Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01702 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті (1) в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Лингводидактика
  Несиелер: 4

  Лингводидактика – лингвистика мен әдістеме ғылымының интеграциясы, тілдерді оқыту үдерісінің теориялық негіздемесі және оның зерттелуін: тілдік білім берудің мазмұнын, оқытудың ұйымдастырушылық формаларын, зерттеу механизмдері және оқу үрдісін құрылымдауды қарастырады. Жаңартылған білім беру аясында тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиеттануының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Ұлттық әдебиеттану ғылымы қай бағытта дамыды, қандай жетістіктері бар, болашақта зерттеу жұмыстарын қай бағытта жүргізу керек деген принципті мәселелерді түйіндеуге мүмкіндік береді. Методологиялық тұрғыдан алғанның өзінде отандық әдебиеттанудың тарихи қалыптасу процесін жүйелеу — оның толық табиғатын танумен қатар, қандай теориялық проблема қай кезеңде қарастырылды және ғылыми таным ретінде қалай қалыптасты деген мәселелерді зерделеуде де принципті роль атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Әдебиет тарихының дәуірлеу кезеңін және әр кезең әдебиетінің ерекшеліктерін білу; әдеби бағыт, әдеби ағым т.б. тарихи кезең мен өзара байланысын зерттеу, зерделеу арқылы меңгерту; әдеби мұралардың идеялық мазмұнына қарай талдай алу, көркемдік заңдылықтарды ажырата алу; әр кезең әдебиеті өкілдерінің шығармаларындағы ұқсастықты таба отырып, өзіндік ой-пікірін қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • БАҚ тілі және жарнаматану
  Несиелер: 5

  Жарнама тілінің қазіргі даму кезеңінде қолданылуы мен бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамның тілдік мәдениетін қалыптастыруға әсері, бұқаралық ақпарат құралдарының тілін зерттеуге жүйелі көзқарасты қалыптастыруды қарастырады. Болашақ маманның филологиялық дайындығын жүзеге асыру мақсатында, жарнама тілі мен қазіргі заманғы медиалингвистика мәселелері мен медиалингвистиканың пайда болуының теориялық негіздері мен қоғамдық алғышарттары туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс менеджменттің мазмұнын ашып, қазіргі заманғы басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін, сондай ақ ұйымның өмір сүруін және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлін, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін және жобалық талдауды қалыптастырады, сондай-ақ басқарудың даму тарихын қарастырады. болашақ менеджерлердің кәсіби біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға қызмет етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ тілін оқытудың проблемалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақ тілін проблемалық əдіс арқылы оқытудың ерекшелігі, проблемалық əдісті қолдану арқылы білім алушының креативті ойлауын дамыту мен сабақтың мазмұнын құруға, шығармашылық мүмкіндіктерін кеңейту, проблемалық міндет қою, оны шешуге бағыттауда проблемалық əдісті шығармашылықпен қолданып, білім алушының ойлау қабілетін дамыту, интеллектуалдық танымын арттыруға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл және мәдениетаралық коммуникация
  Несиелер: 5

  «Тіл және мәдениетаралық коммуникация» лингвистика, мәдениеттану, коммуникативистика және лингодидактика тоғысында орналасқан қарқынды дамып отырған және қоғаммен талап етілген теоретикалық және қолданбалы ғылыми бағыт болып табылады. Этникалық мәдениеттің жергілікті мәдени бөлігінде және жаһандық халықаралық кроссмәдени коммуникациядағы кеңістік пен уақыт аспектілердегі түсініктердің қалыптасуына ықпал ету мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Модульдік оқыту технологиясы
  Несиелер: 5

  Педагогикалық технологиялар ішіндегі модульдік технологияның орны, модуль термині туралы түсінік, модульдік технологияның оқу үрдісінде жүзеге асу тетіктері, психологиялық-дидактикалық негіздері, модульдік бағдарлама құрудың ерекшеліктері, модульдік бағдарламалар үлгілері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін жүйелеу. Шет тілінде ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын жетілдіру, баяндамалар мен хабарламалармен таныстыру, кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жазбаша дағдыларды жетілдіру. Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешуді жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медиадискурс және аударма теориясы
  Несиелер: 5

  Дискурсты зерттеуге арналған прагмалингвистикалық және әлеуметтік-лингвистикалық бағыттар. Дискурстың макроқұрылымы және суперқұрылым. Дискурста қолданылатын ақпарат ұсыну түрлері. Дискурс және когниция. Саяси дискурс. Жарнамалық дискурс. Компьютерлік-қосымша түрде қолданылатын дискурс. Педагогикалық дискурс. Аударманың лингвистикалық теориясының негізгі қағидалары мен аударма процессінің заңдылықтарын меңгеру кез келген жанрдағы медиатекстерді құру мен аударудағы әдіс-тәсілдерді таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру мазмұны жүйесіндегі филологтың тұлғасы
  Несиелер: 4

  Заманауи педагогикалық технологиялар, даму тарихын, педагогикалық технологиялар мен дәстүрлі оқыту технологияларының арақатысын, педагогикалық технологиялардың түрлерін, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқыту үрдісінде жаңа оқыту технологияларын тиімді қолданудың әдістемесін мен ұстанымдары, әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Басқарудың психологиялықтеорияларының дамуы. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Басқарушылық ісәрекетті талдау. Менеджердің тұлғалық ерекшеліктері. Басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Меншік психологиясы. Басқарушының кәсіби іс-әрекеті. Басқару субъектісінің қызметтері. Басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. Қызметкерлердің психологиялық сипаттамалары. Қызметкерлерді ынталандыру психологиясы. Ұйымның адам ресурстарын басқару технологиясы. Ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау. Ұйымдағы дау-дамалар психологиясы. Тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Заманауи философияның, менеджменттің және жеке тұлғаны психологиялық басқару мәселелерінің теориялық-әдіснамалық негіздерін, кәсіби қарым-қатынас теориясы мен практикасын меңгерген.

 • Код ON2

  Әдеби шығармалардың идеясын, құрылымын, мазмұнын, мақсаты мен міндеттерін жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес пайдаланады.

 • Код ON3

  Оқыту дидактикасының негізгі категорияларын, оқу үрдісінің құрылымын, білім беру үдерісін бағалаудың теориясы мен тәжірибесінің заманауи негіздері бойынша анықтай алады.

 • Код ON4

  Тіл ғылымының қалыптасу, даму кезеңдерін, тіл дамуына ортақ заңдылықтарды,олардың туу себептерін, оны сөйлесімде, мәдениетаралық коммуникацияда т.б.жағдайда пайдалана алады.

 • Код ON5

  Инновациялық педагогикалық технологияның теориялық негіздерін, идеялары мен даму бағыттарын инновациялық шығармашылық тұрғыдан қолдануда креативті ойлау мен шығармашылық тұрғыдан шеше алады

 • Код ON6

  Қазіргі кездегі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, ұтқыр интернет-ресурстарды, статистикалық деректерді практикалық тұрғыдан дербес жүзеге асыра алады.

Top