Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04115 Жобаларды басқару в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама жобаларды басқару саласында қазіргі заманғы білімді түсіндіру және жалпылау, ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүргізу, жобаның мақсаты мен міндеттерін, жобаны орындау мерзімін анықтау, жобаны іске асыру процесін талдау және басқару, жоба командасын қалыптастыру, жобаның Жарғысы мен бизнес-жоспарын әзірлеуге қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылыми жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау дағдыларын қалыптастыру, ғылыми эксперимент жүргізу тәжірибесін жинақтау және ғылыми-практикалық зерттеулердің нәтижелерін өңдеу. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - кәсіби қызметпен байланысты ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықтау; - тиісті әдіснаманы таңдау, зерттеу кезеңдерін жүргізу; - қойылған мәселені шешу кезінде ғылыми-зерттеу әдістерін қолдана отырып, зерттеу нәтижелерін сипаттау; - ғылыми жұмысты жоспарлау мен ұйымдастырудың заманауи әдістерін қолдану; - ғылыми жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру әдістерін пайдалана отырып, ғылыми зерттеулерді жүргізу жоспарын әзірлеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - ғылыми / жобалық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қою тәсілдері; - ғылыми жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру әдістері; - тәжірибелік зерттеулер жүргізу әдістемесі; - нәтижелерді өңдеу және талдау; - зерттеу бағыты бойынша шетелдік тәжірибе; - Scopus базасында нөлдік емес импакт-фактормен мақалаларды жазу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; -  байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); жоғары білім беру мазмұны; білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында магистранттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ; жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; білім берудегі менеджмент.

 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. «Шетел тілі (кәсіби)» пәнінің осы оқу жоспары еңбек нарығында бәсекелесуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған, себебі шет тілі арқылы болашақ магистр академиялық білімге, жаңа технологияларға және заманауи ақпаратқа қол жеткізеді және сол арқылы табысты кәсіби және ғылыми қызметтің құралы болып табылады.

 • Инвестициялық жобаларды бағалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жобаның бизнес-жоспарын әзірлеу және инвестициялық жобаларға бағалау жүргізу қабілетін қалыптастыру Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - бағалау қызметінде инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділік көрсеткіштерін қолдану ерекшеліктерін анықтау; - жобаға әсер ететін факторларды, жобаларды бағалау критерийлерін анықтау; - таза дисконтталған кірісті, ішкі табыс нормасын, рентабельділік индексін, жобаны қарау кезінде жобаның өтелу мерзімін есептеу әдістемесін пайдалану; - инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістерін пайдалана отырып, жобаны іске асыру процесін бағалау; - инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын әзірлеу Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - жобаның бизнес-жоспарын әзірлеу құрылымы; - бағалау қызметінде инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділік көрсеткіштерін қолдану ерекшеліктері; - жобаға әсер ететін факторлар; - инвестициялық жобаларды бағалау критерийлері; - шығынсыздық нүктесін, таза дисконтталған кірісті, табыстың ішкі нормасын, рентабельділік индексін, жобаның өтелу мерзімін есептеу әдістемесі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тайм-менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың қабілетін қалыптастыру болып табылады: 1. уақытты басқарудың тұжырымдамасы мен мәнін, әртүрлі уақытты басқару құралдарын қолдану ерекшеліктерін, әртүрлі тапсырмаларды шешу үшін өзін-өзі ынталандырудың негізгі әдістерін сипаттау; 2. әр түрлі әдістер мен әдістерді таңдау және қолдану. 3. Жұмыс уақытын жоспарлау технологиясын қолданыңыз, ағымдағы күнді жоспарлау қағидалары және қабылданған басқару шешімдерін ақтаңыздар; 4. Типтік жағдайларды шешу және стандартты емес шешімдер қабылдау үшін алынған білімдерді қолдану; толық уақытты қадағалауды жүргізу; 5. Нәтижеге бағдарланған пішінде тапсырмаларды орнатыңыз. Пән заманауй тайм-менеджменттің теориялық және тәжерибелік базалық түсініктерін қарастыру мен үйренуге арналған. Пән ұйымның уақыт ресурстары және оларды тиімді пайдалану жүйесі туралы сонымен қатар магистранттар үшін тиімділігі жоғары тәжерибелік ұсыныстармен қамтиды. Нәтижесінде магистранттар өзгермелі сыртқы орта жағдайында тиімді және мезгілді шешім қабылдау әдістерін үйреніге мүмкіншілік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жобалардың тәуекелдерін басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жобаның тәуекелдерін анықтау, тәуекел деңгейін анықтау және жобаның тәуекел дәрежесін төмендету бойынша шаралар қабылдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жоба тәуекелдерінің түрлерін анықтау, оларды пайда болу уақыты, есепке алу сипаты, салдары бойынша жіктеу; - тәуекелдерді болжау, сапалық және сандық талдау әдістерін пайдалана отырып, жоба тәуекелдерінің деңгейін бағалау; - тәуекелдердің басталу ықтималдығын, олардың салдарын және жобаның тәуекел дәрежесін төмендету бойынша шараларды анықтау; - тәуекелдердің сапалық және сандық талдауын пайдалана отырып, жобаның Тәуекелдерін басқару жоспарын әзірлеу, тәуекелдердің басталу ықтималдығын, олардың салдарын және жобаның нәтижесіне әсерін анықтау; - жобаның тәуекелдер картасын әзірлеу, тәуекелдер деңгейін анықтау және жобаның тәуекелдер дәрежесін төмендету бойынша шараларды қарастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - тәуекелдерді басқару түсінігі мен мәні, тәуекелдердің пайда болу уақыты бойынша жіктелуі, есепке алу сипаты, салдары бойынша; - жобалар тәуекелдерін басқару әдістері; - тәуекелдердің сапалық және сандық талдауы; - жалтару, әртараптандыру, оқшаулау және тәуекелдерді өтеу әдістері; - тәуекел деңгейін анықтау және жобаның тәуекел дәрежесін төмендету бойынша шаралар .

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • БЖК негізінде баланстырылған басқарудың және тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: КТЖ негізінде теңдестірілген басқару көрсеткіштерін пайдалана отырып, компанияның стратегиясын әзірлеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: компанияның қазіргі даму жағдайын талдау; - компания стратегиясын әзірлеу кезінде теңдестірілген көрсеткіштер жүйесі негізінде теңдестірілген басқарудың нәтижелілігі мен тиімділігін дәлелдеу; - теңдестірілген басқару көрсеткіштерін пайдалана отырып, компания стратегиясын әзірлеу; - теңдестірілген көрсеткіштер жүйесі негізінде теңдестірілген басқару тәжірибесін пайдалана отырып, жоба бойынша есептер дайындау; - компанияның стратегиясына бағытталған басқарудың қазіргі заманғы технологияларын пайдалану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - стратегиялық басқару әдіснамасы; - КТЖ базасында теңгерімді басқару тиімділігінің көрсеткіштері; - компания стратегиясына бағытталған басқарудың заманауи технологиялары; - көрсеткіштер нормаларын қалыптастыру әдістері, KPI нәтижелілігінің негізгі көрсеткіштері; - қаржылық көрсеткіштер құрылымын әзірлеу технологиясы; - стратегиялық карталарды әзірлеу әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаларды басқарудың технологиясы және тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жобаларды басқару саласындағы білім кешенін және жобаларды әзірлеу, ұйымдастыру және басқару қабілетін қалыптастыру Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жобаны іске асыру процесін талдау, нақты көрсеткіштерді жоспарлы көрсеткіштермен салыстыру; - жоба бойынша жұмыстардың орындалу барысы туралы ақпаратты жинау және өңдеу рәсімдерін қолдануға мүмкіндік беретін жұмыстарды бөлу құрылымын талдау; - жоба жарғысын әзірлеу, жобаның мақсаты мен міндеттерін, іске асыру мерзімін, қатысушылардың және жобаның күтілетін нәтижелерін анықтау; - жобаның бизнес-жоспарын әзірлеу, жобаның іске асырылуы мен пайдалылығын негіздеу; - жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - жобаларды басқару процестері мен білім саласы; - инвестициялық жобаның өмірлік циклі, жобаларды жіктеу; - жоба жарғысын әзірлеу кезеңдері; - жоба тиімділігінің негізгі көрсеткіштері; - жобаның ЖИҚ құру принциптері; - Гант диаграммасын және сыни жолды құру әдістері; - жобаның құнын, тәуекелдерін, сапасы мен ресурстарын басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттарда келесі қабілеттерді қалыптастыру: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; - басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; - ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; - басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; - жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; - басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобалық талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жобаны маркетингтік, институционалдық, өндірістік, қаржылық, экологиялық талдау негізінде бағалау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - таңдалған нарықта жобаны іске асыру мүмкіндігін бағалау үшін жобаның маркетингтік талдауын жүргізу; жоба бойынша шығыстарды жабуға және инвесторлардың мүдделерін қанағаттандыруға мүмкіндік беретін табыс деңгейін алу; - жобаның техникалық жүзеге асырылуын талдау, оның күрделі және ағымдағы шығындар деңгейін бағалау, технологияның, жабдықтың және оларды жеткізушілердің негізгі түрлерін анықтау; - жобаның қоршаған ортаға әсерін бағалау, осы әсердің салдарынан келтірілген пайда мен шығындарды анықтау; - жобаның маркетингтік, әлеуметтік, техникалық және қаржылық талдауын жүргізу нәтижелері бойынша есеп дайындау, инвестициялық жоба тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін анықтау. - жобаның маркетингтік, институционалдық, өндірістік, экономикалық және экологиялық талдауының нәтижелерін ескере отырып, жобаны іске асыру стратегиясын әзірлеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - жобалық талдау түсінігі мен мәні, жобалық талдау түрлері; - жобалық талдаудың принциптері мен негізгі құраушылары; - жобаларды маркетингтік, институционалдық, өндірістік, қаржылық, экологиялық талдаудың мақсаты; - жобаның қоршаған ортаға әсерін бағалау әдістері, инвестициялық жобаны бағалау; - жобаны бағалаумен байланысты аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологиялар

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобалардың сапасын басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жобаның сапасын басқару, бақылау жүргізу және жобаның сапасын арттыру бойынша шаралар қабылдау дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - Сапа менеджментінің қазіргі заманғы тұжырымдамасының негізгі принциптерін, негізгі аспектілерінің мазмұнын түсіндіру; - инвестициялық, инвестициялық және пайдалану фазасында жобаның сапасын талдау; - жобаларды басқару сапасын қамтамасыз етудің негізгі процестерін, сапаны алдын ала, ағымдағы және қорытынды бақылаудың ерекшеліктерін, жоспарланған іс-шаралардың орындалуын, жобаның орындалу сапасын бақылауды анықтау; - TQM тұжырымдамасының негізгі ережелерін, жоба сапасын басқару құрылымын, жоба сапасын бақылау әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, жоба сапасын басқару жоспарын әзірлеу; - жоба сапасын бақылау нәтижелері бойынша есептер дайындау, сәйкессіздіктерді анықтау және сапаны арттыру бойынша шаралар қабылдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - жоба сапасын басқарудың мәні мен түсінігі, Сапа менеджментінің негізгі принциптері; - TQM тұжырымдамасының негізгі ережелері; - жобаларды басқару сапасын қамтамасыз етудің негізгі процестерін анықтау; - жоба сапасын жоспарлау, алдын ала, ағымдағы және қорытынды бақылаудың ерекшеліктері; - жоспарланған іс-шараларды орындау, жобаның орындалу сапасын бақылау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; - ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; - зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; - заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып; - пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; - ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаларды басқарудағы шешімдерді қабылдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: басқарушылық шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыру қабілетін тәуекел және белгісіздік жағдайында қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - басқару шешімдерін әзірлеу, қабылдау және іске асыру технологияларын, жобаны іске асыру процесінде шешім қабылдау әдістерін анықтау; - басқару шешімдерін болжауға, оңтайландыруға және қабылдауға, проблемаларды диагностикалау мен сәйкестендіруге талдау жүргізу; - менеджменттің қазіргі заманғы аналитикалық құралдарын, басқарудағы сандық әдістерді, диагностика әдістерін, проблемаларды талдау және шешу әдістерін, сондай-ақ жобаны іске асыру процесінде шешімдер қабылдау әдістерін қолдану; - басқару шешімдерін әзірлеу, қабылдау және іске асыру әдістері мен құралдарын таңдау, соның ішінде Тәуекел және белгісіздік жағдайында; - талдау, болжау, оңтайландыру және басқару шешімдерін қабылдау, диагностика және проблемаларды сәйкестендіру әдістерін пайдалана отырып, басқару шешімдерінің әртүрлі алгоритмдерін әзірлеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - басқарушылық шешімдерді қабылдаудың мәні, басқарушылық шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыру технологиялары; - жобаны іске асыру барысында шешім қабылдау әдістері; - басқару шешімдерін талдау, болжау, оңтайландыру және қабылдау әдістері, проблемаларды диагностикалау және сәйкестендіру; - басқарушылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау әдістері; - басқарушылық шешімдердің тиімділігі, басқарушылық шешімдердің іске асырылуын бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жоба ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоба ресурстарын тиімді басқару, жобаның шектеулі ресурстарын жоспарлау және ұтымды пайдалану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жоба ресурстарын басқарудың негізгі міндеттерін, жобаны іске асыру үшін қажетті ресурстар түрлерін анықтау; - материалдық, еңбек, қаржы және ақпараттық ресурстарды басқару ерекшеліктерін бағалау; - жобаның шектеулі ресурстарын бағалау және ұтымды пайдалану әдістерін пайдалану, ресурстарды сатып алуды, жабдықтауды, жеткізуді, қорларды және ресурстарды бөлуді басқару. - жоба ресурстарын бағалау және ұтымды пайдалану әдістерін пайдалана отырып, жоба ресурстарын басқару процесін талдау, ресурстарды сатып алуды, жабдықтауды, жеткізуді, қорларды және ресурстарды бөлуді басқару; - жоба ресурстарын басқару жоспарын әзірлеу, ресурстарды іздеу көздерін анықтау, шектеулі ресурстарды тиімді пайдалану және бағалау әдістерін қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - жоба ресурстарын басқарудың мәні мен негізгі міндеттері; - жоспарланған жобаны іске асыру үшін қажетті ресурстар түрлері; - материалдық, еңбек, қаржы және ақпараттық ресурстарды басқару ерекшеліктері; - жобаның шектеулі ресурстарын тиімді пайдалану және бағалау әдістері; - ресурстарды сатып алуды, жабдықтауды, жеткізуді, қорларды және ресурстарды бөлуді басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жобалар мен бағдарламалар, мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды басқару ерекшеліктері туралы жүйелі түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: -жобалар мен бағдарламаларды басқарудың мәнін, жобаларды басқарудың бағдарламалық-мақсатты әдістерін түсіндіру; - Мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды басқару ерекшеліктерін, күтілетін нәтижелерді талдау және бағалау әдістерін, олардың ел экономикасының дамуына әсерін ашу; - мемлекеттік жобалар мен бағдарламалардың күтілетін нәтижелерін, олардың ел экономикасының дамуына әсерін талдау және бағалау; - жоба жұмысының жоспарланған және ағымдағы жағдайына салыстырмалы талдау жүргізу, ауытқуларды анықтау және себептерін анықтау. - жобаларды іске асыратын компаниялар ұсынған деректер негізінде мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды орындау нәтижелері бойынша есептер дайындау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - жобалар мен бағдарламаларды басқарудың мәні; - жобаларды басқарудың бағдарламалық-мақсатты әдістері; - Мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды басқару ерекшеліктері; - мемлекеттік жобалар мен бағдарламалардың күтілетін нәтижелерін талдау және бағалау, олардың ел экономикасының дамуына әсері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жобалар мен бағдарламаларды жоспарлау және бақылау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жобаларды және бағдарламаларды жоспарлаудың, ұйымдастырудың және бақылаудың оңтайлы тәсілдерін таңдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жүргізілген бақылау нәтижелері негізінде жобаның жағдайын талдау; - жобаларды және бағдарламаларды жоспарлау, ұйымдастыру және бақылаудың оңтайлы тәсілдерін, оларды жүзеге асыру ерекшеліктерін ескере отырып салыстыру және пайдалану; - жобалар мен бағдарламаларды жоспарлау және бақылау әдістерін пайдалана отырып, тапсырыс беруші мен инвестордың талаптарын ескере отырып, жоба жоспарын әзірлеу; - жобалар мен бағдарламаларды бағалау және бақылау көрсеткіштерін есептеуді жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - жобалар мен бағдарламаларды басқарудың мәні; - жобалар мен бағдарламаларды бақылаудың рөлі, бақылау түрлері; - жобалар мен бағдарламаларды жоспарлау және бақылау әдістері; - жобалар мен бағдарламаларды бағалау мен бақылаудың негізгі өлшемдері мен көрсеткіштері; - сапаны бақылау процестері, бақылау диаграммалары, себеп-салдарлық байланыстардың диаграммасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жобаларды басқарудағы ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жобаларды басқаруда ақпараттық технологияларды меңгеру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жобаларды басқаруда заманауи бағдарламаларды қолдану; - жобаларды басқару жүйесінің түрлерін анықтау; - ЕRP-жүйесін, арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; - Microsoft Project бағдарламасын пайдалану; - мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, жоба бойынша жұмыстардың орындалуын бақылауды және күнтізбелік жоспарлауды әзірлеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - белгілі бір қызмет саласы үшін жобаларды басқарудағы ақпараттық технологиялар; - жобаны Күнтізбелік жоспарлау мен бақылауды бағдарламалық қамтамасыз ету; - жобаларды басқарудағы заманауи бағдарламалар; - жобаларды басқару жүйесінің түрлері, ЕRP-жүйелер, мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету; - жобаларды басқаруды автоматтандыру, Microsoft Project бағдарламасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жоба командасын басқару және дамыту
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоба командасын басқару және дамыту, кадрлардың біліктілігін арттыру бағдарламасын әзірлеу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жобаны басқарудағы жоба командасын басқарудың рөлін түсіндіру;; - кадрлық жоспарлауды, персонал маркетингін, жоба командасының мүшелерін іріктеу процестерін жүргізу; - жоба командасының сапалық және сандық құрамын талдау; - жоба командасын басқарудың, персоналды оқытудың, мансаптық өсудің, жоба командасын ынталандырудың және ынталандырудың заманауи әдістерін қолдану. - жобалық менеджмент саласында кадрларды оқыту бойынша консалтингтік компанияның қызметтерін пайдалана отырып, кадрлардың біліктілігін арттыру жоспарын құру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - персоналды басқарудың мәні мен түсінігі, персоналды басқару әдістері; - кадрлық жоспарлау негіздері, персонал маркетингі; - жоба командасының мүшелерін олардың кәсіби және жеке қасиеттерін ескере отырып іріктеу процестері; - жоба командасын қалыптастыру принциптері; - оқыту әдістері, дау-жанжалды басқару және жоба командасын ынталандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Жобаларды басқару, инвестициялық жобаларды бағалау, сапаны бақылау, шешімдер қабылдау, ресурстарды оңтайлы пайдалану әдістерін пайдалана отырып, компания жобаларын басқару ерекшеліктерін анықтау.

 • Код ON2

  Жоба бойынша білім салалары мен үрдістерін талдау, жобаның өмірлік циклінің фазаларын, сондай-ақ жобаны іске асырумен байланысты проблемаларды анықтау үшін бастамашылық, жоспарлау, орындау, мониторинг және аяқтау процестерін ашу.

 • Код ON3

  Жобаларды басқарудың қазіргі заманғы әдістерін, халықаралық стандарттарды, шетелдік тәжірибені, жобаларды басқарудың ақпараттық жүйелерін пайдалана отырып, орта мерзімді және ұзақ мерзімді жобалар мен бағдарламаларды іске асыратын компанияларды айқындау.

 • Код ON4

  Жоғары оқу орнының талаптарына сәйкес пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу, сабақтар мен ғылыми зерттеулер жүргізу, лекциялар мен семинарларда жобаларды басқару әдістерін, тайм-менеджменттің, жобалық талдаудың мәнін ашу, жобаның тәуекелдері мен сапасын басқару. БКЖ базасында теңдестірілген басқару тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу.

 • Код ON5

  Жоба Жарғысын әзірлеу, жобаның мақсатын, мақсаты мен міндеттерін, жетекшісін, менеджерін және Жобаға қатысушыларды, инвесторды және мүдделі тараптарды, бюджетті, іске асыру мерзімін, сондай-ақ жобаның күтілетін нәтижелерін анықтау.

 • Код ON6

  Жобаның бизнес-жоспарын әзірлеу, Жобаның іске асырылуы мен пайдалылығын негіздеу, маркетингтік, өндірістік, қаржылық, экологиялық талдау, жоба тәуекелдерінің деңгейін анықтау әдістерін пайдалану.

 • Код ON7

  Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін құру, таза дисконтталған кірісті, рентабельділік индексін, кірістіліктің ішкі нормасын, жобаның өтелу мерзімін анықтау.

 • Код ON8

  Кадрларды іріктеу және іріктеу үдерістерін өткізу нәтижелері бойынша жоба командасын қалыптастыру, команданың әрбір мүшесінің функционалдық міндеттерін анықтау, біліктілігін арттыру, қолайлы еңбек жағдайларын ынталандыру және жасау.

 • Код ON9

  Жобалау компаниясының штаттық кестесін құру, қызметкерлердің жалпы санын және еңбекақы қорын анықтау, жоспарлау және бақылау әдістерін, шешім қабылдауды, ақпараттық технологияларды пайдалану.

 • Код ON10

  Әлеуметтік және коммерциялық жобалардың бюджеті мен шығыстар сметасын дайындау, жобалар мен ресурстардың құнын бағалауды жүргізу, тұрақты және ауыспалы шығындарды, жоба тиімділігінің көрсеткіштерін анықтау.

 • Код ON11

  Жобаның тәуекелдер картасын құру, тәуекелдердің туындау ықтималдығын және олардың салдарын анықтау, тәуекелдерге сапалық және сандық талдау жүргізу, жобаның тәуекелдер дәрежесін төмендету бойынша шараларды қарастыру.

 • Код ON12

  Командада жұмыс істеу қабілеті: жоба командасының басқа мүшелерімен тез және оңай байланыс орнату, өз көзқарасын сауатты баяндау және мәселелерді шешу жолдары мен тәсілдерін ұсыну.

7M04115 Әкімшілік басқару
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04115 Дамуды басқару
Магистратура

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04115 Аймақтық процесстерді басқару
Магистратура

Қазақстан-Неміс университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04115 Адам ресурстарын басқару
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04115 Жетекшілеріге арналған Іскерлік Әкімшілік
Магистратура

Нархоз Университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04115 Стратегиялық менеджмент (Executive MBA)
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
Top