Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05402 6B05402-Механика в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты күрделі механикалық жүйелерді есептеу мен жобалауға байланысты ғылым мен білімнің әртүрлі салалары бойынша білікті бакалавр – механиктерді дайындау; технологиялық құрылғы элементтері мен техникалық бұйымдарды пайдалануды әзірлеуде қажетті механика саласында тұрақты көзқарас пен кәсіби құзырлықтарды құру; мамандық бойынша жоғарғы оқу орнының бейімделуін және қоғамның өзгеретін қажеттіліктерінің ғылыми зерттелуін және ғылыми ойдың жетістігімен қамтамасыз ету; басқа елдердегі мамандарды дайындау деңгейін мойындаумен қамтамасыз ету; еңбек нарығының өзгеру шарттарына байланысты түлектердің жоғарғы тұтастығымен қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B056 Механика
 • ҰБТ-дағы пәндер Математика және Физика
 • С++-те программалау
  Несиелер: 6

  Си тілінің негізгі түсініктері. Си тілінің алфавиті. Программаны құру этаптары. Ішкі программа мен функциялар ұғымы. Сілтемелер. Ссылка бойынша параметрлерді беру. Рекурсивтік функциялар. Компиляция және үйлестіру. Бір өлшемді массивтер. Сілтемелер мен массивтер арасындағы байланыс. Көп өлшемді массивтер. Сілтемелер массиві. Құрылымы. Кластар және объектілер. Файлдармен және мәтінмен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгебра және аналитикалық геометрия
  Несиелер: 5

  Матрицалар және оларға амалдар қолдану, анықтауыштар және олардың қасиеттері, кері матрица, матрицалық теңдеулер, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі және оларды шешу әдістері, комплекс сандар, векторлар және оларға амалдар қолдану, жазықтықтағы түзудің теңдеуі, 2-ші ретті қисықтар, кеңістіктегі түзу мен жазықтық, түзу мен жазықтыққа арналған аралас есептер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық талдау - І
  Несиелер: 5

  «Математикалық талдау- I » - бұл математикалық және жаратылыстану-ғылыми білімнің іргетасын құрайтын математикалық ғылым. Пән келесі тақырыптарды зерттеуді қамтиды: Нақты сандар және жиындар теориясы. Тізбектер теориясы. Функцияның шегі. Функцияның үзіліссіздігі. Дифференциалдық есептеу. Дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары және олардың қолданылуы. Функцияны туындының көмегімен зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Механика есептерін программалау
  Несиелер: 6

  Turbo Pascal программалау ортасының сипатталуы. Программаның құрылымы. Берілулердің типі. Меншіктеу, енгізу және баспаға шығару операторлары. Шартты және шартсыз көшу операторлары. Қайталау операторлары. Массивтер. Статикалық анықталған арқалықты матрица-жол түрінде есептеу. Жолдық тип. Статикалық анықталған ферманы есептеу. Әсер матрицасы және жүк. Процедуралар мен функциялар. Фермадағы жылжуларды анықтау. Негізгі блок матрицалар. Материялық жүйе динамикасы. Қозғалыс бойынша жүкті анықтау. Файлдармен жұмыс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық талдау-ІІ
  Несиелер: 5

  «Математикалық талдау II» пәні математикалық талдау курсының ажырамас бөліктерінің бірі болып табылады. Негізгі акцент келесі тақырыптарды зерттеуге бағытталған: анықталмаған интеграл, анықталған интеграл және олардың қолданылулары, көп айнымалыдан тәуелді функциялар теориясы, сандық, функционалдық тізбектер және қатарлар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дискреттік математика
  Несиелер: 5

  Жиындар алгебрасы, комбинаторика элементтері, графтар теориясының негізгі түсініктері, графтарды құру тәсілдері және оларға амалдар қолдану, графтардағы жолдар мен маршруттар, ақпараттарды ұсынудың желілік моделдері, бульдық функциялар, оларды беру тәсілдері, негізгі қасиеттері, Жегалкин полиномы, тұйық класстар және толықтық, функционалдық элементтерден құралған схемалар, кодтау теориясының элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық механика
  Несиелер: 6

  Статика анықтамалары мен аксиомалары. Жинақталатын күштер. Параллель күштер жүйесі. Ауырлық центрі. Күш моменті. Тепе-теңдік шарты. Кинематика негізі. Абсолютті қатты дененің қозғалысының негізгі түрлері. Абсолютті қатты дененің күрделі қозғалысы. Нүкте динамикасының есептері. Нүкте динамикасының жалпы теоремалары. Нүктенің кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теоремасы. Динамика жүйесінің теоремасы. Жүйенің кинетикалық моментінің өзгеруі туралы теорема. Жүйенің кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы те

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық-механикалық практикум
  Несиелер: 5

  Механикалық экспериментте өлшеудің қазіргі заманғы әдістері. Қозғалмайтын нүктесі бар дене механикасы. Серпімді байланыстары бар қатты денелердің тербелістері. Ауыспалы байланыстары бар денелердің қозғалысы. Өлшеулерді жуықтау есептерін шешу. Шекара қабаты. Сұйықтықтың тұрақты ағынының процесін моделдеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық логика
  Несиелер: 5

  Жиындар, жиындарға қолданылатын амалдар, функциялар және қатынастар, арнайы бинарлық қатынастар, пікірлер алгебрасы, логикалық амалдардың қасиеттері, формулалардың түрлері, логика алгебрасының функциялары, функция жүйелерінің толықтығы, релелік байланыс схемасы, пекірлерді есептеу, қорытындылау, предикаттар логикасының тілі, предикаттар логикасының формулаларының орындалуы, предикаттарды есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулер: негізгі анықтамалар мен ұғымдар, дифференциалдық теңдеулердің геометриялық және физикалық мағыналары және оларды шешу. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер және оларды шешу әдістері. Коши есебі. Коши есебі шешімінің бар болуы мен жалғыздығы туралы теорема. Изоклина, Изогональды траектория. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер және оларды шешу әдістері. Туындысы бойынша шешілмейтін теңдеулер. Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер. Жоғарғы ретті сызықты дифференциалды теңдеул

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Мамандықтың пәндік саласына кіріспе. Кәсіби бағытталған шет тілі тәртіптік феномен ретінде. Тақырыптық – тілдік материалдарды қалыптастыру негіздері. Кәсіби терминология. Арнайы кәсіби-бағытталған материал және оны механика оқиғаларында қолдану. Грамматикалық жаттығулар. Механиканың кәсіби мазмұны туралы монологтық мәлімдеме. Көрнекті инженер ғалымдардың еңбектерінен мәтіндерді оқу және аудару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Механика есептері үшін АutoСАD
  Несиелер: 6

  АutoCAD жүйесінің мақсаты. Қолданушы интерфейсі.анықтама бөлімін қолдану. Командаларды енгізу тәсілдері. Суреттер файлымен амалдар. Примитивтер типтері. Кесінділер. Нүкте координаталарын енгізу тәсілдері. Режимдер. Нүктелер. Сәулелер. Түзулер. Шеңберлер. Доғалар. Полисызықтар. Арнайы түрдегі полисызықтар. Мультисызықтар. Жазулар. Сызық типі және масштабы. Өлшемдер. Штрихтау. Полисызықтар. Арнайы түрдегі полисызықтар. Мультисызықтар. Жазулар. Өлшемдер. Штрихтау. Полисызықтар. Арнайы түрдегі полисызықтар. Мул

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тұтас орта механикасына кіріспе
  Несиелер: 6

  Тұтас орта механикасының негізгі түсініктері. Лагранж қозғалысының сипаттамасы. Эйлер қозғалысының сипаттамасы. Декарттық және евклидтік кеңістіктердегі тензорлар. Базистің контраварианттық векторы. Деформация тензоры. Деформация тензорларының негізгі компоненттері. Қозғалыс заңына сәйкес деформация тензорының компоненттерін анықтау. Тұтас ортадағы шағын бөлшектердің өзгеруі. Деформация жылдамдығының тензоры. Стокс, Гаусс - Остроград теоремалары. Үздіксіздік теңдеуі. Кернеулер тензоры. Серпімді дене үлгісі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Механикалық процестерді компьютерлік моделдеу
  Несиелер: 6

  Классикалық (техникалық) теория. Нақты теория. Ортотропты арқалықты есептеу теориясы. Арнайы теория Нақтыланған теория. Нақтыланған классикалық арқалықтар теориясы. Серпінді негіздегі арқалықты есептеу теориясы. Иілгіш арқалықты есептеу. Иілгіш тіректің иілісі. Иілгіш арқалықтың орнықтылығы. Қисық арқалықтарды есептеу теориясы. Топсалы тіректі арқалықтың әсер сызықтары. Екі шеті қатты бекітілген арқалықтың әсер сызықтары. Арқалықтың ісер сызықтары. Жинақталған күштердің әсерінен арқалықтың иілуі. Бірқалыпты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық статистиканың негіздері
  Несиелер: 5

  Математикалық статистиканың негізгі есептері. Үлестірудің эмпирикалық заңы. Үлестірудің эмпирикалық функциялары. Статистикалық үлестірудің сандық сипаттамасы. Үлестіру параметрлерінің эмпирикалық бағалары. Сенімділік ықтималдығы және сенімділік интервалдары. Стьюдент үлестіруі. Жиілігі бойынша белгісіз ықтималдылықтың бағасы. Корреляция теориясының элементтері. Параметрлік гипотезаларды тексеру. Үлестіру түрі және байланыс туралы гипотезаны тексеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық физика теңдеулері
  Несиелер: 5

  Екінші ретті дербес туындылы теңдеулерді канондық түрге келтіру. Сипаттамалар әдісі. Коши есебі. Коши-Ковалевский теоремасы. Шеттік есептерді шешу әдістері. Штурм-Лиувиль есебі. Гиперболалық және параболалық типті толқындық теңдеулердің шекаралық есептерін шығарудағы айнымалыларды бөлу әдісі. Пуассон формуласы. Эллипс типті теңдеулер. Бастапқы шеттік есептерді қою. Шеңбер үшін бірінші және екінші шеттік есептер. Жазықтықта және кеңістіктегі Лаплас теңдеуінің фундаментальды шешімі. Теңдеулерді шешуде Лаплас

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операцияларды зерттеу
  Несиелер: 4

  Әртүрлі шектеулері бар сызықтық программалау есептерін моделдеу. Үлестіру түрінде есептердің қойылымы және математикалық моделі. Әртүрлі шектеулері бар үлестіру есептерінің тіреулік және тимді шешімдерін анықтау әдістері. Бірқатар дискреттік программалау есептерінің қойылымы, математикалық моделі және шешу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы
  Несиелер: 5

  Ықтималдықтар теориясының пайда болуы. Оқиғалар және ықтималдық. Ықтималдықтың классикалық анықтамасы. Комбинаторика элементтері. Геометриялық ықтималдық. Шартты ықтималдық. Қарапайым теоремалар (қосу және көбейту). Толық ықтималдықтың және Байестің формулалары. Бернуллидің еркін зерттеулернің реті. Кездейсоқ шамалар және олардың сандық сипаттамалары. Кездейсоқ шамалардың функциялары.Чербышев түріндегі үлкен сандар заңы. Шартты бөлу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тиімділеу әдістері
  Несиелер: 4

  Тиімдеу есебінің қойылымы. Тиімділеу есептерінің математикалық моделдерін құру. Шешімдер стратегиясы. Бір айнымалы функцияның минимизациялау. Дөңес талдау элементтері. Шартсыз экстремум есебін шешудің сандық әдістері. Шартты эстремум есептерін шешудің сандық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Есептеу әдістері
  Несиелер: 5

  Алгебраның, геометрияның және математикалық талдаудың есептері. Функцияларды интерполяциялау, сандық интегралдау. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің сандық әдістері. Сызықтық емес теңдеулерді шешудің сандық әдістері. Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Есептеу механикасы
  Несиелер: 5

  Есептеу механикасының негізгі түсініктері және классификациясы. Проекциялық әдістердің жалпы схемасы. Жинақтылық теоремасы. Галеркин әдісінің түрлері. Минимизацияның проекциялық әдістері. Интерполяция. Лагранж полиномдары. Көп өлшемді торлық интерполяция. Сандық интегралдау. Гаусстың квадратурасы. Бір өлшемді, екі өлшемді, үш өлшемді интегралдау. Торсыз интегралдау. Сандық дифференциалдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Конструкция есебін автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Ақырлы элементтер кітапханасы. Әмбебап өзек. Арқалық-қабырға, жіңішке плиталарды және қуыс қабыршақтарды есептеу үшін әмбебап ақырлы элементтер. Серпімділік теориясының кеңістіктік есебін шешуге арналған әмбебап ақырлы элементтер. Арнайы ақырлы элементтер. Есептеу схемасынан элементтерді шығаруға арналған ақырлы элемент. Есептеу нәтижелерін талдау. Супер элементтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деформацияланатын қатты дене механикасы
  Несиелер: 4

  Изотропияның және анизотропияның қасиеттері. Цилиндрлік анизотропия. Сфералық анизотропия. Серпімділік теориясының негізгі есептері. Кернеулердегі және жылжулардағы сызықтық серпімділік теориясының есептерінің қойылымы. Бельтрами-Митчелл және Ламе теңдеулері. Буссинек-Галеркин және Попкович-Нейбер түрлеріндегі Ламе теңдеулерінің шешімін ұсыну. Сен-Венан принципі. Серпімді цилиндрлік өзектердің бұралуы. Кернеулер функциясы. Эри кернеулерінің функциялары. Қалың бүйірлі құбырлар есебі. Клайперон теңдеуі және с

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Конструкция элементтерінің механикасы
  Несиелер: 4

  Конструкцияларды есептеудің инженерлік әдістерінің негізі. Қима әдісі. Кернеулер. Созылу және қысылу. Материалдардың қасиеттерін тәжірибелі зерттеу. Беріктілік қорының коэффициенті. Мүмкін болатын кернеуді таңдау. Бұралу. Бұралу моменттерінің эпюраларын құру. Дөңгелек қималы өзектердегі кернеулерді анықтау. Біліктің бұралуы кезіндегі деформациялары мен жылжулары. Бұралу кезіндегі бұрыштық жылжулардың эпюрасын тұрғызу. Бұралу кезіндегі қиманың оңтайлы пішіні. Иілу. Арқалықтардың тіреулерінің түрлері. Иілу. А

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақырлы элементтер әдісі
  Несиелер: 5

  Ақырлы элементтер (АЭ). АЭ торын құру. Сызықтық серпімді элемент. Өзектік элемент. Өзектік элементтің қатаңдық матрицасы. АЭ түрінің функциялары. Арқалықтық элемент. Арқалықтық элементінің формасының функциясы. Арқалықтық элементтің қатаңдық матрицасы. Арқалықтық элементте таралған жүктемені есепке алу. Тербелген арқалықтың ақырлы элементі. Мембрананың математикалық моделі. Мембрананың тікбұрышты АЭ қатаңдық матрицасы. Үшбұрышты АЭ майысу функциясының бетінің ауданы. Пластина иілуінің математикалық моделі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік механика
  Несиелер: 5

  Жүйелік механиканың мәселелерін шешу үшін аналитикалық және сандық әдістерге шолу. Дербес ЭЕМ үшін автоматтандырылған инженерлік талдаудың қазіргі заманғы қолданбалы жүйелерін (CAE) шолу. Ақырлы элементтер әдісінің негіздері. Дербес ЭЕМ- ANSYS, NASTRAN үшін АЭӘ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуінің ерекшеліктері. Процессорлар, файлдар пішімі, дерекқорлар. Алдын ала өңдеу. Модельдеу түрлері. Қатты денені модельдеу. Торды салу. Үлгілерді параметрлеу. Беріктікке статикалық талдау. Беріктікке динамикалық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аналитикалық механика және қатты дене динамикасы
  Несиелер: 5

  Еркін және еркін емес материялық жүйелер. Байланыстар және оның жіктелуі .Жылжулар мен жылдамдықтың виртуаль қозғалыстары. Виртуаль жұмыс. Байланыстың идеалдық белгісі. Жалпылама координаталар. Жалпылама күштер. Консервативтік күштер жағдайы. Тепе- теңдік күйінің орнықтылығы. Лагранждың бірінші текті теңдеулері. Динамиканың жалпы теңдеуі. Лагранждың екінші текті теңдеулері. Қосымша байланыстарды ескеру. Алып тасталған байланыстардың жалпылама реакциялары. Кинетикалық энергияны жалпылама координаталар мен ж

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Функционалдық талдау
  Несиелер: 5

  Функционалдық талдау – бұл басты мақсаты ақырсыз өлшеуішті функциялық кеңістіктерде бейнелеулердің (операторлардың) қасиеттерін зерттеумен айналысу болып табылатын математиканың бөлімі. Оқылады: метрикалық, сызықтық мөлшерленген, евклидтік және гильберттік кеңістіктер; жиындардың түрлері және олардың қасиеттері; компактылық; сызықтық функционалдар және операторлар; түйіндес және екінші түйіндес кеңістіктер; операторлардың спектрлік теориясының элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Microsoft Office қосымшаларын қолдану
  Несиелер: 4

  MS Office Online қолданылуы. MS Office мобильді қосымшасы. Office 365 Office 365, MS Office 365 ProPlus қолдану. Студенттер мен оқытушыларға арналған Office 365 қолдану. Мәтіндік редактор Microsoft Word. Электрондық кестелер редакторы Microsoft Excel. Microsoft Access деректер қорымен басқару жүйесі. Microsoft Power Point презентация құру бағдарламасы. Microsoft Outlook электрондық поштасымен жұмыс істеу бағдарламасы. Microsoft басылым құру бағдарламасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Механиканың вариациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Вариациялық әдістердің теориясы. Дифференциалдық теңдеулерді шешудің вариациялық әдістерінің негізі. Аппроксимацияланатын функцияның түрі. Жуықтау тәсілдері: бірқалыпты жуықтау, ең кіші квадраттық ауытқу, потенциалдық энергия минимумы, ортогонализация. Әр түрлі жуықтау тәсілдері арасындағы байланыс. Вариациялық әдістердің канондық теңдеулері. Майыса алатын өзектер үшін, орталық қысылу орнықтылығы үшін, жазық майысуға арналған, бұралатын өзек үшін Лагранж-Ритц, Галеркиннің канондық теңдеулері. Пластинканың м

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Latex - те программалау
  Несиелер: 4

  TEX және LATEX дегеніміз не? Артықшылықтары мен кемшіліктері. Негізгі ұғымдар. Мәтінді теру. Тізімдер. Сілтемелер. Мәтінде қаріптерді өзгерту. Формулалар жиынтығы. Матрицаларды теру. Сызықтық теңдеулер жүйесін теру. Мәтінді тұтастай безендіру жолдары. Титулдық бет, мазмұны, әдебиеттер тізімі. Кестелер құру. Суреттерді кірістіру. Презентациялар жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Комплексті айнымалы функциялар теориясы
  Несиелер: 5

  «Комплекс айнымалылы функциялар теориясы» пәні комплекс сандар және оларға қолданылатын амалдарды, комплекс айнымалылы функцияларды, конформды бейнелеу, комплекс айнымалылы функцияның интегралын, Кошидің интегралдық теоремасы және формуласын, аналитикалық функциялардың Тейлор, Лоран қатарларын, оқшауланған ерекше нүктелер, шегерімдер және олардың интегралдарды есептеуге арналған қосымшаларын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Робототехниканың негізі
  Несиелер: 5

  Робототехника туралы негізгі түсініктер. Робототехниканың даму тарихы. Роботтардың құрылымы. Қуат көзі. Роботты іске қосу. Электр моторлар. Робот құрамдастары. Манипуляциялық жүйелер. Роботтарды басқару құрылғысы. Роботтардың құрамы, параметрлері және классификациясы. Роботтардың жетектері. Жетектер классификациясы. Роботтады басқару жүйесі және оның классификациясы. Ауа бұлшықеттері. Сым сынды бұлшықеттер. Серпімді наноқұбырлар. Көру қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Python тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Python тілінің мүмкіндіктері. Python жүктеу және орнату. Бірінші бағдарлама. IDLE өңдеу ортасымен танысу. Синтаксис. If шартты операторы. Циклдар. Кілттңк сөздер. Орнатылған функциялар. Сандар. жолдар. Тізімдер (Массивтер). Индекстер және кесінділер. Кортеждер. Сөздіктер. Жиындар. Функциялар. Ерекшеліктер және оларды өңдеу. Байттық жолдар. Файлдар. With … as - контекст менеджерлері. Құжаттау коды. Модульдерді құру және қосу. Объектілі-бағытталған программалау. Инкапсуляция, мұрагерлік, полиморфизм, оператор

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Робототехникадағы механиканың сұрақтары
  Несиелер: 4

  Негізгі түсініктемелер мен анықтамалар. Нүкте кинематикасы. Қозғалысты беру тәсілдері. Роботтардың құрылымдық компоненттері. Кинематикалық тізбектер. Құрылымдау процессінің итерациялық схемасы. Берілген манипулятордың кинематикасы. Тікелей есеп. Кері есеп. Қазіргі заманғы робототехникадағы механиканың мәселелері. Роботтарды құрастыру үрдісі. Робототехниканың механика және электроникамен байланысы туралы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Механика есептерін сандық модельдеу
  Несиелер: 5

  Өзектік элемент. Өзектік элементтің қатаңдық матрицасы. Ақырлы элемент түрінің функциялары. Ақырлы элементтің деформациясының энергиясы. Ақырлы элементтің қатаңдық матрицасын құру. Арқалықтық элемент. Арқалықтық элементтің пішін функциялары, қатаңдық матрицасы. Өзектер орнықтылығы. Қысылып – майысқан өзектің ақырлы элементі. Арқалықтардың бос тербелісі. Мембрананың математикалық моделі. Мембрананың ақырлы элементінің пішінінің функциялары. Мембрананың тіктөртбұрышты ақырлы элементінің қатаңдық матрицасы. Ме

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сұйықтар мен газдар механикасы
  Несиелер: 5

  Гидростатика негіздері. Сұйықтар және газдар тепе- теңдік теңдеулері. Біртекті ауыр қысылмайтын ауыр сұйықтың тепе-теңдігі. Архимед заңы. Идеал сұйық және газ қозғалысының жалпы теориясы. Идеал ортаның Громеки-Лэмб түріндегі қозғалыс теңдеулері. Бернулли теоремасы мен интегралы. Кавитация құбылысы, саны. Адиабатты қозғалыстағы идеал газ энергиясының теңдеуі. Энтальпия. Дыбыс жылдамдығы. Айнымалы қималы құбырдағы идеал газдың бір өлшемді стационар қозғалысы. Лавальдың шүмегінің қарапайым теориясы. Идеал орта

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машиналар мен роботтар механикасы
  Несиелер: 5

  Жобалау туралы түсінік. Жобалау әдістері. Машиналар мен механизмдер. Машиналардың түрлері. Механизмдер құрылымы. Талдау мен синтездеудің негізгі құрылымдық түсінігі. Механизмдердің геометриялық және кинематикалық сипаттамалары. Механизмдерді геометриялық-кинематикалық зерттеу әдістері. Машиналар мен роботтар динамикасы. Машиналар динамикасының тура және кері есебі. Механизмдердегі энергияның түрленуі. Өнеркәсіптік роботтар мен манипуляторлар. Олардың мақсаты мен қолданысы. Өнеркәсіптік роботтардың классифик

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылыс механикасы
  Несиелер: 5

  Кешендердің кинематикалық талдауы. Арқалықтар. Ғимараттарды қозғалмалы жүктемелерге есептеу теориясы. Тіреу реакцияларының әсер сызықтары. Қарапайым және консольдық арқалықтар үшін көлденең күштер мен иілу моменттерінің әсер сызықтары. Әсер сызықтары бойынша күштерді анықтау. Жүктеменің қолайсыз орналасуы. Статикалық анықталған көп аралық арқалықтар. Тең моментті статикалық анықталған көп аралық арқалықтарды жобалау. Үш топсалы рамалар мен аркалар. Жазық фермалар. Шпренгель жүйелері. Өзара жұмыс теориясы. С

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мұрагерлік механика
  Несиелер: 5

  Вольтердің сызықтық операторлары. Сызықтық мұрагерлік. Мұрагерлік ядросы. Сызықтық мұрагерлік – серпімді дене. Тұтқыр-серпімді дененің қарапайым моделі. Мұрагерлік серпімділік. Фойхт типіндегі денелер. Мұрагерлік серпімділік теориясының әдістері. Вольтерр принципі. Изотропты мұрагерлік-серпімді дене. Мұрагерлік серпімділік теориясының қарапайым есептері. Мұрагерлік серпімділік теориясының кейбір аралас есептері. Сызықты емес теория. Орнықтылық және динамика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Пластиналар мен қабыршақтар теориясы
  Несиелер: 5

  Серпімділік теориясының негізгі теңдеулері. Классикалық қойылымдағы пластинаның иілуі. Классикалық қойылымдағы пластинаның бұралуы. Пластинаның аралас теориясы. Пластинаның жалпыланған теориясы. Пластинаның орнықтылығы мен еркін тербелістерін есептеу теориялары. Иілгіш пластиналар. Пластинаны иілуге есептеу әдісі. Пластинаны бұралуға есептеудің әдісі. Пластинаның орнықтылығы мен еркін тербелістерін есептеу әдісі. Иілгіш пластиналарды есептеу әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы жаратылыстану есептерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Математикалық модельдер. Ауырлық күш өрісіндегі маятниктік тербелістер. Модельдер иерархиясының мысалы. Берілген сыртқы күштің әсерінің әртүрлі нұсқалары. Тірек нүктесінің қозғалысы, айналмалы өзектегі серіппе. Үйкеліс күштерін есепке алу. «шарик-серіппе» жүйесінің сызықты емес модельдерінің екі түрі. U-тәрізді ыдыста сұйықтық. Тербелісті электрлік контур. Екі биологиялық популяцияның өзара әрекетіндегі шағын ауытқулар. Жалақы мен жұмыспен қамтудың ең қарапайым моделі. Заттардың массасын сақтау. Құбырдағы б

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Механикада математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Жазық серпімділік теорияның негіздері. Декарттық координаталардағы жазық серпімділік теорияның негіздері. Кернеулік дифференциалдық теңдеулер және статикалық шекаралық шарттар. Деформацияның үйлесімдік теңдеулерi. Физикалық қатыстар. Жылжу функцияларындағы жазық конструкцияларды есептеу әдiсiнің негізі. Жылжу функцияларындағы жазық конструкцияларды есептеу әдiсiн жүзеге асыру. Кернеулер функцияларындағы жазық конструкцияларды есептеу әдісін жүзеге асыру. Кеңістіктегі сызықтық серпімділік теориясының негізде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Материалдар кедергісі
  Несиелер: 5

  Материалдар кедергісінің теориялық негізі. Пәнінің негізгі мәселелері. Материалдардың қасиетін тәжірибелік меңгеру. Созылу және қысылу. Созылу мен қысылу кезіндегі беріктілік шарты. Бұралу. Бұралу кезіндегі беріктілік шарты. Иілу. Ішкі күштер. Көлденең күш пен иілу моменттерінің таңбаларын анықтау ережелері. Иілістегі қатаңдық пен беріктікке есептеу. Қиманың геометриялық сипаттамасы. Қиманың инерция моменті.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Механика есептері үшін MathCAD
  Несиелер: 5

  Файлдық деректерді жазу және оқу. Басқа программа-қосымшалармен ақпаратпен алмасу. MathCAD пакетінде модульсыз программалау. Ішкі программа-функция: сипаты және шақырылуы. MathCAD-тың ішкі программа-функциясында алгоритмдерді программалау. MathCAD пакетінде ғылыми-инженерлік есептерді шешу. MathCAD пакетінде тиімділеу есептерін шешу. MathCAD пакетінде тәжірибелік мәліметтерді өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Механиканың тәжірибелік әдістері
  Несиелер: 5

  Тәжірибені ұйымдастыру және жоспарлау. Тәжірибедегі пішіндеу. Ұқсастық критериі. Механикада тәжірибе жасау қажеттігі туған кезде оның нәтижелі болуының қажетті және жеткілікті шарттары. Тәжірибе жүргізу әдістемелері. Тәжірибе түрлері: классикалық бір факторлы тәжірибе, олардың артықшылығы және кемшілігі. Тәжірибені жоспарлау. Тәжірибені жасау жоспарының негізгі кезеңдері. Тәжірибеде зерттелетін процесстердің математикалық нобайының жалпы түрлері оларды регрессивтік теңдеулер ретінде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді, ішкі жүйені және қоғамды зерттеуге арналған амалдар мен теорияларды талдайды. Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру үдерістеріндегі себептер мен салдарды ғылыми сипаттау және талдау тәсілдерін біледі.

 • Код ON2

  Біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсерін, латын графикасының негізгі ұғымдары туралы білімдерді еркін меңгереді.

 • Код ON3

  Ақпараттық-коммуникациялық технологияның ерекшеліктерін, әртүрлі қызметтер түрінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген, қолданбалы математика есептерін шешу үшін алынған қолданбалы программалардың мамандандырылған математикалық пакеттерін қолдану нәтижелерін талдай алады, конструкциялау процессінің итерациялық схемасын құруды біледі.

 • Код ON4

  Кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін үш тілде вербалды және вербалды емес түрде еркін, қол жетімді және сенімді тілдік қатынас жасай алды, мәдени аралық диалог тұрғысынан шынайы түсінік беру және сыни бағалау тәсілдерін меңгереді. Ақпаратты және құбылысты талдайды, жинақтайды және қайта өңдей алады.Оқытылатын тілдің әлеуметтік таңбаланған тіл бірліктерін дұрыс қолданады.

 • Код ON5

  Жоғарғы математика есептерін шешу тәсілдері мен негізгі түсініктерін біледі, нақты есептерді шығаруда жоғарғы математика аппаратын қолдану дағдыларын, математика мен механиканың әртүрлі есептерін шығару үшін жоғарғы математика теориясын іс-тәжірибеде қолдануды біледі.

 • Код ON6

  Математикалық есептерді шығара алады, сонымен қатар оларға жан-жақты талдау жүргізеді, алған білімін қолданбалы есептерді шығаруда қолданады, зерттеп отырған есептің мазмұнын талдап, түсіндіруге қабілетті, қажетті теориялық ақпаратты жинай алады.

 • Код ON7

  Есептерді шығаруда тиімді әдістерді таңдап, оларды қолдана алады, тақырыптық салалардың қарапайым қасиеттерін сипаттай алады, есептерді шығаруда ойын қорытындылап,, алған білімін қолданбалы есептерді шығаруда қолдана алады.

 • Код ON8

  Математикалық модельді талдайды және оны баламалылыққа тексереді, модельдеу нәтижелеріне талдау жасайды, қолданбалы сипаттағы есептерді зерттеу кезінде алынған нәтижелер негізінде шешім қабылдай алады.

 • Код ON9

  Есептеу экспериментінде қазіргі замаңғы өлшеу әдістерін, материалдар кедергісінің теориялық негіздерін, бағдарламамен қарастырылған, механиканың әртүрлі есептерін математикалық модельдеу әдістерінің негіздерін, басқа бағдарлама-қосымшалармен ақпарат алмасуды игереді.

 • Код ON10

  Ғылыми-инженерлік есептерді шығаруды, қазіргі заманғы жаратылыстанудың әртүрлі салаларындағы механика мәселелерін шешуді біледі, сол немесе басқа да есептерді шығару үшін әдістерді таңдауды негіздей алады, зерттеу нәтижелерін математикалық тұрғыда өңдей алады, және оларды тәжірибеде қолдануды біледі.

 • Код ON11

  Теориялық механика пәнінің саласында қолдануға қажетті негізгі заңдар мен теоремаларын еркін меңгереді; деформация үрдісінде тұтас ортаның қозғалыс заңдарын, негізгі заңдылықтарын; тұтас ортаның кернеулік-деформациялық күйін талдауға арналған кернеулерді сипаттау әдістерін біледі.

 • Код ON12

  Әртүрлі механикалық әдістердің құндылығы мен кемшіліктерін, қолдану әдістемесін, маңызын негіздей алады; олардың төзімділігі мен үнемделігін ескергендегі конструкция элементтерін есептеу тәсілдерін, сол немесе басқа конструкциялардың артықшылығы мен кемшіліктерін біледі.

Top