Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02102 Дизайн в Каспий университеті

 • Қоғамдық әлеуметтік модуль (Академиялық адалдық, SL, Мәңгілік ел)
  Несиелер: 5

  Модуль "Service Learning (қоғамға қызмет ету)", "Академиялық адалдық" және Мәңгілік ел сияқты пәндерді біріктіреді. Пәндер шеңберінде білім беру бағдарламасы жастарды жоғары оқу орындары мен қауымдастықтарына көмек көрсетуге тарту арқылы білім беру процесін жетілдіреді, сондай-ақ студентке ақпарат көздерін оқыту мен бағалауда, плагиат ұғымын түсінуде жақсы дағдыларды дамытуға көмектеседі. Модуль азаматтық жауапкершілікті, борышты тәрбиелеуге, қоғамға қызмет ету мен академиялық адалдықтың қалыптасатын дағдылары еркін, әлеуметтік-жауапты тұлғаны қалыптастырудағы ажырамас белгіні құрайды. Қоғамдық өмірге қатысумен байланысты дағдыларды қалыптастыра және жетілдіре отырып, білім алушылар жалпыадамзаттық құндылықтар, сондай-ақ құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары саласындағы білімді меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызметтің түрлі салаларында, әлеуметтік және мәдениетаралық өзара әрекеттестікте көрініс табуы тиіс көшбасшылық құзыреттерді қалыптастырады. Оқу курсының мазмұнын меңгеру жалпы басқару және психологиялық мәдениетті тәрбиелеуге, тұлғалық-кәсіби, конфликтологиялық құзыреттілікті, коммуникативтік сауаттылықты, түлектердің бәсекеге қабілеттілігін, әлеуметтік ұтқырлықты, дербестікті арттыруға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сурет
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты мен міндеті академиялық сурет негізін үйрену, сурет салуды орындауда әртүрлі графикалық құрал-жабдықтармен техникалық тәсілдерді игеру, білімгерлерді кәсіби ойлауға алғашқы композициялық-кеңістікті ойлау дағдысына тәрбиелеу, орындалатын жұмысқа деген шығармашылық талабын арттыру және негізгі эстетикалық талғамды дамытуға үйрету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика-I
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жазықтықта түрлі кеңістіктік геометриялық пішіндерін бейнелеу және жазық сызбада инженерлік-геометриялық есептерді шығыру, сондай-ақ ортогональды проекция негізінде кеңістіктің белгілі графикалық үлгілерін алу жолдарын зерттеу. Кеңістік формалары мен олардың арасындағы қарым-қатынастарға байланысты мәселелерді шешу дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дизайн жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Білімгерлердің жобалық міндеттерді жүйелі түрде түсінуін, жобалау нысандарында әлеуметтік-экономикалық, техникалық және экологиялық сипаттағы мәселелерді көре және шеше білуін, Қазақстан халықтарының ұлттық салт-дәстүрлерін және аймақтық жағдайларын ескере отырып, көркемдік-бейнелік міндеттерді қоя және шеше білуін бекітуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сәулеттік графика және макеттеу
  Несиелер: 5

  Жобалық идеямен басқа да жұмыстарды қағазда көрсетудің графикалық дағдыларын үйренудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын меңгеру. Әр түрлі сурет құралдарымен және материалдарымен (қағаз, картон, ағаш және т.б.) жұмыс істеу қабілетін, сондай-ақ сызбадағы стилизацияны игеру. Жазықтық, көлемдік және көлемдік-кеңістіктік композициялардың түрлі-түсті макеттерін орындау. Сәулеттік (ионикалық, дорикалық, коринфтік және тоскандық) ордерлерді салу. А3 форматты бетте қағаздың иілгіштік мүмкіндіктері бойынша жаттығуларды орындау. Макет жасау техникасының негізгі графикалық әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Түсті үлгілеу
  Несиелер: 5

  Сәулет құралы ретінде полихромды кеңінен қолдану үшін қажетті теориялық білімдер және практикалық дағдыларды қалыптастыру. Студенттерді полихромия мен түстің жалпы түсініктерімен таныстыру. Түсті пайдалана отырып, модельдік әдіс-полихромды үшөлшемді нысанды ахроматикалық монохромды пішінде алу әдісін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Оқытудың кәсіби бағыттылығы қағидатын іске асыруды қамтамасыз етуге, қызмет саласында тиісті кәсіби қарым-қатынас жасауға қажетті коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Мамандық тілі негізінде коммуникативтік және тілдік құзыреттілік дағдыларын қалыптастыру, кәсіби дайындықты жетілдіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Түстану
  Несиелер: 5

  Түстердің комбинациялары теориясы туралы жалпы заңдарды, түсті-текстуралық композициялар салудың негізгі заңдары мен ережелерін, дизайнер үшін қажетті көркемдік талғамдық, шығармашылық ойлау мен қиялды дамыту. Ең танымал түсті модельдер мен теориялар, түстерді қабылдаудың құрылымы мен дизайндағы түс психологиясының аспектілері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сәулеттік түстану негіздері
  Несиелер: 5

  Оқыту бағдарламасында түстік гармониялардың түрлері мен оларды сәулеттік полихромия тәжірибесінде қолдану мүмкіндіктері, түстің пішін құраушы рөлі, түстің психофизиологиялық әсері, сондай-ақ сәулеттік графикадағы түстің рөлі мен мәні, түстердің үйлесімділік сипаттамасы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Композиция-I
  Несиелер: 5

  Дизайнер-білімгерлерін бакалавриат деңгейіндегі даярлау міндеттеріне сай сәулеттік композицияның теориясы мен тәжірибесіне қатысты мәселелерді қарастырады. Сәулеттік нысандарды анықтаудың және үйлестірудің негізгі әдістерін қарастырады, адамдардың көру арқылы қабылданатын пішіндердің объективтік қасиеттерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 5

  Білімгерлерді сәулеттік дизайн саласындағы жобалық жұмыстың ерекшеліктерімен таныстыру: графикалық дағдыларды үйренудің бастапқы кезеңінде қажетті білімдерді, сондай-ақ композициялық ойлауды қалыптастыру. Қолмен орындалатын графиканың тәжірибелік дағдыларын меңгеру. Пәнді оқытудың мақсаты болашақ мамандардың әртүрлі графикалық дағдыларын дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кескіндеме
  Несиелер: 5

  Шығармашылық ойды түсіну және дамыту үшін қажетті теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдылар. Практикалық сабақтар студенттерге түс формаларын үшөлшемді бейнелеу әдісі арқылы студенттердің шығармашылық ойлау қабілеттерін, байқауын, бейнелеу құралдарын пайдалана отырып, табиғатты шынайы түрде көрсетуге, конструктивті бояу сапасын жеткізуге үйрету арқылы нысандарды шынайы бейнелеу қағидаларын түсінуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дизайндағы форма қалыптастыру-I
  Несиелер: 5

  Пішін қалыптастыру дизайндағы жобалаудың негізгі компоненттерінің бірі болып табылады. Бұл, заттың және нысанның сыртқы және ішкі мәнінің конструктивтік құрылымының тек пішін жасау ерекшеліктерін ғана қамтитындығымен түсіндіріледі. Дизайнның негізінде үш құрамдас компонент жатыр: функция, дизайн және әдемілік. «Пішін» сияқты графикалық кескіндеме заңдылықтарының параметрін меңгеру білім алушыларға пропорцияларды, көлемді, конструктивтік құрылымдарды, пластикалық шешімдерді беру дағдыларын алуға көмектеседі, ол өз кезегінде пішіннің құраушы бөлігі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер-I
  Несиелер: 5

  Сәулеттік-дизайнның теориялық негіздерін зерттеу мен ландшафттық орта фрагментінің графикалық түрде жүзеге асырылуын үйрету және кіші сәулеттік формалар мен жабдықтардың элементтерін бейнелеуді игеру. Дизайн тұжырымдамасын жасай білу, конструкциялық нысанның үш өлшемді модельін шағын формалардан жасай білу, атқаратын қызметін ескере отырып, жобаның көрнекі дизайнын жасау, қоршаған ортаға үйлесетін жобаның түрлі-түсті графикалық дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Өнер тарихы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты – білімгерлерге өнер тарихы саласы бойынша негізгі білімдерді беріп, өнер тарихы бойынша нақты қөзқарасы бар білікті дизайнер-маманын дайындау. Нәтижесінде білімгер өнер тарихындағы негізгі кезеңдерді және олардың дамуын көрсете алады, атақты суретшілерді атай алады, әр кезеңнің мүсіндері мен сәулетін талдай алады, сондай-ақ өнер тарихындағы ең маңызды кезеңдерді сипаттайтын негізгі жұмыстардың бейнесін оқи алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дизайндағы форма қалыптастыру-II
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу мақсаты - студенттерді құрылыс элементтерін (кешен, орта) жобалаумен және кеңістікті ұйымдастырумен, оның құрылымымен, құрастырумен, өндіріс технологиясымен, сонымен қатар дизайнердің эстетикалық концепциясымен таныстыру және оны қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Композиция-II
  Несиелер: 5

  Пәнде өнер туындыларын ұйымдастырудың тарихи әдістері талданады және мәдениеттегі қалыптасқан көркемдік бейнелер туралы белгіленген тәсілдер қарастырылады. Курстың мақсаты - студенттерді жобалау жұмыстарын жасау үшін композициялық құралдарды пайдаланудың ерекшеліктерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби-бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағытталған мәтіндерді рефераттау үшін жазбаша сөйлеуді меңгеру, сондай-ақ өзге тілді Кәсіби бағытталған сөйлеуді одан әрі жетілдіру; Кәсіби бағытталған өзге тілді сөйлеудің барлық формаларының іскерліктерін жетілдіру, сондай-ақ мұнай инженериясында болашақ мамандардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігін дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бизнестің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Кез келген мемлекет экономикасының нақты секторының негізгі буыны ретінде кәсіпкерлік қызметті зерттеу саласында теориялық дайындыққа бағытталған. Әр түрлі өндірістік-шаруашылық жағдайларды шешуге, іскерлік ортада дұрыс, тиімді және теңдестірілген шешімдер қабылдауға өз бетінше әрекет жасау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жеке дамыту модулі (сөйлеу өнері, дизайнерлік ойлау)
  Несиелер: 5

  Психологияның теориялық және әдістемелік негіздері, мәдениеттану, Әлеуметтану және саясаттану саласында өзара байланысты білім кешенін қалыптастырады, оларға мәдени-құндылық қарым-қатынас жасайды, психологиялық, мәдениеттану, социологиялық және саяси аспектілерді ескере отырып, кәсіби мәселелерді талдау дағдысын және бағалай білуді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қалалық дизайнның элементтері мен үрдістері-II
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты оқу-тәжірибелік жобалау барысында, сонымен бірге қатар оқылатын дәрістік курстарда алынған шығармашылық тұжырымдаманы қалыптастырудың теориялық негіздері бар білімді бекіту. Кіші сәулеттік формалар мен жайластырылған алаңдар зерттеу нысандары болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қалалық дизайнның элементтері мен үрдістері-I
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты – білімгерлердің ашық қалалық кеңістіктердегі қалалық дизайн элементтерінің әлеуметтік бағытталған, экологиялық, функционалдық және эстетикалық тұрғыдан ойластырылған ортаның сапалы өзгеруінің маңызы мен мүмкіндіктері туралы түсініктерін қалыптастыру. Дизайнерлік жобалаудың теориялық сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Компьютерлік графикадағы дағдыларды дамыту және ол үшін қажетті негізгі білімдерді беру. Курстық және дипломдық жобалардың графикалық бөлігін іске асыруды автоматтандыру үшін орындалатын жұмыстардың сапасына ықпал ететін қажетті білім алу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер-II
  Несиелер: 5

  Жеке тұрғын үй аумағын сәулеттік-дизайнерлік жобалау мен жоспарлаудың теориялық негіздерін зерттеу; ұтымды жобалық тұжырымдамаға және жобалық жұмыстың кезектілігі мен шығармашылық ізденістердің қағидалары. Ландшафттық дизайн нысандарының, әсіресе сәулеттік ортаның табиғи элементтерінің бейнесі мен дағдыларын алу. Жер бөлігінің бас жоспарын және жайластырудың элементтерін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шрифт
  Несиелер: 5

  Пән шрифттің мазмұны мен нысанын, оның жекелеген элементтерін, шрифттің композицияларын, сондай-ақ оны жобалау нысандарында байланыс ретінде пайдаланудың кейбір қағидаларын қарастырады. Шрифттің негізгі категорияларының шығу тегі туралы және олардың өнер мен дизайнның тарихындағы қалыптасуы және дамуының шарттары туралы сұрақтар талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ландшафт дизайны
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-пәнді оқу барысында алынған білімді ландшафтты жобалауда қолдану болып табылады. Курстың тапсырмасы-табиғи компоненттерді: жер бедері, су және өсімдіктерді басымдықпен пайдалану арқылы кеңістіктік ортаны қалай ұйымдастыру керектігін үйрену; өздігінен білімін тереңдету және жоғары оқу орнында алған дағдыларын болашақтағы кәсіби қызметінде жетілдіру. Ландшафттық композицияларды ұйымдастырғанда функционалдық жоспарлауды, санитарлық-гигиеналық және эстетикалық міндеттерді сауатты түрде шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қалалық дизайнның элементтері мен үрдістері-IV
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - студенттердің сәулет-дизайнерлік негізгі түсініктері мен тәсілдерін игеру, сәулет дизайны нысандарында функционалдық тұрғыда өтетін процестерді қалыптастыру. Дизайндағы жобалық мәдениетпен байланысты түсініктерді қалыптастыру, жобаны кәсіби игеру негіздерін зерделеу, жобалау графикасының түрлері мен тәсілдері туралы түсінікті дамыту. Қоғамдық ғимараттардың кіші пішіндері мен дизайн-жабдықтаудың элементтері оқу нысаны болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қалалық дизайнның элементтері мен үрдістері-III
  Несиелер: 5

  Сәулеттік-дизайнерлік жобалаудағы элементтер мен процестердің рөлін таныстыру және оқыту. Сәулеттік дизайн нысандарының процестеріндегі сәулеттік-дизайнерлік және әлеуметтік-функционалдық негіздердің теориялық білімдерін игеру. Кіші кеңістікті модельдеу-пәннің оқу нысаны болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арнайы сурет (сала бойынша)
  Несиелер: 5

  Дизайнерлерге арналған графикалық тапсырмаларды орындау мақсаты - олардың жұмыс дағдыларын (сызбасын) эскиздеуге үйрету. Мұндай эскиздер сәулеттік масштабтарсыз орындалады. Бұл жағдайда бөлшектің негізгі жалпы бастапқы бейнесі тұтастай алғанда сақталуы керек. Курс танымал сәулет және дизайн шеберлерінің жұмыс жобаларын (сызбаларын) мысалдарға келтірумен басталады және студенттің өздерінің білім беру жобалары жұмыстарымен жалғасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шрифт негіздері және графика технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - студенттерді оқу пәнімен таныстыру, шрифт графикасы саласындағы базалық біліммен қамтамасыз ету, шрифтік композиция мен полиграфиялық өнім жасаудың графикалық техникаларын меңгеру. Әр түрлі техникаларда шрифттер мен графикалық шығармаларды өз бетінше жасауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Материалдық мәдениетпен дизайнның тарихы
  Несиелер: 5

  Пәнде пішін құралудың негізгі тарихи ерекшеліктері мен аспектілері, заттардың дәстүрлі жиынтығы, жабдықтар, құрылымдар, нысандар, яғни әлемнің түрлі өңірлеріндегі адам жасаған жасанды әлем қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ландшафт дизайны тарихы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - ХІХ ғасырдан бастап, яғни өнеркәсіптік революциядан бүгінгі күнге дейінгі әлемдік және отандық мәдениет мұраларының шығармашылығымен таныстыру, болашақ дизайнерлерді классикалық және заманауи дизайн тарихының теориялық негіздерін, сонымен қатар шығармашылық жұмысты тиімді ұйымдастыру үшін қажетті дағдыларды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер-III
  Несиелер: 5

  Пән қоғаммен байланыс саласындағы коммуникациялық саясаттың негізі ретінде корпоративтік сәйкестікті және сауда белгісін жасау үшін әзірлемелер мен технологиялар туралы негізгі теориялық мәліметтерді қарастырады. Пәнді оқуда белгілер жүйесінің элементтерімен жұмыс жасауда көрнекі құралдардың көркемдік ерекшеліктері толық талқыланады, ол нарықтағы ерекше көрініс табатын және өндірушілердің арасында бәсекелес ретінде тануды қамтамасыз ететін компанияның стилі ретінде қарастырыла алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Дизайн нысандарын композициялық модельдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Дизайн нысандарын композициялық модельдеу негіздері пәні дизайндағы ғылыми-шығармашылық іс-әрекеттің негізгі категорияларын, тәсілдерін, әдістері мен құралдарын меңгеруге, жобалық мәселелерді нақты мысалдарда қарастыруға бағыттайды. Ол шығармашылық рефлексияны дамытуға, үдеріске және іс-әрекеттің нәтижелеріне кәсіби-сыни көзқарасты әзірлеуге, объектіні кең әлеуметтік-мәдени аспектіде зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалары-I
  Несиелер: 5

  Жобалаудың негізгі құралдарының бірі ретінде компьютерлік технологияны пайдалану арқылы шығармашылыққа деген қазіргі заманғы көзқарасты қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер-IV
  Несиелер: 5

  Кіші формалар мен дизайн жабдықтарының элементтерінің сәулеттік-дизайнерлік жобаларын жасаудағы теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды оқып үйрену. Жобаланған нысанның ерекшеліктері, курстық жобаны орындау әдістемесі, сәулет ортасының фрагменттерін құрастырудың графикалық әдістері, жобалау нысандарына арналған дизайнерлік шешімдердің қағидалары бойынша шығармашылық жоспарды жобалаудың және көркемдік көріністің болуын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Дизайн нысандарын конструкциялау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-болашақ мамандарды әр түрлі нысандарды жобалау мен дайындау технологияларын, өндіріс процестерінің түрлері мен реттілігін, дайын өнімді дайындау үшін материалдарды және оларды өңдеу әдістерімен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлемдік мәдениеттің тарихи мұрасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кез келген зерттеу жүргізілетін ғылыми танымның негізгі ұғымдары мен кезеңдерін таныстырудан басталады. Пәнді оқытудың мақсаты - оқу-тәжірибелік процесі тәртібінде табиғи немесе адамзаттың жасаған нысандарымен таныстырып тиісті білім беру, оларға қатысты басым міндеттер мен мәдени, тарихи немесе экологиялық маңызы бар күшке ие болатындығын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арнайы сурет-I
  Несиелер: 5

  Білімгерлерді қоршаған орта жағдайында сурет салудың теориялық және практикалық мәселелерін меңгерумен таныстыру, суреттің (интерьер мен экстерьердің) перспективалық құрылысы саласында алған білімдері мен дағдыларын қолдануды қалыптастыру. Оқу суретіне дағдыланудың міндеттеріне қатысты сәулеттік-дизайнерлік суреттерді салу. Сәулет суретінің материалдары мен техникалық тәсілдері. Суреттің мәнерлеу мүмкіндіктерінің құралдары. Интерьер мен экстерьердің конструктивтік және динамикалық негіздері. Сурет әдістемесінің мәні. Кәсіби дизайнерлік сурет салудың негізгі ұғымдарын меңгеру және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазіргі заманғы дизайн
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі кезеңде дизайнды дамытудың негізгі қағидалары мен тәсілдерін, құрылыстың негізгі түсініктерін, формасын, олардың дүниетанымдық көзқарастарын және жалпы мәдениетті дамыту туралы түсініктерін қалыптастыру. Мұраның шығармашылық ізденісі, болашақ дизайнерлерге классикалық және заманауи дизайн тарихының теориялық негіздерін оқыту, сондай-ақ шығармашылық жұмыстарды тиімді ұйымдастыру үшін қажетті дағдыларды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Сәулет және дизайн тарихы
  Несиелер: 5

  Білімгерлерді кеңістіктік дизайн саласында табысты жұмыс істеу үшін қажетті теориялық білімдер мен базалық тәжірибелік дағдылармен таныстыру. Әлемнің әртүрлі аймақтарындағы ғимараттар мен құрылыстардың негізгі сипаттамалары мен тарихи аспектілерін қарастырады және зерттейді. Сонымен қатар, білімгерлерге тәжірибе мен теорияны қамтитын, ежелгі және қазіргі заманғы сәулеттің біртұтас кәсіби түсінігін қалыптастыру; білімгердің санасында тарихи-сәулеттік процестердің нақты алуан түрлілігі мен күрделілігіне сәйкес келетін жекелеген сәулет туындыларын толық түсінуді қалыптастыруды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тұрғын ортаны заттық-кеңістіктік ұйымдастыру-II
  Несиелер: 5

  Білімгерлерді өзара байланысы бар материалдық нысандар жүйесі ретінде қарастырылатын заттық-кеңістіктік ортамен таныстыру, атап айтқанда: қалалық дизайнның элементтерін толықтыратын сәулеттік құраушы, монументальдық-декоративтік өнер мен табиғи ландшафттың элементтері. Тұрғын ортаны ұйымдастыру және зерттеу қалалық дизайн элементтерімен сәулеттік-кеңістіктік ортаны құраушылармен шектеледі. Орта қабатты тұрғын үйдің заттық-кеңістіктік ортасы оқу нысаны болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Интерьер дизайны
  Несиелер: 5

  Пән дизайнерлік жобалау саласындағы нысанның ішкі кеңістігін ұйымдастыруды жобаланатын тұрғын және қоғамдық ғимараттардың ажырамас бөлігі екендігін көрсетеді. Пәннің мақсаты – декоративтік стильдің даму тарихын, ішкі кеңістіктің сәулеттік және кеңістіктік ұйымдастырылу ерекшеліктерін, бөлшектерді, жиһаздарды және әр стилистикалық кезеңді сипаттайтын интерьерді толтыратын басқа бұйымдар мен заттарды зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Интерьер тарихы
  Несиелер: 5

  Білімгерлерді әртүрлі типтегі тұрғын үйлердің ішкі кеңістігінің құрылымымен және жабдықтарымен таныстыру. Тұрғын үйдің интерьерін қарастыру барысында білімгерлер тұрғын үйлердің түрлі заттарымен және жабдықтарымен, сондай-ақ жайлы тұрғын ортаның заңдылықтарымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дизайндағы өндіріс технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-студенттерді ғылыми-техникалық прогресс және жаңа технологияларды енгізу нәтижесінде болған XX ғасырдағы сәулет және өнеркәсіптік дизайнның жобалық мәдениетіндегі өзгерістерді зерттеумен таныстыру, XXI ғасырдағы жобалау қызметінің даму заңдылықтарын түсінуге мүмкіндік береді. Өндірістік технологиялар мен форма құру технологияларының өзара байланысын зерттеу өзектілігі, болашақ дизайнердің бойында қалыптасатын дағдылары қазіргі уақытта жобалық және өндірістік кезеңдердің әдістері мен құралдарын меңгеруді талап етеді. Көркем сауаттылықпен қатар олар бұйымды эстетикалық мәнерлі және жұмсалған қаражат пен қоғамның қажеттіліктеріне барабар жобалау және өндіру қабілетін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тұрғын ортаны заттық-кеңістіктік ұйымдастыру-I
  Несиелер: 5

  Білімгерлерді үлкен, ірі және өте ірі қалалардың кіші қабатты құрылыс тұрғын кешендерінің заттық кеңістіктік ортасын сәулеттік-дизайнерлік жобалаудың теориялық-әдістемелік жүйесімен таныстыру. Аталған мақсатқа жету үшін зерттеудің келесі міндеттері анықталуы тиіс: - әлеуметтік және мәдени контекстінде қалалардың аз қабатты тұрғын үй құрылысының заттық-кеңістіктік ортасын қалыптастырудың негізгі бағыттары мен үрдістерін анықтауды дамыту; -аз қабатты тұрғын үй құрылыстарының ашық кеңістігінің құрылымын олардың қалыптасуының әлеуметтік-кеңістіктік заңдылықтары негізінде зерттеу; және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дизайн саласындағы нысандарды жобалау-I
  Несиелер: 5

  Сәулет сызбалары бойынша шығармашылық ойды графикалық түрде көрсетудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын меңгеру. Функционалдық аймақтарды және қажетті жабдықты таңдау дағдыларын ескере отырып, тұрғын үйлердің немесе пәтерлердің жабық интерьерін қайта құру және ұйымдастыру бойынша дағдыларды игеру. Әртүрлі стильдерді және әрлеу материалдарын ескере отырып, кеңістіктің бейнелі шешімдерін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалары-ІІ
  Несиелер: 5

  Виртуалды модельдеу дағдыларын игеру, жазық, көлемді және кеңістіктік нысандарды жобалау, сондай-ақ түрлі бағдарламаларда модельдерді өңдеу. Алдыңғы өтілген «Кәсіби компьютерлік бағдарламалар-I» пәніне қарағанда жоғарғы деңгейде компьютерлік техниканы пайдалану арқылы шығармашылыққа деген қазіргі заманғы көзқарасты қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Энерготиімді инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Білімгерлерді XXI ғасырдағы сәулет пен дизайндағы энергиялық тиімді инновациялық технологиялармен таныстыру, олардың айырмашылықтары мен коммуникацияның қазіргі заманғы стандарттарына бейімделуі, жасанды ортаның табиғи ортамен өзара байланысын жою емес, керісінше нығайтып дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дизайндағы заманауи құрылыс материалдары
  Несиелер: 5

  Құрылыс және әрлеу материалдары мен бұйымдарының өндірісін және қазіргі номенклатурасын зерттеу. Білімгерлерді конструкциялық материалдарға және бұйымдарға арналған өндірістік технологиямен таныстыру, ғимараттар мен құрылыстарды монтаждауда оларды тиімді және ҚНжЕ сәйкес пайдалану туралы мәлімет беру. Пәннің мазмұны-конструкциялық элементтерді және ғимараттарды безендіру барысында қолданылатын әрлеу материалдарының көрсетілген қасиеттерін алуды қамтамасыз ететін құрылымның құралуы мен минералқұралу жайлы білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дизайн саласындағы нысандарды жобалау-II
  Несиелер: 5

  Дизайн профилін оқу саласында шығармашылық және креативті ойлауда кәсіби дағдыларды қалыптастыру. Сәулеттік-дизайнерлік саладағы студенттердің болашақ кәсіби қызметіне қажетті білім мен дағдыларды дамыту. Сәулеттік ортаның әр түрлі мәселелері, қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар, сондай-ақ қалалық кешендердің заттық-кеңістіктік ортаға және жабдыққа байланысты элементтерін зерттеу. Қоғамдық ғимараттың заттық-кеңістіктік ортасы пәннің жобалау нысаны болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дизайндағы энерготиімді қағидалар
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқытудың мақсаты – білімгерлердің дизайн саласындағы энерготиімді жобалауға қажетті білім мен дағдыларын қалыптастыру. Дизайн нысандарын дамытудағы қазіргі заманғы үрдістерін көрсету. Заманауи ғылымда ең тиімді шешім табу әдісі - «жүйелік талдау» - бұл балама таңдау, әртүрлі физикалық сипаттағы күрделі ақпараттарды талдауды талап ететін жағдайларда шешімдерді қабылдаумен айналысатын пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дизайн нысандары өндірісі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - болашақ жас мамандарды сәулеттік ортаны жобалауда өндіріс пен модельдеудің теориялық негіздерімен оларды заттық-кеңістіктік ортаны қалыптастыру мен ұйымдастыру кезіндегі негізгі бағыттарымен, өндіріс құралдарымен және материалдарымен таныстыру. Білімгерлерге шығармашылық ойлауды дамытудың әдістемесін және шығармашылық қызметтің заманауи әдістерін меңгеруді үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Құрылыс материалдары
  Несиелер: 5

  Білімгерлерді әртүрлі материалдар өндірісінің технологияларымен, органикалық және бейорганикалық шикізат базасымен таныстыру. Материалдарды сауатты түрде тану мен жобалауда тиімді қолдана білу, сондай-ақ осы салада ғылыми зерттеулер жүргізу барысында қажетті біліммен қамтамасыз ету. «Құрылыс материалдары» пәнін оқытудың маңызы құрылыс материалдарының құрылымы бойынша белгіленген ерекшеіктеріне сай қалыптастыру мен жобалау жұмыстарында материалдарды тиімді пайдалануды жүзеге асыруды қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ғимараттар мен құрылымдардың типологиясы
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік, идеологиялық, функционалдық, құрылымдық, техникалық, экономикалық, қалалық жоспарлық және сәулеттік-көркемдік талаптарға негізделген ғимараттардың, құрылымдардың және кешендердің түрлері мен типтерінің жіктелуін анықтайды. Ғимараттар мен құрылымдардың түрі, типологиясы ғимараттардың технологиялық байланыстары мен олардың жабдықтарын жобалау стандарттарын, құрамын, өлшемін және сипатын белгілейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дизайн саласындағы нысандарды жобалау-IV
  Несиелер: 5

  Қоғамдық ғимараттардың ішкі кеңістіктерінің сәулеттік-дизайнерлік жобаларын әзірлеудің теориялық негіздерін, техникалық, экологиялық, әлеуметтік және мәдени талаптар мен қағидаларын, ішкі жабдықтардың элементтерін, сондай-ақ интерьер дизайны бойынша жобалардың әдістемесі мен дәйектілігін іріктеуді қарастырады. Интерьердің әртүрлі түрлерін зерттеу, дизайн ерекшеліктері, интерьер дизайнының эргономикалық мәселелері, композициялық бірлікті құрудың көркемдік құралдары, сондай-ақ интерьер кеңістігінің көркемдік бейнесі оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дизайндағы жұмыстық жобалау
  Несиелер: 5

  Жұмыстық дизайн жобалаудың ерекшеліктерімен – жобалау бойынша нысандардағы (сәулеттік ортаның дизайны) жиынтықтардың үлгілерімен таныстыру: интерьерлер, экстерьерлер, шағын сәулеттік формалар, ландшафт дизайны. Жұмыстық сызбалардың жиынтығын әзірлеуге арналған тақырыптарды таңдау. Жұмыстық дизайн-жобалаудың нормативтік құжаттарымен таныстыру. A3, A4 форматты беттерде жоспарларды, фасадтарды, кескіндерді, бөлшектер мен түйіндерді, бас жоспарды экспликацияларымен қоса және материалдар туралы мәлімдемелерді орындау. Жобалаудың нормаларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қалалық ортаны жарықтықтүстік ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты сәулеттік-дизайн саласындағы білім мен тәжірибелік дағдыларды игеру, жарықтықтүстік сәулеттік-дизайнерлік кеңістікті ұйымдастыру әдістері мен қағидаларын меңгеру болып табылады. Көркемдік-композициялық ойлаудың және кәсіби көзқарастың негізінде қаланың жарықтықтүстік ортасын жобалау бойынша негізгі теориялық білімдерді игеру. Сәулеттік ортаны жарықтықдекоративтік ұйымдастырудың негізгі факторларымен таныстыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сәулеттік ортаның типологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қоршаған ортаны жобалаудың типологиялық маңызы туралы құрылымдық білімді беру және жобаланған нысанның аналитикалық көрінісін жасау кезінде сілтеме жасау болып табылады. Кез-келген жобалау жұмыстары ортаның жобалау нысанының типологиялық ерекшеліктерін алдын-ала жалпылаусыз мүмкін емес. Типологиялық ерекшеліктерді алдын-ала талдау тиіс және сонымен бірге жобаланатын нысанның әлеуметтік маңыздылығына назар аудару керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Диплом/Жоба алдындағы талдау
  Несиелер: 10

  Пән болашақ дизайнерлерге жоба жасау алдындағы жиналған материалды іздеу мен талдау дағдылары мен қабілеттерін игеруге, ұқсас шет елдік және отандық жобалар мен нысандарды салыстыруға, болашақ жобаның өз тұжырымдамасын жасауға бағытталған. Жобалау нысанының нақтыланған бастапқы мәліметтері мен сәулеттік-дизайнерлік талдау іс-әрекеттері мазмұнының кейбір негізгі тапсырмаларымен білімгерлерді таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жобалық-сметалық іс
  Несиелер: 5

  Жобалық-сметалық құжаттаманы дайындау және шығарудың сатылары мен кезеңдерін зерттеу (жобалық жұмыстарды ұйымдастыру, жоспарлау және басқару, жобалық-сметалық құжаттарды келісу және бекіту). Сәулет дизайны процесінде осы пәнді меңгерудің мұндай әдістері бастапқы мәліметтерді зерттеу мен талдау, тиісті мәселелерді шешу, эксперименталды жобалау әдісі ретінде пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • BIM-технология негіздері
  Несиелер: 6

  Автоматтандырылған жобалаудың жаңа технологиялары - BIM-Building Information Modeling (BIM-Building Information Modeling) немесе BIM технологиясы қарастырылып оқытылады. Жақын арадан бастап ҚНИМТ (Құрылыс Нысандарын Информациялық Модельдеудің Технологиясы) деп аталатын, BIM-ғимаратты информациялық модельдеу (BIM-Building Information Modeling) немесе BIM технологиясының соңғы компьютерлік жобалау технологиясының негіздерімен және тұжырымдамаларымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дизайн саласындағы нысандарды жобалау-III
  Несиелер: 5

  Білімгерлердің санасында тұрғын ортаға байланысты жеке-шығармашылық көзқарасты қалыптастыру, аралас қабатты тұрғын үйдің тұрғын ортасын заттық-кеңістіктік ұйымдастыруды игеру. Жеке элементтер мен әртүрлі күрделі дәрежелі заттық-кеңістіктік ортаның кешендері пәннің жобалау нысаны болып табылады. Ұсынылатын пән білімгерлердің оқу барысында алған теориялық білім мен тәжірибелік дағдылардың кешенін біріктіреді. Бастапқы алғышарттарды талдау мен жіктеу әдісі, мәселелерді шешудің кешенді әдісі, жобалаудың дәстүрлі эксперименттік әдістері, жобалық материалдарды ұсынудың графикалық және макеттік әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тұрғын ортаны заттық-кеңістіктік ұйымдастыру-III
  Несиелер: 5

  Білімгерлердің санасында тұрғын ортаға байланысты жеке-шығармашылық көзқарасты қалыптастыру, аралас қабатты тұрғын үйдің тұрғын ортасын заттық-кеңістіктік ұйымдастыруды игеру. Жеке элементтер мен әртүрлі күрделі дәрежелі заттық-кеңістіктік ортаның кешендері пәннің жобалау нысаны болып табылады. Ұсынылатын пән білімгерлердің оқу барысында алған теориялық білім мен тәжірибелік дағдылардың кешенін біріктіреді. Бастапқы алғышарттарды талдау мен жіктеу әдісі, мәселелерді шешудің кешенді әдісі, жобалаудың дәстүрлі эксперименттік әдістері, жобалық материалдарды ұсынудың графикалық және макеттік әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тұрғын ортаны заттық-кеңістіктік ұйымдастыру-IV
  Несиелер: 5

  Тұрғын кешендерінің тұрғын ортасын заттық-кеңістіктік ұйымдастырудың сәулеттік-дизайнерлік жобасын жасаудың негізгі әдісін игеру. Білімгерлерге жобалау саласындағы болашақ кәсіби қызметіне қажетті білім беру мен тиісті дағдыларды қалыптастыру. Оқу үдерісінің жалпы әдістемелік құрылымындағы негізгі пәндердің бірі болып табылады. Ол барлық жалпы білім беруді және арнайы курстарды шоғырландырады, қалыптасқан теориялық білімді қолданбалы және кәсіби дайындықтың жоғары сатысы болып саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер ұсыну қабілеті. Кәсіби этикалық нормаларды білу және түсіну, кәсіби қарым-қатынас тәсілдерін меңгеру. Ақпаратты көпшілік алдында беру дағдылары (соның ішінде шешендік дағдылар, кәсіби және ғылыми лексиканы меңгеру, тыңдаушыларды талқылау процесіне тарта білу).

 • Код ON2

  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерін білу. Осы тілдерде кәсіби әңгіме жүргізе білу.

 • Код ON3

  ҚР даму кезеңдері мен тарихын білу. Кең ой-өрісі бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндер саласындағы базалық білімді меңгеру. Тарихи дамудың саяси, әлеуметтік-мәдени, экономикалық факторларын талдау және түсіндіру.

 • Код ON4

  Ашық және жабық кеңістіктердегі заттардың, объектілер мен ортаның эскиздік бейнелеу дағдыларын меңгеру. Сондай - ақ, заттардың жай-күйін және жобаланатын объектінің сыртқы келбетін түстік және жарық беру дағдысы. Композициялық және графикалық шешімдерде және макеттерді орындауда шығармашылық дизайнерлік тұжырымдама жасау.

 • Код ON5

  Қоғамның мәдени және тарихи дәстүрлеріне, табиғатқа, әлемдік және отандық көркем және сәулет-қала құрылысы мұрасына құрметпен қарау. Өнер тарихы мен материалдық дизайн мәдениетін білу, әлемдік және отандық көркем және сәулет-қала құрылысы мұрасын әр түрлі өлшемдер бойынша салыстыра білу.

 • Код ON6

  Дизайн-жобалау саласындағы ақпараттық технологияларды, компьютерлік жобалаудың заманауи әдістерін және дизайн-жобаларды орындау үшін тиісті әдістемелерді қолдануды білу. Заманауи білім беру және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жобалық ақпаратты басқарудың компьютерлік құралдарын, жаңа ғылыми және кәсіби білімді практикада қолдану қабілеті.

 • Код ON7

  Дизайн-жобалаудың заманауи құралдарын, әдістері мен формаларын меңгеру. Дизайн-жобалаудың халықаралық тәжірибесін талдай білу, дизайнерлік қызметке жоғары мотивацияға ие болу, дизайнерлік қызмет саласында іргелі және қолданбалы білімді біріктіру жолымен дизайнерлік шешімдерді ұғыну.

 • Код ON8

  Жобалау жұмыстарын ұйымдастыру принциптерін білу. Жобалау-жобаларды әзірлеу кезінде энергия тиімді материалдарды, конструкциялар мен технологияларды пайдалану.

 • Код ON9

  Ортаның экологиялық, композициялық-көркемдік, технологиялық және өзге де қасиеттерін жетілдіруді іздестірумен байланысты жалпы негіздемелер, қосымша зерттеулер жүргізу.

 • Код ON10

  Жобалау және ғылыми жұмыс нәтижелерін қорғау кезінде білім мен іскерлікті пайдалану, сондай-ақ жоба алдындағы талдаулар мен зерттеулерді өз бетінше жүргізу қабілеті. Инновациялық әдістерді қолдана отырып алынған жобалық зерттеулердің нәтижелерін көрсете білу.

6B02102 Интерьер дизайны
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн және компьютерлік графика
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top