Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02301 Филология в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты ББ мақсаты қазіргі экономикалық жағдайдағы бәсекелестік ортада лайықты азаматтық позициясы бар, қазіргі заманғы ғылыми-практикалық мәселелерді қалыптастыруға және шешуге қабілетті және басқару қызметін табысты жүзеге асыратын, ең жоғарғы академиялық стантдарттарға сәйкес тереңдетілген білімді игеретін магистранттар дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M060 Филология
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  Академиялық жазу - білімалушылардың шығармашылық жұмыстарды жүргізудің алғышарттарын негіздейтін, ғылым мен техниканың қазіргі жағдайы мен болашақтағы ғылымның, техника мен мәдениеттің дамуына сәйкес жазу стилінің үлгілерін академиялық деңгейде көрсететін ғылыми пән. Академиялық жазылымның ғылыми әдістемелік ұстанымдарын анықтағанда, өндіріс, ғылым және мәдениеттің мәселелері мен шынайы міндеттерін есепке алу арқылы заманауи шығармашылық жазу бағдарын ұстанатын дәстүрлі және жаңашыл ғылыми пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің/әдебиеттанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Тіл білімінің/әдебиеттанудың жаңа бағыттары саласының әдіснамалық-теориялық негіздері. Зерттеудің ұстанымдары мен әдіс-тәсілдері. Терминдер жүйесі. Антропоөзекті салаларды зерттеуші ғалымдардың ұсынған теориялары мен заңдылықтары. Тіл білімінің антропоөзекті жаңа бағыттарын зерттеуші ғалымдар. Қазақстандық жаңа лингвистикалық/әдебиеттанулық бағыттардың әлемдік ғылымдағы орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ тіліндегі морфологиялық парадигма
  Несиелер: 5

  Парадигманың тіл білімінде бірнеше мағынада қолданылуы: кез келген тілдік бірліктер тобының жасалу моделі. сызбасы. Тіл бірліктерінің морфологиялық, синтаксистік, лексикалық және сөзжасамдық жіктелімі. Морфологиялық парадигманың белгілері: сөздің өзгеріссіз түрі; сөзформалардың мағыналық және тұлғалық жағынан оппозициялық қатынаста болуы; рекурренті теңдестікте болуы. Морфологиялық «парадигма» ұғымы - морфологиялық категориялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мифолингвистика
  Несиелер: 5

  Мифолингвистика пәнін оқу арқылы, тіл табиғатын, сөз мағынасын, ғалам бейнесін, қоршаған ортаны, сөздің мифтік болмысын, тіл онтологиясын, Компетенции: Мифолингвистика пәнін оқу арқылы, білімалушылардың белсенді өмірлік қоғамдық құбылыстар мен жаратылысты танып-білудің ғылыми-теориялық негіздерінен ақпарат алады. Мифолингвистика пәнінің нәтижесінде тіл білімінің мағыналық болмысы мен мифологиялық ұстанымдарды, сөз мағыналарының аспектілерін әр түрлі қырынан ғылыми негіздейді және сөздің мифологиялық бірлігіне қатысты базалық білімін тереңдетіп, тәжірибесін молайтады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетінің тарихын дәуірлеу мәселелері
  Несиелер: 5

  «Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері» пәні қазақ әдебиеті тарихының әдеби даму жолдары мен оны ғылыми дәуірлеудің тарихи және теориялық мәселелерін қарастырады. Пән әдебиет тарихымен тікелей байланысты болғандықтан әдебиетінің туу және қалыптасу кезеңдерін ғылыми тұрғыдағы саралануын басты білім нысаны ретінде белгілейді. Пән аясында әдебиет тарихының дәуірлер мен кезеңдерге бөлінуінің әдеби-тарихи алғышарттары мен ғылыми қағидалары меңгертіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттанудағы шығармашылық зертхана мәселелері
  Несиелер: 5

  Курстың басты мақсаты - магистранттарға көркем шығармашылықтың сан алуан ерекшеліктерін анықтау, шығарманың жазылу үдерісіндегі әр қилы күрделі сипаттар, жазушының қоғамдық тұлғасы, оның психологиялық болмысы, жазушы еңбегінде бақылау, сезімталдық, қиял, шабыт, қабілет және т.б қасиеттердің алатын орны туралы жан-жақты мағлұмат беру. Магистрант көркем шығармашылықты оқып-танудың жолдарын, шығарманың жазылу барысын, жазушылық еңбектің алғышарттарын мен әдістерін, шығармашылық еңбектің негізгі заңдылықтарын, әдеби шығармашылықтың эстетикасы мен психологиялық негізін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жыраулар поэзиясының тілі
  Несиелер: 5

  Жыраулар поэзиясы – қазақ әдеби тілінің негізі. Жыраулар поэзиясындағы фонологиялық-дикциялық норма. Интонологиялық-просодиялық норма. Акцентологиялық норма. Образды-эстетикалық норма. Коммуникативтік-этникалық норма. Информативтік-коммуникативтік, контекстік норма. Поэзия тілінің грамматикалық, лексикалық, көркемдік ерекшеліктері. Жыраулар поэзиясындағы поэтикалық тіл құралдарының жасалу жолдары. Жыраулар поэзиясындағы лингвопрагматикалық, когнитивтік, лингвомәдени факторлар. Жыраулар поэзиясы – тілдік сананың ұлттық көрсеткіші. Прагмастилистикалық, лингвофилософиялық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тіліндегі синтаксистік парадигма
  Несиелер: 5

  Синтаксистік парадигма: құрылымдық синтаксис – семантикалық синтаксис – коммуникативтік синтаксис. Сөз тіркесі, жай сөйлем, құрмалас сөйлем. Сөз тіркесінің формасы, типтері, коммуникативті семантикасы. Жай сөйлемнің типтері, коммуникативті семаникасы. Құрмалас сөйлемнің типтері, коммуникативті семантикасы. Коммуникативті синтаксистің негізі – тілдік субстанция. Субъектілік субстанция моделіндегі сөйлемдер: сөз сөйлем; сөйлесім-сөйлем. Объектілік субстанция моделіндегі сөйлемдер: атаулы сөйлем, авторлық сөйлем.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көркем мәтінді талдау негіздері
  Несиелер: 5

  Мәтін поэтикасының ғылым ретіндегі пәні мен міндеттері, мәтін поэтикасын зерттеудің қазіргі кезеңі, көркем мәтінді зерттеудің жалпы филологиялық бағыттары, әдеби жанр поэтикасы, көркемдеуіш құралдар поэтикасы, көркем шығарма және көркем мәтін, әдеби герменевтика, герменевтиканың негізгі ұғымдары, көркем шығарма құрылысы, қазіргі қазақ әңгімелерінің поэтикасы, көркем мәтін құрылымындағы интермәтін поэтикасы т.б. мәтінді зерттеудің жалпы филологиялық мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақ әдебиетіндегі дәстүрлі ментальдік
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиетіндегі дәстүрлі ментальдік – бұл әлеуметтік ортаның елеулі сипатын, оның ұлттың менталитеті оның бүгіні мен өткенін, этнология, мәдени антропология және әлеуметтік психологиямен байланысын сипаттайтын пән. Пәнді оқыған білімалушы қазіргі әдебиеттану дамуының жалпы көрінісінен хабардар болып, әдебиеттану ғылымындағы ментальдіктің ерекшеліктерін, негізгі заңдылықтарының даму жүйесін біле отырып, қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымындағы ментальдік, дәстүр мәселелеріне қатысты күрделі құбылыстар мен мәліметтерді түсіндіре алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі әдеби процесс
  Несиелер: 5

  «Қазіргі әдеби үдеріс» пәні қазіргі кезеңдегі қазақ әдебиетінің көркемдік даму процесін ғылыми тұрғыдан пайымдауға бағытталған. Пән қазіргі көркем сөз өнеріндегі әдеби бағыттар мен ағымдардың табиғатын, ондағы ұлттық және жалпы адамзаттық идеялардың көрініс деңгейін шәкірттердің бойына гуманизм үрдістеріне негізделген эстетикалық абзал сезімдерді қалыптастыра отырып меңгертуді мақсат етеді. Сонымен қатар, қазіргі әдебиеттегі проза, поэзия, драматургияның көркемдік сипатына тән өзгерістер мен қазіргі әдеби жанрдың табиғатын бүгінгі теориялық ұстанымдар арқылы жаңаша зерделеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Гуманитарлық ғылымдардың орнын және ғылым дүниетанымын дамытудағы филологияның рөлін білу;

 • Код ON2

  Филология саласындағы қазіргі ғылыми парадигмаларды білу;

 • Код ON3

  Филологиялық зерттеулердің әдіснамалық принциптері мен әдістерін білу;

 • Код ON4

  Кәсіби қызметте филология бойынша фундаментальды жұмыстарды қолдана білу;

 • Код ON5

  Заманауи гуманитарлық білімнің жаңа жетістіктерін өз бетімен бағдарлай алуға қабілетті болу;

 • Код ON6

  Ғылыми проблеманы қатесіз қоя білу, нақты құрастыра білу және сәтті шеше білу

 • Код ON7

  Өзінің ғылыми бағытындағы өзгерістерге бейімделе білу

 • Код ON8

  Барлық циклдағы стандартты филологиялық пәндердегі жалпытеориялық және қолданбалы-практикалық дағдыларды сонымен бірге, гуманитарлық білімнің құралдарын білу

 • Код ON9

  Филология бойынша ғылыми зерттеулер жүргізуге қабілетті болады

 • Код ON10

  Cыни талдау дағдыларын, қалыптасқан стереотиптерді еңсеру қабілетін иеленеді.

 • Код ON11

  Теоретикалық және методологиялық анализге қатысты дағдыны игеру, болжау және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолдануға, сондай-ақ мамандық бойынша және пәнаралық білімді ғылыми және практикалық мәселелерді шешу үшін синтездеуге қабілетті;

7M02301 Филология (орыс тілі және әдебиеті)
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M060 Филология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M02301 Филология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M060 Филология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология: қазақ тілі
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M060 Филология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Қазақ филологиясы
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M060 Филология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M060 Филология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02301 Филология (1)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M060 Филология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M060 Филология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M060 Филология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Қазақ филологиясы
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M060 Филология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология о/б
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M060 Филология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02301 Филология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M060 Филология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M060 Филология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология (қазақ)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M060 Филология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top