Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02301 Филология (1) в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Ономастиканың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Ономастика теориясы мен практикасын оқытуда мынадай міндеттер қойылып отыр: қазіргі тіліміздегі ономастика теориясының мәселелері қарастыру, Қазақстан жер-су атауларын жинақтау, тарихи атауларын қалпына келтіру, аймақтық атаулар сөздігін шығаруға атсалысу. Топонимиканың теориялық және қолданбалы мәселелерін оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін жүйелеу. Шет тілінде ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын жетілдіру, баяндамалар мен хабарламалармен таныстыру, кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жазбаша дағдыларды жетілдіру. Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешуді жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс менеджменттің мазмұнын ашып, қазіргі заманғы басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін, сондай ақ ұйымның өмір сүруін және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлін, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін және жобалық талдауды қалыптастырады, сондай-ақ басқарудың даму тарихын қарастырады. болашақ менеджерлердің кәсіби біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға қызмет етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Қазақ тілінің шығу тегі мен даму кезендері адамзат тілінің пайда болуы мен түркі тектес тілдердің даму дәуірлерімен бірлікте, соның шеңберінде қарастырылатыны туралы теориялық мағлұмат беріледі. Қазақ тілінің түркі тілдерімен бірге өткен жолын, көне түркі тілінің жалғасы екендігін дәлелдейтін теориялық негізге шумерология және түркітаным мәселелері жатады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Пунктуация және сөйлеудің коммуникативтік-мазмұндық ұйымдасуы
  Несиелер: 5

  Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің функционалдық және коммуникативтік прагматикалық аспектілері жайы қарастырылады. Бүгінгі күнге дейін пунктуация синтаксис құрамында айтылып келді.Тіл әлеуметтік құбылыс болып табылатындықтан, ол үнемі даму процесінде болады, сондықтан синтаксистің қазіргі кездегі ерекшеліктері мен қызметіне көңіл бөлінуде. Пунктуацияның маңызы мен тыныс белгілерінің орналасу орны мен тәртібі негізгі символикалық формалары және негізгі қызметтерімен коммуникативтік негізгі теорияларымен тілдік дағды жүйесіндегі орны мен ең бастысы тіл тыныс белгілері жүйесіндегі бар мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компьютерлік лингвистика және интеллектуалдық технологиялар
  Несиелер: 5

  Компьютерлік лингвистика табиғи тілдерді автоматты түрде талдауға байланысты міндеттерді қарастырады. Пәнді оқу барысында машиналық аударма, ақпарат іздеу, ақпараттың дауыстық енгізілуі, оқу және анықтамалық тіл ресурстарын құру, тілдік теория саласында тәжірибелік тапсырмалар, тілдік деректерге негізделген функционалдық қосымшаларды жасау мен қолдану мәселелері үйретіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Басқарудың психологиялықтеорияларының дамуы. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Басқарушылық ісәрекетті талдау. Менеджердің тұлғалық ерекшеліктері. Басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Меншік психологиясы. Басқарушының кәсіби іс-әрекеті. Басқару субъектісінің қызметтері. Басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. Қызметкерлердің психологиялық сипаттамалары. Қызметкерлерді ынталандыру психологиясы. Ұйымның адам ресурстарын басқару технологиясы. Ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау. Ұйымдағы дау-дамалар психологиясы. Тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лингвистикалық ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты филология аясында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге қабілетті жоғары білікті филологтарды даярлау, олардың зерттеулерінің нәтижелерін жариялау, біліктілік жұмыстарын жазу және қорғау, конференцияларда сөйлеуге дағдыландыру. Ғылым мазмұны - адамзат жинақтаған барлық ғылыми білім, оларды ғылыми тәжірибені іс жүзінде қолдану бойынша теориялар мен ұсыныстар түрінде жүйелеуде таным үдерісінің негізгі категориялары мен лингвистикалық зерттеулердің ғылыми әдіснамасы туралы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лексикография теориясы мен практикасы
  Несиелер: 4

  Тіл білімі саласындағы үлкен саланың бірі – лексикография.Лексикография – тарихы тереңде жатқан сала, сондай-ақ келешекте ашылатын жаңалықтары мен мүмкіншіліктері де мол.Лексикография теориясы сан алуан сөздік жасаудың мол тәжірибелерін ғылыми тұрғыдан қорытындылау дың негізінде, лексикологиялық зерттеулер мен солардың жетістіктеріне сүйене отырып жасалады. Демек лексикография мен лексикология бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болатын егіз ғылым салалары. Бүгінгі таңда сөздіктердің практикалық мәнімен қоса, оның ғылыми сапасына ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Латын графикасы және пәндік терминологиясы
  Несиелер: 5

  Латын графикасына негізделген қазақ жазуы, орфографиялық ережелер, әртүрлі ғылым салалары бойынша термин сөздердің жазылу нормасын үйреніп, жазбаша және ауызша коммуникативтілік құзыреттілігін арттырады. Мамандық бойынша ғылыми терминологияның кезеңдік сипаты мен қазақ терминологиясы дамуының ғылыми қағидаттары мен практикалық қолданысын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ тіл білімінің даму үрдісі
  Несиелер: 4

  ХХІ ғасырда тіл ғылымының жаңа бағыттары бойынша қалыптасқан антропоөзектік бағыттарға тән пәнаралық байланыста юрислингвистика, лингвомәдениеттану, гендерлік лингвистика, компьютерлік лингвистика және т.б. салалардан мәлімет беріледі. ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басындағы қазақ тіл білімінде жаңа бағыттармен, олардың проблематикасымен, қайнар көздерімен, қалыптасу ерекшеліктерімен және одан әрі даму перспективаларымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Функционалды грамматика
  Несиелер: 5

  Функционалды бағыттың метатілін, ұғымдық аппаратын, зерттеу бағыттары мен әдіс-тәсілдерін,тілді функционалдық тұрғыда зерттеудің қазіргі ұстанымдарын, тілдегі тұлғалық және жұмсалымдылық бағыттың ерекшеліктерін, темпоралдылық категориясын, персоналдылық функционалды семантикалық өрісті, аспектуалділік категориясын, шақтық локалдылық/шақтық бейлокалдылық функционалдық семантикалық өрісін, модальділік функциясын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Заманауи менеджменттің және жеке тұлғаны басқару психологиясы мәселелерінің теориялық-әдіснамалық негіздерін, ағылшын, орыс тілдерін жеке тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде қолданып, білім беру саласында педагогикалық жұмысты ұйымдастыра және басқара біледі.

 • Код ON2

  Филология ғылымының өзекті мәселелерін қарастырған ғылыми-әдістемелік еңбектерге сыни тұрғыда талдау жасап, ғылыми-зерттеушілік және ғылыми-педагогикалық әрекеті қалыптасады.

 • Код ON3

  Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында оқытудың интербелсенді әдіс-тәсілдерін, жаңа технологияларды педагогикалық тәжірибеде пайдалана біледі;

 • Код ON4

  Қазақ тіл білімі мен әдебиеттануда қалыптасып жатқан жаңа ғылым салаларының теориялық негіздерін саралай отырып, қазіргі білім беру парадигмасындағы функционалды грамматика, когнитивтік лингвистика, лингвомәдениеттану, т.б. бағыттардың жаңа концептуалды идеяларын түсініп, алған білімін кәсіби деңгейде, ғылыми зерттеулер жүргізу барысында қолдана алады.

 • Код ON5

  Қазақ тілінің латын графикасына негізделген жаңа емле ережелерін, термин сөздерді жазудың орфографиялық нормаларын меңгереді және кәсіби қызметте қолдана біледі.

 • Код ON6

  Ағылшын, орыс тілдерін жеке тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде лингвоелтанымдық сипатта қолданып, білім беру саласында педагогикалық жұмысты ұйымдастыра және басқара біледі.

 • Код ON7

  Филологиялық ғылым бойынша игеретін біліміндерін функционалды сауаттылықты арттыру мақсатында қолданып, коммуникативтік-прагматикалық аспектіде жүзеге асырады.

 • Код ON8

  Қажетті ғылыми-зерттеу әдіснамасын таңдап, ғылыми әдебиеттер мен дереккөздермен жұмыс барысында алынған мәліметтерді талдау және зерттеу нәтижелеріне қол жеткізудің көрсеткіші ретінде БҒСБК , Thomson Reuters, Web of Science, Scopus базасына енген ғылыми басылымдарға мақала жариялайды.

7M02301 Филология (орыс тілі және әдебиеті)
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M02301 Филология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология: қазақ тілі
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Қазақ филологиясы
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02301 Филология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Қазақ филологиясы
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология о/б
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02301 Филология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология (қазақ)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top