Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04105 Маркетинг в Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 • Ұлттық экономиканы болжау
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге ұлттық экономикадағы статистикалық мәліметтерді формализациялау-дың кешенді тәсілін қалыптастырады, стохастикалық ортада болжамды модельдерді құрудың кәсіби ойлауын дамытады. Курстың негізгі бөлімдері: әлеуметтік-экономикалық болжаудың әдістемелік негіздері, болжау объектісін талдау, болжау әдістері, экономикалық өсу сапасы, макроэкономикалық көрсеткіштер, еңбек нарығын болжау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Деректерді талдау және экономиканы болжау
  Несиелер: 5

  Пән экономикадағы статистикалық мәліметтерді формальды талдаудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларының кешенін қалыптастыру. Курс аясында экономикалық құбылыстар мен процестерді математикалық модельдеу және болжау мүмкіндіктері, микродеңгейде бизнес-процестерді кейіннен цифрализациялау үшін бастапқы ақпаратты ұсыну қабілеті кеңейтіледі. Негізгі бөлімдер: болжаудың әдіснамалық принциптері, болжау объектілері, болжау модельдерін талдау, сызықтық модельдерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнертапқыштық мәселелердi шешудiң теориясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің ғылыми-зерттеу іс-әрекетін, шығармашылық ойлауын, өнертапқыштық және инженерлік міндеттерді қою мен оны шешудің практикалық дағдыларын дамытады. Пәнді оқу ӨМТШ - сынамалар мен қателер әдісі, Альтшуллер тәсілдері, Ми штурмы, синектика, морфологиялық талдау, фокальды объектілер, маркетингтік мәселелерді шешу кезінде - өнертапқыштық міндеттерді шешудің жалпыланған модельдерін қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жүйлер мен жүйелік талдау теориясы
  Несиелер: 5

  Пән жүйелік тәсіл туралы теориялық түсініктерді, ұйымдастырушылық, әлеуметтік, экономикалық және техникалық жүйелерді зерттеудің жүйелік талдауының және жүйелі тәсілінің дағдыларын қалыптастырады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жүйелік тәсілдің пайда болуы және қалыптасуы; жүйелер теориясының негізгі ұғымдары; жүйелік талдау негіздері; жүйелерді моделдеу; жүйелерді жобалау; жүйелерді басқару; экономиканың түрлі салаларында шешімдер қабылдау ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономистерге арналған математика
  Несиелер: 5

  Пән компьютерлік технологияларды қолдану арқылы экономикалық есептерді шешу, талдау, моделдеуге көмектесетін математикалық аппаратты меңгеруге ықпал етеді. Курс келесі бөлімдермен берілген: сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия элементтері, дифференциалды есептеу, Ықтималдықтар теориясының элементтері. Пәнді оқу экономикалық мәселелерді өз бетінше талдау және зерттеу дағдысын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пән қоғам дамуының экономикалық заңдылықтары және оның тиімді қызмет ету мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастырады. Курс мынадай тақырыптармен ұсынылған: қоғамдық өндіріс негіздері, Экономикалық жүйелер, Ұлттық экономика жүйе ретінде, экономикалық өсу, әлемдік экономика. Курсты оқу студенттердің экономикалық ойлауын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврлардың теориялық дайындығының негізін құрайды және бітірушілердің экономикалық қызметінің негізі болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: сұраныс теориясы және тұтыну тәртібі, өндіріс теориясының негіздері, өндіріс шығындары, фирмалар мен нарықтар, өндіріс факторларының нарығы, сыртқы әсерлер теориясы. Микроэкономика курсын оқу студенттердің экономикалық дүниетанымның әдіснамасын жаратылыстану-ғылыми ойлаудың негізі ретінде қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Пән жалпы экономикалық жүйенің қызмет етуі туралы, макродеңгейде жасалатын процестер туралы түсінік береді. Курс келесі бөлімдерден тұрады: экономикалық өсу, экономикалық циклдар, AD-AS моделі, фискалдық саясат, монетарлық саясат, IS-LM моделі, төлем балансы және валюталық бағам. Курсты оқу экономикалық саясатты әзірлеудің маңызды мәселелерін, оның түрлерін түсінуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсiпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Пән - кәсіпорынның шаруашылық қызметінің білім беру саласындағы, бакалаврларды теориялық даярлаудың негізі, шешімдерді әзірлеу және қабылдау үдерісі. Курс кәсіпорынның негізгі және айналымдағы капиталы, кәсіпорынның өндірістік қызметін жоспарлау бөлімдері болып табылады. Курсты оқып-үйрену негізгі экономикалық субъекті - өнеркәсіптік кәсіпорын шеңберінде жұмыс істейтін экономикалық механизмдерді жақсы түсіну үшін студенттердің экономикалық ойлауын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Менеджмент және HR
  Несиелер: 5

  Пән концепцияларды, теориялар мен менеджмент құралдарын пайдалану дағдыларын қалыптастырады, ұйымды басқару саласындағы теориялық және практикалық базаны әр түрлі деңгейде дамытуға көмектеседі. Курс келесі бөлімдерден тұрады: менеджменттің әдіснамалық негіздері және инфрақұрылымы; менеджмент функциялары; басқарушылық шешімдерді әзірлеу; ұйымдастырушылық қатынастар; мотивация, реттеу, бақылау; адамды және топты басқару; топ динамикасы және көшбасшылық; қақтығыстарды, өзгерістерді, стресстерді басқару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Маркетинг
  Несиелер: 6

  Пән - нарық жағдайында бакалаврлардың ұйымдастырушылық және экономикалық қызметінің негізі. Курс келесі бөлімдерде ұсынылған: маркетингте теориялық негіздер және маркетингтік түсініктер, маркетингтік құралдар және зерттеулер, жоспарлау және бақылау. Курстық жұмыс нарықтың түсінуіне, оның көлеміне және бәсекелестігіне, сондай-ақ нақты маркетингтік зерттеулерге қажетті дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бухгалтерлік есеп және қаржы
  Несиелер: 5

  Пән қаржы теориясын білу жүйесін қалыптастырады; ғылыми пән ретінде қаржылық және бухгалтерлік есептің мазмұны; әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың бухгалтерлік есебінің әдіснамасы мен ұйымдастырылуы; басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін есептік ақпаратты пайдалану туралы түсінікті қалыптастырады. Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін көрсететін нормативтік ережелер мен операцияларды құжаттық ресімдеу жүйесін практикада қолдану пәнді игерудің нәтижесі болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Маркетинг коммуникациялары
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврда маркетингтік коммуникация саласындағы негізгі құзыреттіліктерді қалыптастырады, жүйелік түсініктерді, дағдылар мен іскерлікті қалыптастыруға ықпал етеді, болашақта жарнама тасымалдаушыларды креативті әзірлеу және оларды маркетингтік коммуникациялар процесі шеңберінде практикалық қолдану бойынша іскерлікті кәсіби жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Курс келесі бөлімдерден тұрады: маркетингтік коммуникацияларды басқару; сату және өткізуді ынталандыру; паблик рилейшнзді ұйымдасты-рады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлеуметтік маркетинг
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде әлеуметтік маркетингтің теориясы, әдіснамасы мен практикасы, әлеуметтік маркетингтің бұқаралық әлеуметтік жобалар мен науқандарды жылжытудағы мүмкіндіктері саласында базалық білімді қалыптастырады. Курстың бөлімдері: әлеуметтік маркетингтің мәні мен мазмұны; әлеуметтік саланы маркетингтік басқаруды ұйымдастыру; әлеуметтік құзыреттілік және жауапкершілік; әлеуметтік маркетинг кешенін әзірлеу; әлеуметтік маркетингтегі коммуникациялардың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Таурлар және қызмет көрсетулер сарабы
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврдың кәсіби қызметі үшін қажетті тауарлар мен қызметтерді сараптамалық бағалаудың теориялық білім, практикалық дағды мен дағды жүйесін қалыптастырады. Пәнді оқу тауарлар мен қызметтерді сараптауды қолдану саласын, оны жүргізу принциптері мен негіздерін, сараптама жүргізу құралдары мен әдістерін, тауарлар мен қызметтерді сараптамалық бағалау нәтижелерін құжаттық ресімдеу дағдыларын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврларда маркетингтік зерттеулер білімінің біртұтас жүйесін практикалық қызметте алынған білімді кейіннен қолдана отырып, маркетингтік зерттеулерді сипаттайтын ұғымдық-терминологиялық аппарат қалыптастырады. Курс бөлімдерді қамтиды: маркетингтік зерттеулер жүргізу тәсілін әзірлеу; маркетингтік зерттеу жоспары; деректерді жинау және деректерді талдауға дайындау процесі; жүргізілген маркетингтік зерттеулер туралы есеп және оның презентациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Коммерциялық тауартану
  Несиелер: 5

  Пән сауда саласындағы мамандардың кәсіби қызметіне қажетті тауартану білімдерінің, практикалық іскерлік пен дағдылар жүйесін қалыптастырады. Пәнді меңгеру бакалаврларда коммерциялық ойлауды, кәсіпкерлік бастама және түйсікті дамытады. Курстың негізгі бөлімдері: тауартанудың теориялық негіздері; сапаға қойылатын гигиеналық талаптар; тауарларды идентификациялау және бұрмалау; өнімді қоймалық сақтау және өткізуді ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жарнамалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврларда жарнамалық қызметтің теориясы мен практикасы саласында қазіргі жүйелік білімді қалыптастыру және құзыреттілікті дамытуды қамтамасыз етеді; сондай-ақ жарнамалық өнімдерді жасау және іске асыру процестерін басқару іскерліктері. Курстың бөлімдері: жарнамалық менеджменттің мәні мен міндеттері; маркетингтік коммуникацияларды жоспарлау және басқарушылық шешімдерді қабылдау; медиапланттау; жарнамалық науқанның тиімділігі және жарнама мониторингі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Маркетингтегі дизайн-ойлау
  Несиелер: 6

  Пән маркетологта есептерді шешуге стандартты емес тәсілдерді қолдануға, Бизнестің мәнін қайта пайымдауға, клиенттердің қажеттіліктерін жақсы түсінуге, бірегей және пайдалы тауашаларды табуға, әлеуметтік жобаларды іске асыруға көмектесетін дизайн-ойлаудың әдіснамалық қондырғылары кешенін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Курстың бөлімдері: дизайн-ойлау маркетингтегі жаңа тренд ретінде; зерттеу әдістері және мәселелерге назар аудару; тез прототиптеу және тестілеу құралдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Логистика
  Несиелер: 5

  Пән логистиканың негізгі ережелерін, категориялары мен заңдылықтарын қазіргі ғылыми бағыт ретінде оқытады. Курстың бөлімдері: логистика мен маркетингтің өзара байланысы; материалдық ағындар, логистикалық операциялар мен жүйелер; сатып алу логистикасы, өндірістік, тарату логистикасы Пәнді оқу барысында алынған білім заманауи экономика саласында жоғары білікті және білікті маман қалыптастыруға ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Маркетингтiк талдау, курстық жұмыс
  Несиелер: 6

  Пән маркетологтардың кәсіби дайындығының негізін құрайды және нарықтағы жағдайды зерттеу, компанияның бәсекеге қабілеттілігін бағалау, маркетингтік стратегия мен тактиканы әзірлеу мақсатында маркетингтік талдау жүргізудің әр түрлі әдістерін қолданудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде бакалавр портфельдік талдау жүргізуге, тәжірибе қисығын және оңтайлы шығарылымды құруға, нарық сыйымдылығын есептеуге қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік және бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 6

  Пән кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және инновациялық жобаның бизнес-жоспарын әзірлеу үшін базалық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Курс бизнес-идеяларды генерациялау және оларды коммерцияландыру техникасын, нарықты сегменттеу және тауарды позициялау тәсілдерін, жобаларды іске асырудың ықтимал тәуекелдері мен капитал салымдарының тиімділігін бағалау әдістерін, инновациялық жобаның бизнес-жоспарын таныстыру дағдыларын игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік және бизнес-жоспарлау,курстық жұмыстар
  Несиелер: 6

  Пән кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және инновациялық жобаның бизнес-жоспарын әзірлеу үшін базалық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Курс бизнес-идеяларды генерациялау және оларды коммерцияландыру техникасын, нарықты сегменттеу және тауарды позициялау тәсілдерін, жобаларды іске асырудың ықтимал тәуекелдері мен капитал салымдарының тиімділігін бағалау әдістерін, инновациялық жобаның бизнес-жоспарын таныстыру дағдыларын игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Инженерлік кәсіпкерлік
  Несиелер: 6

  Пән кәсіпкерлік құзыреттілігін қалыптастырады, өз бизнесін дербес ұйымдастыруға мүмкіндік беретін жобалық және басқарушылық қызмет дағдыларын қалыптастырады, оның жетістіктерін және ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз етеді. Курс бизнес-идеяларды қалыптастыру және оларды коммерцияландыру әдістерін меңгеруге, инновациялық жобалар үшін бизнес-модельдерді және бизнес-жоспарларды әзірлеуге, күрделі салымдардың тиімділігін бағалауға және жобаны іске асырудың ықтимал тәуекелдеріне, инновациялық жобаға бизнес-жоспар ұсыну дағдыларына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Инженерлік кәсіпкерлік, курстық жұмыс

  Пән инженерлік кәсіпкерлік құзыреттерді, жобалық және басқару қызметінің дағдыларын қалыптастырады, өз бетінше өз бизнесін ұйымдастыруға, оның табысы мен ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Курс ҒЗТКЖ нәтижелерін коммерцияландыру техникасын игеруге, бизнес-модельдер мен бизнес-жоспарларды әзірлеуге, инновациялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу әдістерін игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Маркетингтік зерттеудегі статистикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврларда маркетингтік зерттеулер жүргізу саласындағы теориялық білім жүйесін, сондай-ақ алынған нәтижелерді өңдеудің статистикалық әдістерін қолданудың практикалық іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады. Негізгі бөлімдер: іріктеме көлемін есептеудің статистикалық әдістері: орташа шамалар әдістері, индекстік әдістер, сән, медиана, регрессиялық әдістер, уақытша қатарларды талдау, кластерлік талдау,факторлық талдау, нарықты конъюнктуралық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жобалар маркетингі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу бакалаврларда жобалар маркетингі саласында шаруашылық жүргізуші субъектілердің іскерлік белсенділігінің тұтас процесі туралы кәсіби ойлауды құруға, сондай-ақ оларда жобалар маркетингін жасаудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жобаларды басқарудағы маркетингтің қазіргі тұжырымдамасы; жобаны жүзеге асыруды ұйымдастыру; жобаны жоспарлау; жоба маркетингінің тұжырымдамасын қалыптастыру; жоба маркетингін жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіби бағытталған oрыс тілі
  Несиелер: 5

  «Кәсіби-бағытталған қазақ тілі» пәні бойынша оқыту негізгі жалпы терминологияны меңгеруге, лексикалық минимумдағы мамандықтың мамандықтарына, сондай-ақ негізгі тақырыптарды білдіретін ғылыми мәтіндердің коммуникативтік ұйымдарының түрлерін білуге бағытталған. Пәннің мазмұны типтік құндылықтарды және типтік ниеттерін білдіру жолдарын трансформациялық ауыстыру дағдыларын меңгеруді білдіреді; синтаксистік бірліктерді коммуникативтік актіге енгізу ережелерін білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Коммерциялық логистика
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврларда логистиканың негізгі функционалдық салаларындағы материалдық, ақпараттық және қаржылық ағымдарды жоспарлау, ұйымдастыру және басқару туралы жүйелік білімді қалыптастырады: көлік, жабдықтау және тауарларды өткізу, қорларды басқару, қойма шаруашылығы. Логистикалық шығындар мен ресурстарды азайту тәсілдерін зерттеу болашақ мамандарға кәсіпорынның экономикалық тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Маркетингтегі дизайн-ойлау,курстық жұмыстар
  Несиелер: 6

  Пән маркетологта есептерді шешуге стандартты емес тәсілдерді қолдануға, Бизнестің мәнін қайта пайымдауға, клиенттердің қажеттіліктерін жақсы түсінуге, бірегей және пайдалы тауашаларды табуға, әлеуметтік жобаларды іске асыруға көмектесетін дизайн-ойлаудың әдіснамалық қондырғылары кешенін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Курстың бөлімдері: дизайн-ойлау маркетингтегі жаңа тренд ретінде; зерттеу әдістері және мәселелерге назар аудару; тез прототиптеу және тестілеу құралдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 5

  Пән - салық жинаудың әдіснамалық негізіндегі бакалаврларды теориялық даярлаудың негізі, оларды есептеу принциптері. Курс Қазақстан Республикасының салық жүйесі, салық саясаты, Қазақстан Республикасының салық механизмі, салық тексерулері: түрлері, түрлері секциялармен ұсынылған. Курс студенттердің Қазақстан Республикасының бюджетіне салық және басқа да төлемдерді есептеу дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Маркетингтік талдау
  Несиелер: 6

  Пән маркетологтардың кәсіби дайындығының негізін құрайды және нарықтағы жағдайды зерттеу, компанияның бәсекеге қабілеттілігін бағалау, маркетингтік стратегия мен тактиканы әзірлеу мақсатында маркетингтік талдау жүргізудің әр түрлі әдістерін қолданудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде бакалавр портфельдік талдау жүргізуге, тәжірибе қисығын және оңтайлы шығарылымды құруға, нарық сыйымдылығын есептеуге қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Келісім қатынастарының теориясымен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде нарықтық экономиканың әр түрлі салаларындағы кәсіпкерлік субъектілері арасындағы қатынастарды шарттық реттеу теориясы мен практикасы саласындағы білім мен құзыреттілік кешенін қалыптастырады. Курстың негізгі бөлімдері: келісім қатынастарының мәні; шаруашылық (кәсіпкерлік) келісім функциялары; кәсіпкерлік шарттардың жүйесі; кәсіпорынның тәжірибелік шаруашылық қызметінде шарттық құқықтың мазмұны және практикалық қолданылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіби бағытталған қазақ тілі
  Несиелер: 5

  «Кәсіби-бағытталған қазақ тілі» пәні бойынша оқыту негізгі жалпы терминологияны меңгеруге, лексикалық минимумдағы мамандықтың мамандықтарына, сондай-ақ негізгі тақырыптарды білдіретін ғылыми мәтіндердің коммуникативтік ұйымдарының түрлерін білуге бағытталған. Пәннің мазмұны типтік құндылықтарды және типтік ниеттерін білдіру жолдарын трансформациялық ауыстыру дағдыларын меңгеруді білдіреді; синтаксистік бірліктерді коммуникативтік актіге енгізу ережелерін білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсiби-бағытталған шетел тiлi
  Несиелер: 5

  «Кәсіби бағытталған шетел тілі» курсын оқу студенттердің кәсіби ойлау ерекшеліктерін ескере отырып, нақты кәсіби, іскерлік, ғылыми салаларда және жағдайларда шетел тілінде қарым-қатынасты қалыптастыруға бағытталған. Пәннің пәндік мазмұны қарым-қатынас салаларынан, тақырыптардан, қосымша тақырыптардан және сөйлесу барысында туындайтын жағдайлардан тұратын когнитивті-лингвомәдени кешендер түрінде берілген.Пән кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгеру мақсатында арнайы пәндермен байланысып, толықтырыла отырып оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Маркетингті басқару,курстық жұмыстар
  Несиелер: 5

  Пән нарықтық ортадағы ұйымды басқарудың концепциясы мен жүйесі ретінде маркетинг бойынша білім кешенін, сонымен қатар ұйымды басқарудағы маркетингтік тәсілдерді, әдістер мен шешімдерді қолдану іскерлігін қалыптастырады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: кәсіпорында маркетингті жоспарлау және ұйымдастыру; корпоративтік, функционалдық және аспаптық деңгейде маркетинг стратегиясы; бақылау және маркетингтік аудит

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Стратегиялық басқару
  Несиелер: 6

  Пән стратегиялық басқару саласындағы теориялық негіздерді және категориялық-ұғымдық аппаратты қалыптастыруға бағытталған. Курс шеңберінде стратегиялық басқару саласында негізделген шешімдер қабылдаудың әртүрлі тәсілдері қарастырылады. Курстың/пәннің мазмұны: ұйымның сыртқы және ішкі ортасын талдау; стратегиялық талдаудың кешенді әдістері; ұйымдық өзгерістердің стратегиялық аспектілері; кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Маркетингті басқару
  Несиелер: 5

  Пән нарықтық ортадағы ұйымды басқарудың концепциясы мен жүйесі ретінде маркетинг бойынша білім кешенін, сонымен қатар ұйымды басқарудағы маркетингтік тәсілдерді, әдістер мен шешімдерді қолдану іскерлігін қалыптастырады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: кәсіпорында маркетингті жоспарлау және ұйымдастыру; корпоративтік, функционалдық және аспаптық деңгейде маркетинг стратегиясы; бақылау және маркетингтік аудит

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Инновациялық маркетинг
  Несиелер: 6

  Пән инновациялық үрдістерді басқару механизмдері туралы тұтас түсінік, сонымен қатар инновациялық тауарды әзірлеу және нарыққа шығару жағдайларына маркетингтік құралдарды қолдану дағдыларын қалыптастырады. Курстың бөлімдері: инновациялық процестердің мәні, рөлі және маңызы; Инновациялық процестерді мемлекеттік қолдау механизмдері; инновациялық кәсіпкерліктің формалары; инновация маркетингі жүйесіндегі әсер етудің негізгі әдістері мен тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Стратегиялық менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 6

  Пән қоршаған орта өзгерістерінің жоғары қарқыны жағдайында компанияның стратегиясын әзірлеудің негізгі теориялық және практикалық тәсілдерін түсінуді қалыптастыруға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: басқару психологиясының әдіснамалық негіздері, басқарудың әлеуметтік-психологиялық мәселелері және оларды шешу жолдары, басшы психологиясының негіздері. Пәнді оқыту ортаны талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану және стратегияларды жасау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі саласында теориялық білім алуға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық актілер, өндірістегі жазатайым оқиғалар, электр - өрт қауіпсіздігі, ТЖ кезінде халықты қорғау. Пән студенттерде ТЖ-да Экономика объектілерінің тұрақтылығын арттыру және кәсіби қауіп-қатерлерді төмендету бойынша дағдыларды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Құқық негіздері, экология, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негіздері
  Несиелер: 5

  Модуль инженерлік бітірушілердің құқықтық мәдениетінің негізі болып табылады. Ол құқық негізін қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет пен экология негіздерін зерделеуді қамтиды. Курс Конституцияның және Қазақстан Республикасының заңнамасының негізгі ережелерін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы кәсіптік іс-әрекеттегі негізгі және іс жүргізу құқығының және қоршаған ортаны басқару принциптерін өзара әрекеттесу механизмін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Интернет -маркетинг
  Несиелер: 6

  Пән бакалаврларда сайтты ілгерілетуде Интернетпен тікелей немесе жанама байланысты маркетинг құралдарын пайдалану бойынша құзыреттіліктер кешенін қалыптастырады. Бөлімдер курс: интернет маркетинг қазіргі заманғы жағдайында құралдары; маркетингтік коммуникациялар, Интернет желісіндегі; аудитория Интернеттің негізгі принциптері; аудиториямен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тұтынушылардың мінез-құлығы
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда теориялық негіздер мен категориялық-ұғымдық аппараттар бойынша білім жиынтығын қалыптастырады. Курстың бөлімдері: маркетингтің қазіргі концепциясындағы тұтынушылардың мінез-құлқы; тұтынушылардың мінез-құлқына сыртқы және ішкі әсер ету факторлары; тұтынушылардың сатып алу туралы шешім қабылдау процесі; В2В нарығында тұтынушылық мінез-құлықтың ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Маркетинг саласындағы консалтинг
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврларда маркетинг саласында консалтингілік қызмет көрсету дағдыларын қалыптастыру мақсатын қояды. Курстың бөлімдері: консалтингтік зерттеудің кезеңдері мен сипаттамалары; зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу; клиенттік ұйымдармен өзара қарым-қатынас әдістері мен тәсілдері. Пәнді оқу маркетинг саласында тиісті басқарушылық шешімдерді қабылдау және консалтингке жүйелі көзқарасты қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау
  Несиелер: 6

  Пән бакалаврдың-маркетологтың кәсіби дайындығының негізін құрайды және кәсіпорынның өндірістік - шаруашылық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпарат дайындау негіздері бойынша білім мен практикалық дағдыларды алуды мақсат етеді. Курстың бөлімдері: салыстырмалы және факторлық талдау жүргізу әдістері; шаруашылық қызмет нәтижелеріне факторлардың әсерін есептеу; ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалау тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау,курстық жұмыстар
  Несиелер: 6

  Пән бакалаврдың-маркетологтың кәсіби дайындығының негізін құрайды және кәсіпорынның өндірістік - шаруашылық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпарат дайындау негіздері бойынша білім мен практикалық дағдыларды алуды мақсат етеді. Курстың бөлімдері: салыстырмалы және факторлық талдау жүргізу әдістері; шаруашылық қызмет нәтижелеріне факторлардың әсерін есептеу; ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалау тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіпорынды қаржылық талдау
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу кәсіпорынның қаржылық жағдайын зерттеу дағдыларын қалыптастыруға және кәсіпорынның нарықтық құнын арттыру резервтерін анықтау және оның әрі қарай тиімді дамуын қамтамасыз ету мақсатында оның қызметінің қаржылық нәтижелерін анықтауға бағытталған. Курстың бөлімдері: қаржылық талдау түрлері, активтерге, қаржыландыру көздеріне, төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығына, іскерлік белсенділігіне, компанияның нарықтық құнына талдау жүргізу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кызмет көрсету саласындағы бағаны белгілеу және баға саясаты
  Несиелер: 5

  Пән баға белгілеудің негізгі концепцияларын, ішкі, сыртқы сауда, әлемдік, көтерме және бөлшек сауда бағаларын есептеудің әдіснамалық негіздерін, баға саясатын қалыптастыру тәсілдерін, басқарушылық шешімдерді әзірлеуге көмектесетін баға стратегияларын зерделеуді мақсат етіп қояды. Курстың бөлімдері: кәсіпорынның баға саясаты; нарықтық бағаны қалыптастыру механизмі; баға жүйесі және оның құрылымы; баға қалыптастыру әдістері; бағаны мемлекеттік реттеу; баға белгілеу және инфляция.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіпорынды қаржылық талдау, курстық жұмыс

  Пәнді оқу кәсіпорынның қаржылық жағдайын зерттеу дағдыларын қалыптастыруға және кәсіпорынның нарықтық құнын арттыру резервтерін анықтау және оның әрі қарай тиімді дамуын қамтамасыз ету мақсатында оның қызметінің қаржылық нәтижелерін анықтауға бағытталған. Курстың бөлімдері: қаржылық талдау түрлері, активтерге, қаржыландыру көздеріне, төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығына, іскерлік белсенділігіне, компанияның нарықтық құнына талдау жүргізу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бизнес этикасы
  Несиелер: 5

  Пән маркетинг саласындағы маманның психологиялық және адамгершілік қасиеттерін қалыптастырады. Курс шеңберінде этикалық проблемалар мен тұжырымдамалар олардың бизнеске қатысты қарастырылады, бизнес-этика бағыттары мен олардың кәсіпкерлік қызметте қолданылуына талдау жүргізіледі. Іскерлік белсенділіктің нормалары мен құндылықтарына, сондай-ақ кәсіпкерліктің адамгершілік аспектілеріне және оның қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігіне көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Брендинг, курстық жұмыс
  Несиелер: 6

  Пән қазіргі кәсіпорынды басқарудың маркетингтік концепциясының мәнін түсінуге негізделген нарықтық, басқару және қаржы-экономикалық ойлауды қалыптастыру үшін негізгі теориялық және әдістемелік Іргетастардың бірі болып табылады. Пәнді оқу коммерциялық және коммерциялық емес қызметтегі және оның әлеуметтік-мәдени және маркетингтік коммуникация жүйесіндегі орны брендтердің рөлін түсінудің жүйелі тәсілін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тауарлар мен қызметтер сараптамасы, курстық жұмыс
  Несиелер: 6

  Пән бакалаврларда жарнамалық қызмет саласындағы білім жүйесін кәсіпорынның маркетинг кешенінде тиімді нысан ретінде қалыптастырады, сатып алушының назарын қандай да бір тауарға немесе қызметке тартуға мүмкіндік береді. Курстың мазмұны жарнамалық қызметтің мәнін терең түсінуге, кәсіби дағдыларды дамытуға және алған білімдерін пайдалана отырып, жарнама саласындағы бірегей тиімді шешімдерді табуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіпорын шығындарын басқару
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврларда өнімді өндіру және өткізу шығындарын азайту резервтерін анықтау және жұмылдыру мақсатында кәсіпорын шығындарын басқару әдістері мен құралдарын анықтау саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады. Курстың бөлімдері: шығындарды басқарудың концептуалды негіздері; шығындарды талдау, есепке алу және бақылау; шығындарды басқару технологиясы ретінде бюджеттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мерчендайзинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу бакалаврларда сауда кәсіпорындарында өндірістік-технологиялық қызметті жүзеге асыру дағдыларын қалыптастырады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: мерчандайзингтің анықтамасы, мақсаттары, міндеттері және принциптері; мерчандайзинг бөлімінің қызметін ұйымдастыру; мерчандайзингтің тиімділік көрсеткіштері мен түсінігі; тауарларды орналастыруға мерчандайзингтік тәсіл; газинішілік Ақпарат және мерчандайзинг құралдары ретінде сэмплинг.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Контроллинг
  Несиелер: 5

  Пән болашақ бакалаврларда жедел және стратегиялық мақсаттарға жету үшін кәсіпорынның әр түрлі қызметтері мен бөлімшелерінің қызметін біріктіру, үйлестіру және бағыттары негізінде заманауи кәсіпорынды басқарудың жүйелік білімі мен тұжырымдамалық негіздерін, банкроттықты және дағдарысты жағдайларды болдырмау үшін кәсіпорынның күшті және әлсіз жақтарын объективті бағалауды қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  ҚР Конституциясы мен заңнамасының негізгі ережелерін, материалдық және іс жүргізу құқығының өзара іс-қимыл механизмін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы кәсіби қызметте және қоғамдық қатынастарда қолдану

 • Код ON2

  Өз мамандығының әлеуметтік маңыздылығы контекстінде ұлттық және әлемдік экономиканың жұмыс істеуі саласында қазіргі заманғы экономикалық ойлауды және білім жүйесін қолдану

 • Код ON3

  Экономикалық есептерді шешу үшін математиканың негізгі әдіснамалық принциптерін, қаржылық және бухгалтерлік ақпаратты пайдалану

 • Код ON4

  Кәсіби міндеттерді шешу үшін когнитивті лингво-логиялық кешендерді меңгеру

 • Код ON5

  Кәсіби қызметте маркетинг пен менеджменттің элементтері, принциптері, әдістері мен функцияларын қолданудың теориялық негіздері мен практикалық негіздерін меңгеру

 • Код ON6

  Кәсіпорын қызметіне талдау жүргізуге, тауарлар мен қызметтерге сараптама жүргізуге, жобаларды басқаруға жүйелі тәсілді қолдану

 • Код ON7

  Маркетингтік зерттеулер, бизнес-жоспарлау саласында арнайы білім мен дағдыларды пайдалану жолымен шаруашылық жүргізуші субъектілердің кәсіпкерлігін жүзеге асыру

 • Код ON8

  Кәсіпорынның шаруашылық қызметін жүзеге асыруда баға белгілеудің, салық салудың және контролингтің қазіргі заманғы әдістері мен тәсілдерін қолдану

 • Код ON9

  Кәсіпорындарда маркетинг қызметін стратегиялық және тактикалық басқаруды қамтамасыз ету

 • Код ON10

  Тауарлар мен қызметтерді тұтыну нарығына жылжыту үшін маркетинг құралдары мен әдістерін қолдану

 • Код ON11

  Шаруашылық қызметтің нәтижелерін жақсарту және тиімділігін арттыру мақсатында кәсіпорын қызметіне экономикалық және қаржылық талдау жүргізу

6B04105 Маркетинг
Бакалавриат

Алматы экономика және статистика академиясы

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Маркетинг
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04105 Диджитал маркетинг
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04105 Мұнай және мұнай тасымалдау маркетингі
Бакалавриат

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Жарнама және маркетингтік коммуникациялар
Бакалавриат

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top