Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04105 5В050700-Менеджмент в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Фандрайзинг
  Несиелер: 8

  «Фандрайзинг» пәні фандрайзинг негіздерін, жалпы түсініктерін, қорларды іріктеу әдістерімен өтінімдерді жазу әдістерін, инвестициялық жобалар туралы жалпы түсініктерді қарастырады. Фандрайзинг, өтінімдерді дайындау және есеп беру ерекшеліктері, халықаралық және жеке қорлар мен зерттеулерді қаржыландыратын бағдарламалардан тұрады. Онда инновациялық жобаның құрамы мен ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 4

  Экономикалық теория экономика негіздерін,қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму эволюциясын,жеке меншіктік өндірудің заңдық құқықтарын,ұлттық экономика деңгейін, мезоэкономика мен әлемдік экономиканың қалыптасу ерекшеліктерін,қоғамдық шаруашылық формаларын,меншік қатынастары мен оның экономикадағы ролін,нарықтың экономикалық жүйе ретінде қарастырылуын,капиталды және т.б. мәселелерді қарастырады .

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • IT технологиялар және цифрау
  Несиелер: 4

  «IT-технологиялар мен цифрландыру» пәні ақпараттық және компьютерлік технологияларды құру, тарату, сақтау және қабылдау, сондай-ақ ақпараттық жүйелер (ақпараттық жүйенің концепциясы), автоматтандырылған ақпараттық жүйе (ААЖ), автоматтандырылған ақпараттық жүйенің пәндік аймағын, ААЖ құрылымын, AАЖ классификациясын, AАЖ пайдаланушыларының санаттарын, ақпараттық жүйелерді пайдаланудың негізгі бағыттарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Экономикадағы математика келесі мәселелерді: сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия элементтері, матрицалар және детерминанттар, сызықтық теңдеулер мен теңсіздіктер жүйесі, матрицалық талдаудың векторлық алгебра элементтері, бір және бірнеше айнымалы функциялардың дифференциалды есептелуі, ықтималдық теориясы мен математикалық статистиканың негізгі элементтері және т.б. қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 4

  «Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар» пәні оқу жоспарының базалық пәндер бөлігіне жатады және келесі бөлімдерден тұрады: Ақпараттық технологияларды енгізу, ақпараттық технологияларды ұйымдастыру және құралдары, құжаттарды қолдау үшін ақпараттық технологиялар, интеграцияланған бағдарламалық өнімдерді пайдалану, компьютерлік ақпараттық жүйелерді ұйымдастыру, басқару шешімдерін интеллектуалды қолдау үшін компьютерлік технологиялар, жұмыс нәтижелерін бағалау және инновациялық даму бағыттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  «Микроэкономика» тұтынушылық мінез-құлық теориясын, компанияның теориясын, өндіріс факторлары нарықтарының теориясы мен оларға баға беру мәселелерін қарастырады. Курс нарық құрылымы талдамының келесі тақырыптарын : монополиялар, олигополия, монополиялық бәсекелестік, бәсекелес ортада тиімді ұстанымдарды сақтаудағы мінсіз бәсекелестік, нарықтық құрылымдарды талдауды қамтиды. Бұдан басқа, мемлекеттік қызметтегі нарықтық қатынастардың кемшіліктерін жою үшін,сыртқы әсерлерді реттеу құралдарын, асимметриялық ақпаратты жою шараларын, қоғамдық тауарларды жеткізу жолдарын қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Менеджмент кәсіпорынды ұйымдастыру мен басқарудың негізгі қағидаттары мен әдістерінің бірі бола отырып, кәсіпорындарды басқарудың теориясы мен тәжірибиесі негіздерін, менеджменттегі шешімдерді қабылдау үдерістерін басқарудың негіздері мен принциптерін қарастырады, нарықтың экономикалық қатынастарын қалыптастыру үшін жаңа білімді, мамандар даярлауды талап етеді. Сонымен қатар,түбегейлі жаңа міндеттерді шешу үшін заманауи құралдарға сүйенеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  «Бухгалтерлік есеп» пәні бухгалтерлік есептің басқа түрлерінің арасында, оның субъектісі, әдісі, кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру сияқты нақты орынды анықтайды. Қаржылық есеп беру стандарттарын, бухгалтерлік қызметтің мазмұнын, оның әдістемелері мен тәсілдерін, оны жүзеге асыру мақсаттары мен әдістерін оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономика экономикалық жүйенің заңды тұрғыда қалыптасуын жалпылама түрде оқытатын экономикалық теорияның бір бөлігі. Ол экономиканың тұтас алғанда қалай жұмыс істейтініне, бір мемлекеттің ұлттық экономикасының даму жағдайларына, факторларына және нәтижелерін талдауға негізделген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Маркетинг жаңа өнімдер мен қызметтерді дамыту, баға белгілеу саясатын әзірлеу, тұтынушыларға өнімдерді ілгерілету және жеке тұлғалар мен ұйымдардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған дайын өнімдер мен қызметтерді сатуға арналған жоспарлау және басқару қызметін зерттеу және зерттеу жұмыстарын қарастырады және оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көрсетілім шеберлігі мен шешендік өнері
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: шешен мен аудиторияның психологиялық қарым-ұ-ө-қатынас механизмі,аудиторияда оратордың сөйлеу мәнері,оның сөйлеу факторлары,ережелері және тиімділігі,ауызша және ауызша емес сөйлеу мәнері,оратордың сыртқы мінез-құлық бейнесі, аудиторияның ораторды қабылдауы, оратордың даралануы, алғашқы әсер, оратордың аудиториядағы қимыл қозғалысы, аудиториядағы толқынысты жеңу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес әдебі
  Несиелер: 5

  Іскерлік этикасы тұтынушылармен (CRM) қарым-қатынасты басқарудағы тұжырымдамалар мен қағидаларды,ішкі маркетингтік түсінікті, «тұтынушылық»қатынас құрылымын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ тілі» - коммуникативтік-дискурстық аспектіде қазақ тілі мазмұнын, кәсіп пен мамандықтың негізін, іскерлік қарым-қатынас мәдениетін, маманның жалпы мәдени, зияткерлік, әлеуметтік және кәсіптік қасиеттерін қамтитын пәнаралық білім саласы болып табылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік психология - әлеуметтік топтарға енуіне байланысты, адамдардың мінез-құлқының және іс-әрекеттерінің заңдылықтарын зерттейтін психологияның бір тармағы болып табылады, сондай-ақ топтардың өздерінің психологиялық сипаттамасын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 4

  «Көшбасшылық» пәні заманауи менеджердің кәсібилігін анықтайтын,нақты,тәжірибиелік мазмұнмен барлық білім интеграциясын толықтыра отырып,көшбасшылық теориясының ғылыми түсінігін қалыптастырады;студенттерге әлеуметтік экономикалық жүйедегі көшбасшылықтың жалпы теориялық мазмұнын меңгеруге мүмкіндік береді; көшбасшылық теориясына шығармашылық инновациялық тәсіл қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағдарланған шет тілі студенттерді даярлау бағытын ескере отырып ,тіл үйретудің заманауи ағымдағы үрдістері мен талаптарын қарастырады.Ол жерде оқытудың мақсаты мен міндеттері, академиялық және кәсіби қарым-қатынаста шет тілдерін сөйлеу қызметін жүзеге асыру дағдылары, осы дағдыларды жүзеге асыру жағдайларын сипаттау, академиялық және кәсіби сөйлеуге тән негізгі тілдік материалдар ескерілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық негіздері (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  Құқық негіздері – мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы бастапқы ұсыныстарды қалыптастыруға ықпал ететін негізгі заң оқу пәні.Бұл пәнді оқытуға мемлекет және құқықтың пайда болуы, дамуы мен жұмыс істеу заңдылықтары, негізгі заң ұғымдарын анықтау, сондай-ақ конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық сияқты қазақстандық құқықтың базалық салалардың негізгі ережелері кіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент бойынша тәжірибие
  Несиелер: 4

  Осы оқулықтың мақсаты болашақ мамандардың белгілі бір тәжірибелік дағдылары мен қабілеттерін мемлекеттік стандарттардың жаңа талаптарына сәйкес қалыптастыра отырып, келешек менеджерлерге (орта буын менеджерлері) көмектесу болып табылады.Сондай-ақ,менеджмент аймағында,экономикалық және әлеуметтік ғылымдар, ұйым мен персоналды басқаруда белгілі бір дағдыларды дамыту және нығайту,болашақ интегралдық басқаруды қалыптастыру үшін тиімді басқару тұжырымдамалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарас пен студенттердің құқықтық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Курс жемқорлыққа қарсы тұрудың шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жақсарту, жемқор мінез-құлықтың психологиялық ерекшеліктері, жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері туралы «сыбайлас жемқорлық» тұжырымдамасының теориялық және әдіснамалық негіздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Жобаны басқару - бұл адамдарды ұйымдастыру және басқару, уақыт, шығындар мен ресурстар арқылы жобаны логикалық тұжырымға енгізу жәнетолықтыру. Жоғарыда айтылғандай, әрбір жобада,өзін ерекшелендіретін айрықша белгілері болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тұтынушылардың мінез-құлқы
  Несиелер: 5

  Тұтынушының мінез-құлқы тұтынушының дұрыс пікірін тексереді. Тұтынушылардың мінез-құлқына әсер ету. Тұтынушылар туралы ақпарат және оларды қорғау. Постмодерндік позициялар. Тұтынушыларды түсінудің негізгі принциптері. Мінез-құлық ғылымдарын дамыту: Екінші дүниежүзілік соғыстың алдындағы кезең; соғыстан кейінгі кезең; E. Фрейдтің әсері; мінез-құлық ғылымының қазіргі жағдайы. Нарықты сегменттеу. Өзгерістерді жоспарлау және демографиялық талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фирма ішіндегі жоспарлау
  Несиелер: 5

  Фирмаішілік жоспарлау компания мақсаттарына, оның қызметінің нәтижелеріне, мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті жолдар мен ресурстарды болжауға байланысты маңызды басқару функциясы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  «Кәсіпкерлік» пәні экономикалық дағдарыс жағдайында кәсіпкерлік қызметтің жағдайын және бизнес жүргізу ерекшеліктерін бағалау; кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу; кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеу; шаруашылық жүргізуші субъектілерді есепке алу, есеп беру және салық салуды ұйымдастыру; меншік, қаржы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін кадрларды қалыптастыру тәртібі; кәсіпкерлік субъектілерінің маркетингтік қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Курс қаржыландыруды ұйымдастыру және басқару негіздерін, Қазақстан Республикасының қаржы жүйесінің құрамы мен құрылымын, шаруашылық субъектілерінің қаржыларын, мемлекеттік қаржыны (салық, мемлкеттік және бюджеттен тыс қаржылар, мемлекеттік кредиттер және мемеекеттік қарыздар), сақтандыру негіздері, қаржының маңызды проблемаларын дәйекті түрде қарастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Бизнесті бағалау бағалау қызметіне, нормативтік - құқықтық актілерге негізделген. Объектінің кез-келген мүлігін бағалау, нақты нарықта белгілі бір уақытқа жасалатын әлеуетті және нақты кірістерді ескере отырып, объектінің құнын анықтаудың мақсатты процедурасы болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Нейромаркетинг
  Несиелер: 5

  Нейромаркетинг тұтынушылардың өздері туралы ақпарат алудың субъективті әдістерін пайдаланбай, тұтынушылық талғамының объективті жолдарын іздейді, сондай-ақ, тұтынушы тауарды сатып алғанға дейін оларды іске асыруға ынталандырады және өз ойын жарнамалық хабарламалар арқылы қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Табиғат пайдалану экономика
  Несиелер: 5

  «Табиғатты пайдалану экономикасы»табиғатты пайдалану экономикасын түсіндіретін барлық сұрақтарға қатысты негізгі тұжырымдамалар мен категорияларды қарастырады. Пәннің негізгі ерекшелігі - экологиялық және экономикалық өзара әрекеттесуге жүйелі көзқарас, табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны қорғаудың микро- және макроэкономикалық тұрғыдан пайдалану проблемаларын зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Еңбек туралы заң Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасының теориялық мәселелерін, жалдамалы жұмыс тәжірибесін ұйымдастыруды, еңбек заңнамасының негізгі принциптерін, Қазақстан Республикасының заңнамасында еңбек құқығы туралы орынды терең зерттеуді қамтиды; еңбек қатынастарын құқықтық реттеу саласындағы ғылыми-практикалық қызметтің дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жасыл экономика
  Несиелер: 5

  Пән- экономикалық қауіпсіздік пен «жасыл» экономиканың қағидаттарын енгізудің экономикалық сипаты мен заңдылықтарын зерделейді. Осы қағидаттарды іске асыру үшін қолданбалы құралдарыға көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару психологиясы басқару жүйесіндегі жұмыс тиімділігі мен сапасын жоғарылату мақсатында, басқарушылық қызметтің психологиялық жағдайлары мен ерекшеліктерін талдауды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жанжалдарды басқару
  Несиелер: 5

  Шиеленістерді басқару- ең алдымен кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, адам өмірін, мәдениетаралық қарым-қатынастарда өзара әрекеттесуді басқару үшін гуманитарлық технологияларды дамытуға арналған бағыт.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық салада құқық бұзушылық
  Несиелер: 5

  "Экономикалық қызмет саласындағы құқық бұзушылық" пәні Экономикалық қызмет саласындағы құқық бұзушылықтың қылмыстық-құқықтық сипаттамалары мен ерекшеліктерін зерттейді. Сондай-ақ қылмыстық-құқықтық жаза тағайындау түрлері мен тәртібін және қылмыстық жауаптылықтан босату тәртібін айқындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес ағылшын
  Несиелер: 5

  Іскерлік ағылшын тілі кеңседе, келіссөздер үстелінде,жұмысқа қабылдау кезінде тиімді іскерлік қарым-қатынас курсы болып табылады. Бұл курс интерактивті оқыту саласындағы соңғы жетістіктермен кәсіби ағылшын тілін оқытудың классикалық әдісін біріктіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дағдарысқа қарсы басқару
  Несиелер: 4

  «Дағдарысты (Антикризисті) басқару» пәні келесі сұрақтарды қарастырады: Әлеуметтік-экономикалық дамудағы дағдарыс, Мемлекеттік басқару жүйесіндегі дағдарыс, Ұйымдарды дамытудағы дағдарыс, Дағдарысты басқарудың қажеттілігі мен мазмұны, Кәсіпорындар мен банктердің шығынға ұшырауы, Дағдарысты басқару технологиясы, Дағдарысты басқарудағы адам факторы, Дағдарысты басқарудағы шетелдік тәжірибе.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сапа менеджменті
  Несиелер: 5

  Сапа менеджменті - өндірілетін өнім мен қызмет көрсетудің жоғарғы сапасын қамти отырып, кәсіпорын мен ұйымдарды басқару құралдары мен әдістерін көрсететін ғылыми басқару болып табылады.Ол өндіруші шығындарын төмендетуге,оның нарықтық және қаржылық жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.Сапаны басқарудың статистикалық әдістерін,жалпы сапаны басқарудың тиімділігін бағалаудың заманауи әдістері мен үлгілерін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 7

  Жобаны басқару - бұл адамдарды ұйымдастыру және басқару, уақыт, шығындар мен ресурстар арқылы жобаны логикалық тұжырымға енгізу жәнетолықтыру. Жоғарыда айтылғандай, әрбір жобада,өзін ерекшелендіретін айрықша белгілері болады./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығындарды басқару
  Несиелер: 7

  Шығындарды басқару өндіріс процесінің барлық кезеңдерінде компания ресурстарын үнемдеуді және олардың пайдасын барынша арттыру жолдарын қарастырады. Компаниядағы шығындарды басқару процесі - шығынды тану, оларды есепке алу, топтастыру, тарату және оларды кейіннен талдау бойынша бекітіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорында контролинг
  Несиелер: 5

  «Кәсіпорында бақылау» пәні ұйымды басқаруға қолдау көрсетудің кешенді жүйесін қарастырады, ұйымды басқаруда шешімдерді қабылдау үдерісіне ақпараттық және аналитикалық қолдау көрсетеді. Ол сондай-ақ тәуекелдерді басқаруды, кəсіпорынның кең ақпарат беру жүйесін, стратегиялық, тактикалық жəне операциялық жоспарлау мен сапа менеджменті жүйесін енгізу жүйесін басқаратын негізгі көрсеткіштерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі
  Несиелер: 7

  «Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі»келесілерді қарастырады:Бәсекелестік экономикалық санат ретінде,Нарық сыртқы орта,яғни нарықтың шекарасы ретінде.Бәсекеге қабілеттілік және бәсекелік артықшылық.Бәсекеге қабілеттіліктің экономикалық көрсеткіштері. Бәсекеге қабілеттілік рейтингтері. Бәсекеге қабілетті талдау халықаралық бизнестегі бәсекеге қабілеттілікті қалыптастыру үшін негіз болып табылады. Салалық талдау міндеттері. Негізгі салалық факторлар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коммуникативтік кәсіпорынның есеп саясаты
  Несиелер: 7

  «Кәсіпорынның қарым-қатынас (коммуникативтік) саясаты» пәні өнім нарығын зерттеу кезеңдерін іске асырудың мазмұны мен механизмін зерттеуге негізделген: ақпарат жинау және өңдеу, өнім нарығының құрылымын зерделеу, әлеуметтік зерттеулер әдістерін қолдану арқылы талдау нәтижелерін жүйелендіру қағидаларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 8

  Курс- стратегияны басқару объектісі ретінде және фирманың мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті шешімдерді қабылдаудың бірқатар қағидалары ретінде, әрекеттердің жиынтық моделі ретінде қарастырады; фирманың стратегиясын әзірлеу процесінің элементтерін; сыртқы ортаны және компанияның ішкі ортасын талдау; фирманың стратегиясының көрінетін және жасырын элементтерін; стратегияны басқару; стратегиялық шешімдер мен стратегиялық басқару тиімділігін қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес жоспарлау
  Несиелер: 8

  «Бизнес-жоспарлау» пәні бизнес-модельдерді, бизнес-жоспарлаудың сипаты мен мазмұнын, бизнес-жоспарлауды ұйымдастыру мен әдіснамасын, бизнес-жобаны инновациялық тұжырымдама ретінде, бизнес-жоспар бизнесті жоспарлау құралы ретінде ,Бизнес-жоспарлаудағы маркетингтік зерттеулер, бизнес-жоспарлаудағы маркетингтік стратегия, бизнес-жоспардағы өндірістік бағдарлама, бизнес-жоспардағы тәуекелдерді бағалау, бизнес-жоспардың капитал нарығына жылжуы, бизнес-жоспардың қаржылық аспектілері, дағдарысты басқаруды жоспарлау, жақсы және жаман кеңес беру секілді сұрақтарды қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес коммуникация
  Несиелер: 7

  «Іскерлік қарым-қатынас» пәні келесі сұрақтарды қарастырады: іскерлік қарым-қатынас актілерін құру,ұлттық менталитетпен корпоративтік мәдениет, компанияның ішкі және сыртқы коммуникацияларында қақтығыстарсыз қарым-қатынас дағдылары, іскерлік хаттар жазу ерекшеліктері, келіссөздер және презентациялар жүргізу, жеке тиімділік, командалық жұмыс дағдылары, бизнес ерекшеліктері әртүрлі мәдени орта адамдарымен қарым-қатынас жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаһандық бизнес моделдері
  Несиелер: 4

  Пән көптеген сұрақтарды қамтиды,яғни: сандық экономикада құндылықтарды кұру және монетизациялау, . Бизнес-модельдің стратегиялық басқарудың негізгі тұжырымдамаларының бірі болып табылуы,Сандық бизнес-модель,Компанияның материалдық емес активтерге негізделген бизнес модельдері, Бірлескен тұтыну экономикасындағы бизнес үлгілері, Асимметриялық бизнес модельдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Басқарушылық есебі
  Несиелер: 4

  Пән басқарудағы бухгалтерлік есептің сипаты мен ұйымдастырылуын, шығындардың жіктелуін, ұйымда басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған қолданыстағы ақпараттық алмасу жүйесіндегі іскерлік және талдау дағдыларын, сондай-ақ әртүрлі меншіктегі шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінде басқару жүйесін есепке алу жүйесін тәжірибелік тұрғыдан зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қаржылық стратегия , жоспарлау және бюджеттеу
  Несиелер: 4

  Пән қаржы стратегиясын, жоспарлауды және бюджеттеуді ұйымдастыру саласында отандық және шетелдік тәжірибені зерделеуді көздейді, бұл қаржы стратегиясының заманауи әдістеріне ие білікті мамандарға, жоспарлау мен бюджеттеуге уақытылы және дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 4

  «Ғылыми зерттеу негіздері»пәні келесі сұрақтарды қарастырады : пәні теориялық принциптерді, технологияларды, операцияларды, тәжірибиелік әдістер мен ғылыми зерттеулер жүргізу, талдау, эксперимент тақырыбын таңдау дағдыларын игеруге мүмкіндік бередетін, отандық және шетелдік ғалымдардың заманауи жетістіктеріне негізделген тарихи аспектілер жиынтығы. Деректерді өңдеу және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып тиімді шешімдер алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инвестициялық менеджмент
  Несиелер: 8

  "Инвестициялық менеджмент "пәні экономикалық жүйенің дамуымен инвестициялық және инновациялық стратегияның басқаруын жетік қалыптастыруын, инвестициялық және инновациялық қызметтің белсенді мотивациялық механизімін жасауға мүмкіндік береді және экономикалық дамуды жоғарғы темпін қамтамасыздандыруды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіптік маңызды мәселелер шеңберіндегі еркін қарым-қатынас жасау мүмкіндігін білу; қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдана отырып, жаңа білім алуға және оларды кәсіби қызметтерде пайдалану;

 • Код ON2

  Базалық оңтайландырудың математикалық үлгілері жүйесі теориясының негізгі құрылымды-логикалық элементтерін; микроэкономикалық және макроэкономикалық ұғымдар, экономикалық даму мен негізгі экономикалық санаттарды; математикалық және экономикалық талдау әдіснамалары мен әдістерді; нарықтық экономикадағы кәсіпкерлік субъекті ретіндегі саланы, ұйымды(кәсіпорын) дамытудағы негізгі аспектілерді білу

 • Код ON3

  Экономика, менеджмент және маркетинг саласындағы отандық және шетелдік практикалық тәжірибелерді пайдалану мүмкіндігін; ұйымның (кәсіпорынның, мемлекеттік органның немесе жергілікті өзін-өзі басқару органының) дамуына бағытталған жобаларды әзірлеу және іске асыру мүмкіндігін; қызметкерлер тобының, бөлімшелерінің қызметін бақылау мүмкіндігін; стратегиялық және операциялық мақсаттарға жету бағытында ұйым қызметкерлерін ынталандыру және қызығушыдығын ояту мүмкіндігін қолдана білу.

 • Код ON4

  Бизнес құрудағы тиімді жүйе,алған білімді қолдана отырып, кәсіпорынды талдаудың және есептеудің тиімді жүйесі қолдану; кәсіпкерлікті ұйымдастыру дағдыларын игеру; операциялық жоспарлау әдістерін, әртүрлі басқару жүйелерінің параметрлерін есептеу әдістерін қолдану; қабылданған әдістеме бойынша ұйым қызметінің негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін есептеу, экономикалық мәселелерді талдау, қауіпті жағдайларда басқарушылық шешімдерді әзірлеу және қабылдай білу.

 • Код ON5

  Инвестициялық жобаларды , кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының негізгі көрсеткіштерін бағалау; кәсіпорын қызметіне байланысты тәуекел түрлерін білу; инвестициялардың түрлерін және олардың фирма қызметіндегі құндылығын; инновацияларды басқару туралы түсінітемелерді, инновациялық кәсіпкерліктің мазмұнын; инновация және технология теориясының негізгі түсініктерін білу.

 • Код ON6

  Корпоративтік ақпараттық жүйелердің тиімділігін және ақпараттық технологиялар қызметтерімен өзара әрекеттесуі мүмкіндігін пайдалана отырып,іскерлік ақпаратты өңдеу әдістері мен бағдарламалық құралдарына ие болу; бизнес-үдерістерді модельдеу және бизнес-үдерістерді қайта ұйымдастыра білу;

 • Код ON7

  Кәсіпорынды қалыптастыру процесінде туындайтын мәселелерді шешу жолдарын дәлелдеу,дамыту мүмкіндігі; ғылыми-теориялық және тәжірибиелік сипаттағы тұжырымдамаларды талдау үшін ғылыми-тәжірибелік, статистикалық ақпаратты жинау және интерпретациялау; басқарушылық және атқарушылық сипаттағы басқару шешімдерін талдау және қабылдау үшін экономикалық есептерді жүргізу дағдыларына ие болу;

 • Код ON8

  Аралас экономикадағы және өтпелі экономикадағы мемлекеттің рөлін ажырата білу, экономикалық саладағы мемлекеттік шешімдердің тиімсіз себептерін анықтай білу; экономикалық дамудың әртүрлі деңгейлеріндегі елдерде мемлекеттік реттеу құралдарына салыстырмалы талдау жүргізу; соңғы өнімді анықтай білуі керек.

 • Код ON9

  Инвестициялық жобалардың оңтайлы қоржынын құру, қысқа мерзімді активтерді және қаржылық жоспарлауды басқару үшін үлгілерді құру,бюджеттік қорды қалыптастыру арқылы әр түрлі сипаттағы қаржылық талдауларды жүргізе білу;қаржылық менеджменттік көз қарас бойынша фирма алдында тұрған стратегиялық және тактикалық міндеттерді шеше білу.

 • Код ON10

  Басқару аймағындағы өзінің кәсіби қызметін жетілдіру қабілетінің мүмкіндігі; жаңа тартымды нарықтар мен өнімдерді іздестіру әдістерін игеру және оларды ұйымның маркетингтік стратегияларын қалыптастыруда қолдана білу.

 • Код ON11

  Тәуекелдерді бағалау және оларды болдырмау немесе тәуекелдерді азайтуға бағытталған шешімдер қабылдау мүмкіндігін; технологиялық болжау әдістерін пайдалана отырып, жаңа технологиялардың білім деңгейін бағалаудың тиімділігін; ойлау мәдениетін, ақпараттарды жинақтау, талдау, қабылдау, мақсаттар қою және оған жету жолдарын таңдай білуі керек.

 • Код ON12

  Кәсіби тәжірибеде, әлеуметтік-саяси және әлеуметтік үдерістерді дамытудағы жаңа үрдістерді анықтап, ескеру үшін білімді тәжірибеде қолдану және түсіну қабілетін арттыру; заңның тәжірибиелік маңыздылығын, заңдылықтарын түсіну, төтенше жағдайларда адамдардың қауіпсіздігі мен қауіпсіздігін арттыру жөніндегі шараларды әзірлей білуі керек

6B04105 Кәсіпкерлік және бизнес экономикасы
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 6B04105-Бизнес-талдау және бизнес-консалтинг
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Экономика
Бакалавриат

Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Заманауи бизнес экономикасы
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Экономикалық логистика
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақ технология және бизнес университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Менеджмент
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Адам ресурстарын басқару
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Менеджмент
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04105 Менеджмент: адами ресурстарды басқару
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Менеджмент
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Ақпараттық ресурстарды басқару
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Экономикадағы ақпараттық және инновациялық технологиялар
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top