағалауды жүргізу; - табиғи ресурстардың кеңейтілген өсімін молайтудағы рөлін бағалау. Пән табиғат ресурстарын экономикалық бағалауды анықтау, табиғатты қорғау және табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі мәселелері мен міндеттерін жалпылау және интерпретациялау арқылы табиғат ресурстарының рөлі туралы теориялық білімді қолдану арқылы Дағдылар мен іскерлікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Географиялық ғылыми зерттеулерге арналған геоақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мәліметтерді картографиялаудың негізгі принциптерін, геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) қолдану перспективаларын, қазіргі заманғы ГАЖ бағдарламаларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулерді орындау кезінде картографиялау дағдыларын қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - деректер базасын құру үшін географиялық деректерді жүйелендіру, - географиялық талдаудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін қолдану; - кеңістіктік геодеректер базасын қалыптастыру; - әртүрлі ГАЖ бағдарламаларын қолдана отырып, геокеңістік деректермен тәжірибе негізінде жаңа білімдерді қалыптастыру, - геодеректерді өңдеу үшін түрлі ГАЖ қосымшаларымен жұмыс істеуге бейімдеу; - әр түрлі аумақтық қамту, ауқым, тақырыптық мазмұнның географиялық жүйелерін жобалау; Пәнді оқу кезінде магистранттар келесі аспектілерді зерттейді: географиялық ақпараттық жүйелердің функционалдық мүмкіндіктері (ГАЖ), ГАЖ-да мәліметтерді ұйымдастыру, ГАЖ-да деректер модельдері, ГАЖ-да деректерді талдау әдістері, геометриялық және тақырыптық ақпаратты іріктеу, дайындау және енгізу ерекшеліктері; қашықтықтан зондтау деректерін алу, өңдеу және пайдалану әдістері, қолданбалы ГАЖ қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; -  байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); жоғары білім беру мазмұны; білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында магистранттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ; жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаны геокеңістіктік басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты табиғат пен қоғамның дамуының негізгі заңдылықтары, адам қызметінің қоршаған ортаға әсері, геокеңістіктік басқару негізінде табиғатты тиімді пайдалану принциптері саласында білімді қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -табиғат пайдалануды және қоршаған ортаны қорғауды басқарудың ғылыми-әдістемелік және заңнамалық негіздерін әртүрлі деңгейде сипаттау. - табиғатты пайдалануды басқарудың мемлекеттік жүйесін жаңғырту перспективаларын бағалау; - шаруашылық және өзге де экономикалық қызметті экологияландыру бағыттарын жіктеу; - өнеркәсіптік кәсіпорында табиғатты қорғау қызметін басқаруды ұйымдастыру; - әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешуге экологиялық-экономикалық көзқарасты қолдану; - өнеркәсіптік кәсіпорында экологиялық-экономикалық табиғатты қорғау қызметін қамтамасыз ету бойынша нормативтік-техникалық құжаттарды пайдалану. Пәнді оқу кезінде магистранттар келесі аспектілерді зерттейді: қазіргі заманның жаһандық экологиялық мәселелері, Қазақстан Республикасының Ұлттық экологиялық мәселелері, табиғатты пайдалану және тұрақты даму, геокеңістіктік және географиядағы геожүйе: ондағы ұғымдар мен қасиеттер, адамның табиғи жүйелерге әсері, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану жолдары, табиғатты пайдалануды басқарудың экономикалық және құқықтық механизмдері, гео-және экожүйелер мен олардың компоненттерінің экологиялық жағдайын бағалау, қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету бойынша Мемлекеттік басқару, экологиялық мониторинг және экологиялық бақылау: оның аспектілері, ерекшеліктері, өзара байланысы, экологиялық сараптама және лицензиялау, экологиялық аудит, экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін заңды жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арақашықтықтан зерделеу (ағыл.)
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - арақашықтықтан зерделеудің физикалық негіздерін, қашықтықтан зондтауды жүзеге асыру кезінде қолданылатын әдістерді, алынатын ақпаратқа әсер ететін факторларды, түсіру жүйелерінің негізгі түрлерін, бейнелердің түрлерін, бейнелерді алдын ала өңдеу тәсілдерін, аэроғарыштық суреттерді автоматты дешифрлеу әдістерінің негіздерін білу; - арақашықтықтан зерделеудің түсіру жүйелерімен алынған бейнелердің сапасын талдау және бағалаудың негізгі дағдыларын;табиғи және антропогендік объектілерді дешифрлеу дағдыларын меңгеру; - кеңістіктік деректерді енгізу және ГАЖ сұрау салуларды ұйымдастырудағы географиялық ақпараттық жүйенің (ГАЖ) интерфейсін, модельдерін және деректер форматтарын білу; - карталарды жасауды қоса алғанда, картографиялық бейнелерді жүйелеуді электрондық карталар, растрлық бейнелерден (суреттерден), векторлық әдістерменг рафиктермен жүзеге асыру; - ГАЖ біріктірілген кешенді ақпараттық жүйе ретінде көп қабатты модельдер, карта жасау. Пәннің мақсаты қашықтықтан зондтау деректерін жинау және өңдеудің автоматтандырылған жүйелерін құрастыру және пайдалану қабілетін қалыптастыру. Курс қашықтықтан зондтау мәліметтерімен жұмыс істеу бойынша базалық білімді, сондай-ақ Erdas Imagine, ENVY бағдарламалық өнімінде жұмыс істеу үшін қажетті практикалық дағдылар мен білімді береді. Пән әр түрлі түсіру жүйелерінен алынған мәліметтерді фотограмметриялық өңдеу әдістерін дамытудағы негізгі бағыттарды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ГАЖ ашық көздері және мәліметтер базасын құрастыру (ағыл)
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: -геология саласына тән міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін геоинформатиканың базалық деңгейін меңгеру: карталар мен схемаларды кеңістіктік байлау; -кеңістіктік деректерді алудың қарапайым сервистерін меңгеру, нысандарды векторлауды орындау, деректер базасын құру және толтыру; - заманауи ақпараттық технологияларды қолдану арқылы ақпаратты талдау және өңдеудің негізгі тәсілдерін меңгеру - қолданбалы саланы, ақпараттық қажеттіліктерді талдау әдістерін білу, АЖ талаптарын қалыптастыру Географиялық мәліметтерді ГАЖ-дың тегін қосымшаларын, осы саладағы негізгі ашық бағдарламалық қамтуларды қолдана отырып қазіргі өңдеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ландшафттану және ландшафттық экологиясының теориясы мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты тақырыптық картографиялық туындылар түрінде табиғи және табиғи-антропогендік ландшафттардың экологиялық жағдайының тәсілдерін көрсете білу, жер ресурстарын агроэколгиялық бағалауда геоақпараттық технологиялардың ерекшеліктерін білу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Экологиялық проблемалардың пайда болу себептерін біледі және қоршаған ортаға антропогендік әсермен байланысты экологиялық үдерістерге талдау жүргізуді; - тірі организмдер мен тіршілік ортасының өзара әрекеттесуінің жалпы заңдылықтарын білуді; - қарама-қайшы идеяларды сыни қабылдауды, экология саласындағы мәселелерді өз бетінше және тиімді шешуді. Магистрант ғылыми дәрежесі иелерінің қоршаған ортаға сараптама жасау сапасының дағдыларын зерттейді. Осы саладағы ғылыми-қолданбалы білімнің даму тенденциясы мен қазіргі жағдайын елестету, түлектерді ҚОЫБ мен экологиялық сараптама жұмыстарына белсенді қатысуға дайындауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Физикалық географиядағы ғылыми зерттеулер үшін геоақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - кәсіби міндеттерді шешу үшін әртүрлі көздерден алынған ақпаратпен жұмыс істеу дағдысын пайдалану, - географиялық міндеттерді шешуде ГАЖ тиімділігін, сондай-ақ олардың мүмкіндіктерінің шегін бағалау; -ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешу; - компьютерлік желілерде жұмыс істеу және бағдарламалық құралдарды пайдалану дағдыларын меңгеру. ГАЖ-дың базалық мәліметтерінің теориясы мен әдістерін, карта құрастыру, сандық карталарды тәжірибеде қолдану және басқа да сандық кеңістіктік-уақыттық картографиялық модельдерді қарастырады. Сандық картографиялау сандық карта құрастыру үрдісінде, атластар, жер бетінің сандық үлгісі мен жергілікті жердің сандық үлгісін жасауда әдістер мен технологиялардың кешені болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономикалық және әлеуметтік географиядағы ГАЖ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазіргі заманғы Open Source, ArcGIS 9.3-9.4, Post GIS ГАЖ технологиялармен жұмыс істеу; ГАЖ бағдарламаларындағы талдау және жобалау әдістерін білу. Қазіргі заманғы географиялық зерттеулердің өзекті мәселелерін шешуге қабілетті болу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Геоинформатика және ғарыштық зондтау деректері арқылы географиялық шындық туралы ақпаратты алудың жаңа тәсілдерін білуді; - Экономикалық процесстерді игеруде ГАЖды оңтайлы пайдалануды; - Ақпараттық жүйелерді басқару жұмысына байланысты шешімдер қабылдау дағдыларын. ГАЖ ақпараттық және бағдарламалық құралдарымен қамтамасыз ету, деректер базасын, сандық карталарды, қосымшаларды әзірлеу, статистикалық есептеулерді шешу жолдар, электрондық карта деректерін пайдалана отырып, қабаттасу операцияларды жүзеге асыру, векторы, растрлық немесе матрица ретінде ұсынылған электрондық карталар, сондай-ақ ArcCatalog және ArcMap бағдарламаларын қолдануды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ландшафттық-экологиялық жобалау
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - аумақтың маңыздылығы мен сезімталдығының параметрлерін бағалау тұрғысынан картографиялық және әдеби материалдарды өңдеу; - әртүрлі орындардағы геожүйелер генезисінің заңдылықтары туралы жүйелі түсінікке ие болу; - картографиялық материалдарды интерпретациялау, топографиялық және ландшафтық карталар негізінде геожүйелердің маңызы мен сезімталдығының картасын, аумақты дамытудың салалық және интегралдық мақсаттарының картасын, іс-шаралар картасын және жанжалдарды шешудің баламаларын жасау; - табиғи немесе ішінара антропогендік өзгерген аумақтағы жағдайды дамытудың әртүрлі сценарийлерін модельдеу, олардың оң және теріс әсерін бағалау және өтемақылық іс-шаралардың үлгі тізбесін құру дағдыларын меңгеру. Магистрант ғылыми дәрежесі иелерінің қоршаған ортаға сараптама жасау сапасының дағдыларын зерттейді. Осы саладағы ғылыми-қолданбалы білімнің даму тенденциясы мен қазіргі жағдайын елестету, түлектерді ҚОЫБ мен экологиялық сараптама жұмыстарына белсенді қатысуға дайындауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғаламдық логистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарды төмендегі ұғымдармен таныстыру - логистикаға кіріспе, логистиканың ғылыми негіздері, логистика концепциясы, сатып алу логистикасы, өндірістік логистика, тарату логистикасы, қойма логистикасы, көлік логистикасы, ақпараттық логистика. Логистика қызметі, ғаламдық логистика, қойманы басқару. Шығындарды анықтау және оңтайландыру. Логистикалық менеджментін ұйымдастыру. Материалдық ағынның оңтайландыру әдістері. Логистикада болжау әдістерін қолдану. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - жабдықтау, жинау, өндіру, тасымалдау және өткізу негіздерін біледі және осы процестер арасындағы байланыстарды көруді; - логистикалық әкімшілендіруді жүзеге асыра алады, жабдықтау мен тасымалдауды, жүк өңдеу мен қоймалауды басқаруды; - қорларды басқаруды. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Әлемдегі қазіргі заманғы университеттік және мектеп географиясының дамуының заңдылықтары мен негізгі үрдістері, Қазақстанда және әлем елдеріндегі географияның және экономиканың даму ерекшелігіне талдау жасап, экономикалық-әлеуметтік географияны оқытуда пайдаланатын жаңа технологияларды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Табиғатты пайдалану экономикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты табиғатты пайдалану экономикасының негізгі әдіснамалық мәселелерін зерттеу қабілетін қалыптастыру. - Табиғи ресурстарды экономикалық бағалаудың теориялық негіздері. - Экономиканың әртүрлі салаларының табиғи ортасына әсер ету сипаты. - Табиғатты пайдалануды басқару әдістері, басқару механизміндегі экономикалық құралдардың орны. - Минералды, су, орман, жер ресурстарын дөңгелектенген экономикалық бағалауды анықтау. - Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемдер мен қоршаған табиғи ортаны ластағаны үшін төлемдер мөлшерін есептеу. - Табиғатты пайдалануда экономикалық тиімділікті анықтау. Курс табиғат ресурстарын экономикалық бағалау, табиғат пайдалану саласындағы төлем және салық салу жүйесін белгілеу мәселелерін шешуде түсінудің негізін қалыптастырады. Пән ресурстарды бағалауда және табиғатты пайдалануды жоспарлауда теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Девиантты әлеуметтік-экономикалық қатынастар географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазіргі қоғамдағы девиантты әлеуметтік- экономикалық қатынастардың негізгі түрлерінің кешенін қарастыру болып табылады. - осы аналитикалық құралдардың күшті және әлсіз жақтарын анықтау және оларды әлеуметтік мәселе ретінде девиантты әлеуметтік- экономикалық қатынастардың феноменін түсіндіруде қолдану мүмкіндігін бағалау мақсатында шетелдік және отандық әлеуметтанулық ғылымдағы девиантты әлеуметтік- экономикалық проблемаларды зерделеудің негізгі әдіснамалық және теориялық тәсілдерін анықтау және қарастыру; - девиантты девиантты әлеуметтік- экономикалық қатынастардың аса маңызды санаттарының мазмұнын қарастыру және нақтылау; - әлеуметтік мәселе ретінде девиантты әлеуметтік- экономикалық қатынастардың мәнін зерттеу және осының негізінде соңғысының пайда болу және даму механизмін ашу; Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Аумақтық әлеуметтік жүйелердің даму ерекшеліктерін және халық шаруашылығы салалары туралы мәліметтерді теориялық негіздеуді біледі және табиғат туралы жалпыланған деректер негізінде экономикалық-географиялық жағдайды талдай біледі; - Географиялық шындықтың әр түрлі жақтарын зерттеуде бар халықаралық тәжірибені талдай білу және мәліметтерді рефераттау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Бұл пән отандық әлеуметтік-экономикалық географияда бірінші рет маңызды проблемалық-елтанушылық сипаттамалар ретінде әлеуметтік девиацияларға көзқарас берілген пәндердің бірі. Қоғамдық девиациялардың анықтамасы беріледі, теріс және позитивті девиантты әлеуметтік маңызды құбылыстардың негізгі түрлері көрсетіледі. Ең аз латенттілігі бар қоғамдық девиациялардың таралуына - кісі өлтіру мен өзіне-өзі қол жұмсаудың аймақтық талдауға ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Картография и геовизуализация (ағылш.)
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: -ұшақтан немесе тікұшақтан ғана емес, сонымен қатар ғарыштық зондтар мен спутниктерден де аэрофототототүсірудің Жаңа деректерін пайдалана білу; - арнайы картографиялық компьютерлік бағдарламаларды таңдай білу және қолдана білу; - графикалық материалдарды құрастыру үшін геологиялық-геодезиялық деректерді іріктеуді жүзеге асыру; - геодезиялық аспаптардың, аспаптар мен жүйелердің функционалдық сипаттамаларын, пайдалану ережелерін білу; - қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып далалық геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін бастапқы математикалық өңдеуді орындау. Карталарды, автоматтандырылған салыстыруды және карталарын пайдалану жариялауға, картографиялық, (жалпы) математикалық картография, топографиялық карталар, жобалау және өндіру карталары мен атластарын, сондай-ақ олардың дамуын зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  1. География және қоршаған орта саласындағы әдіснамалық білімдерді, сондай-ақ географиялық болжамның ғылыми негіздерін меңгеруді интерпретациялау;

 • Код ON2

  2. Қазіргі географияның өзекті мәселелері мен жетістіктерін; географияның кәсіби қызметін, табиғатты пайдалану экономикасының негізгі заңдары мен табиғатты пайдалануды басқару механизмдерін, сондай-ақ Қазақстан экономикасының инновациялық даму тетіктері туралы;

 • Код ON3

  3. Аумақтық табиғи кешендер мен экономикалық-географиялық жүйелерді зерттеу және аудандастыру кезіндегі географиялық әдістерді біріктіру;

 • Код ON4

  4. Өзекті географиялық процестер мен құбылыстарды талдау, бағалау, мониторингілеу үшін ГАЖ және геоақпараттық технологияларды қолдану.

 • Код ON5

  5. Елдер мен олардың өңірлерінің геосаяси және геоэкономикалық жағдайын сыни бағалау және оларды шешу бойынша ұсыныстар әзірлеу;

 • Код ON6

  6. ТШЖ (табиғи-шаруашылық жүйелер) жағдайын бағалау және ТАК (табиғи-аумақтық кешендер) және АЭАЖ (әлеуметтік-экономикалық аумақтық жүйелер) дамуын болжау.

 • Код ON7

  7. Қоршаған ортаның өзекті мәселелерін анықтау және диагностикалау, тұрақты дамумен байланысты геоэкологиялық міндеттерді шешу;

 • Код ON8

  8. геодеректер базасын құру, деректер базасын сақтау және өңдеу, геоақпараттық технологиялар мен географиялық зерттеулерде картографиялық әдістерді пайдалану;

 • Код ON9

  9. жобалау менеджментінің моделін таңдау, тәуекелдерді ескере отырып, олардың тиімділігін талдау осы модельдердің басқару мен болжаудың нақты географиялық міндеттеріне бейімделуін жүргізу;

 • Код ON10

  10. эксперименталды зерттеулер негізінде жаңа және ғылыми негізделген нәтижелер алу және проблемалар мен міндеттерді тұжырымдау, қысқа есептер жасау және әлемдік ғылымдағы авторлық еңбектерді рефераттау;

 • Код ON11

  11. ГАЖ-технологиялардың көмегімен географиялық зерттеулер негізінде қолданбалы сипаттағы практикалық нәтижелер мен ұсынымдарды алу және халықаралық ғылыми жобаларды жүргізу.

 • Код ON12

  12. жоғары және орта кәсіптік білім беру құрылымдарында және ғылыми-зерттеу ұйымдарында қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқу-әдістемелік және педагогикалық қызметті жүргізу

Top