Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04105 Маркетинг в Алматы экономика және статистика академиясы

 • Математикадығы экономика.
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Сызықтық алгебра; Аналитикалық геометрия; Математикалық анализге кіріспе; Бір айнымалы функцияның дифференциалды есептеулері; Б��р айнымалы функцияның интегралды есептелуі; Интегралдар; Қатарлар. Сызықтық алгебраны экономикада қолдану. Экономикадағы математика пәні студенттердің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілеттерін, математикалық білімін өз бетімен кеңейту және тереңдету қабілетін дамытады. Жоғары математиканың негізгі ұғымдарын және олардың экономиканың түрлі салаларында қолдануын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  «Экономикалық теория негіздері» курсы барлық мамндықтар мен дайындау бағыттарында оқытылатын негізгі пән болып табылады. Бұл пән студенттерге жүйе түріндегі экономика туралы түсініктеме береді. Бұл дербес ойлап және жауапкершілікті шешім қабылдай алатын экономикалық сауатты мамандарды тәрбиелеуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және ӨҚН
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып-үйрену студенттер арасында логикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді, тірі организмдердің қоршаған ортаға өзара әрекеттесудің жалпы сипаттамаларын, қоршаған ортаға антропогендік әсер ету мәселелерін, қоршаған ортаны қорғау іс-шараларының нақты міндеттерін және басымдықтарын қарау, адам мен табиғаттың бірлігін түсіну туралы түсінік береді. Өмірдің қауіпсіздігі - қоршаған ортаға және оның қорғалуына, төтенше жағдайларда шаруашылық объектілерінің тұрақты жұмыс істеуіне, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуға және жоюға, сондай-ақ қазіргі заманғы қоқысты жою құралдарын пайдалануға бағытталған адамның қауіпсіз өзара әрекеттесуіне бағ��тталған шаралар жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері және құқық.
  Несиелер: 5

  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері және құқық» сабағы әртүрлі санаттағы оқытушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы ой пікірі мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәртіптің қалыптасуына бағытталған. Бұл бағдарлама сыбайлас жемқорлыққа қарсы ойлар мен көз қарастарды кеңейтуге ықпал ете отыра, сыбайлас жемқорлықты қабылдамау атмосферасын қалыптастыру, жеке адамның тұрақтығын тұрақтандыру, азаматтардың сыбайлас жемқорлық тәртібін алдын-алу бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика.
  Несиелер: 5

  Микроэкономика – Экономикалық теорияның бөлімі, онда нарық-тұтынушылар мен өндірушілердің экономикалық ойыншыларының мінез-құлқы, сондай-ақ олардың экономикалық мақсаттарын келісу механизмі қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі.
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәнін оқып үйрену болашақ маманның келешектегі тағдырын айқындайтын кәсіби қарым-қатынас жағдайларымен байланысты кәсіби грамматикалық тілдік үлгілерді кәсіби шеберлікке үйрету, жетілдіру және шоғырландыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және аудит.
  Несиелер: 5

  Бұл пән заманауи ұйымдардың жұмыс істеу жағдайларына қатысты есеп және аудиттің теориялық және практикалық негіздерін қарастырады және зер��тейді. Пәндерді оқыту мақсаты: студенттердің бухгалтерлік есеп және аудит негіздерін игеру, ұйымдарда қолданылатын стандарттарға, бухгалтерлік есеп қағидаларына, құқықтық құжаттарға сәйкес дағдылар мен оларды басқару тәсілдерін үйрену.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Басқару негіздері.
  Несиелер: 5

  Экономикалық қызметті оңтайландыру, ресурстық шектеулерге бейімделген және шығыстарды оңтайландырудағы жоғары нәтижелерді алу контекстінде түрлі профильдегі кәсіпорындарда студенттердің білімін, дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыруға үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржыға кіріспе.
  Несиелер: 5

  Қаржы экономикалық жүйенің маңызды элементі болып табылады. Студенттерге бұл курсты меңгеру мамандық бойынша түсініктемелі аппаратты игеруге және кәсіби құзыреттерді дамытуға бағытталған қолданбалы пәндерді оқып үйренуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент.
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны ресурстар тапшылығы жағдайында ұйым шаруашылығын ұтымды жүргізуді қамтамасыз етуді, ең аз шығындармен жоғары түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу қажеттілігін, ұйымның өзгермелі нарықтық жағдайларға оңтайлы бейімделуін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика.
  Несиелер: 5

  Макроэкономика-Экономикалық теорияның бөлімі, онда біріктірілген шамалардың өзара іс-қимылының заңдылықтары қарастырылады: бағалар мен жұмыссыздықтың жалпы деңгейі; тұтыну мен инвестициялар; жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс және олардың экономиканың өсуіне әсері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері.
  Несиелер: 3

  «Кәсіпкерлік негіздері» курсы жалпы бейінді бағыттағы пән, заманауи бизнестің негіздері мен ережелерін дәйекті зерделеу мен меңгеруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық хат.
  Несиелер: 3

  Студенттердің сөйлеудің ғылыми стилінің негізгі ерекшеліктерімен таныстыру; ауызша және жазбаша академиялық дискурстың ең таралған жанрларын зерттеу; Өз мақсаттары, құрылымы, стилистикалық ерекшеліктері мен жанр айырмашылықтары туралы ойларға негізделген жазбаша және ауызша академиялық мәтіндерді құру дағдыларын қалыптастыру; академиялық ортадағы қарым-қатынастың негізгі қағидаларын игеру. Курста мына жанрлардың ерекшеліктері талқыланады: оқу эссесі, ғылыми мақала, реферат (шолу), баяндама, баяндама. Курстың негізгі бағыты жазбаша нысандарда жүргізіледі, онда оқушылардың жазбаша түрдегі зерттеу және оқу мәтіндерін жазу дағдылары турал���� идеяларын қалыптастыру табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг.
  Несиелер: 5

  Маркетинг қазіргі заманғы экономикалық білім беру жүйесіндегі маңызды пән болып табылады: маркетинг саласындағы білім өнімді әзірлеумен және өткізумен, қызмет көрсетумен айналысатын кәсіпорындар мен ұйымдардың басшы құрамы мен мамандарына, нарықтық қатынастардың барлық қатысушыларына қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг негіздері.
  Несиелер: 5

  Студенттерді маркетингтің мақсаттары мен міндеттерімен таныстыру, өндіріс кәсіпорындарына, сауда ұйымдарына, мемлекеттік мекемелерге, қоғамдық ұйымдарға және жеке тұлғаларға оны пайдаланудың ерекшеліктерін жүзеге асыруды үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанның экономикалық тарихы.
  Несиелер: 5

  «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» оқу үрдісінде көп жақты саяси, этникалық, әлеуметтік-экономикалық рухани және мәдени аспектілер анықталады. ХХ ғасырдың басынан қазіргі уақытқа дейінгі қазіргі заманғы Қазақстан аумағында тарихи үдерістер барысында ең маңызды оқиғалар мен құбылыстар және Тарихи даму заңдары анықталды. мемлекеттердің тарихи тарихи тұлғаларының рөлі мен үлесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Статистика және талдау негіздері.
  Несиелер: 5

  Статистика-әртүрлі деңгейдегі басқару жүйелерінде кері байланысты қамтамасыз ету және басқарушылық шешімдерді әзірлеу үшін мәліметтер жинау жүйесі. Курстың негізгі міндеті-алғашқы статистикалық макроэкономикалық көрсеткіштерді жинау және өңдеу және талдау бойынша мамандарды дайындау болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Трейд маркетинг.
  Несиелер: 5

  Студенттер нарықтық маркетологтарға қазіргі кездегі маркетинг концепциясын түсіне отырып, оны Қазақстанның кәсіпорындары мен ұйымдарының тәжірибелік қызметінде шығармашылықпен іске асыруларына талап қойылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сауда кәсіпорындарының маркетингі.
  Несиелер: 5

  Коммерциялық кәсіпорындарда маркетингті ұйымдастыру саласында теориялық білімдерін меңгеру; бөлшек сауда орындарында басқару шешімдерін қабылдау үшін маркетингтік құралдарды пайдалану дағдыларын меңгеруді оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметті басқару.
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге нақты экономикалық процестерді түсіну үшін қажетті кәсіпкерлік пен коммерцияның негізгі ұғымдары туралы білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Пән 1

  Minor

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • PR және бизнестегі жарнама.
  Несиелер: 5

  Қазіргі нарықтық жағдайларда жарнамалық кәсіпорынды ұйымдастыру мен басқарудың, оның коммерциялық қызметін жоспарлаудың, жарнамалық қызметтерді іске асырудың әртүрлі аспектілерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Наррықты маркетингтік талдау.
  Несиелер: 5

  Студенттерге ел экономикасының қазіргі заманғы даму ерекшеліктерін ескере отырып, студенттердің әртүрлі меншік нысандары бар кәсіпорындарда маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру мен өткізудегі әдістемелік және тәжірибенің ерекшеліктерін тереңдетіп зерттеуге үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пән 2
  Несиелер: 5

  Minor

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сатуды басқару.
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында студенттер коммерциялық қызметтің түрлі салаларында маркетингтің мақсаттары, міндеттері, құралдары мен ерекшеліктерімен танысады; бөлшек саудадағы, сауда-саттықты пайдаланудың тәжірибелік әдістемелерін меңгеру; Бөлшек саудадағы тұтынушылық мінез-құлық ерекшеліктеріне назар аударуды; бөлшек саудадағы сұранысты ынталандыру әдістерін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Практикалық маркетинг.
  Несиелер: 5

  Пән бойынша студенттерге ұйымның маркетингтік стратегиясын әзірлеу және енгізу; ұйымның стратегиясына сәйкес маркетингтік қызметтің кешенін әзірлеу және енгізу; маркетингтік шешімдер қабылдау, іс-шараларды жоспарлау және мониторинг жүргізу үшін ақпаратты жинау үшін ұйымның ақпараттық жүйесі; клиенттік деректер қорын құру және қолдау; маркетингтік жобалардың тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қызмет көрсету маркетингі.
  Несиелер: 5

  Кешенді көп қырлы механизмді ұсынатын қызмет көрсету секторы қазіргі заманғы экономиканың ең перспективалық бағыттарының бірі болып табылады: сауда және көлікдан білім мен сақтандыруға дейін кең ауқымды қызмет түрлерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жарнама маркетингі.
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерге маркетингтің жарнамалық бизнестегі рөлін зерттеуге үйретеді: маркетингтің құрамдас бөліктері және оларды жарнамалық нарықтың әртүрлі субъектілері жарнамалық қызмет аясында қалай қолданылатыны, сонымен қатар жарнама берушілер, жарнама агенттері және жарнамалық ақпаратты тарату құралдарын оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын стратегиясы.
  Несиелер: 5

  Стратегиялық басқаруды түсіну. Оның мәнін, мазмұнын қандай: фирманын стратегиясы дегеніміз не және ол қалай пайда болады;экономикалық стратегия дегеніміз не, экономикалық стартегияны қалыптастыру мәселелері, фирма мақсатына жету үшін ұйымдық құрылымды таңдау құрылымы, бәсекелестік артықшылық және т.б іліімдердің түсінігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетингтті басқару.
  Несиелер: 5

  Маркетингтік басқарудың теориялық негіздері мен тұжырымдамаларын зерделеу, сондай-ақ оларды практикада жүзеге асыру дағдыларын игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы.
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұнына қазіргі заманғы кәсіпорынның ұдайы өндіріс циклін құрайтын барлық пОНцестерді оқып үйрену кіреді. Елдің халық шаруашылығы кешеніндегі кәсіпорынның орны мен рөлі. ��әсіпорынның жалпы және өндірістік құрылымы. Экономикалық ресурстар және кәсіпорын өндірісінің шығындары. Кәсіпорынның негізгі құралдары мен өндірістік қуаты. Кәсіпорынның айналымдық өндірістік қорлары және айналым қаражаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетингтік коммуникациялар.
  Несиелер: 5

  Маркетингтік коммуникация- маркетингті дамытуды зерттеудің маңызды құралы болып табылады. Бұл пән студенттерді маркетингтік коммуникациялар кешеніне, оның элементтеріне және олардың өзара байланыстарына, маркетингті жылжыту саласындағы негізгі білімдер мен дағдыларды игеруге, жарнамамен, сатылымды насихаттау әдістерімен, қоғаммен байланысымен, тікелей маркетингпен, жеке сатумен байланысты зерттеуге оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетингтік зерттеулер.
  Несиелер: 5

  «Маркетингтік зерттеулер» пәні маркетингтік шешімдер қабылдау процесін қамтамасыз ету үшін зерттеу жүргізуге мүмкіндік беретін және нарыққа қатысты белгісіздікті төмендетуге мүмкіндік беретін ғылыми тұжырымдаманың және практикалық тапсырмалардың жалпы теориялық тұжырымдамаларын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржы маркетингі.
  Несиелер: 5

  Қаржылық қызметтерді маркетинг жүргізу әдістемесінің теориялық және тәжірбиелік білімдерін қалыптастыру. Нарықтық мүмкіндіктерді талдауға, мақсатты нарықтар мен маркетингтік қызмет жүйесін таңдауға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг.
  Несиелер: 4

  Қонақ үйде маркетингтік қызметті ұйымдастыру және оны жетілдіру жөніндегі шараларды әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Брендинг.
  Несиелер: 5

  Өнім өнімді және корпоративтік брендингті зерттейді. Брендті құрудағы стратегиялық тәсілдер, брендингтің құрылымы мен негізгі ұғымдары. Студенттер дербестігі туралы біледі бренд атрибуттары, оның ауызша және ауызша емес мағыналары. Бренд әзірлеу модельдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электрондық коммерция.
  Несиелер: 5

  Теориялық білімді және электрондық коммерция құралдарын пайдаланудағы тәжірибелік дағдыларды студенттерге үйрету, олармен жұмыс істеудің негізгі электрондық коммерция технологияларымен танысуға үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ассортиментті басқару, сапаны бағалау және тауарларды сақтау.
  Несиелер: 5

  студенттердің тәжірибелік дағдыларын дамыту (тәжірибені жинақтауды қалыптастыру), сатылым менеджерінің тән ерекшелігі және олардың таңдаған мамандықтарында жалпы және кәсіби құзыреттіліктерін одан әрі дамыту үшін қажетті әдістерді үйретеді, ассортимент көрсеткіштерін анықтау; Ассортимент бойынша өнімді тану; Белгіленген талаптарға сәйкес тауарлардың сапасын бағалауға үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мерчендайзинг.
  Несиелер: 5

  Келесі мәселелерді қамтиды: маркетингтің анықтамасы, оның мақсаттары, міндеттері мен функциялары; сауда-саттықтың ұйымд��стырушылық аспектілері; Маркетингтік араластыру құрылымында сауда жасау; бөлшек кеңістікті жоспарлаудың негізгі түрлері мен принциптері; көрнекі сауда, оның тұжырымдамасы, мақсаттары, мерчандайзинг кешенінің құралдарының тиімділігін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сауда белгілерін басқару.
  Несиелер: 5

  Бұл курс нарықтағы тиімді жарнамалық және ақпараттық жұмыстарды ұйымдастыру, атап айтқанда: жарнамалық науқандарды жоспарлау, жарнама үшін маркетингтік зерттеулер жүргізу, шығармашылық стратегияны қалыптастыру және брендтің жұмысын бағалау үшін маркетингтік мамандарды қалыптастыруға бағыттауды үйретеді. Бағдарламаның мәселелерін зерттеу отандық және шетелдік озық тәжірибеге негізделген, маркетинг саласындағы қазіргі заманғы бағыттарды пайдалану, жарнама тәжірибесінде ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіпте және қызмет салаларындағы маркетинг.
  Несиелер: 4

  Студенттерді теориялық негіздермен және практикалық қызметтегі қызмет салаларында маркетингті қолдануға үйрету. Өнеркәсіпте және қызмет салаларында маркетингтің ерекшеліктері. Нарықтар сипаттамасы. Сыртқы және ішкі орта. Тұтынушылар. Бәсекелестер. Сегментация ерекшеліктері. Маркетингтік қоспаның ерекшеліктері. Маркетингтік зерттеулердің ерекшелігі. Салалар мен қызмет салаларында маркетингтік стратегия және маркетингтік басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Digital marketing.
  Несиелер: 5

  Digital marketing компанияны немесе ұйымнан тұтынушыларға, клиенттерге және тұтастай алғанда қоғамға құнды ұсыныстар беру үшін технологияларды, жаңа медианы және Интернетті пайдалануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Баға белгілеу.
  Несиелер: 5

  Баға белгілеу – тауарлар мен көрсетілген қызметтерге бағасын қалыптастыру процесі. Баға белгілеудің негізгі екі моделін бөліп көрсетуге болады: — қандай да бір тауар нарығында сатып алушылар сұранысы мен сатушылар ұсынысы арасында өзара әрекет ету негізінде нарықтық баға белгілеу. — орталықтандырылған мемлекеттік баға белгілеу – шығындық баға белгілеу шеңберінде өндіріс пен айналым шығындары қойылу арқылы бағаларды мемлекеттік мекемелердің бағаны анықтауы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тұтынушы мінез құлқының типологиясы.
  Несиелер: 3

  Тұтынушылар топтарын тауарлардың қасиеттеріне қатысты әртүрлі талаптары бар және ұқсас әлеуметтік-экономикалық жағдайлар мен мінез-құлықтың ынталылығын біріктіретін тұтынушылардың топтарын сипаттау үшін таңдалған параметрлер бойынша тұтынушылардың жіктелуін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетинг және сервис.
  Несиелер: 3

  Нарықтық тетіктерді, тұтынушылық мінез-құлықты, бәсекеге қабілетті ортаны және сервистік кәсіпорындардың шаруашылық қызметінің басқа маңызды элементтері�� зерттеу және бағалау, сандық және сапалық талдаудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып, маркетингтік зерттеулерді жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі.
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: лингвистикалық, коммуникативтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттерді жетілдіру және осы негізде кәсіптік және кәсіби коммуникация үшін қажетті студенттердің шет тіліндегі кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, сонымен қатар студенттердің кәсіптік бағдарланған шығармашылық ойлауды жақсарту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұтынушылардың мінез-құлқы.
  Несиелер: 3

  Тұтынушылық мінез-құлық факторлары мен үрдістері туралы жүйелік білімді қалыптастыру және маркетингтік шешімдерді әзірлеуде осы білімдерді кешенді пайдалану дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Kәсіпорынның стратегиялық маркетингі.
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында кезде студенттер маркетингті басқарудың заманауи әдістерімен және тәсілдерімен, түрлі салалардағы және қызмет салаларында кәсіпорындарда стратегиялық шешімдер қабылдаудағы тәжірибелік тәжірибемен танысады. Курстың барысында студенттер курстың негізгі тақырыптары мен мәселелерімен толық танысып, мәселелерді шешеді, ұзақ мерзімді маркетингтік мақсаттарға қол жеткізуге және оларға қол жеткізу мүмкіндігін бағалайды және маркетингтік қызметтің жоспарын өз бетімен дамытуға және оларды жүзеге асыру жолдарын табуға оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фирмааралық маркетинг.
  Несиелер: 5

  Өндірістік компаниялардың тиімділігін арттыру және маркетингтік құралдарды және қызметті енгізу арқылы олардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсiптiк логистиканың негiзi.
  Несиелер: 3

  Логистика мен ДРК-ның теориялық негіздерін зерттеу, концептуалды аппараттарды, логистикалық жүйелер мен жеткізу тізбектерін құру қағидалары мен әдістерін меңгеру , логистиканың функционалды бағыттары: жеткізу логистикасы, өндірістік логистика, сату логистикасы, қойма логистикасы, көлік логистикасы, қорларды басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетинг психологиясы.
  Несиелер: 5

  Отандық және шетелдік психологиядағы маркетингтік психологияны зерттеудің негізгі тәсілдері туралы жалпы ойларды қалыптастыруға; маркетингтік зерттеулерде пайдаланылатын тұжырымдамалық аппараттарды бағыттау мүмкіндігі; маркетингтің психологиясын зерттеудің қазіргі мәселелері мен бағыттарымен танысу; Маркетингтік қызмет шеңберінде психолог тәжірбиесінде тиімді стратегиялар әзірлеу үдерісінде байланысты зерттеулерді үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік маркетинг.
  Несиелер: 5

  Тәрбие әр саланың кәсіпорындары теориясы мен тәжірибесінде маркетингтің негізгі элементтерін енгізуді, өнеркәсіптік маркетингтің теориялық негіздерін және практикасын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нейромаркетинг.
  Несиелер: 5

  Қазіргі маркетингтік ойлауды қалыптастыруға үлес қосу, стратегиялардың дамуына белсенді қатысуға мүмкіндік беретін білімдер мен құзыреттерді алу нейромаркетинг және тиісті тәсілдерді, әдістерді практикалық қолдану құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мейрамхана бизнесінде маркетинг.
  Несиелер: 3

  Тамақтану индустриясына арналған мейрамхана бизнесін маркетинг тұрғысынан оқушылардың білімін жүйелеу және тереңдету, студенттердің мейрамхана бизнесінде өндірістік қызметке және мансапқа дайындығын қамтамасыз етуді оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коммерциялық емес маркетинг негіздері.
  Несиелер: 3

  Коммерциялық емес маркетинг саласында жұмыс істеу үшін қажетті білімдер мен дағдыларды алу, атап айтқанда: коммерциялық емес ұйымдардың қызметінің ерекшеліктерін түсіну, осы салада қолданылатын негізгі маркетингтік құралдарды игеру, ақпараттық әсер етудің тиімді стратегиясы мен тактикасын қалыптастыру мүмкіндігін зерттеуді оқытады. Пәнді оқыту барсында студенттерге заманауи бизнесте табысты жұмыс істеу үшін қажетті маркетингтік ойлауды қалыптастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логистика.
  Несиелер: 3

  Әртүрлі кәсіпорындарда логистикалық құралдарды қолдану дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік маркетинг.
  Несиелер: 3

  Маркетинг саласындағы жүйелік идеяны қалыптастыру, маркетинг саласындағы рөлі, міндеттері, нысандары мен әдістерін, сондай-ақ маркетингтік бағдарламалар мен жобаларды дамытудағы практикалық дағдыларды, маркетингтік зерттеулерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стратегиялық маркетинг.
  Несиелер: 5

  Қазіргі нарықтық экономика тауарларға деген сұраныс пен ұсыныстың сәйкестігін белсенді қамтамасыз е��у үрдістерімен, кәсіпорындардың өндіріс тиімділігін арттыру мен өнімдерінің бәсекеқабілеттілігін тұрақты жоғарылату қажеттілігімен сипатталады. Осымен байланысты маркетологтарға қазіргі кездегі маркетинг концепциясын түсіне отырып, оны Қазақстанның кәсіпорындары мен ұйымдарының тәжірибелік қызметінде шығармашылықпен іске асыруларына талап қойылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Пән 4
  Несиелер: 5

  Minor

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Туризмді маркетинг.
  Несиелер: 5

  Туристік қызметтер маркетингін зерттеу пәні нарықтағы туристік кәсіпорынның ойлау тәсілін және жұмыс істеу режимін қалыптастыратын қазіргі заманғы басқару тұжырымдамасы ретінде маркетинг түсінігін, қазіргі кәсіпкерліктің маңызды факторы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Пән 3
  Несиелер: 5

  Minor

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Халықаралық маркетинг.
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны халықаралық маркетингтің дәстүрлі мәселелері болып табылады. Мәселелерді шешуге жалпы көзқарас студенттердің маркетингте іргелі дайындыққа ие екеніне негізделеді. Марк��тингтік қызметтің функциялары оларды жаһандық нарықта жүзеге асыру ерекшеліктері тұрғысынан қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  логикалық ойлау, тарихи, қоғамдық-саяси даму заңдылықтарын талдау, ауызша және жазбаша нысанда және шет тілде тиімді коммуникацияға түсу; әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толерантты қабылдай отырып командада жұмыс істеуге қабілетті;

 • Код ON2

  заманауи сандық технологиялар, құралдар мен теорияларды қолдана отырып маркетинг саласындағы кәсіби функцияларды орындауға қабілетті;

 • Код ON3

  макро- және микродеңгейде экономикалық процесстерді, құбылыстардың өзара байланысын талдау, проблемаларды анықтау, оларды шешу жолдары мен әдістерін ұсыну;

 • Код ON4

  шаруашылық субъектілердің қызметін сипаттаушы экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті мәліметтерді жинақтау және талдауға қабілетті;

 • Код ON5

  қаржылық, бухгалтерлік және басқа да ақпаратты талдау және баяндау, салық есебін жүргізу, бухгалтерлік есепті құруға қабілетті;

 • Код ON6

  маркетинг саласында эконометрикалық үлгілерді қолдану, аналитикалық материалдарды дайындау және нәтижелерін қолдануға бойынша нарықтық шешімдерді қабылдауға қабілетті;

 • Код ON7

  ұйымның маркетингтік стратегиясын әзірлеуге, оны жүзеге асыру мен оның орындалуын бақылауға бағытталған іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыруға қатысуға қабілетті

 • Код ON8

  сатылым көлемінің артуы мен пайданы максимизациялауды қамтуға бағытталған қабылданатын маркетингтік ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарын бағалауға қабілетті

 • Код ON9

  жаңа ұйымдарды құру және дамытудың бизнес-жоспарларын әзірлеу, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырдуың әлеуметтік-экономикалық жағдайларын бағалауға қабілетті

 • Код ON10

  компанияның мақсаттары мен міндеттерін Digital Marketingтің мақсаты мен мінддеттеріне трансформациялау

 • Код ON11

  кәсіби қызметте көшбасшылық қабілет және жаңа идеяларды генерациялау, креативті ойлау қабілеттерін көрсету

Top