Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01702 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті (1.5) в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Әдебиет тарихын дәуірлеудің ғылыми негіздері

  Әдебиет тарихын дәуірлеудің ғылыми негіздерін, принциптерін білу керек. Әдебиет тарихы мен оны дәуірлеудің даму, қалыптасу жолдарының қыр-сырын меңгеруі қажет. - дәуірлеу мәселесінің бүгінгі әдебиеттану мен әдеби процестегі маңызын түсінуі керек. - тарихи дәуірлеуге қатысты отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектерін саралау қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Басқарудың психологиялықтеорияларының дамуы. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Басқарушылық ісәрекетті талдау. Менеджердің тұлғалық ерекшеліктері. Басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Меншік психологиясы. Басқарушының кәсіби іс-әрекеті. Басқару субъектісінің қызметтері. Басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. Қызметкерлердің психологиялық сипаттамалары. Қызметкерлерді ынталандыру психологиясы. Ұйымның адам ресурстарын басқару технологиясы. Ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау. Ұйымдағы дау-дамалар психологиясы. Тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Филологиялық зерттеулердің қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты -лингвистикалық электрондық базамен жұмыс тәсілдерін меңгеру: ағылшын және орыс тілдері корпусымен жұмыс. Бұл пәнде автоматты мәтінді өңдеуге қатысты бағыт ретінде: сөйлеуді тану, машиналық аударма, құжаттарды автоматты түрде жіктеу және өңдеу мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лингвомәдени антропология
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - болашақ филолог мамандарға қазіргі тіл біліміндегі антропоөзектік бағыт талаптарына сәйкес тілдің адамның ойлау жүйесі мен іс-әрекетіне ықпалы, сонымен қатар адамның тілге әсері, тілдегі адам факторы мәселесіне қатысты теориялар мен зерттеу әдістерінің даму логикасын меңгерту, ғылым әлеміне еніп жатқан осы жаңа бағыт жетістіктерін үйренуге бағыттау болып табылады."Лингвомәдени антропология" пәні ойлау жүйесі мен оның адам әрекетіне ықпалын қазіргі тіл біліміндегі антропоөзектік бағыт талаптарына сай қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ лингвистикасының жаңа бағыттары
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - филолог мамандарға тіл ғылымы дамуының әр кезеңіндегі теориялар мен зерттеу әдістерінің даму логикасын меңгерту, зерттеу бағыттары мен олардың теориялық ілімдерін, ғылым әлеміне еніп жатқан жаңа бағыт жетістіктерін үйренуге бағыттау болып табылады.Тіл білімінің өзекті мәселелері туралы өз беттерінше ой қорытып, ізденуге жол ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс менеджменттің мазмұнын ашып, қазіргі заманғы басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін, сондай ақ ұйымның өмір сүруін және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлін, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін және жобалық талдауды қалыптастырады, сондай-ақ басқарудың даму тарихын қарастырады. болашақ менеджерлердің кәсіби біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға қызмет етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміндегі нейролингвистикалық бағдарламалық зерттеулер
  Несиелер: 6

  Əр түрлі сөздердің психологиялық мəндерінің сəйкестік дəрежесін анықтау, кез-келген бірліктердегі қауымдастықтардың қарым-қатынастарының негізгі құрылымын анықтау үшін кез-келген тіл бірлігінің позициясын зерттеу, басқа элементпен топтастыруу психологиялық эксперимент жүргізу, сөз-ынталандырудың абстрактілік дəрежесін жəне оның коннотативті мағынасын жəне психологиялық реакциялар иерархиясының мөлшеріне əсерін Анықтау мен психологиялық топтардың санасын білу мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиеттануының өзекті мәселелері

  Бұл пән қазақ әдебиеттану ғылымының тарихи қалыптасу кезеңін жүйелеп, зерттеу үшін өзекті мәселе болып табылады. Мұның өзі ұлттық әдебиеттану ғылымы қай бағытта дамыды, қандай жетістіктері бар, болашақта зерттеу жұмыстарын қай бағытта жүргізу керек деген принципті мәселелерді түйіндеуге мүмкіндік береді. Методологиялық тұрғыдан алғанның өзінде отандық әдебиеттанудың тарихи қалыптасу процесін жүйелеу — оның толық табиғатын танумен қатар, қандай теориялық проблема қай кезеңде қарастырылды және ғылыми таным ретінде қалай қалыптасты деген мәселелерді зерделеуде де принципті роль атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін жүйелеу. Шет тілінде ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын жетілдіру, баяндамалар мен хабарламалармен таныстыру, кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жазбаша дағдыларды жетілдіру. Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешуді жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жобалау технологиясының негіздері
  Несиелер: 6

  Жобалай оқыту технологиясының жаңа заман сұранымына сай білім берудегі мүмкіндігі мен оның ғылыми дәйектелуі арасындағы; бұл технологияның кредиттік оқу жүйесінің талаптарымен толық үндестігі мен әлі де жаттанды оқытудан қол үзе алмаған білім берудің схоластикалық жүйесі арасындағы; жобалай оқытудың өзгетілді дәрісханаларда мемлекеттік тілді меңгертудегі тиімділігі мен оның нақты практикадағы қолданысы арасындағы қайшылықтарды шешуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ тілін оқытудың проблемалық мәселелері
  Несиелер: 6

  Қазақ тілін проблемалық əдіс арқылы оқытудың ерекшелігі, проблемалық əдісті қолдану арқылы білім алушының креативті ойлауын дамыту мен сабақтың мазмұнын құруға, шығармашылық мүмкіндіктерін кеңейту, проблемалық міндет қою, оны шешуге бағыттауда проблемалық əдісті шығармашылықпен қолданып, білім алушының ойлау қабілетін дамыту, интеллектуалдық танымын арттыруға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медиадискурс және аударма теориясы
  Несиелер: 5

  Дискурсты зерттеуге арналған прагмалингвистикалық және әлеуметтік-лингвистикалық бағыттар. Дискурстың макроқұрылымы және суперқұрылым. Дискурста қолданылатын ақпарат ұсыну түрлері. Дискурс және когниция. Саяси дискурс. Жарнамалық дискурс. Компьютерлік-қосымша түрде қолданылатын дискурс. Педагогикалық дискурс. Аударманың лингвистикалық теориясының негізгі қағидалары мен аударма процессінің заңдылықтарын меңгеру кез келген жанрдағы медиатекстерді құру мен аударудағы әдіс-тәсілдерді таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Латын графикасы және пәндік терминологиясы
  Несиелер: 5

  Латын графикасына негізделген қазақ жазуы, орфографиялық ережелер, әртүрлі ғылым салалары бойынша термин сөздердің жазылу нормасын үйреніп, жазбаша және ауызша коммуникативтілік құзыреттілігін арттырады. Мамандық бойынша ғылыми терминологияның кезеңдік сипаты мен қазақ терминологиясы дамуының ғылыми қағидаттары мен практикалық қолданысын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • БАҚ тілі және жарнаматану
  Несиелер: 5

  Жарнама тілінің қазіргі даму кезеңінде қолданылуы мен бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамның тілдік мәдениетін қалыптастыруға әсері, бұқаралық ақпарат құралдарының тілін зерттеуге жүйелі көзқарасты қалыптастыруды қарастырады. Болашақ маманның филологиялық дайындығын жүзеге асыру мақсатында, жарнама тілі мен қазіргі заманғы медиалингвистика мәселелері мен медиалингвистиканың пайда болуының теориялық негіздері мен қоғамдық алғышарттары туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік статистикалық лингвистика
  Несиелер: 6

  Компьютерлік статистикалық лингвистика курсында қолданбалы лингвистиканың бір тармағы болып саналатын статистикалық лингвистиканың өзекті мəселелері сөз етіледі. Компьютерлік статистикалық лингвистика тіл біліміне кіріспе, қазіргі қазақ тілі, математика т.б. ғылымдармен байланысады. Математикалық статистикалық лингвистика пəнін оқып бітіргеннен кейін білім, білік, дағдылары жалпы тіл білімі, стилистика, функционалды грамматика пəндерін игеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингводидактика
  Несиелер: 5

  Лингводидактика – лингвистика мен әдістеме ғылымының интеграциясы, тілдерді оқыту үдерісінің теориялық негіздемесі және оның зерттелуін: тілдік білім берудің мазмұнын, оқытудың ұйымдастырушылық формаларын, зерттеу механизмдері және оқу үрдісін құрылымдауды қарастырады. Жаңартылған білім беру аясында тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаңартылған білім беру мазмұны жүйесіндегі филологтың тұлғасы
  Несиелер: 5

  Заманауи педагогикалық технологиялар, даму тарихын, педагогикалық технологиялар мен дәстүрлі оқыту технологияларының арақатысын, педагогикалық технологиялардың түрлерін, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқыту үрдісінде жаңа оқыту технологияларын тиімді қолданудың әдістемесін мен ұстанымдары, әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіл және мәдениетаралық коммуникация
  Несиелер: 5

  «Тіл және мәдениетаралық коммуникация» лингвистика, мәдениеттану, коммуникативистика және лингодидактика тоғысында орналасқан қарқынды дамып отырған және қоғаммен талап етілген теоретикалық және қолданбалы ғылыми бағыт болып табылады. Этникалық мәдениеттің жергілікті мәдени бөлігінде және жаһандық халықаралық кроссмәдени коммуникациядағы кеңістік пен уақыт аспектілердегі түсініктердің қалыптасуына ықпал ету мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Пунктуация және сөйлеудің коммуникативтік-мазмұндық ұйымдасуы
  Несиелер: 5

  Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің функционалдық және коммуникативтік прагматикалық аспектілері жайы қарастырылады. Бүгінгі күнге дейін пунктуация синтаксис құрамында айтылып келді.Тіл әлеуметтік құбылыс болып табылатындықтан, ол үнемі даму процесінде болады, сондықтан синтаксистің қазіргі кездегі ерекшеліктері мен қызметіне көңіл бөлінуде. Пунктуацияның маңызы мен тыныс белгілерінің орналасу орны мен тәртібі негізгі символикалық формалары және негізгі қызметтерімен коммуникативтік негізгі теорияларымен тілдік дағды жүйесіндегі орны мен ең бастысы тіл тыныс белгілері жүйесіндегі бар мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілдегі корпустық зерттеулер
  Несиелер: 6

  «Тілдегі корпустық зерттеулер» пәні кәсіби білім мен зерттеу жұмысының біліктілігін қалыптастырады. Пән бойынша, магистрант заманауи лингвистиканың бір бағыты корпустық лингвистикамен танысады, көптеген деректерді тез өңдеу әрекетіне назар аударады. Білім алушы корпус ұғымымен, лингвистикалық деректердің электрондық базасымен, қазақ және орыс тілдерінің корпустарымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Заманауи философияның, менеджменттің және жеке тұлғаны психологиялық басқару мәселелерінің теориялық-әдіснамалық негіздерін, кәсіби қарым-қатынас теориясы мен практикасын меңгерген.

 • Код ON2

  Педагогика және психология ғылымын дамытудың теориялық-әдіснамалық негіздерін, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің мәні мен мазмұнын түсінеді.

 • Код ON3

  Оқыту дидактикасының негізгі категорияларын, оқу үрдісінің құрылымын, білім беру үдерісін бағалаудың теориясы мен тәжірибесінің заманауи негіздері бойынша анықтай алады.

 • Код ON4

  Нейролингвистикалық бағдарлау бойынша алынған білімдер мен түсініктерді, ғылыми идеяларды қолдану мен дамыту мүмкіндігін көрсетеді.

 • Код ON5

  Тіл ғылымының қалыптасу, даму кезеңдерін, тіл дамуына ортақ заңдылықтарды,олардың туу себептерін біліп, оны сөйлесімде, мәдениетаралық коммуникацияда т.б.жағдайда пайдалана алады.

 • Код ON6

  Инновациялық педагогикалық технологияның теориялық негіздерін, идеялары мен даму бағыттарын инновациялық шығармашылық тұрғыдан қолдануда креативті ойлау мен шығармашылық тұрғыдан шеше алады.

 • Код ON7

  Қазіргі кездегі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, ұтқыр интернет-ресурстарды, статистикалық деректерді практикалық тұрғыдан дербес жүзеге асыра алады.

 • Код ON8

  Әдеби шығармалардың идеясын, құрылымын, мазмұнын, мақсаты мен міндеттерін жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес пайдаланады.

Top