Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07501 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Ақпараттық жүйелер және бақылаулардың өңдеу әдістері
  Несиелер: 4

  Ақпараттық жүйелер мен деректерді өңдеу әдістерінің негізгі түсініктері мен принциптері, Деректерді талдаудың негізгі әдістері оқытылады. Deductor аналитикалық платформасының құрамы мен тағайындалуы, deductor Studio аналитикалық қосымшасының архитектурасы, deductor Warehouse көп өлшемді қоймасы қарастырылады. Тазалау есептерін шешу тетіктері, деректерді трансформациялау қолданылады. OLAP-кубтармен, кросс-кестелермен жұмыс істеу ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Оқыту курсы магистранттардың лингвистикалық, дискурсивтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыруды, оларды оқытылатын тіл елдерінің мәдениетіне баулуды, шет тілінде кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды, мамандық бойынша мәтіндерді аудару дағдыларын дамытуды көздейді. Курсқа кіретін тақырыптары: грамматикаға шолу, оқу және жазбаша жұмысқа дайындалу әдістемелері, эссе жазу, тындау және сөйлеу әдістемелері.

 • Сапаны басқарудың заманауи құралдары
  Несиелер: 5

  Қазақстанда және шетелде сапаны басқарудың жағдайы мен негізгі үрдістері; сапаны басқарудың принциптері мен әдістері; сапа үйірмелері, "6 сигм" әдісі; Кайдзен; ұқыпты өндіріс; сапаны басқарудың қазіргі заманғы әдістерін қолданудың тиімділігі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Стандарттау және сертификаттау дамуының қазіргі заманғы аспекттері (салалар бойынша)
  Несиелер: 5

  Халықаралық және отандық стандарттарды зерттеу мәселелеріне басты назар аударылды. Сондай-ақ стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты енгізу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы құжаттар мен заңнаманы үйлестіруге қатысты нормативтік және басшылық материалдар және стандарттау және аккредиттеу саласында кадрларды даярлау және біліктілігін арттыру бағдарламалары қаралды.

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән қазіргі заманда қоғамның басқару қызметінде тұрақты кездесетін өзекті әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге қажетті психологиялық терең теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды кеңінен қарастырады. Мекеме персоналын басқару негіздерін меңгеру, персоналмен жұмыс жасау және басқару техникасын игеру туралы білім беріледі.

 • Бағдарламалық статистикалық кешендер
  Несиелер: 4

  Деректер бастапқы өңдеуге әдістері. Параметр емес әдістері. Корреляциялық талдау. Регрессиялық талдау. Сызықты емес регрессия. Бірнеше регрессиялық. (Белсенді эксперимент) .Full цехтық дизайн жоспарлау эксперимент теориясы. Бағдарламалық қамтамасыз ету, қоршаған ортаны EXCEL (ендірілген функцияларын талдау пакеті шешімдерді іздеу,) пайдалану.

  Селективті тәртіп
 • Сапа менеджменттегі заманауи аспаптар
  Несиелер: 5

  Сапа менеджменті жүйесін енгізу мен дамытудың жай-күйі мен негізгі үрдістері; Сапа менеджментінің қазіргі заманғы жүйелері мен ұйымдардың тиімділігін арттыру әдістері; үнемді өндіріс; алты Сигма; бенчмаркинг; бизнес-үдерістер мен ұйымдардың реинжинирингі; СМЖ Тәуекел-менеджменті; Сапа менеджментінің қазіргі заманғы құралдарын қолдану саласындағы қазіргі заманғы зерттеулер; Сапа менеджментінің қазіргі заманғы құралдарын қолдану тиімділігі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Құрылыс материалдары мен бұйымдарының сапасын бақылау
  Несиелер: 5

  "Құрылыс материалдары мен бұйымдарының сапасын бақылау" пәні кәсіби элективті пәндер цикліне кіреді және құрылыс материалдары өндірісіндегі сапаны бақылау бойынша теориялық білім базасы болып табылады. Пәнде материалдарды, бұйымдарды және конструкциялар. Сынақ жүргізу әдістемесінің мәселелері көрсетіледі. Тәжірибелік деректерді өңдеу әдістері баяндалады.

 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Магистранттарды ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға, эксперименталды мәліметтерді өңдеуге үйретеді. Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін дұрыс ресімдеуге, зияткерлік меншікті ресімдеуге және қорғауға үйретеді. Магистранттар өз бетінше шығармашылық ойлауға, ғылыми зерттеулер жүргізуге, мәліметтерді жинау мен талдауға, ғылыми мақалалар мен бөлімдерді жазуға үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Стандарттау жыне сертификаттау
  Несиелер: 5

  ҚР, ЕурАзЭҚ және халықаралық стандарттардың стандарттау және сертификаттау принциптері мен әдістері оқытылады. Пәнді оқу нормативті құжаттармен және стандарттау мен сертификаттау саласын реттейтін заңдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруді көздейді. Курсты оқу жаттығуларды орындаумен, типтік және шығармашылық есептерді шешумен сүйемелденеді.

  Селективті тәртіп
 • Сапа менеджмент жүйесі
  Несиелер: 5

  Сапа менеджменті тәсілдерінің эволюциясы; сапа менеджменті жүйесін жобалау кезеңдері; сапа менеджменті жүйесі үшін қажетті процестерді идентификациялау; жұмыстың нәтижелілігі мен тиімділігін және процестерді бақылауды анықтайтын өлшемдер мен әдістер; процестерді өлшеу, мониторинг және талдау зерттеледі.

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  "Менеджмент" пәні зерттеу және басқару үрдісінің ұйымдастыру элементтерінен, коммуникациялардан, шешімдер қабылдаудан, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, бақылау, команда жұмысы және көшбасшылық сияқты басқару функцияларынан, сондай-ақ өндіріс, маркетинг, қаржы, персоналды басқару сияқты ұйымда түрлі функционалдық бөлімдерді оқытудан тұрады. Ұйымдарда өндірістік процестерді инновациялық басқару мәселелерінде іргелі білім алу.

 • Стандартау және сертификаттау жүйесі
  Несиелер: 5

  ҚР Мемлекеттік Техникалық реттеу жүйесі; стандарттау жүйесі; конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі; технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесі; өндірісті технологиялық дайындаудың бірыңғай жүйесі; өнім сапасы көрсеткіштерінің жүйесі; өнімді өндіріске дайындау және жеткізу жүйесі; сертификаттау жүйесі; аккредиттеу жүйесі; Сапа Менеджменті Жүйесі оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Менеджмент саласындағы халықаралық стандарттар
  Несиелер: 5

  Әртүрлі салаларға арналған менеджменттің халықаралық стандарттары оқытылады. ХС ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001 және SA 8000; сапа менеджменті жүйесі; экологиялық менеджмент жүйесі; өндірістегі денсаулық және қауіпсіздік менеджменті жүйесі; әлеуметтік және этикалық менеджмент жүйесі арасында сәйкестік қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Стандарттау және сертификаттау саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында магистранттар ғылыми зерттеулер әдістемесімен танысады. Ғылыми танымның эмпирикалық және теориялық деңгейлері туралы біледі. Магистранттарды стандарттау және сертификаттау саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға, эксперименттік мәліметтерді өңдеуге үйретеді. Магистранттар ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін қалай дұрыс рәсімдеу керектігін біледі. Дербес шығармашылық ойлауды, ғылыми зерттеулер жүргізуді, деректерді жинау мен талдауды, ғылыми мақалалар мен бөлімдерді жазуды үйренеді

  Селективті тәртіп
 • Менеджменттің интегрирленген жүйесі
  Несиелер: 5

  ХС ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001 және SA 8000 халықаралық стандарттары негізінде әзірленген менеджменттің интеграцияланған жүйелері туралы түсінік беріледі; сапа менеджменті жүйесі; экологиялық менеджмент жүйесі; өндірістегі денсаулық және қауіпсіздік менеджменті жүйесі; әлеуметтік және этикалық менеджмент жүйесі.

  Селективті тәртіп
 • Нормативті құжаттаманы және техникалық регламенттерді өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Қоғам өміріндегі стандарттау мәні қарастырылады; ҚР "техникалық реттеу туралы" Заңы; стандарттау және техникалық реттеу саласындағы негізгі ұғымдар; стандарттау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау; техникалық регламенттер; техникалық регламенттерді әзірлеу, сараптау, қабылдау, өзгерту және жою тәртібі; техникалық регламенттердің мазмұны; стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды әзірлеу тәртібі.

 • Код ON1

  Шет тілін С1-С2 халықаралық стандарттар деңгейінде және ғылыми стильдің грамматикалық сипаттамаларында меңгеру; халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу

 • Код ON2

  Кәсіби қызмет шеңберінде жобалау-іздестіру жұмыстарын жүзеге асыру

 • Код ON3

  Кәсіби қызметте қолданбалы есептерді шешу үшін математикалық және компьютерлік модельдеу әдістерін қолдану

 • Код ON4

  Зерттеудің (сынақтың) қажетті әдістерін таңдау және пайдалану, бар әдістерді түрлендіру және жаңа әдістерді әзірлеу

 • Код ON5

  Өнімнің, процестің, қызметтің өмірлік циклінің барлық кезеңдері үшін нормативтік базаны әзірлеу

 • Код ON6

  Стандарттау және сертификаттау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың бағыттары мен негізгі принциптерін талдау; стандарттау және сертификаттау жөніндегі жұмыстардың халықаралық, өңірлік, шетелдік практикасын талдау

 • Код ON7

  Менеджмент жүйесін әзірлеу, оларды одан әрі енгізу және жетілдіру

 • Код ON8

  Сапа және қауіпсіздік талаптарын, орындау мерзімдерін ескере отырып, өнімді (қызметті) құру, процестерді (жұмыстарды) орындау кезінде оңтайлы шешімдерді іздестіруді жүзеге асырады

 • Код ON9

  Кәсіпорындардың қызмет ету міндеттерін басқару шешімдерін іске асыруда креативті тәсілдерді қолдану

7M07501 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M07501 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M07501 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
Магистратура

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M07501 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) (1,5)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M07501 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) (ғылыми-педагогикалық бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M07501 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M075011 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M075012 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M07501 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top