Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету в Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты қазіргі заманғы IT-технологиялар мен бағдарламалау технологиялары саласында еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау болып табылады. Білім беру бағдарламасының міндеттері: Автоматика, информатика және басқару саласында толыққанды және сапалы кәсіби білім, кәсіби құзыреттілік алу ; адамның адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қарым-қатынасын реттейтін гуманитарлық мәдениетті, этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін және өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра білу, жаңа білім алу; студенттердің жеке білім беру бағдарламасын таңдауы ; жоғары кәсіптік білімнің кейінгі сатысында білім алуды жалғастыру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B057 Ақпараттық технологиялар
 • Математика I
  Несиелер: 5

  Оның дамыған аналитикалық және сандық аппараты бар қазіргі заманғы математикасыз адам қызметінің түрлі салаларында ілгерілеу мүмкін емес. Техникалық ғылымдар математиканы кеңінен қолданады. Математикалық әдістер кез келген техникалық пәннің құрамдас бөлігі болды. Осының барлығы математика курсының қолданбалы бағытын күшейту және іргелі математикалық дайындық деңгейін арттыру қажеттілігіне әкеледі. Пәннің мақсаты берілген пәннің теориялық материалына енгізілген Жоғарғы математика бөлімдерінің негізгі түсініктерін, заңдары мен теорияларын меңгеру, нақты процестердің нақты практикалық есептерін шешу үшін зерделенген әдістер мен әдістерді қолдана білу болып табылады. "Математика-1" пәнінің теориялық курсы жоғары математиканың негізгі ұғымдарын және осы пән шеңберінде олардың қосымшаларын зерделеуге арналған. Курс техникалық ЖОО-да классикалық математиканың іргелі ұғымдарын, заңдарын және теорияларын зерттеуге бағытталған. Математикалық интуиция мен логиканы дамытуға, математикалық мәдениетті арттыруға, нақты міндеттерді шешу үшін зерделенген әдістер мен әдістерді қолдана білуге, сайып келгенде – ғылыми дүниетаным мен логикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – білім алушылардың таңдаған білім беру бағдарламасы бойынша кәсіптік қызмет саласында базалық түсінігін қалыптастыру, білім алушылардың мамандыққа қызығушылығын дамыту, студенттерге саланың қазіргі жағдайы мен даму үрдістері, оның ішінде қажетті мамандықтар, жаңа технологиялар туралы жүйелі түсінік беру. Пәнді оқу нәтижесінде студент тапсырылған тапсырманы жүзеге асыруды ұйымдастыру, сондай-ақ стандартты емес кәсіби міндеттерді, мәселелерді жоғары уәждемелеу және шешу, кәсіби қызмет этикасын сақтау бойынша теориялық және практикалық дағдыларды алады. Алған білімді студент болашақта бейіндік пәндерді оқу, практикалық қызметті және ғылыми зерттеулерді орындау кезінде пайдалана алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика I
  Несиелер: 5

  Физикалық құбылыстар (қасиеттері, процестері), құбылыстың сыртқы белгілері және оның ағу жағдайлары. Физикалық шамалар. Физикалық заңдар: тұжырымдау және математикалық өрнек. Теорияны әзірлеуге негіз болған тәжірибелі фактілер (теорияның эмпирикалық базисі). Идеалданған нысан. Теорияның негізгі ұғымдары. Негізгі ережелер (постулаттар, принциптер, теория заңдары). Теорияның математикалық аппараты (негізгі теңдеулер). Теориямен түсіндірілетін құбылыстар шеңбері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика II
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты берілген пәннің теориялық материалына енгізілген Жоғарғы математика бөлімдерінің негізгі түсініктерін, заңдары мен теорияларын меңгеру, нақты процестердің нақты практикалық есептерін шешу үшін зерделенген әдістер мен әдістерді қолдана білу болып табылады. "Математика-2" пәнінің теориялық курсы жоғары математиканың негізгі ұғымдарын және осы пән шеңберінде олардың қосымшаларын зерделеуге арналған. Курс техникалық ЖОО-да классикалық математиканың іргелі ұғымдарын, заңдарын және теорияларын зерттеуге бағытталған. Математикалық интуиция мен логиканы дамытуға, математикалық мәдениетті арттыруға, нақты міндет��ерді шешу үшін зерделенген әдістер мен әдістерді қолдана білуге, сайып келгенде – ғылыми дүниетаным мен логикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді.Математикадан маманданған студентті "Математика 2"курсын аяқтағаннан кейін алынған білімді бекіту және тереңдету үшін ғылым мен техниканың басқа салаларында туындайтын есептерді шешуге әртүрлі функцияларды дифференциалдау және интегралдау аппараттарын қолдануға үйрету. Бірнеше айнымалы функциялар. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Табиғи жүйелердің негізгі экологиялық түсініктері мен заңдылықтары, экология ғылым ретіндегі міндеттері мен оның негізгі бөлімдері, практикада экологияның негізгі қорытындылары нәтижелерін әр түрлі салада қолдану. Қауіптілік және қауіпсіздік ұғымы. Өміртіршілік қауіпсіздігінің теориялық, ұйымдастырушылық және құқықтық негіздері. Тіршілік қауіпсіздігі. Негізгі ұғымдар мен терминдер. Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің принциптері, әдістері мен құралдары. Эргономикалық жүйе түсінігі. Эргатикалық жүйедегі адам қызметінің негізгі түрлері. Экожүйедегі адамға физиологиялық және психологиялық жүктемелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика II
  Несиелер: 5

  Физика II пәнінің мазмұны алты модульден тұрады, олар жалпы физиканың жалғасын қамтиды: механика, электр және магнетизм, тербелістер мен толқындар, кванттық және ядролық физика, статистикалық физика және термодинамика, әлемнің физикалық көрінісі. Пәнді оқу барысында қазіргі заманғы физиканың ең әмбебап әдістеріне, заңдары мен модельдеріне баса назар аударылады, әлемді танудың ұтымды әдісінің ерекшеліктері көрсетіледі, студенттерде негізгі және пәндік құзыреттіліктерді қалыптастыруға, сонымен қатар жалпы физикалық дүниетаным мен физикалық ойлауды дамытуға күш салынады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЭЕМ физикалық негізі
  Несиелер: 5

  Жартылай өткізгіштердің Материалтану негіздері. Электр өтпелерінің түрлері. Қарапайым жартылай өткізгіштер. Жартылай өткізгіштік қосылыстар. Микроэлектроника және Интегралды микросхемалар өндірісі. ЭЕМ-де сыртқы жады. Визуалды ақпаратты бейнелеу принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика және анимация
  Несиелер: 5

  Растрлық және векторлық бейнелерді жасау және редакциялау; өзінің кәсіби қызметінде электрониканың, өлшеуіш және есептеуіш техниканың, ақпараттық технологиялардың дамуының қазіргі заманғы үрдістерін есепке алуға дайын болу; сызба геометриясының элементтерін меңгеру, бейнелерді орындау және редакциялаудың қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарын қолдану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бұлтты есептеу инфрақұрылымы
  Несиелер: 3

  Жоғары өнімді есептеулердің негізгі түрлерінің тарихы, заманауи инфрақұрылымдық шешімдердің даму тенденциялары. Бұлттық есептеулер тұжырымдамасының пайда болуына әкелген инфрақұрылымдық шешімдерді дамытудың қазіргі заманғы үрдістері қарастырылады. Виртуализация. Сервистер. Дамудың негізгі бағыттары. Виртуалдандырудың негізгі түрлері. Аса ірі виртуалдау компанияларының бағдарламалық өнімдерін шолу. Виртуалды машина. Серверлерді виртуалдандыру. Қосымшаларды виртуалдандыру. Көріністерді виртуалдандыру (жұмыс орындары). Гипервизор архитектурасының түрлері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр тізбектерінің теориясы
  Несиелер: 5

  сандық және сапалық түрде тұрақты, синусойдалы, периодты синусойдалы емес сызықты электр тізбегіндегі орныққан кезеңдерді, индуктивті байланысқан сызықты емес электр тізбегін, төртұштықтарды үйрену.негізгі түсініктер, тұрақты токтың электр тізбектеріндегі әдістерін және заңдылықтарын есептеу, электр тізбектерінің гармоникалық режимдерінің әсер етуі, электр тізбектеріндегі резонанстық режимдерін, периодикалық синусоидалды емес әсер ету кезеңдерін, индуктивті байланысқан тізбектерді, тұрақты токтың сызықсыз электр тізбектерін, төртұштықтар теориясын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу нәтижесінде студент кәсіпкерлік қызметтің мазмұны мен мәнімен, оның түрлері мен формаларымен танысады, кәсіпкерлік мәдениетін қалыптастыру негіздерін, сондай-ақ кәсіпкердің іскерлік этикалық мінез-құлқының принциптерін біледі. Курс барысында студент кәсіпкерлік құрылымның экономикалық, қаржылық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесінің фокусындағы кәсіпкерліктің теориясы мен тәжірибесін зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың теориялық және тәжірибелік дағдыларын алады. Бұл пән студенттерде кәсіпкерлік идеяларды қалыптастыру, бизнес-жоспарды құру, кәсіпкерлік құрылым құру және оның шаруашылық және басқару қызметін ұйымдастыру дағдыларын қалыптастырады. Студент арнайы терминологияны, жергілікті және халықаралық деңгейлердегі Профильді саладағы ынтымақтастықтың негізгі түрлерін, кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалаудың принциптері мен әдістерін меңгеруі тиіс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Антикоррупциялық мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның туындау себептері, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-құқықтық жауапкершілік шарасы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Сөйлеу саласында студенттер дайындалған диалогтық және монологиялық сөздерді меңгереді. Аудиттеу саласындағы негізгі мақсат тыңдаған мәтінді жаһандық және егжей-тегжейлі түсіну болып табылады.Жазбаша сөйлеу саласында студенттер ақпаратты синтездеумен және бағалай отырып, берілген композициялық түрдегі мәтіндерді жазу дағдылары мен іскерліктерін меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электротехника және электроника
  Несиелер: 5

  сандық және сапалық түрде таратылған көрсеткіштері бар сызықты электр тізбегіндегі өтпелі кезеңді, тұрақты токты сызықсыз электр тізбегіндегін, төртұштық теориясын, «К» және «RC» типті сүзгілерді, таратылған көрсеткіштері бар тізбектерді үйрену. сызықты электр тізбегінің өтпелі кезеңін есептеу және талдау әдістерін, тұрақты токтың сызықсыз емес электр тізбектерін, электрлік сүзгілердің «К» және «RC» типтерін зерттеу, таратылған көрсеткіштері бар тізбектерін, төртұштықтар теориясын оқып үйрену.электрондық құрылғыларды жобалаудың элементтік базасының негізгі түсініктерін, жұмыс принциптерін, есептеу дағд����ларын алу. биполяр транзисторлар. Өрістік транзисторлар. Тиристорлар. Оптоэлектрондық аспаптар. Аналогты сигналдарды электрондық күшейткіштер. Импульсті сигналдарды электрондық күшейткіштер. Аналогты микросхемалардың элементтік базасы. Сандық интегралдық микросхемалар негізіндегі элементтер. Электрлік сигналдар генераторы. Екінші реттік электр тогымен қоректендіру көздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тілдер мен программалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Компьютерлік қауіпсіздік саласындағы болашақ мамандардың кәсіби және жалпы білім беру құзыреттіліктерін бағдарламалау тілдерін құру және пайдаланудың жалпы қағидаларымен танысу арқылы қалыптастыру, сонымен қатар С++ тілінде практикалық есептерді шешу алгоритмдерін жобалау және жүзеге асыру, қазіргі заманғы ЭЕМ ассемблер тілдерін қолдану дағдыларын дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Алгоритмдеу және программалау
  Несиелер: 5

  "Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері" пәні студенттердің бағдарламалық өнімдерді әзірлеу процесін оқып-үйренуі үшін белгілі, олардың мақсаты мен қолданылуын сипаттайтын жақсы аттестатталған бағдарламалар мен әдістемелік материалдар түрінде ажырамайтын тұтас ретінде құрылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік түрлері. Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі бағыттары. Қауіпсіздік кластары. Қауіпсіздік механизмдері. Қауіпсіздік сервистері. Қауіпсіздік қатерлерін талдау. Ақпаратты жіктеу. Ақпараттық қауіпсіздікке қойылатын талаптар. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен құралдары. Қорғау жүйелерінің архитектурасы. Қауіптерге қарсы іс-қимыл шаралары. Желілердің қауіпсіздігі. ОЖ қауіпсіздігі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Linux ядросы негізіндегіі операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Заманауи операциялық жүйелерді құру қағидалары. Операциялық жүйе құрылғыларының негізқалаушы қағидалары, нақты іске асыруда арнайы және қол жеткізілген техникалық талаптардың фундаменталдық концепцияларын қолдану мүмкіншіліктері, олардың осы саладағы әр түрлі новацияларымен байланысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Технологиялық процестер мен өндірісті автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Өндіру, трансформациялау, беру, пайдалану және өндірісті басқару процестеріне тікелей қатысудан толық немесе ішінара босататын жоғары сапалы, қауіпсіз, бәсекеге қабілетті өнімдерді шығаруды қамтамасыз ететін технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру, басқару және бақылау жүйелерін алгоритмдік, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау және қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жүйелік деңгейде бағдарламалау саласында білім алушының құзыреттілігін қалыптастыру және жоғары деңгейлі тілдерде бағдарламаларды жүзеге асыру принциптерін қалыптастыру, С++ тілінде дайындалған бастапқы бағдарламаларды трансляциялау принциптерімен танысу және тиімді жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу үшін алынған білімді қолдану болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Объектілік-бағдарланған бағдарламалау С#
  Несиелер: 5

  Net негізінде объектіге бағдарланған заманауи технологияларды оқу.Объектіге бағдарланған бағдаламалау ерекшеліктері; объектілер және класстар; мұралық; полиморфизм және инкапсуляция; ұқсас қасиеттері және әрекеттер жиынтығы бар объектілер жиынтығы түрінде көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпарат теориясы
  Несиелер: 5

  Ақпаратты қорғаудың арнайы құрылғыларын оңтайлы басқару мүмкіндігі; шудың сандық генераторы. қажетті Физикалық деңгейде қол жеткізуді қоса алғанда, қорғау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету процестерімен, құрылымдық жобалау элементтерін пайдалана отырып, қорғау жүйелерін әзірлеу: аппараттық құралдардың көмегімен; бағдарламалық құралдардың көмегімен; ұйымдастыру және рәсімдік шаралардың көмегімен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Объектілік-бағдарланған бағдарламалау С++
  Несиелер: 5

  Net негізінде объектіге - бағдарланған бағдарламалауды заманауи технологияларын оқу.Visual Studio ортасында бағдарламалау негіздері. Windows-қа арналған және деректер қорымен жұмыс істейтін қосымшаларды құру сұрақтары. Бағдарламалардың күрделілік мәселелерін шешу. Объектілер жиынтығы ретінде елестету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы ақпарат теориясы
  Несиелер: 5

  Ақпарат теориясының негізгі түсінігімен таныстыру және ақпараттық үрдістің модельдерін оқыту. Ақпарат мөлшерін өлшеу әдісі. Ақпаратты тасымалдау әдісі және оның тиімділігін бағалау. Кодтар. Ақпараттық теорияның негізгі теоремасы. К.Э. Шеннон және А.Н. Колмогоров концепциялары. Байланыс каналдарының ақпараттық сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер МАС
  Несиелер: 5

  MacOS жүйесінде жұмыс істеу кезінде сізге сұранысы жоғары бағдарламалар қажет болады. Жүйе жылдам іздеуді және қажетті қосымшаларды ашуды қамтамасыз етеді.әртүрлі деңгейлерде жадыны тарату және басқару алгоритмдері (жүйелік, қолданбалы); жүйелердің әрекеттесуінің көпдеңгейлі моделі; операциялық жүйелердің стандарттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Android базасында бағдарламалық қосымшаларды құру
  Несиелер: 5

  Android операциялық жүйелері бар құрылғыларға бағдарламалық қосымшалар құру, баптау және тестілеу негіздерін меңгеру.Android үшін бағдарлама дамуының негізгі қағидалары, оңтайландыру үшін Intel құралдары мен Android операциялық жүйесі негізгі қағидалары, Android платформаларда жұмыс істейтін мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалар әзірлеу және жариялау құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мультимедиялық технологияның негіздері
  Несиелер: 5

  Ақпараттық-коммуникацияларда мультимедиялық ақпаратты өңдеу әдістерін және олардың программалық іске асу ерекшеліктерін меңгеру. Мультимедиялық технологиялардың негізгі және базалық анықтамасы; аудио- және видео- ақпараттарды бар программалық құралдармен өңдеу; компъютерлік анимацияларды құру және компъютерлік графиканы программалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Пайдаланушы интерфейсін жобалау және әзірлеу
  Несиелер: 5

  Әртүрлі пайдаланушы интерфейстерін жобалау әдістерін оқыту.Пайдаланушы интерфейстерінің компонентттері. Пайдаланушы интерфейстерін құру әртүрлі бағдарламалау тілдері мен орталарын қолданумен байланыста қарастырылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Визуальды бағдарламалау тілдері
  Несиелер: 5

  Ақпараттық технологиялар және қазіргі заманғы бағдарламалау әдістері бөлігінде электромеханик маманын даярлауды қамтамасыз ету. Пәннің міндеті − студент бағдарламалаудың аспаптық құралдарымен жұмыс істеу үшін дербес ЭЕМ пайдалану туралы, қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі түрлері туралы түсініНҚе ие болуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Серверлік деректер қоры
  Несиелер: 5

  деректер қорлар жүйесінің негізгі түсініктерін, клиент/сервер архитектурасын, реляциялық модель түсінігін, SQL стандартты реляциялық тілінің элементтерін оқиды.серверлік дерекқорлар жүйесі, реляциялық деректер қорын басқару жүйесінің архитектурасы, клиент/сервер архитектурасы, серверлік модель түсінігі, стандартты реляциялық тіл функциялары, желілік деректер қорында жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Бағдарламалық кешендер мен деректер базаларының компоненттерін құруды, қазіргі заманғы аспаптық құралдар мен бағдарламалау технологияларын пайдалана отырып технологиялық процестерді автоматтандыруды; олардың өмірлік циклін қамтамасыз ететін бағдарламалық өнімдер мен аспаптық құралдар жиынтығын жобалау, әзірлеу саласындағы негізгі бағыттарды; аспаптық бағдарламалық қамтамасыз етуді құрудың теориялық негіздерін; бағдарламалық өнімдерді әзірлеу кезінде пайдаланылатын халықаралық және отандық стандарттарды қалыптастыру және меңгеру; интерфейс және құрал-саймандардың ақпараттық құрылымын құрудағы классикалық және қазіргі заманғы тәсілдер. бағдарламаның өмірлік циклінің кезеңдерін қамтамасыз ететін аспаптық құралдарды таңдау, практикалық пайдалану кезінде – бағдарламалық өнімдерді әзірлеу және іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағдарламаны әзірлеудің аспаптық құралдары
  Несиелер: 5

  Аспаптық бағдарламалық қамтамасыз етудің қолданылу бағытын, құрамын, әдістері мен құралдарын анықтау. Әзірлеу, құрастыру, жөндеу, бағдарламаларды орнату құралдарымен жұмыс істеу тәсілдерін меңгеру. Құралдарды пайдалану, оларды ақпараттық қамтамасыз ету мүмкіндіктері мен сипаттамаларын талдау. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің, жөнге келтірудің, енгізудің және қолдаудың қазіргі заманғы құралдарын практикалық пайдалану дағдыларын ақпараттандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Java тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Java тілінде Windows ОЖ бағдарламалау әдістерін, құралдарын, сонымен қатар бағдарламалау негіздерін меңгеруі және таңдалып алынған мамандықтың мәселелерін шешуде белсенді қолдану. математикалық, инженерлі - техникалық есептерді математикалық үлгілеу, алгоритмдеу, бағдарламалау, қолданбалы инженерлік есептер аймағында бағдарламалау негіздері концепциясын жүзеге асыруды басқа пәндерде дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • PHP - де бағдарламалау
  Несиелер: 5

  WEB-қосымшасының қызметі мен оын ұйымдсатырудың қағидалары, Ғаламтор ортасында қолдану үшін серверлік қосымшаларды жобалау әдістеріне үйрету.қосалқы бағдарламалар пакетін құру қағидалары; WEB-бағдарламалау негізінде қосалқы бағдарламаларды құрудың талаптары мен критерийлерін, таратылған әдіс қағидалары мен архитектурасы; әртүрлі бағдарламалық құралдар көмегімен WEB-түйіндер мен парақтарды құру және оған қызмет көрсету қағидалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи деректер базасы технологиялары
  Несиелер: 5

  Ақпаратты өңдеу және талдау әдістері. Электрондық кестелер көмегімен деректерді талдау. Деректер қорын сүзуді қолдану арқылы талдау. Орналастыру кестелерін пайдаланудың ақпараттық технологиялары. Жиынтық кестелердің көмегімен деректерді талдау. Графиктерді құру және деректерді талдау үшін сызықты емес теңдеулерді шешу. Статистикалық функцияларды қолдану және болжаудың ақпараттық технологиясы. Деректерді талдау үшін шешім іздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Үш өлшемді технологиялар
  Несиелер: 5

  Компьютерлік кестеге кіріспе. Flash анимация. Бейне және дыбысты өңдеу бағдарламалары. Adobe Photoshop графикалық редакторы. Сурет салу техникасы Adobe Photoshop. CorelDraw.3D STUDIO MAX. 3D STUDIO MAX интерфейс элементтерін шолу. Өлшеу бірліктерімен, байламдармен және басқа да 3D STUDIO MAX суретінің көмекші құралдарымен жұмыс істеу. 3D STUDIO MAX объектілерді бөлу әдістері. Ресурстар реттеушісін және 3D STUDIO MAX кеңейту модулін пайдалану. 3D STUDIO MAX нысандарын моделдеудің тұжырымдамалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Негізгі желілік хаттамаларды, архитектураларды, технологиялар мен қосымшаларды түсінуді қалыптастыру, компьютерлік желілердің қалай жұмыс істейтінін түсіну, ISO OSI және TCP/IP анықтамалық үлгілерін түсіну. Әртүрлі технологияларда жұмыс істейтін корпоративтік жергілікті желіні моделдеу. Желілік сипаттамалар оқытылады. Жергілікті желілер: Ethernet, TokenRing, FDDI, сымсыз.TCP / IP желілері: адресация,желіаралық өзара іс-қимыл ХАТТАМАСЫ, базалық хаттамалар. Ғаламдық желілердің технологиялары: виртуалды арналар, Х. 25, FrameRelay, АТМ, IP желілері. Желілік трафикті қорғау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интернет технологиясы
  Несиелер: 5

  Windows ортасында медиа деректерді таныстыру және визуалдау құралдары; виртуалды шындық; компьютерлік анимацияның техникалық құралдары және базалық алгоритмдері; мультимедиялық мәліметтерді сақтау және өңдеу технологиялары; шығармашылық қызметке арналған мультимедиа қосымшалары; жаһандық желілік инфрақұрылымның аудио-бейнеқосымша.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 3D модельдеу және визуальдау
  Несиелер: 5

  Үшөлшемді нысандарды модельдеудің әртүрлі тәсілдері.Үшөлшемді объектілерді текстуралау тәсілдері.Үшөлшемді сахнада жарық көздерін орналастыру ережесі. Жарықтандыру көздерінің түрлері, олардың сипаттамалары.Үшөлшемді көріністерді визуализациялау негіздері. Үшөлшемді нысандарды анимациялауды құру және оны сақтау тәсілдері. Динамикалық үшөлшемді модельдеудің принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сала бойынша бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пән жалпы кәсіби болып табылады және студенттерден әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық, математикалық және гуманитарлық пәндерді оқып-үйренуде бұрын алған белгілі бір білімдердің, іскерліктер мен дағдылардың болуын талап етеді, өйткені студент кірерде кәсіпорынды басқарудың негізгі функциялары мен әдістері түсініктері болуы керек, нарыққа талдау жасай білуі керек, сонымен қатар Кәсіпорынның сыртқы/ішкі ортасын талдау мақсатында базалық экономикалық құралдарды қолдана білуі керек. Пәнді оқу барысында студент экономиканың әртүрлі салаларының ерекшеліктерін ескере отырып, кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің әртүрлі кезеңдеріне бизнес-жоспарлар мен жобаларды құрастырудың теориялық негіздерін алады. Пән студенттерде бизнес-жоспарларды әзірлеу, жаңа ұйымдарды құру және дамыту, немесе салалар бойынша қызмет және/немесе өнімдер мен қызмет бағыттарының бағыттарын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасанды интеллект експерттік жүйелері
  Несиелер: 5

  бұл пән есепті шығарудағы негізгі іздеу әдістерін зерттейді, яғни зердені пайдаланып, шешімді табу стратегиясын оқытады. Пән дәрістерінде жасанды зерде есептерінің негізгі жүйелеу принциптерін, кеңістіктегі күйі бойынша және есептерді бөлшектеу күйі бойынша іздейтін әдістер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасанды интеллект жүйелері
  Несиелер: 5

  жүйелік базалық түсінікті қалыптастыру, зияткерлік жүйелерді құрудың екі бағыты ретінде білім инженериясы және нейроинформатика негіздері бойынша студенттердің алғашқы білімі, іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру; курстың ядросы жасанды интеллект жүйелеріндегі білімді өңдеу және ұсыну әдістерін құрайды; курсты табысты оқу үшін студент информатика негіздерін, Ықтималдықтар теориясын, математикалық логиканы білуі, қандай да бір бағдарламалау тілінде бағдарламалауды білуі қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Клиент-сервистік қосымша
  Несиелер: 5

  Таратылған қосымшалардың үрдістерінің өзара әрекеттесуі. Ашық жүйелердің өзара әрекеттесу үлгісі. «Клиент - сервер» архитектурасы. Сокеттер және RPC интерфейстері. TCP/IP хаттамалар стегі. TCP/IP құрылымы. TCP/IP негізгі қызметтері. Желілік утилиталар. TCP/IP баптау. WindowsSockets интерфейсінің құрылымы мен құрамы. Таратылған қосымшалардың үрдістерінің өзара әрекеттесуі сұлбасы. WindowsSockets кітапханасын инициализациялау. Сокеттермен жұмыс. Байланыс арнасымен жұмыс. Клиент пен сервер өзара әрекеттесуін ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқару есептеу машиналары
  Несиелер: 5

  Микробағдарламалық және қатаң басқару. Қатты логикасы бар басқару құрылғылары (автоматтар). Қатты логикасы бар басқару автоматының құрылымын әзірлеу әдістемесі. Сақталатын микробағдарламасы бар басқару құрылғылары. Микробағдарламаларды әзірлеу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ойын қосымшаларын құру технологиялары
  Несиелер: 5

  Үш өлшемді ойындарды бағдарламалау негіздері. Windows және DirectX қысқа курсы. Үш өлшемді ойындарды бағдарламалау үшін виртуалды компьютер. Үш өлшемді математика және қайта құру. Математиканың шатастырылған әлемі. Математикалық кітапхананы құру. Үшөлшемді графикаға кіріспе. Үшөлшемді сымдық объектілерді визуализациялау. Үшөлшемді визуализация негіздері. Жарықтандыру модельдеу негіздері және дене беттері. Интерполяция көлеңкелеу әдістері және аффинді карталау. Үш өлшемді қиып алу. Тереңдігі мен көрінуінің аралықты ұйымдастыру. Үшөлшемді визуализация құпиялары. Күрделі текстураның әдістері. Кеңістікті бө��уге және көрінуді анықтауға арналған алгоритмдер. Жа��ық пен көлеңке. Анимация, физикалық моделдеу және оңтайландыру. Анимация, қозғалыс және анықтау. Оңтайландыру технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V Заңы, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою және олардың зардаптарын жою туралы нормативтік-техникалық құжаттар, ережелер және нормативтік құқықтық актілер. Қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігін сақтауға, ең оңтайлы және қолайлы еңбек жағдайларын жасауға, өнімділікті арттыруға, авариялардың салдарын болдырмауға және / немесе азайтуға бағытталған қауіпті және зиянды факторлар; өндірістік нысандар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында білім беру бағдарламасы бойынша басқа курстармен өзара байланыста жобаларды басқару мәселелері, инновациялық жобаларға тартылатын инвестициялардың тиімділігін арттыру жолдары, бизнес-жоспарларды, желілік кестелерді және стратегиялық жоспарларды әзірлеумен танысу қарастырылады. Мамандарды даярлау процесі олардың инвестициялық жобалардың тиімділік түрлерін, олардың коммерциялық тиімділігін талдау және бағалау әдістерін зерттеу саласында теориялық білім алуды, әртүрлі тәуекел факторлары мен белгісіздікті ескере отырып, жобалардың тиімділігін бағалау ерекшеліктерін зерттеуді болжайды. Бұл пән студенттерде нақты жобаларды әзірлеу мен іске асырудың әр тү��лі кезеңдерінде жобалық менеджмент мәселелері бойынша қолданбалы білім кешенін, сонымен қатар бағалау, тәуекелдерді басқару және жобалық менеджментте заманауи ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдануды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON3

  оқытылған бағдарламалау тілдері негізінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып, бағдарламалық, аппараттық құралдарды және тиісті адам-машиналық интерфейстерді (жүйелер, құрылғылар, бөлшектер, бағдарламалар, деректер базалары және т. б.) жобалау

 • Код ON4

  объектілердің жұмыс істеуіне байланысты математикалық, ақпараттық және бағдарламалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау үшін тәжірибелік дағдыларын көрсету.

 • Код ON5

  кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу және зерттеу процесін ұйымдастыру кезінде технологияны, аспаптық бағдарламалық құралдарды және есептеу техникасы құралдарын дұрыс таңдау

 • Код ON9

  клиент/сервер жүйелерінде алыстан қатынауды жүзеге асыру және таратылған есептеулерді Web-технологияларды қолдану

 • Код ON7

  бағдарламалық құралдардың дұрыс жұмыс істеуі үшін аппараттық-бағдарламалық кешендерді тестілеу және ретке келтіру

 • Код ON8

  бұлтты технологияларды, датчиктер мен сенсорлық жүйелерді пайдалана отырып құрылған жүйелерді әзірлеу, моделдеу және тестілеу

 • Код ON2

  ЭЕМ, Перифериялық жабдықтар мен бағдарламалық құралдарды күйге келтіруді, реттеуді және тәжірибелік тексеруді қамтамасыз ету, сондай-ақ ақпараттық қорғауды қамтамасыз ету.

 • Код ON1

  жүйелік, аспаптық және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді, есептеу техникасын және компьютерлік басқару және ақпаратты өңдеу жүйелерін инсталляциялау, күйге келтіру және оларға қызмет көрсету

 • Код ON6

  бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға енгізу және бағдарламалық өнімдерді бағдарлау (инсталляция, параметрлерді теңшеу, бейімдеу, әкімшілік ету)

 • Код ON10

  сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін қалыптастыру және кәсіби қызмет пен тұрмыста қоршаған ортаны қорғау мен сақтау үшін жауапкершілікті қалыптастыру. Сонымен қатар гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, математикалық және жаратылыстану ғылымдары саласындағы білімді қолдана алады

 • Код ON11

  есептеу техникасы құралдарын бағдарламалық қамтамасыз ету және цифрландыру есептерін шешуде физика, математика, электротехника және электроника бойынша фундаменталды жаратылыс білімдерін көрсету.

 • Код ON12

  кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін, бизнес-жоспарларды, инвестициялық жобаларды құру және талдау, сонымен қатар инвестициялық жобалауда, бизнес-жоспарлауда, жобаларды басқаруда қолданылатын ұтымды шешімдерді ұсыну.

6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (Компьютерлік жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі)
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру
Бакалавриат

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top