Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02301 Филология в Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім бағдарламасының мақсаты – инновациялық технологияны пайдалана отырып, гуманитарлық ғылымдар бойынша жүйеленген білімді қалыптастырумен қатар филологиялық зерттеулердің жаңа нысандармен кеңеюіне назар аударту және кәсіби қызметін жүзеге асыруға қабілетті, қоғам алдындағы азаматтық жауапкершілігі жоғары магистрдің негізгі және арнайы құзыреттілігін қалыптастыра отырып, еңбек нарығында сұранысқа ие, кәсіби дайындығы терең ғылыми және педагогикалық креативті кадрларды дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M060 Филология
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Жазу тарихы
  Несиелер: 5

  Студенттерге қазақ мәдени өмірінде қолданылған фонемографиялық жазу типі түрлерінің онтогенездік дамуы, қазіргі қазақ графикасы мен орфографиясының теориялық негіздері туралы мәселерге түсінік беріледі. Емле ережелерінің уәжі, сөйтіп, қазіргі қазақ жазуының мәртебесі мен орны туралы толыққанды мәлімет беріледі.

  Селективті тәртіп
 • Лингвомәдениеттану
  Несиелер: 5

  Ұлттық мәдениеттің қалыптасуының тілдік негізін фразеологиялық тіркестер арқылы мәнін ашу, тіл мен ұлттық мәдениеттің сабақтастығын, көрсету, фразеологизмдердің қалыптасуына негіз болған ұлттық мәдени деректерді этнолингвистикалық, лингвомәдениеттанымдық талдаулар арқылы пайдалану. Пәннің негізгі тараулары: Фразеологизмдердің қалыптасуына негіз болған ұлттық мәдени деректерді тереңдетіп меңгеріп оқыту.

  Селективті тәртіп
 • Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 8

  Тіл мен әдебиеттің қоғамдық мәні мен оның қызметі, жүйесі мен құрылымы тәрізді сауалдарға жауап алынатын күрделі курс болып табылады. Тіл мен әдебиет тарихын дәуірлеуге байланысты жазылған іргелі зерттеулердің теориялық-методологиялық ерекшеліктері, әдіс-тәсілдері, олардың ғылымды дамытудағы ықпалы туралы кең көлемді мәліметтер беріледі Хронологиялық ұстанымды сақтай отырып, әдебиеттану мен тіл ғылымының қол жеткізген бүгінгі табыстары негізінде магистранттарға барынша толық, тиянақты білім беру

  Селективті тәртіп
 • Этнолингвистика
  Несиелер: 5

  Білім алушыға тілдің терең мазмұндық құрылымын тануға, тілдің ұлттық табиғатын ұлт өміріндегі ролі мен қызметін әр қырынан сараптауға үйрету. Этнолингвистика теориясының негізгі ұғымдарын анықтау жөнінде бағыт-бағдар беру. Қазақ этнолингвистикасының қалыптасу барысында айқындалған өзіндік дәстүр мен үрдісі, зерттеу объектісі мен әдіс-тәсілдері, ұстанған принциптерімен таныстыру. Лингвомәдениеттану тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін түсіну

  Селективті тәртіп
 • Тіл білімінің жаңа бағыттары
  Несиелер: 8

  Тіл біліміндегі жаңа бағыттар бойынша психолингвистика, этнолингвистика, әлеуметтік лингвистика, когнитивтік лингвистика, лингвомәдениеттану, компьютерлік лингвистика салаларына қатысты әр түрлі көзқарастар, олардағы тарихи өзгерістерге талдау жасалады. Тіл теориясы, тіл білімінің даму бағыты, қазіргі тілтанымдағы көкейтесті мәселерді айқындап, айырым мен белгілерін даралап, әрқайсысына тән ерекшеліктерді ұғындыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән бағдарламасы жоғары мектептің болашақ педагогының кәсіби қызметінің теориялық және практикалық дайындығына бағытталған және магистранттарда педагогикалық ғылымның негізгі бөлімдері туралы білім жүйесін және түсініктерді заманауи білімнің маңызды салаларының бірі ретінде қалыптастыруға мүмкіндік береді, онда адам қызметінің білім беру саласына философиялық және ғылыми көзқарастар бірлігі жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  Ғылыми танымның мәнін және ғылымның басқа мәдениет салаларымен арақатынасын анық және мағыналы түсінуді қалыптастыруға, қазіргі ғылымның философиялық бейнесін жасауға, зерттеудің нақты саласында қолдану үшін әр түрлі ғылым материалдарын қабылдауға, магистранттардың коммуникативтік және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға, магистранттардың сөздік құрамын байытуға, грамматикалық және теориялық материалдарды зерделеуге, жазбаша жұмыс жасауға, әр түрлі тапсырмалар мен жаттығуларды орындауға, білім беру ережелерін меңгеруге ықпал етеді, сөйлеуді дамыту (ауызша және жазбаша), оқу мәнерлілігі, тыңдау, еркін сөйлеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің бағдарламасы психологиялық сана мен ойлауды қалыптастыруға, ғылыми психология категорияларын, психологиялық зерттеудің принциптері мен әдістерін меңгеруге, болашақ маманның жеке тұлға мен топқа зерттеу жүргізу, ұйым персоналын тиімді басқару үшін нақты жағдайға барабар психологиялық өлшеу құралдарын өз бетінше және негізді таңдау және тиімді қолдану қабілетін дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін, шетел серіктестерімен қарым-қатынас кезінде кәсіби қызметтің әр түрлі салаларында әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешу үшін коммуникативтік құзыреттіліктің жеткілікті деңгейін арттыру, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынастың жалпы стандартты жағдайларында әңгімелесушінің пікірін толық және нақты түсіну үшін, кәсіби бағыттағы мәтіндерден қажетті ақпарат болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лексикалық мағына және тілдік жүйе
  Несиелер: 5

  Қазіргі қазақ әдеби тіліндегі мәтін лингвистикасы мен мәтін теориясы, тілдік жүйе, мағынаның зерттелуі мен ерекшеліктері, лингвистикадағы дискурс түсінігі, мәтіннің қатысым қызметінің түрлері және олардың ұйымдастырылуына қатысты ғылымның негізгі қағидаларымен және зерттеу әдістерімен таныстыру.Қазақ жазу таңбалары жүйесінің тарихы, Ұлттық кезеңге дейінгі қазақ жазуы туралы мәлімет береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ графикасының теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Жазу теориясы, әліпби теориясы, фонема, графема ұғымы, қазақ орфографиясының негізгі принципі, әліпбидің фонологиялық негіздері, қазақ мәдениеті қолданған әліп-билердің фонема-графема қатынасы, әліпби таңдау принциптері ұғымдарына түсінік беріледі. Қазақ жазуының тарихына шолу жасалып, латын графикасына көшу кезінде туындайтын кедергілер мен қиындықтарды анықтау мақсатында, латын графикасына көшкен елдердің әдістемелік тәжірибесі зерделенеді. Курс барысында латын әліпбиі негізіндегі қазақ тілінің жаңа емле ережелерін меңгерту мақсаты көзделеді. Қазақ графикасы — қоғамдағы түрлі тарихи-әлеуметтік өзгерістерге сәйкес бірнеше жазу нұсқаларына (араб, л��тын, кирил жазулары) бағындырылған, фонематикалық принципке сүйенетін қазақтың дыбыстық жазуы туралы білімін жүйелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 7

  Қазақ тіл білімінің қазіргі заманғы ғылыми тұжырымдамалары мен жетістіктері туралы ғылыми мәліметтер беріле отырып,тілдің ішкі және сыртқы заңдылықтарын,тілдің қоғаммен, ойлаумен, сөйлеумен байланысты құбылыс екендігін меңгерту.Тілдің жүйелік-құрылымдық қызметімен қатар, танымдық қызметін танытатын қазіргі тіл біліміндегі бағыттарға талдау жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сөз мағынасының құрылымы
  Несиелер: 5

  Тіл мәселелерін мәдениетпен, халық әдет-ғұрпымен, салт-санамен байланысын;этнолингвистиканың қоғамдық пәндермен өзара байланысын; магистранттарға этнолингвистиканың теориялық негіздері туралы ғылыми-теориялық білім бере отырып, оның болашақта зерттелуге тиісті проблемаларына байланысты қолданылатын терминдер мен ұғымдарды меңгертіп, соның негізінде ғылыми ізденістерін кеңейтіп, олардың шығармашылық ой-пікірлерін жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдеби байланыс
  Несиелер: 5

  Әдебиет пен әдебиеттанудың теориялық мәселелерін философиялық көзқарас тұрғысынан білуі, сөз өнері эстетикасын меңгеруі. Көркем шығарманы талдаудың кибернетикалық негіздерін меңгеру. Әдебиеттану ғылымындағы іргелі зерттеулер арқылы қазақ және әлем халықтары әдебиеттері тарихының теориялық мәселелерін айқындаудың бағдарларын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіл білімінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 7

  Тіл теориясы, тіл білімінің даму бағыты, қазіргі тілтанымдағы көкейтесті мәселерді айқындап, айырым мен белгілерін даралап, әрқайсысына тән ерекшеліктерді ұғындыру.Тіл білімінің құрылымдық салаларында орын алатын өзекті мәселелерге талдау жасалады. Тіл біліміндегі жаңа бағыттар бойынша психолингвистика, этнолингвистика, әлеуметтік лингвистика, когнитивтік лингвистика, лингвомәдениеттану, компьютерлік лингвистика салаларына қатысты әр түрлі көзқарастар, олардағы тарихи өзгерістерге талдау жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ-түркі әдеби байланысы
  Несиелер: 5

  Қазақ түрік әдебиеті өкілдерін, олардың шығармаларын игеру арқылы туыстас елдер әдебиеті арасындағы байланысты анықтау. Көркем әдебиетті салыстырмалы-типологиялық зерттеуді және тіл мәселелерін мәдениетпен, халық әдет-ғұрпымен, салт-санамен байланыстыра зерттеуге дағдыландырады. Қазақстандағы салыстырмалы әдебиеттанудың мәселелерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары оқу орнындағы интербелсенді оқытудың әдістері
  Несиелер: 5

  Интербелсенді оқыту – білім беру үдерісінің соңғы мақсаты мен негізгі мақсаты мен негізгі мазмұнын сақтайды. Интербелсенді оқыту бірқатар міндеттерді шешеді: - коммуникативті біліктер мен дағдыларды дамытады, оқушылар арасында эмоционалдық дағдыларды дамытады, олардың арасында эмоционалдық байланыс орнатуға көмектеседі; - ақпараттық міндеттерді шешеді, себебі оқушыларды бірлескен әрекетті онсыз жүзеге асыруға болмайтын қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді; - жалпы оқу біліктері мен дағдыларын дамытады (талдау, жинақтау, мақсаттар қою және т.б.), яғни білім беру міндеттерін шешуді қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұлттық терминология
  Несиелер: 5

  Ұлттық терминология мәселесін зерттеу отырып ғылыми ұғымдардың қазақ тілінде мағынасын терең ашып жеткізетін және өзі жатық, құлаққа жағымды, көпшілік жақсы қабылдайтын терминдерді қалыптастыру. Терминдер толық мәнінде сапалы болу үшін ол жалпыға түсінікті, мағынасы мейлінше нақтылы, айқын және ғылыми терминология құрамындағы басқа ұғымдармен тығыз байланыста болуын қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО жаңартылған білім мазмұны бойынша әдебиетті оқыту
  Несиелер: 5

  Әдебиеттің тарихы, теориясы, сыны, оқыту әдістемесі ғылымының кәсіби білімді тереңдету мақсатын көздей отырып, теориялық – методологиялық принциптерге негізделеді. Пәннің негізгі тараулары - Әдебиеттің даму тарихында қалыптасу, үрдісінде әдеби білім беру негізгі қағида болып табылатын оқу бағдарламаларымен оқулықтар жасау әдебиет сабағын оқытуды жетілдіру сияқты мәселелері әдебиет пәні құрылымын құрайды. Білім беру саясатының тұжырымдамасына сәйкес шығармашылық тұрғыда ойлай алатын танымдық мәдениеті биік, ұлттық мәдениетті жете меңгерген жеке тұлғаны тәрбиелеудегі әдебиеттің ролін дамыту мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдеби теориялық талдау түрлері
  Несиелер: 8

  Шығарманы әр қырынан алып карастырып, оның қасиет ерекшелігін, жеке бөлек-бөлшектеріне тән өзгеше сипат белгілерді арнайы зерттеп, танып-білу. Шығарманы идеялық мазмұн, тақырыпты баяндау ерекшеліктері тұрғысынан, немесе, сюжеттік, композициялық құрылысы, жанрлық сипаты жағынан талдауға болады. Сондай-ақ, кейіпкерлердін характерін бейнелеу принциптері тұрғысынан, сөздік, тілдік кұралдарды пайдалануы, егер поэзиялық шығарма болса ырғақтық, интонациялық өзгешеліктері, әр түрлі шумақ, тармақ, ұйкастарды қолдану жағынан талдауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Атырау өңірінің топонимикасы
  Несиелер: 5

  Атырау өңірінің көркемдік дамудағы жалғастық пен жаңашылдықты ескере отырып, өңірлік топонимикалық тілдік тұрғыдан талдап, поэтикалық шеберлігін анықтай білуге баулу. Көркем шығарманы лексикалық талдаудың көркемдік қызметін, қазіргі қазақ прозасындағы тілдік талдаудың аналитикалық және синтетикалық формалары, олардың өзара байланысы, тақырып аясы, суреттеу амалдарының ерекшеліктеріне байланысты топтастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Терминология негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезде қазақ терминологиясының ғылыми-теориялық мәселелерінің зерттелуі және оны практикалыққолданбалы тұрғыдан қоғамның әртүрлі салаларына, өндіріске енгізу мәселелеріне тоқталу. Осы тұрғыдан алғанда, қазақ терминологиясында қалыптасқан қағидаттарға сүйене отырып, әртүрлі ғылым салаларының терминологиялық жүйесін біріздендіру, терминдерінің түсіндірмесін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көркем мәтін теориясы
  Несиелер: 8

  Қазіргі қазақ әдеби тіліндегі мәтін лингвистикасы мен мәтін теориясы, мәтіннің зерттелуі мен ерекшеліктері, лингвистикадағы дискурс түсінігі, мәтіннің қатысым қызметінің түрлері және олардың ұйымдастырылуына қатысты ғылымның негізгі қағидаларымен және зерттеу әдістерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру: тарихи атаулар (топонимдер)
  Несиелер: 5

  Рухани жаңғыру тұрғысынан жер-су, өлке тарихын, ауызша, жазбаша әдебиетінің тарихын көне дәуірлермен сабақтастықта тану және бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның көркейген көркем сөз өнері жетістіктерімен байланыстыра отырып саралауға, тани білуге үйретеді. Батыс Қазақстан өлкесі, республика ақын-жыраулары жыраулық дәстүрімен, жергілікті ақын-жырау шығармашылығын, ақындық ерекшелігін, шеберлігін терең ғылыми тұрғыда тануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  зерттеу облысы бойынша білімді түсіне отырып жетілдіруге, қабілетін көрсетуге

 • Код ON2

  ғылыми зерттеуді жүргізуде және жоғары оқы орындарында арнайы пәндерді жүргізу барысында шет тілін кәсіби деңгейде еркін игеру

 • Код ON3

  жоғары мектептің педагогикасы мен психологиясын өз ғылыми педагогикалық қызметінде кәсіби түрде қолдануы

 • Код ON4

  күнделікті кәсіби қызметі мен докторантурада білім алуды жалғастыру үшін қажетті білімді тереңдетіп және кеңейте алуға қабілетті болуы

 • Код ON5

  Көркем шығарманы талдаудың барлық әдіс тәсілдерін игеру. Әдебиеттану ғылымындағы зерттеулер арқылы қазақ және әлем халықтары әдебиеттері тарихының теориялық мәселелерін айқындаудың бағдарларын түсіну. Қазіргі тілтанымдағы көкейтесті мәселерді талдау, салыстыру, негізгі нәтижелерді анықтау, тілдің ішкі және сыртқы заңдылықтарын меңгеру, тілдің қоғаммен, ойлаумен, сөйлеумен байланысты құбылыс екендігін білу

 • Код ON6

  Қазақ фольклорының бастау алатын әдебиетті одан әрі әдебиет кезеңдерімен байланыстыра, әдебиет теориясыныі обьектісін игеріп, көркем шығарманы талдау методикасын меңгеріп, эстетиканың кезеңдерін, эстетикалық ой тұжырымдарды сараптап, әдеби сындағы көзқарастар ды талқылау. Қазақ түрік әдебиеті арасындағы байланысты анықтау

 • Код ON7

  Сөз мағынасының түрлерін, сөздің мағынасындағы әрбір тілдің өзіндік ерекшелігін игеру. Қазақ графикасын меңгеру. Этнолингвистиканың қоғамдық пәндермен өзара байланысын түсіну

 • Код ON8

  Жоғарғы оқу орнында қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың әдістері мен әдістемесін, аспектілерін меңгеру.Оқытуда жаңа мазмұндағы методиканы игеру

 • Код ON9

  Ғылыми зерттеу бағытында құзіретті болу, кәсіби білімі мен білігін үнемі өзі жетілдіріп отыру, өз саласы бойынша ғылыми зерттеулер мен жобаларды орындау

7M02301 Филология (орыс тілі және әдебиеті)
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M02301 Филология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология: қазақ тілі
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Қазақ филологиясы
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02301 Филология (1)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Қазақ филологиясы
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология о/б
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02301 Филология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02301 Филология (қазақ)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M060 Филология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top