Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03104 Психология в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты - білім беру және ғылыми-зерттеу (психологиялық) бағыттағы жоғары білікті магистрлерді дайындау; - психология саласында жоғары білікті магистр-зерттеушілерді дайындау; - магистранттарды әртүрлі мемлекеттік органдар мен мекемелерде, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда білім беру, ғылыми-зерттеу, әдістемелік, ұйымдастыру-басқару қызметіне дайындау; - магистранттарды психологияның әдіснамалық, практикалық мәселелерін шешуде кәсіби және ғылыми қызметке дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M066 Психология
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық эксперименттің теориясы және практикасы
  Несиелер: 5

  Пән психологиялық экспериментті қолдану туралы білімді қалыптастырады. Магистранттар психологиялық эксперименттің ерекшелігі мен мазмұнын, экспериментті ұйымдастыру және өткізу стратегиясын, сондай-ақ танымал психологиялық эксперименттерді біледі. Курс барысында магистранттар диссертациялық зерттеудің құрылымын, моделін, гипотезасын, эксперимент бағдарламасын өз бетінше құрастыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  «Жоғары мектептің педагогикасы» пәні магистратурада педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Магистранттар қазіргі заманғы жоғары мектептің педагогикасының жай-күйін біліп, ЖОО-да педагогикалық процесті құруды, материал мен әдістерді іріктеу қзіреттіліктерін мазмұн технологиясын, әдістерін бағалауды, оқытушы ретінде өзіндік рефлексия үрдісін құруды меңгеріп шығады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эмпирикалық зерттеудің теориясы және практикасы
  Несиелер: 5

  Пән эмпирикалық зерттеулер модельдерін қолдану туралы білімді қалыптастырады. Магистранттар эмпирикалық зерттеудің ерекшелігі мен мазмұнын, эмпирикалық зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу стратегиясын біледі, APA баптарының негізінде өзекті зерттеулерді талдайды. Курс барысында магистранттар диссертациялық жұмыстың құрылымын, моделін, гипотезасын, эмпирикалық зерттеу бағдарламасын өз бетінше құрастыра алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұйымдағы мониторингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  «Ұйымдардағы мониторингтік зерттеулер» пәні ұйымдар үшін мониторингтік зерттеулер саласында проблемалық өрісті және шешімдерді қалыптастырады. Магистранттар мониторингтік зерттеу қызметінің мазмұнын біліп, зерттеу бағдарламаларын құрастыра алып және оларды ұйымдар үшін жүзеге асыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасуға және кәсіби шет тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін шет тілді кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттілігінің негіздерін қалыптастырады; кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында ағылшын тілді дереккөздерден қажетті ақпарат алу дағдыларын дамытуға ықпал етеді; кәсіби мәтіндерді аннотациялау және рефераттау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  «Басқару психологиясы» пәні басқару негіздерін үйренуді және басқару шешімдерінің психологиялық мазмұны туралы білімді толықтырады. Пәнді оқу магистранттардың басқару еңбегі және осыған байланысты басқару қатынастары саласында кәсіби қызмет үшін қажетті білімін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аналитикалық және эксперттік зерттеудің мәселелері
  Несиелер: 5

  «Сараптамалық және аналитикалық зерттеулердің мәселелері» пәні психологияға қатысты түрлі салаларда аналитикалық және сараптамалық зерттеулер саласының проблемалық өрісін және шешімдерді қалыптастырады. Магистранттар аналитикалық және сараптамалық қызметтің мазмұнын біледі, зерттеу бағдарламаларын құрастыра алып және оларды жүзеге асыра алатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  «Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру» пәні жас зерттеушілерге диссертацияны ғылыми жұмыс ретінде сипаттайтын негізгі ережелерді білуді қалыптастыруға, сонымен қатар ғылыми шығармашылық әдіснамасы, ғылыми таным әдістерін қолдану және логикалық заңдар мен ережелерді қолдану туралы жалпы түсінікке ие болуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік психологиядағы кроссмәдени және эксперименттік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік психологиядағы кроссмәдени және эксперименталдық зерттеу арнайы бағыт ретінде әрекет етеді және қазіргі әлеуметтік психологияның құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Курс магистранттарды этникалық қатынастардың психологиялық зерттеу материалдарымен, сондай-ақ этнопсихологиялық теорияның мазмұнымен таныстыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиядағы қазіргі статистика әдістері
  Несиелер: 5

  «Психологиядағы қазіргі статистика әдістері» пәні зерттеулерде статистиканы қолдану туралы білімді қалыптастырады. Магистранттар статистика әдістерінің ерекшелігі мен мазмұнын, гипотезаларды статистикалық растау стратегиясын және SPSS (demo) қолдану арқылы деректерді статистикалық өңдеу жүргізуді үйренеді, APA баптарының негізінде өзекті критерийлерді талдайды. Курс барысында магистранттар диссертациялық жұмыс үшін статистикалық критерийлерді өз бетінше таңдап, негіздеп, мәліметтерді SPSS-ке дұрыс енгізіп, графикалық нәтижелерді өңдеп, ұсына алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Этнопсихологиядағы кроссмәдени және эксперименттік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Этнопсихологиядағы кроссмәдени және эксперименталдық зерттеулер жаңа ғылыми-зерттеу және ғылыми - практикалық бағыт болып табылады. Әр түрлі мәдениеттер мен этностарға жататын, мәдениетаралық коммуникация саласында жоғары білікті, білімді меңгерген адамдардың өзара іс-қимыл міндеттерін тиімді шеше алатын осы заманғы психологиялық мамандарды даярлауда маңызды және перспективалы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Коммерциялық тренингті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  «Коммерциялық тренингті ұйымдастыру» пәні шеңберінде білімді меңгерумен, мінез-құлықтың бейімдік модельдерімен, қондырғыларды дамытумен, жеке маңызды және кәсіби міндеттерді шешу барысында біліктерді, құзыреттілікті қалыптастырумен байланысты тренингтер қарастырылған (келіссөздер тренингі, өзін-өзі таныстыру және т. б.). Бірлескен қызмет барысында білім алушыларда soft skills жетілдіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психология аймағындағы ғылыми зерттеу
  Несиелер: 5

  Қоғамдық дамудың қазіргі деңгейі, мәдени құндылықтар жүйесіндегі және тұлғаны әлеуметтендіру үдерістеріндегі өзгерістер психологиядағы ғылыми міндеттерді шешудің дәстүрлі әдістерінен бас тартуға және әлеуметтік-мәдени тәрбиенің инновациялық технологияларына негізделген әдістерге көшуге мәжбүрлейді. Сондықтан «Психология саласындағы ғылыми зерттеулер» курсы магистранттарда психологиялық құбылыстар мен процестерді ғылыми негіздеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  «Психологиялық бизнесті ұйымдастыру» пәні психология, әлеуметтану және экономика тоғысында пайда болған , шағын және орта бизнес өкілдерінің алдында тұрған және кәсіби психологтардың қатысуын талап ететін көптеген мәселелерге жауап болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-да психологияны оқытудың белсенді әдістері
  Несиелер: 5

  «ЖОО-дғы психологияны оқытудың белсенді әдістері» пәні қазіргі заманғы оқыту технологияларын, белсенді әдістеді қолданудың тәжірибесін, рефлексия тәжірибесін іздеу және тәжірибесін қалыптастыратын әдістерді өзектендіреді. Магистранттар белсенді әдістерді біледі, оларды студенттерді белсендендіру үшін қолдана алады, әдістерді салыстыра алады, оларды қолдану мүмкіндіктерін талдай алып және синтездей алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи психологиялық практиканың мәселелері
  Несиелер: 5

  «Қазіргі психологиялық практиканың мәселелері» пәні психологиялық көмек саласындағы қазіргі заманғы практиканың өзекті мәселелерін қарастырады. Магистранттар психологиялық тәжірибе мәселелерінің өрісін біледі,олардың ғылыми, дәлелді негізділігін қолдану туралы тұжырымдар мен қорытындылар жасай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқыту үрдісін дараландырудың психологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  «Оқыту процесін дараландырудың психологиялық негіздері» пәні оқытудағы дараландырудың мазмұнын, коммуникация техникасын және оқытудағы мазмұнды коучингті анықтайды. Магистранттар жеке оқыту жүйесі үшін студенттермен қарым-қатынас техникасын, даралау процесін құрудың негізгі үрдістерін біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұйымдағы қызметкерлер құрамын психодиагностикалау әдістері
  Несиелер: 4

  Пән бағдарламасы персоналды диагностикалаудың процедурасымен, әдістерімен және технологияларымен, талап етілетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету үшін кадрларды іріктеу және орналастыру критерийлерімен, ұйымның зияткерлік капиталын басқарумен, оның қызметінің тиімділігін және бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиялық коррекция және психотерапия
  Несиелер: 4

  «Психологиялық коррекция және психотерапия» курсында негізгі назар кеңес беру жағдайын құруға, «кеңесші/психотерапевт – клиент» өзара әрекеттесуін ұйымдастыруға, психолог-консультанттың тұлғалық, теориялық және психотехникалық өзін-өзі анықтауына көңіл бөлінеді; коррекциялау процесінің мазмұны, құрылымы мен динамикасын ашады, психотерапевтік өзара қарым-қатынас тәсілдері пысықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи психотехнологиялар
  Несиелер: 5

  «Қазіргі психотехнологиялар» пәні психологиялық көмектің қазіргі заманғы тәжірибесін қарастырады (кеңес беру, түзету, коучинг, тренинг, психотерапия). Магистранттар ғылыми-негізделген әдістерді біледі, релевантты технологияларды бөліп, оларды тәжірибеде қолдана алады және өзгерістер үдерісін өз бетінше құрастыра алады, өзін-өзі бағалаудың рефлексивті процестерін құра алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  1. Қазіргі психология ғылымдағы негізгі теориялық-әдіснамалық зерттеулердің бағыттарын; психологиядағы математикалық талдау әдістерін пайдалана отырып, қазіргі психологиядағы зерттеулерді құрудың негізгі іргелі тәсілдерін; ғылымға дейінгі, ғылыми және ғылыми танымнан тыс формалар мен әдістерді білу мен түсініктерін көрсету.

 • Код ON2

  2. Әртүрлі саладағы ұйымдарда психолог қызметінің ерекшеліктерін; психологиялық қызметте пайдаланылатын негізгі ұғымдар мен санаттардың ерекшеліктерін; ЖОО-да психологиялық және педагогикалық пәндерді оқытудың әдістемелік негіздерін; психологиялық кеңес беру, психотерапия және психокоррекцияда жүзеге асырылатын психологиялық әсер ету техникалары мен заманауи теориялық тәсілдерді интеграциялауда білу мен түсінтерін көрсету.

 • Код ON3

  3. Бизнестің ішкі және сыртқы ортасына бағдарлана отырып, кәсіпорындардың ұйымдық құрылымдарын талдауда неғұрлым тиімді құрылым құру жөнінде ұсынымдар жасау үшін өз білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану, зерттелетін саладағы проблемаларды шешу және дәлелдерді қалыптастыру.

 • Код ON4

  4. Бизнес-қызметті жүргізу саласындағы мәселелерді шешу үшін; бизнесте жеке тұлғаның дамуы және өзін-өзі анықтау мехенизімдерін, сондай-ақ теориялық және эмпирикалық зерттеулерді әзірлеуде өз білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану; қолданбалы зерттеулер жүргізу кезінде өзінің кәсіби қызметінде, сондай-ақ этносаралық өзара әрекет ету тәжірибесінде эксперименттік және кросс-мәдени зерттеулерді ұйымдастыруда зерттелетін саладағы проблемаларды шешу және дәлелдерді қалыптастыру.

 • Код ON5

  5. Психологиялық кеңес беруде клиенттің шағымдарын талдауда; бизнес-ортада адамдардың мінез-құлқын талдау және болжау кезінде; басқарушылық шешімдерді қабылдауда басшының қызметін талдау кезінде; оқытудың әдістемелік модельдерін, әдістемелерін, технологиялары мен тәсілдерін әзірлеу және іске асыру кезінде; білім беру процесінде пайдалану нәтижелерін талдау үшін әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар жасау үшін ақпаратты жинау және түсіндіру.

 • Код ON6

  6. Оқылатын тілдің нормаларына сәйкес дұрыс грамматикалық формаларды қолдану және сөйлеуді синтаксистік құру дағдыларына сүйене отырып, сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру, сөйлеу тәртібін жоспарлау, және күнделікті кәсіби қарым-қатынас жағдайларына қажетті ақпараттар, идеялар, проблемалар мен шешімдер туралы хабарлау.

 • Код ON7

  7. Зерттелетін салада қосымша білім алуды жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын қалыптастыру.

 • Код ON8

  8. Бизнес субъектілерін қолдау және психологиялық көмек көрсетуде, тұлғалық ерекшеліктерді диагностикалау әдістерін меңгеру үшін; бизнес-ұйымды дамыту және диагностикалау әдістерін меңгеру үшін; деректерді талдауды ескере отырып, қазіргі заманғы зерттеулерді ұйымдастыру үшін; сұрақтар мен мәселелерді шешу кезінде ғылыми зерттеу және эксперименттеу әдістемесін меңгеру үшін, өзбетілік жұмысты жүзеге асыру үшін зерттелетін салада қосымша білім алуды жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын қалыптастыру.

Top