Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04203 Кеден ісі в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты - білімі, дағдылары және ұйымдастырушылық басқару дағдылары бар, зерттеу жүргізуге, кедендік операцияларды жүргізуге, кедендік рәсімдерді қолдануға, кедендік төлемдерді өндіруге, кедендік бақылауды жүзеге асыруға, кәсіби салада құқық қолдану дағдыларына ие жоғары білікті мамандарды даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты - болашақ магистрдың кәсіби қызметінде ағылшын тілін белсенді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдете білу. Магистранттың дағдыларын дамытудағы негізгі принциптер: - ғылыми ақпарат алу және беру үшін мамандық бойынша ағылшын тіліндегі әдебиеттерді оқу; - Аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі алынған ақпаратты тіркеу; - магистрлік мамандығына және ғылыми жұмысына байланысты тақырыптар бойынша ағылшын тілінде әңгіме жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кеден құқық теориясы мен практикасының өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Кеден-құқықтық институттардың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларын меңгеру, атқарушы органдардың жүйесін ұйымдастыру принциптерін зерделеу, мемлекеттік органдардың өкілеттіктерін жүзеге асырудың кедендік және құқықтық нысандары мен әдістерін талдау, кедендік-құқықтық қызметтің арнайы түрлерін, соның ішінде әкімшілік шараларды зерделеу құқықтық мәжбүрлеу, әкімшілік жауапкершілікті қолдану және қолдану; әкімшілік процестің теориялық және практикалық негіздерін, сондай-ақ әкімшілік процестегі адвокаттың кәсіптік қызметіне қажетті дағдыларды қалыптастыру, атап айтқанда: мән-жайларды тиісті түрде білу, құжаттарды әзірлеу, әкімшілік рәсімдердің нормативтік құқықтық актілерінің жобалары бойынша құқықтық пікірлер беру, сот шешімдерін қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады. Сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Ғылымға және ғалымдарға қажеттілік күшейіп отырған қазіргі заманда бұл пәнді зерттеу қоғам үшін де, жас ізденуші үшін де аса маңызды. Арнайы философиялық талдау пәні болып табылатын ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылықтары және ғылымның білімнің құрылымы, ғылымның мамандық және әлеуметтік институт ретіндегі ерекшеліктері, ғылыми ізденіс жүргізу әдістері, ғылымның қоғам дамуындағы рөлі туралы білім қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Педагогикалық ғылымды және оның адам ғылымы жүйесіндегі орны, білім берудің қазіргі заманғы парадиг-масы, Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесі, білім бе-ру және маманның жеке басын қалыптастыру және білім берудегі басшылықты қарастырады. Педагогикалық ғы-лымның әдістемесі, білім беру әдістері мен формалары туралы мәлімет беріледі. Оқытушының кәсіби және ком-муникативтік құзыреттілігін ашуға ықпалы. Пән оқыту теориясы, білім мазмұны, оқу үдерісін ұйымдастыру, СӨЖ ұйымдастыру білімдерді қалыптастырады. Жаңа білім беру технологиялары, оқыту материалдарын құрастыру технологиясы туралы ұғымдарды қалыптастырады. Ғылыми жұмыс теориясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кедендік басқарудың заманауи мәселелері
  Несиелер: 6

  Курс студенттерге арналған кедендік басқарудың негіздері туралы теориялық білімдер мен әдіснамалық жүйені қалыптастыруға ықпал етеді; кедендік басқару нысандарын, әдістерін, механизмдерін зерттеу; қазіргі заманғы жағдайларда кедендік бизнесті мемлекеттік басқарудағы қазіргі процестерді талдау дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кеден органдарының әкімшілік және юрисдикциялық қызметі
  Несиелер: 6

  Курс магистрлердің кеден органдарының әкімшілік және юрисдикциялық қызметін жүйелі түрде түсінуіне және әкімшілік процесс құрылымында оның орнын қалыптастыруға ықпал етеді: әкімшілік рәсімдерді талдау және қолдану дағдыларын дамыту; нормативтік құқықтық актілермен, ғылыми көздермен және ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу дағдыларын игеру; әкімшілік құқықты білікті қолдану дағдыларын игеру; құқық қорғау органдарын жүзеге асыруда әкімшілік құқық қолдану тәжірибесін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әкімшілік құқық теориясы мен практикасының өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Әкімшілік-құқықтық институттардың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларын меңгеру, атқарушы органдардың жүйесін ұйымдастыру принциптерін зерделеу, мемлекеттік органдардың өкілеттіктерін жүзеге асырудың әкімшілік-құқықтық формалары мен әдістерін талдау, әкімшілік-құқықтық қызметтің арнайы түрлерін, құқық қолдану, әкімшілік жауапкершіліктің мазмұны мен қолданылуы; әкімшілік процестің теориялық және практикалық негіздерін, сондай-ақ әкімшілік процестегі адвокаттың кәсіптік қызметіне қажетті дағдыларды қалыптастыру, атап айтқанда: мән-жайларды тиісті түрде білу, құжаттарды әзірлеу, әкімшілік рәсімдердің нормативтік құқықтық актілерінің жобалары бойынша құқықтық пікірлер беру, сот шешімдерін қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді. Курс заманауи іскерлік адамның қызметінде этикет туралы, менеджердің коммуникативті құзыреттілігі, басқарушылық қызметтегі эмоционалды және ерікті күйлері туралы және қызметті басқара білу туралы қабылеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кеден саласындағы зерттеу әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Білім алушыда ғылыми зерттеулер жүргізудің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын, сондай-ақ теориялық-эксперименттік зерттеулер деректерін өңдеу мен талдау әдістемелерін қалыптастырады. Ғылыми эксперименттер жүргізу, зерттеу нәтижелерін бағалау, жаңа эксперименталды деректерді олардың барабарлығын тексеру үшін қабылданған үлгілердің деректерімен салыстыру және қажет болған жағдайда үлгілерді жақсарту үшін өзгерістер ұсыну, ғылыми зерттеулерді жүргізудің қазіргі заманғы технологияларын пайдалана отырып, машина жасау өндірісінің процестерін, құралдары мен жүйелерін математикалық үлгілеуді орындау, шығарылатын бұйымдардың, технологиялық процестердің, машина жасау өндірісінің құралдары мен жүйелерінің сапасын зерттеуге мүмкіндік беретін теориялық модельдерді әзірлеу қабілеті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Конфликтология
  Несиелер: 5

  Пәнде конфликтологияның негізгі категориялары, қақтығыстық технологияларды жанжалды басқару типологиясы қарастырылады. Курста қақтығыс жағдайында адамның мінез-құлқы туралы теориялар, тиімді қарым-қатынас технологиялары және қақтығыстың ұтымды мінез-құлқы зерттеледі. Жанжалдарды шешудегі келіссөздер процесінің психологиясын, жанжалдарды шешу технологиясы ретінде медиация қолданады. Қоғамдағы қақтығыстар, ұйымдардағы қақтығыстар, жанжалдар мен стресстер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес шешімдерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Шешім қабылдау процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау жүргізуге көп көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді компьютерде шешу алгоритмдерді шығару қабілеттілігі қалыптастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Жобаларды басқару әдістерінің даму тарихымен таныстырады; жобаның тұжырымдамасын әзірлеу, оны құрылымдау және бағалау бойынша шешімдер қабылдаудың әдістемелік тәсілдерін зерттейді; жобаның өмірлік циклінің түрлі сатыларында жоба менеджерінің рөлін және функцияларын меңгеру; жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық нысандары және оларды әзірлеу, оңтайландыру әдістерімен таныстырады. Жобаның жетістіктерін жоспарлау және бақылау құралдарын зерттейді; зерттеу және шығармашылық жұмыс дағдыларын дамытуға, бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып жобаларды экономикалық модельдеуге көмектеседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кедендік операциялардың мәселелері
  Несиелер: 6

  Кедендік операциялар, кедендік рәсімдерді қолдану, тауарларды шығару және кедендік декларацияларды бақылау саласындағы білімді, дағдыларды және қабілеттерді қалыптастыру: - сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар мен кеден органдарының лауазымды тұлғалары кедендік операциялар саласындағы білім мен дағдылар кешенін қалыптастыру; - кедендік рәсімдерді қолдану кезінде білім мен дағдылар кешенін қалыптастыру; - сыртқы экономикалық қызметке қатысушы кедендік рәсімнің таңдауын бағалау кезінде кеден органдарының лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттерінің дағдыларын қалыптастыру; - кедендік декларацияның барлық түрлерін толтыру дағдыларын қалыптастыру; - трейдерлер мен азаматтардың азаматтық құқықтарын қорғау саласындағы білімдер, дағдылар мен қабілеттердің кешенін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кеден қызметкерлерінің қызметтен өтуі мен әдептілігі
  Несиелер: 5

  Қызмет көрсету туралы идеяларды қалыптастыру кеден органдарының лауазымды тұлғалары кеден органының лауазымды тұлғасы болып табылады органдар мен қарым-қатынас этикасы: - қызметті реттейтін құқықтық актілерді зерттеу кеденде, мемлекеттік құпияларды қорғауда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес - кеден органының лауазымды тұлғасының имиджін қалыптастыру; - тәуелсіз ойлау дағдыларын дамыту, көшбасшылық және командада жұмыс істеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті басқару
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметтің әлеуметтік маңыздылығын, теңдестірілген шешімдердін оқытады. Өмірлік ұстанымға, талантқа, дүниетанымға, теориялық білімге және практикалық дағдыларға, кәсіпкерлердің экономикалық белсенділігіне байланысты болатын ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің маңыздылығымен таныстырады, Кәсіпкерлік қызметте инновациялық технологияларды пайдалану, кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты жүзеге асыру және іздеу дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кеден саласындағы тыйым салу және тыйым салуды: іске асырудың құқықтық мәселелері
  Несиелер: 5

  Кедендік реттеу саласындағы қорғаныс және шектеулер саласындағы білім, дағдылар мен қабілеттерін қалыптастыру: - тарифтік емес реттеу шараларын жүйеленген білімді қалыптастыру; - тыйым салулар мен шектеулер қолданылатын тауарлардың қозғалысына бақылау жасау үшін теориялық, практикалық және арнайы білімдер мен дағдыларды игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кеден саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтарды саралау мәселелері
  Несиелер: 6

  Қылмыстық саласындағы магистранттарды тереңдетіп оқыту қылмысқа қарсы күрестің құқықтық негіздерін құрайтын құқықтар, жауапкершіліктің сөзсіз және қатаң қағидасы негізінде қылмыстық құқық қолдану шараларын саралау қылмыскердің, оның жеке басының ауырлығына байланысты және басқа да жағдайлар. Қылмыстық саласындағы теориялық білімді игеру құқықтар ерекшеліктерді нақты түсінуге мүмкіндік береді пәннің мазмұны, талап етілетін құқықтық нормалардың мазмұны әрбір адвокат жеке өз шешімін қабылдады кәсіби тапсырмалар, олардың дағдыларын қалыптастыру, практикалық қылмыстық құқық қолдану тәжірибесі сот, құқық қорғау және басқа да құқық қорғау органдары іс-шаралар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызмет құқығы
  Несиелер: 6

  Курс магистрлердің кеден органдарының сыртқы экономикалық қызметін жүйелі түрде түсінуіне және сыртқы экономикалық процесстердегі оның орнын қалыптастыруға ықпал етеді: Сыртқы экономикалық рәсімдерді талдау және қолдану дағдыларын дамыту; сыртқы экономикалық нормативтік құқықтық актілермен, ғылыми көздермен және ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу дағдыларын игеру; сыртқы экономикалық нормаларды білікті қолдану дағдыларын игеру; оның құқық қорғау қызметін жүзеге асыруда сыртқы экономикалық нормаларды құқық қолдану тәжірибесін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кеден органдарының қызметін реттейтін әкімшілік-кедендік құқық институттары
  Несиелер: 6

  Магистранттарды қалыптастыру: құқықтық сана, кеден саласындағы құқықтық қатынастарды реттеу механизмінің мәнін түсіну, кеден саласындағы басқару қызметінің формалары: - магистранттардың кеден органдарының қызметін реттейтін әкімшілік және кедендік құқықтың негізгі институттарының мазмұны мен көздерін зерделеу; - мемлекеттік органдар жүйесін анықтайтын және кеден органдарының осы жүйесіндегі орнын анықтайтын әкімшілік құқық ғылымының маңызды институттарды магистранттардың оқуы;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кеден органдарының құзыретіне жататын қылмыстарды тергеу мәселелері
  Несиелер: 5

  Жоғары оқу орнынан кейінгі білім сәйкестендіру саласындағы теориялық білім және практикалық дағдылар және әкімшілік құқық бұзушылықты тергеудің негіздері, кеден органдарының құзыретіне жатқызылған: - заң ғылымдарының негізгі теориялық ережелерін игеру байланысты құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік саласындағы кеден органдарының құзыреті; - магистранттың кеден қызметі мен оның мамандандырылған (жедел) орны мен рөлі туралы хабардар болуы. сәйкестендірудегі бірліктер (органдар) және өз құзыретіндегі құқық бұзушылықтарды тергеу кеден органдары;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кедендік реттеу саласындағы тыйым салулар мен шектеулер
  Несиелер: 5

  Кедендік реттеу саласындағы қорғаныс және шектеулер саласындағы білім, дағдылар мен қабілеттерін қалыптастыру: - тарифтік емес реттеу шараларын жүйеленген білімді қалыптастыру; - тыйым салулар мен шектеулер қолданылатын тауарлардың қозғалысына бақылау жасау үшін теориялық, практикалық және арнайы білімдер мен дағдыларды игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылым философиясы, Психология және педагогика мәселелерінде ой-өрісін көрсету, гигиена және еңбекті қорғау негіздеріне оқытудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану, әртүрлі психологиялық жағдайларда оңтайлы нұсқаларды табу және басқару шешімдерін қабылдау қабілеті

 • Код ON2

  Халықаралық ортада ағылшын тілінде кәсіби әңгіме жүргізу қабілеті, ғылыми-техникалық және педагогикалық сұрақтардың кең шеңбері бойынша сұхбатты қолдай білу

 • Код ON3

  Кәсіби қызметте әкімшілік құқық нормаларын жүзеге асыру дағдысын игеру

 • Код ON4

  Сыртқы экономикалық қызметте кеден құқығы нормаларын іске асыру дағдыларын меңгеру, ұйымдар мен кәсіпорындар-дың сыртқы экономикалық қызметін талдау, ұйымдастыру және сүйемелдеуді, кеден ісіндегі құқық бұзушылықтардың туындауына жол бермеу және анықтау, Халықаралық келісім-шарттар жасай білу, тауарлардың, қызмет көрсетулер мен зи-яткерлік меншік объектілерінің импорты мен экспорты бойынша сыртқы сауда мәмілелерінің әр түрлі түрлерін жүзеге асыру, кеден органдарымен және олардың құрылымдық бөлімшелерімен тиімді өзара іс-қимыл жасай білу,кеден

 • Код ON5

  Кеденнің (кеден бекетінің) және олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін басқару жөніндегі шешімдерді дайындау

 • Код ON6

  Кеден ісінің өзекті ғылыми - практикалық мәселелерін қолдану және білу қабілеті

 • Код ON7

  Кедендік операцияларды жасау кезінде кеден заңнамасы мен кеден ісі туралы заңнаманы сақтауын бақылауды жүзеге асыру қабілетін игеру

 • Код ON8

  Сыртқы экономикалық қызметте кеден құқығы нормаларын іске асыру дағдыларын меңгеру, ұйымдар мен кәсіпорындар-дың сыртқы экономикалық қызметін талдау, ұйымдастыру және сүйемелдеуді, кеден ісіндегі құқық бұзушылықтардың туындауына жол бермеу және анықтау, Халықаралық келісім-шарттар жасай білу, тауарлардың, қызмет көрсетулер мен зи-яткерлік меншік объектілерінің импорты мен экспорты бойынша сыртқы сауда мәмілелерінің әр түрлі түрлерін жүзеге асыру, кеден органдарымен және олардың құрылымдық бөлімшелерімен тиімді өзара іс-қимыл жасай білу,кеден

 • Код ON9

  Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың және кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын өзге де тұлғалардың кедендік операцияларды жасау кезінде Қазақстан Республикасының кеден заңнамасы мен кеден ісі туралы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асыру; мемлекеттік басқару құрылымындағы кеден органдары жүйесінің орны мен рөлін айқындау, Кеден (Кеден бекеті) мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін басқару жөніндегі шешімдерді дайындау мен таңдауды жүзеге асыру)

 • Код ON10

  Кеден ісінің өзекті ғылыми-практикалық мәселелерін білу, осы білімді кәсіби қызметте қолдана білу

 • Код ON11

  Кеден операцияларын жасау кезінде кеден заңнамасы мен кеден ісі туралы заңнаманың сақталуын бақылауды жүзеге асыру

Top