Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01410 Музыкалық білім (қос дипломдық) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын, кәсіби этика принциптерін түсінеді, педагогикалық қызметте пәндік саланы, педагогикалық өлшемдерді, білім беру жүйесінің даму үрдістерін, нормативтік құқықтық актілерді және электрондық құжаттарды жүргізу негіздерін қолдануды біледі;
  • білім беру процесінің барлық субъектілерінің (педагог, білім алушылар мен олардың ата-аналарының) қызметін талдай алады, өзгермелі әлеуметтік және экономикалық жағдайларда өмір сүруге дайын, сыни ойлаумен, зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған тұлғаны тәрбиелеуге мақсатты орната отырып, оқу-тәрбие процесін моделдей алады;
  • инклюзивті білім берудің психологиялық, психофизиологиялық дамуы мен құндылығының жалпы, өзіндік және жеке ерекшеліктерін есепке алу құралдарын пайдалана алады, әртүрлі жас деңгейіндегі мінез-құлықты және қызметті реттеу ерекшеліктерін біледі;
  • психологиялық және педагогикалық зерттеулер әдістерін меңгерген, өнім, гипотеза, құбылыстар мен оқиғаларды жүйелі түсіндіру үшін әртүрлі көздерден алынған ақпаратты талдайды, синтездейді, шығармашылықпен түрлендіреді, педагогикалық қызметке шығармашылық, зерттеу тәсілін көрсетеді;
  • музыкалық-орындаушылық және оның аралас (негізгі музыкалық аспап, фольклорлық аспап, оркестр, хор сыныбы, вокал) пәндерінің теориялық және зерттеу негіздерін, оларды оқыту технологиясын қолдана алады, оқушылардың пәндік шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру әдістерін меңгерген, музыкаға қызығушылықты қалыптастыру және күнделікті өмірде музыкалық қызмет және оның аралас пәндері саласында білімді қолдану тәсілдерін меңгереді;
  • Музыкалық білім беру саласында ғылыми-зерттеу, жобалау қызметін ұйымдастыру және зерттеу міндеттерін қою дағдыларын меңгереді (зертханалық-практикалық, демонстрациялық, компьютерлік және басқа да сапалы және сандық зерттеу түрлері));
  • этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды және қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен принциптерін ескере отырып, көпмәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру тәсілдерін меңгерген;
  • кәсіптік міндеттерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылға қатысуға қабілетті, білім алушыларды өзгермелі еңбек нарығына бейімдеу үшін қажетті құзыреттілікті дамыту үшін оқуға және ұтқырлыққа қабілетті.
Top