Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05401 Статистика 2 ж в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Шет тілі
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты жалпы ғылымдық және ғылыми-кәсіби проблематикалар шеңберінде полемика мен дәлелдеу біліктерін дамыту негізінде монолог және диалог түрінде шетел тілінде ауызша байланыс жасау дағдыларын жетілдіру;мамандығына сәйкес шетел әдебиетін және қоғамдық-саяси бағыттағы мақалаларды оқу және соңынан өңдеп, алынған ақпаратты өз түсінігінше пайдалану дғадыларын ары қарай дамыту;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курсты оқытудың мақсаты: жоғары мектеп мұғалімінің кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін қалыптастыру, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру, болашақ мұғалімдерді жалпы мәселелермен таныстыру, жоғары мектеп педагогикасының әдістемелік және теориялық негіздері, оқытудың заманауи технологиялары, оқыту мен оқытуды жоспарлау және ұйымдастыру, тақырыптық-тақырыптық өзара әрекеттесудің коммуникациялық

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық бизнес
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық, техникалық және әлеуметтік қызметтің барлық салаларында инновациялық ойлауды қалыптастыруға бағытталған. Анықтамалық аппаратты, қағидалар мен әдістерді қоса алғандағы инновациялық бизнетің теориялық аспектілерін, сонымен қатар инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау, тәуекелді төмендету және бизнестің бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату сияқты тәжірибелік маңызы бар мәселелерді қарастырады. Жаңа принциптерді, әдістерді қолдануға негізделген объектіні дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Демографиялық статистикасы және еңбек нарығы
  Несиелер: 5

  Негізгі демографиялық көрсеткіштері, оларды қалыптастыру мен есептеу әдістері. Территорияның және халық саны мен құрамының, өзін өзі өндіруінің, табиғи қозғалысының және көші-қонудың көрсеткіштері. Демографиялық кестелер және халықтың жынысты-жастық құрамының санын есептеу. Халық өмірі деңгейінің негізгі әлеуметті-экономикалық көрсеткіштері. Адами дамуының интегралдық көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер әдістемесі мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу негіздерін меңгеру барысында, ғылыми зерттеулердің негізгі әдістері туралы түсініктерді қалыптастыру, оқылатын саладағы жаңа жетістіктерді ескере отырып жобалаудың теориялық негіздерімен танысу, Әртүрлі ақпаратты меңгеру дағдылары мен білімдеріне көңіл бөлу, ғылыми әдебиеттермен дербес жұмыс істеу және экономика саласындағы тәжірибелік міндеттерді шешу үшін іздеудің орынды және тиімді әдістерін таңдау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистикалық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Экономикалық зерттеудің мақсаты, міндеттері және ғылыми әдістері. Ғылыми идея және гипотезаны қою. Ғылыми зерттеуді жоспарлау. Зертеу тақырыбы мен міндеттеріне сәйкес әдістерді таңдау. Ғылыми-зерттеу жұмысының мазмұны мен құрылымы. Зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттерді жинау. Ғылыми жұмысты жазудың стилін оқу және оны безеңдіруді филологиялық түзету. Ғылыми жұмысты безеңдіру талаптары мен қорытынды біліктілік жұмысты даярлау әдістемесі./Пән экономикалық, техникалық және әлеуметтік қызметтің барлық салаларында инновациялық ойлауды қалыптастыруға бағытталған. Анықтамалық аппаратты, қағидалар мен әдістерді қоса алғандағы инновацияллық бизнетің теориялық аспектілерін, сонымен қатар инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау, тәуекелді төмендету және бизнестің бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату сияқты тәжірибелік маңызы бар мәселелерді қарастырады. Жаңа принциптерді, әдістерді қолдануға негізделген объектіні дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистические методы построения экономических балансов
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылымның тарихы мен философиясы пәні барлық мамандықтардың магистранттары үшін міндетті пән. Ғылымның тарихы мен философиясы - зерттеу әдіснамасын дамыту және жаңа білім алу, ғылыми зерттеулерді қолдану және оларды дамыту. Қолданыстағы білім негізінде, тарих пен ғылымның философиясы қолданыстағы әдістер мен әдістерге түсініктеме береді және бұрын жаңа белгісіз тәсілдерді алудың алғышарттарын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  «Басқару психологиясы» курсы магистранттардың кәсіптік қызметті талдау, кәсіби қызметтің психологиялық заңдарын қолдану, жеке тұлғаның ұйымдық мінез-құлқының технологиясы мен тұлғааралық қарым-қатынастарды қалыптастыру, басқарушылық функциялардың психологиялық ерекшеліктерін анықтау және олардың кәсіптік қызметке әсерін анықтаудың негізгі аспектілеріне арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономиканың жеке секторларындағы кәсіпорын статистикасы
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптің негізгі экономикалық көрсеткіштері, Жеткізілетін тауардың көлемі, Кәсіпорынның өз ресурстарымен орындалатын жұмыстар мен қызметтер көлемі, Белсенді ұйымдардың саны, Ұйымның бөлек бөлімшесі. Кәсіпкерлік сенім индексі. Желілер индекстерін өндірушілер. өнеркәсіптік өнімдер. Бағаларды тіркеу және баға туралы ақпаратты жинау тәртібі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Статистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - теория мен тәжірибені байланыстыру, студенттерді әртүрлі пәндік салалардағы статистикалық тапсырмаларды «көруге» және қолданб��лы статистика әдістерін дұрыс қолдануға үйрету, практикалық мысалдармен статистикалық әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулерін көрсету. Статистикалық деректерді өңдеу. Қолайлы статистикалық әдісті таңдау; Маңызды критерийлерді есептеу; Графиктер, кестелер, интерпретация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Статистика саласындағы мемелекеттік саясат
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп пен статистика саласындағы құқықтық қатынастарды қарастырады, мемлекеттік статистика органдарының өкілеттіктері мен функцияларын айқындайды және бірыңғай мемлекеттік ақпараттық жүйесін жүргізу үшін негіз жасайды. Қазақстан Республикасының аумағында заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың уақтылы республиканың статистикалық органдары айқындайтын көлемде мемлекеттік статистикалық есептілікті ұсыну.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халық өмірінің деңгейі және адами дамуы
  Несиелер: 5

  Халықтың өмір сапасы көрсеткіштерінің жүйесі. Өмір сүру құны. Халықтың өмір сүру жағдайының негізгі интегралдық көрсеткіштері. Адам дамуы индексі. Халықтыинфрақұрылымдық объектілермен және әлеуметтік саланың техникалық құралдарымен қамтамасыз ету. Халықтың табыстары және оларды есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Статистикалық есеп және статистикалық есептілік
  Несиелер: 5

  Статистикалық байқау.Статистикалық байқаудың түрлері мен әдістері. Статистикалық есеп. Статистикалық есептіліктің нысаны. Арнайы ұйымдастырылған статистикалық байқаулар. Экономикалық есептеулерді жүргізу үшін әртүрлі ақпарат көздерін талдау және пайдалану, сондай-ақ негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді болжау. Арнайы ұйымдастырылған статис¬тикалық бақылаулар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобалар статистикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді зерделеу кезінде экономиканың мемлекеттік және балама секторларында өмір сүру жағдайын басқарудың барлық деңгейлерінде нақты активтерге инвестиция салу бойынша ұзақ мерзімді инвестициялық шешімдерді дайындау мен жасау практикасында түсінуге болатын және іске асырылатын жобалық статистиканың ең маңызды қағидаларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аграрлық статистика
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығының жекелеген салалары үшін көрсеткіштер мен нормативтерді әзірлеу үшін ақпарат жинау; астық өнімділігін болжау әдістерін, шаруашылық өнімділігін арттыру; агроөнеркәсіптік кешен - ауыл шаруашылық өнімдерін, балық аулауды және т.б. өндіру, жинау, сақтау, тасымалдау, қайта өңдеу және сатуды қамтитын экономикалық секторларды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан ауылшаруашылығы статистикасы
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығы статистикасы. Ауылшаруашылық жерлерінің ауданы. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығының өнімдерін (қызметтерін) жалпы шығару. Ауыл халқының кәсіпкерлік белсенділігін арттыру, олардың әл-ауқатын арттыру; Ауыл шаруашылығының тұрғындарын электр қуатымен, газбен, ауыз сумен және басқа да қажетті ресурстармен қамтамасыз ету; ауылдық жерлердегі жолдарды салу және күрделі жөндеу; телекоммуникация жүйелерін жаңғырту; денсаулық сақтау шараларын күшейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Макроэкономикалық талдау - экономикада туындайтын оқиғаларды қадағалау, олардың ықтимал салдарлары туралы ойлау және экономикалық дамуға әсер ету. Макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері. Экономикалық актерлер: үй секторы, бизнес секторы, мемлекеттік сектор және әлемнің қалған бөліктері. Экономикалық талдау түрлері. Экономикалық талдау әдістері мен әдістері. Факторлық талдау әдісІ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нарықты зерттеу коньюктурасы ның статистикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның көздеген мақсаттарына және нақты нарықтық жағдайларға байланысты табысталығын арттыру мақсатында, маркетингтік зерттеулерді және бір реттік шығындарды зерттеуді, қолданыстағы тәжірибені жинақтап, нарықтық контрагенттердің талабының өзгеру себептерін түсіндіреді. нарықтарды интернационализациялау процесінің барлық ықтимал салдарларына бағаның әсерін қарау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сауда статистикасы
  Несиелер: 5

  Тауар айналымы саласында тұтыну тауарларын өндіріс саласынан тұтынушыларға дейін жеткізуді сипаттайтын сандық көрсеткіштерді, бұқаралық құбылыстардың заңдарын зерделеу. Сауда статистикасы сауда және қоғамдық тамақтанудың даму үрдістері, тенденциялары мен пропорционалдылығын зерттейді. Сауда статистикасы объектісі - сатушылар мен сатып алушылардың арақатынасы. Индикаторлар жүйесі мыналарды қамтиды: тауар айналымы, тауар қорлары мен айналымы, бағалары, еңбек шығындары, бөлу шығыны, пайда және кіріс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнеркәсіп статистикасы
  Несиелер: 5

  Экономикалық құбылыстар мен процестердің сандық аспектілерін зерттеу, олар өнеркәсіптік өндірістің ��әтижесі мен факторларын білдіреді. Экономикалық және экономикалық сала ретінде өнеркәсіп индустриялық статистиканы зерттеу объектісі болып табылатындықтан, уақыт пен кеңістіктегі нақты процесті сипаттайтын статистикалық көрсеткіштерді пайдалана отырып, нәтиже мен өндіріс факторларын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құн саясаты
  Несиелер: 5

  Өнімнің жекелеген түрлеріне баға индексін есептеу тәртібін зерттеу. Компанияның жаңа нарықтық модельдерін және баға саясатын тиімді дамыту және тиімді пайдалану; Нарықтық дамудың өзгерген кезеңдеріне және сатылатын өнімнің сипатына байланысты баға үрдісіне икемді көзқарасты қамтамасыз ету; баға белгілеудің тиімді стратегиясын әзірлеу және баға белгілеудің ең дұрыс әдістерін таңдау; баға тактикасын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қаржылық жағдайды талдай және бағалау білу; - статистикалық деректер негізінде экономикалық және басқару шешімдерін қабылдай білу;

 • Код ON2

  Құзыретті шешімдер қабылдау, статистикалық есеп жүргізу, қосымша статистикалық есеп беру формаларын негіздеу. – Экономика құбылыстардың концепцияларын, теориялары мен әдістерін зерттеу процестерін сыни талдай білу;

 • Код ON3

  Қазақстан Республикасы экономикалық қатынастарды реттеусаласындағы заңнамаларын статистика тәжірибесінде қолдана алу; - Әр түрлі пәндер шеңберінде алынған білімдерді зерттеу міндеттерін шешу үшін жаңа таныс емес жағдайларда жұмыс істеу; - ғылыми ақпаратты өз бетімен игере алу, әр түрлі оның көздерін қолдана алу;

 • Код ON4

  Белгісіздік жағдайында шешім қабылдай алу; - Кәсіби қызметте информатика және компьютерлік техника жүйесінде бағдарлай білу; - кәсіпорынның шаруашылық қызметін пайдалануға және оның нәтижелерін кәсіпорынды басқару микроэкономикалық талдау жасай білу; - Экономикалық процестерді ғылыми-зерттеу әдістерімен болжау; - Диссертация түрінде ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыстың нәтижелерін жинақтауға дағдылану.

 • Код ON5

  - Статистикалық өлшеу және бақылауәдістерін қолдану, әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды өңдеу, статистикалық ақпараттың сапасын бағалау, бақылау және басқа дастатистикалық жұмыстар деректерін ұйымдастыру; - Қаржылық, сақтандыру және бизнес тәуекелін бағалай білу; - Өңірлерде экономиканылық баланстар құруға қабілетті болуы; - Процестердіжүзегеасыру, жинау, жүйелеу және өңдеу, статистикалық байқаулар деректерінің негізінде мемлекеттік статистикалық стандарттар мен қазірг ізаманғы ақпараттық технологияларды ұйымдастыра білу. - Белгісіздік жағдайында шешім қабылдай алу; - Өңірлердеэкономиканылық баланстар құруға қабілетті болуы;

 • Код ON6

  - Статистикалық, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері жиынтығын пайдалану, демографиялық кестелер құру, халықтың өмір сүру деңгейін өлшеу, қоршаған ортаның жай-күйін сипаттайтынкөрсеткіштеріне құзыретті болуы керек. - ҚР ҰЭМ статистика Комитеті түрлі буындарында аймақтық ақпараттық – есептеу орталықтарынбасқаруға құзыретті болуы керек.

 • Код ON7

  Өзінің педагогикалық қызметін жеке және тұлғааралық қарым-қатынастарда, психология және педагогиклық білімін жоғары мектепте қолдана алу дағдысы болуы тиіс; -Іскерлік этика, этикалық және құқықтық нормаларды сактай алу мінез-құлық тәртібін жетістіру;

 • Код ON8

  Ресми құжаттарды рәсімдеу туралы әр түрлі нысандары мен түрлі халықаралық ынтымақтастық дағдыларын меңгеру; -Шет тілін жеткілікті деңгейде кәсіби қызметті жүзеге асыра алу; - Экономикалық білімін менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б, ғылыми негіздерімен ұштастыра білуі; ON3–Қазақстан Республикасы экономикалық қатынастарды реттеусаласындағы заңнамаларын статистика тәжірибесінде қолдана алу; - Әр түрлі пәндер шеңберінде алынған білімдерді зерттеу міндеттерін шешу үшін жаңа таныс емес жағдайларда жұмыс істеу; - ғылыми ақпаратты өз бетімен игере алу, әр түрлі оның көздерін қолдана алу;

7M05401 Математика
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M05401 Математика
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Актуарлық математика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M05401 Математика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика және компьютерлік ғылымдар
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top